A A A
pl | en
A A A
pl | en
2023/24 studia stacjonarne drugiego stopnia Faculty of Geography and Geology

Geography

Basic information

Faculty name: Faculty of Geography and Geology
Major name: Geography
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Earth sciences and the environment

Programme

ISCED classification: 0532
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Studia geograficzne drugiego stopnia trwają 2 lata i oferują ścieżki specjalizacyjne w zakresie: (1) funkcjonowania i kształtowania środowiska przyrodniczego, (2) geografii społeczno-ekonomicznej, (3) hydrologii, meteorologii i klimatologii, (4) rozwoju lokalnego i regionalnego, (5) turystyki oraz (6) Systemów Informacji Geograficznej.
Program studiów tworzą przedmioty obligatoryjne dla wszystkich studentów danego roku, przedmioty obligatoryjne dla danej ścieżki specjalizacyjnej oraz przedmioty fakultatywne, które student wybiera po konsultacji z opiekunem naukowym. Przedmioty obowiązkowe dla ścieżki specjalizacyjnej mogą być realizowane w innych semestrach (innych latach studiów) niż wymienione w planie. Zmiana powinna być zaakceptowana przez promotora. 

Graduation

Student uzyskuje dyplom ukończenia studiów magisterskich na podstawie złożenia egzaminu dyplomowego. Warunkami dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego jest:
− zgromadzenie co najmniej 120 punktów ECTS,
− zaliczenie II roku studiów magisterskich (II stopnia),
− zaliczenie kursów obligatoryjnych przewidzianych w programie studiów,
– złożenie w terminie do 15 września pracy magisterskiej,
− pozytywna ocena pracy magisterskiej,
– zaliczenie przynajmniej jednego kursu w języku obcym w wymiarze 30 godzin.

Zastępca Dyrektora ds. studenckich co roku podejmuje decyzje o uruchomieniu lub zawieszeniu poszczególnych kursów do wyboru.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Seminarium magisterskie I rok
30 - assessment O
Pracownia magisterska I rok
60 - assessment O
Filozofia
30 3 exam O
Metodologia nauk
30 3 exam O
Foreign language course
O
BHK
4 - assessment O
Grupa kursów geograficznych w języku angielskim
O
Alumnus on the Job Market
10 1 assessment F
Across Poland - Physical Geography of the Country
40 3 exam F
Antropocen - epoka człowieka
35 - no credit F
Arts and culture in contemporary urban development
30 3 exam F
AutoCAD w gospodarce przestrzennej
30 3 graded credit F
Biometeorologia człowieka
30 4 exam F
Dendrochronologia
30 3 exam F
Dendrogeomorfologia
45 4 assessment F
Dydaktyka geografii II
75 5 exam F
Energetyczne problemy rozwoju gospodarczego
30 3 exam F
Erozja w obszarach rolniczych
30 3 exam F
Ewolucja rzeźby Polski
30 4 exam F
Geografia fizyczna stosowana
45 4 graded credit F
Geografia religii
15 2 graded credit F
Geografia Tatr
30 3 graded credit F
Geografia transportu
60 6 exam F
Geografia wyznań w Polsce
15 2 graded credit F
Geografia zwierząt
15 2 exam F
Geograficzne uwarunkowania jakości życia i metody ich badania
30 3 exam F
Geographical Problems of Cracow
15 2 exam F
Geography Research Project
8 - assessment F
Geography Seminar Series I
30 4 graded credit F
Geomorfologia dynamiczna
45 3 exam F
Geosystemy gór
30 3 graded credit F
GIS II (Esri Academy)
35 - graded credit F
GIS w naukach o atmosferze
30 4 graded credit F
Globalne systemy finansowe i gospodarcze
30 3 exam F
Historia cywilizacji
30 3 exam F
Historia odkryć geograficznych
30 3 exam F
Hydrogeochemia zlewni
23 4 assessment F
Hydrologia regionalna świata
30 3 exam F
Geomorfologia Karpat
25 - graded credit F
Information Communication Technology in Science Education
40 4 graded credit F
Interdyscyplinarne badania przestrzeni miejskich
60 5 graded credit F
Klimat obszarów górskich i wyżynnych
30 3 exam F
Klimat obszarów zurbanizowanych
30 3 exam F
Klimat Polski
45 4 exam F
Klimatologia fizyczna
45 5 exam F
Klimatologia stosowana
45 5 exam F
Knowledge-based economy and society from local and regional perspective
20 3 exam F
Laboratoryjne analizy gleb
45 3 graded credit F
Marketing terytorialny
30 2 graded credit F
Marketing w turystyce
30 2 exam F
Metody badania osadów czwartorzędowych
25 - assessment F
Metody badań geografii turyzmu
30 3 exam F
Metody badań społecznych
30 3 exam F
Metody badań struktury środowiska przyrodniczego
30 3 assessment F
Metody opracowań fizycznogeograficznych
30 3 assessment F
Modele i bazy danych przestrzennych
55 6 exam F
Metodyka kartografii i wizualizacja informacji geograficznej
60 6 exam F
Obsługa wybranych programów statystycznych
30 3 graded credit F
Opracowanie ekofizjograficzne
25 6 assessment F
Paleogeografia
35 - - F
Physical Geography of Central Europe
30 3 exam F
Planowanie obszarów miejskich
30 3 graded credit F
Podstawy analiz geomorfometrycznych
30 - - F
Podstawy architektury krajobrazu
30 3 exam F
Pozyskiwanie i przetwarzanie danych hydrologicznych za pomocą GIS
30 4 graded credit F
Praktyka z dydaktyki przyrody w szkole
30 - - F
Praktyki z dydaktyki geografii w liceum
30 - - F
Praktyki z dydaktyki geografii w szkole podstawowej
30 - - F
Problemy zrównoważonego rozwoju
15 2 graded credit F
Rewitalizacja i partycypacja społeczna w gospodarce przestrzennej
44 - graded credit F
Seminar Series: Human Geography
15 - assessment F
Seminar Series: Physical Geography
15 - assessment F
Socio-Economic Geography of Central Europe
30 3 exam F
Strefy i regiony morfoklimatyczne
30 3 graded credit F
Środowiska polarne Ziemi
30 2 graded credit F
The Baltic Sea Region – Nature and Man
30 3 exam F
Projekt geomorfologiczny
18 - assessment F
Physical and Chemical Properties of Water
20 - graded credit F
Wprowadzenie do logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw
40 3 exam F
Współczesne problemy badań środowiska
30 2 exam F
Wstęp do religioznawstwa
30 3 graded credit F
Wybrane krajobrazy Ziemi
30 3 graded credit F
Systemy rzeczne w antropocenie
36 - assessment F
Wybrane problemy geoinformatyki
12 - assessment F
Wybrane problemy przyrodnicze i społeczne państw Dalekiego Wschodu
30 3 exam F
Wybrane problemy społeczno-demograficzne Polski i Europy
30 3 graded credit F
Wybrane zagadnienia z geografii migracji ludności
15 2 graded credit F
Zasoby, użytkowanie i ochrona gleb
30 3 exam F
Climate change and variability
45 4 exam F
Funkcjonowanie i kształtowanie środowiska przyrodniczego
Geografia społeczno-ekonomiczna
Hydrologia, meteorologia i klimatologia
Rozwój lokalny i regionalny
Systemy informacji geograficznej
Turystyka

Zastępca Dyrektora ds. studenckich co roku podejmuje decyzje o uruchomieniu lub zawieszeniu poszczególnych kursów do wyboru.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Seminarium magisterskie I rok
30 5 assessment O
Pracownia magisterska I rok
60 4 assessment O
Grupa kursów geograficznych w języku angielskim
O
Foreign language course
O
Analiza i modelowanie przestrzenne w GIS
60 6 graded credit F
Antropocen - epoka człowieka
35 6 exam F
Antropogeniczne przemiany rzeźby
30 3 exam F
Babia Góra
30 2 graded credit F
Badania kulturowe w geografii
15 2 graded credit F
Beskid Makowski
30 2 graded credit F
Biologia dla przyrodników
30 2 graded credit F
Climate Change
15 2 exam F
Ćwiczenia terenowe Obszary metropolitalne i procesy metropolizacji""
30 3 graded credit F
Ćwiczenia terenowe regionalne - Góry Świętokrzyskie, Niecka Nidy, Roztocze
60 3 graded credit F
Ćwiczenia terenowe regionalne - Karpaty
60 3 graded credit F
Ćwiczenia terenowe regionalne - Pomorze
60 3 graded credit F
Ćwiczenia terenowe regionalne - Sudety
60 3 graded credit F
Ćwiczenia terenowe z geoekologii
60 3 assessment F
Ćwiczenia terenowe z geografii społ.-ekonom.: Badanie poziomu i jakości życia mieszkańców regionu miejskiego Krakowa wg stref funkcjonalno-przestrzennych (obszar ubóstwa i bogactwa)
60 3 assessment F
Ćwiczenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej "Przeszłość i dzień współczesny społeczności lokalnych Beskidu Niskiego (stosunki społeczno-etniczne i gospodarka)"
60 3 assessment F
Ćwiczenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej-1410
60 3 assessment F
Ćwiczenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej-1415
60 3 assessment F
Ćwiczenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej-1416
60 3 assessment F
Ćwiczenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej: Kształtowanie przestrzeni obszarów zurbanizowanych
60 3 assessment F
Ćwiczenia terenowe z geoinformatyki
60 3 graded credit F
Ćwiczenia terenowe z geomorfologii
60 3 assessment F
Ćwiczenia terenowe z gleboznawstwa
60 3 assessment F
Ćwiczenia terenowe z hydrologii
100 5 assessment F
Ćwiczenia terenowe z meteorologii
60 3 assessment F
Do maps lie?
15 2 graded credit F
Dydaktyka geografii I
75 5 assessment F
Dydaktyka przyrody
60 4 exam F
Dynamika chmur i układów chmurowych
15 2 exam F
Europa i Unia Europejska
30 3 exam F
Fitogeografia
30 3 exam F
Fizyka atmosfery
35 3 graded credit F
Funkcje turystyczne regionów
30 2 graded credit F
Funkcjonowanie środowiska stref polarnych
30 3 graded credit F
Geografia biblijna
30 3 exam F
Geografia Europy Północnej
30 3 exam F
Geografia konfliktów
30 2 exam F
Geografia polityczna
30 3 graded credit F
Geografia transportu kolejowego
30 3 graded credit F
Geography of Air Transportation
30 3 exam F
Geography Research Project
7 12 graded credit F
Geography Seminar Series II
30 4 graded credit F
Geomorfologia Karpat
55 6 exam F
GIS for Urban Policy and Practice
30 4 exam F
GIS I (Esri Academy)
75 3 graded credit F
GIS II (Esri Academy)
40 3 graded credit F
Gleby Polski
30 2 exam F
Gospodarka przestrzenna
45 4 exam F
Gospodarka wodna i ochrona zasobów wodnych
30 3 graded credit F
Green Economy (GE) in Cities and Regions
30 3 graded credit F
Groźne zjawiska i zdarzenia meteorologiczne
30 3 exam F
Hydrogeochemia zlewni
22 4 exam F
Hydrogeologia
30 3 exam F
Hydrologia obszarów zurbanizowanych
30 3 graded credit F
Hydrologia Polski
45 4 exam F
Hydrologia stosowana
30 3 graded credit F
Hydrology of High Mountains
30 3 exam F
Interpretacja danych obrazowych
30 4 graded credit F
Introduction to hydrology
20 2 graded credit F
Katastrofy w przyrodzie
30 3 graded credit F
Klasyfikacja i rozpoznawanie chmur
15 2 graded credit F
Klimat - Biosfera - Człowiek
45 4 exam F
Meteorologia i klimatologia synoptyczna
45 4 exam F
Meteorologiczne aspekty ochrony atmosfery
45 4 exam F
Metody analizy przestrzennej
30 4 graded credit F
Metody badania osadów czwartorzędowych
35 5 graded credit F
Metody badań gleb organicznych
35 3 graded credit F
Mikroklimatologia
30 3 exam F
Mobilność i przestrzeń – wprowadzenie do zwrotu mobilnościowego w naukach społecznych
40 3 graded credit F
Morawy: przestrzeń kulturowa i współczesne uwarunkowania rozwoju
40 3 graded credit F
Obszary metropolitarne i procesy metropolizacji
30 3 exam F
Oceny oddziaływania na środowisko
33 6 graded credit F
Paleogeografia
35 6 graded credit F
Pielgrzymki i turystyka religijna na świecie
15 2 graded credit F
Pilotaż i przewodnictwo turystyczne
100 6 graded credit F
Podstawy analiz geomorfometrycznych
45 6 graded credit F
Podstawy bonitacji i waloryzacji gleb
30 3 graded credit F
Podstawy dydaktyki i emisja głosu
60 3 graded credit F
Podstawy organizacji i zarządzania
15 1 exam F
Polityka migracyjna
15 2 graded credit F
(Post)Industrialne Obszary Metropolitalne: Katowicki, Rybnicki i Ostrawski
40 3 exam F
Powódź w zlewni - numeryczne modelowanie procesów meteorologicznych, hydrologicznych i geomorfologicznych
50 5 exam F
Pozyskiwanie danych geograficznych i infrastruktury informacji przestrzennej
49 5 exam F
Praktyka z dydaktyki przyrody w szkole
30 3 assessment F
Praktyki z dydaktyki geografii w liceum
30 3 assessment F
Praktyki z dydaktyki geografii w szkole podstawowej
30 3 assessment F
Principles of Glaciology
30 3 exam F
Problemy rozwoju i współczesnego funkcjonowania transportu miejskiego
30 3 graded credit F
Projekt geomorfologiczny
62 6 graded credit F
Projekt Poznawanie świata
40 2 assessment F
Projekt Wolontariat
30 2 assessment F
Przyrodnicze obszary chronione
30 3 exam F
Region turystyczny: projekt badawczy specjalizacyjny
135 6 assessment F
Regiony klimatyczne świata
30 3 graded credit F
Rewitalizacja i partycypacja społeczna w gospodarce przestrzennej
21 6 exam F
Rozpoznawanie minerałów i skał
30 3 graded credit F
Rozpoznawanie roślin naczyniowych
30 3 graded credit F
Rozwój i funkcjonowanie przesiębiorstw turystycznych
30 3 graded credit F
Seminar Series: Human Geography
15 4 exam F
Seminar Series: Physical Geography
15 4 exam F
Socio-Economic Problems of the Małopolska Region
15 2 exam F
Socjologia turystyki
30 3 exam F
Stosowanie i wdrażanie systemów informacji geograficznej
30 4 graded credit F
System środowiska przyrodniczego
30 3 graded credit F
Systemy rzeczne w antropocenie
36 6 exam F
Środowisko przyrodnicze Wyżyny Krakowskiej
20 2 graded credit F
Tatry
30 2 graded credit F
Teledetekcja
60 6 exam F
Teledetekcja w meteorologii i klimatologii
30 4 graded credit F
Teoria i praktyka klasyfikacji gleb
15 2 graded credit F
Teorie lokalizacji
30 4 graded credit F
Terenowe ćwiczenia specjalizacyjne z geografii ludności
60 3 assessment F
Terenowe ćwiczenia specjalizacyjne z geografii religii
60 3 assessment F
Terenowe ćwiczenia specjalizacyjne z geografii turyzmu
60 3 assessment F
Terenowe ćwiczenia specjalizacyjne z meteorologii i klimatologii
120 6 graded credit F
Turystyka międzynarodowa
30 3 exam F
Turystyka w Europie
30 2 graded credit F
Physical and Chemical Properties of Water
30 5 graded credit F
Wybrane geozagrożenia
70 5 graded credit F
Wybrane problemy geoinformatyki
12 4 graded credit F
Wybrane problemy turystyki światowej
30 3 exam F
Wybrane zagadnienia z etnologii
30 3 graded credit F
Wybrane zagadnienia z ochrony i konserwacji zabytków
15 1 graded credit F
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym
30 3 graded credit F
Zarządzanie turystyką w regionie
15 2 graded credit F
Zbiorowiska roślinne w krajobrazie Polski
45 4 graded credit F
Funkcjonowanie i kształtowanie środowiska przyrodniczego
Geografia społeczno-ekonomiczna
Hydrologia, meteorologia i klimatologia
Rozwój lokalny i regionalny
Systemy informacji geograficznej
Turystyka

Zastępca Dyrektora ds. studenckich co roku podejmuje decyzje o uruchomieniu lub zawieszeniu poszczególnych kursów do wyboru.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Seminarium magisterskie II rok
30 - assessment O
Pracownia magisterska II rok
30 - assessment O
Wybrane problemy współczesnej geografii
7 - assessment O
Grupa kursów geograficznych w języku angielskim
O
Alumnus on the Job Market
10 1 assessment F
Across Poland - Physical Geography of the Country
40 3 exam F
Antropocen - epoka człowieka
35 - no credit F
Arts and culture in contemporary urban development
30 3 exam F
AutoCAD w gospodarce przestrzennej
30 3 graded credit F
Biometeorologia człowieka
30 4 exam F
Dendrochronologia
30 3 exam F
Dendrogeomorfologia
45 4 assessment F
Dydaktyka geografii II
75 5 exam F
Energetyczne problemy rozwoju gospodarczego
30 3 exam F
Erozja w obszarach rolniczych
30 3 exam F
Ewolucja rzeźby Polski
30 4 exam F
Geografia fizyczna stosowana
45 4 graded credit F
Geografia religii
15 2 graded credit F
Geografia Tatr
30 3 graded credit F
Geografia transportu
60 6 exam F
Geografia wyznań w Polsce
15 2 graded credit F
Geografia zwierząt
15 2 exam F
Geograficzne uwarunkowania jakości życia i metody ich badania
30 3 exam F
Geographical Problems of Cracow
15 2 exam F
Geography Research Project
8 - assessment F
Geography Seminar Series I
30 4 graded credit F
Geomorfologia dynamiczna
45 3 exam F
Geosystemy gór
30 3 graded credit F
GIS II (Esri Academy)
35 - graded credit F
GIS w naukach o atmosferze
30 4 graded credit F
Globalne systemy finansowe i gospodarcze
30 3 exam F
Historia cywilizacji
30 3 exam F
Historia odkryć geograficznych
30 3 exam F
Hydrogeochemia zlewni
23 4 assessment F
Hydrologia regionalna świata
30 3 exam F
Geomorfologia Karpat
25 - graded credit F
Information Communication Technology in Science Education
40 4 graded credit F
Interdyscyplinarne badania przestrzeni miejskich
60 5 graded credit F
Klimat obszarów górskich i wyżynnych
30 3 exam F
Klimat obszarów zurbanizowanych
30 3 exam F
Klimat Polski
45 4 exam F
Klimatologia fizyczna
45 5 exam F
Klimatologia stosowana
45 5 exam F
Knowledge-based economy and society from local and regional perspective
20 3 exam F
Laboratoryjne analizy gleb
45 3 graded credit F
Marketing terytorialny
30 2 graded credit F
Marketing w turystyce
30 2 exam F
Metody badania osadów czwartorzędowych
25 - assessment F
Metody badań geografii turyzmu
30 3 exam F
Metody badań społecznych
30 3 exam F
Metody badań struktury środowiska przyrodniczego
30 3 assessment F
Metody opracowań fizycznogeograficznych
30 3 assessment F
Metodyka kartografii i wizualizacja informacji geograficznej
60 6 exam F
Modele i bazy danych przestrzennych
55 6 exam F
Obsługa wybranych programów statystycznych
30 3 graded credit F
Opracowanie ekofizjograficzne
25 6 assessment F
Paleogeografia
35 - - F
Physical Geography of Central Europe
30 3 exam F
Planowanie obszarów miejskich
30 3 graded credit F
Podstawy analiz geomorfometrycznych
30 - - F
Podstawy architektury krajobrazu
30 3 exam F
Pozyskiwanie i przetwarzanie danych hydrologicznych za pomocą GIS
30 4 graded credit F
Praktyka z dydaktyki przyrody w szkole
30 - - F
Praktyki z dydaktyki geografii w liceum
30 - - F
Praktyki z dydaktyki geografii w szkole podstawowej
30 - - F
Problemy zrównoważonego rozwoju
15 2 graded credit F
Rewitalizacja i partycypacja społeczna w gospodarce przestrzennej
44 - graded credit F
Seminar Series: Human Geography
15 - assessment F
Seminar Series: Physical Geography
15 - assessment F
Socio-Economic Geography of Central Europe
30 3 exam F
Strefy i regiony morfoklimatyczne
30 3 graded credit F
Środowiska polarne Ziemi
30 2 graded credit F
Projekt geomorfologiczny
18 - assessment F
The Baltic Sea Region – Nature and Man
30 3 exam F
Physical and Chemical Properties of Water
20 - graded credit F
Wprowadzenie do logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw
40 3 exam F
Współczesne problemy badań środowiska
30 2 exam F
Wstęp do religioznawstwa
30 3 graded credit F
Wybrane krajobrazy Ziemi
30 3 graded credit F
Systemy rzeczne w antropocenie
36 - assessment F
Wybrane problemy geoinformatyki
12 - assessment F
Wybrane problemy przyrodnicze i społeczne państw Dalekiego Wschodu
30 3 exam F
Wybrane problemy społeczno-demograficzne Polski i Europy
30 3 graded credit F
Wybrane zagadnienia z geografii migracji ludności
15 2 graded credit F
Zasoby, użytkowanie i ochrona gleb
30 3 exam F
Climate change and variability
45 4 exam F
Funkcjonowanie i kształtowanie środowiska przyrodniczego
Geografia społeczno-ekonomiczna
Hydrologia, meteorologia i klimatologia
Rozwój lokalny i regionalny
Systemy informacji geograficznej
Turystyka

Zastępca Dyrektora ds. studenckich co roku podejmuje decyzje o uruchomieniu lub zawieszeniu poszczególnych kursów do wyboru.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Seminarium magisterskie II rok
30 5 assessment O
Pracownia magisterska II rok
30 16 assessment O
Wybrane problemy współczesnej geografii
7 1 assessment O
Grupa kursów geograficznych w języku angielskim
O
Analiza i modelowanie przestrzenne w GIS
60 6 graded credit F
Antropocen - epoka człowieka
35 6 exam F
Antropogeniczne przemiany rzeźby
30 3 exam F
Babia Góra
30 2 graded credit F
Badania kulturowe w geografii
15 2 graded credit F
Beskid Makowski
30 2 graded credit F
Biologia dla przyrodników
30 2 graded credit F
Climate Change
15 2 exam F
Ćwiczenia terenowe Obszary metropolitalne i procesy metropolizacji""
30 3 graded credit F
Ćwiczenia terenowe regionalne - Góry Świętokrzyskie, Niecka Nidy, Roztocze
60 3 graded credit F
Ćwiczenia terenowe regionalne - Karpaty
60 3 graded credit F
Ćwiczenia terenowe regionalne - Pomorze
60 3 graded credit F
Ćwiczenia terenowe regionalne - Sudety
60 3 graded credit F
Ćwiczenia terenowe z geoekologii
60 3 assessment F
Ćwiczenia terenowe z geografii społ.-ekonom.: Badanie poziomu i jakości życia mieszkańców regionu miejskiego Krakowa wg stref funkcjonalno-przestrzennych (obszar ubóstwa i bogactwa)
60 3 assessment F
Ćwiczenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej "Przeszłość i dzień współczesny społeczności lokalnych Beskidu Niskiego (stosunki społeczno-etniczne i gospodarka)"
60 3 assessment F
Ćwiczenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej-1410
60 3 assessment F
Ćwiczenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej-1415
60 3 assessment F
Ćwiczenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej-1416
60 3 assessment F
Ćwiczenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej: Kształtowanie przestrzeni obszarów zurbanizowanych
60 3 assessment F
Ćwiczenia terenowe z geoinformatyki
60 3 graded credit F
Ćwiczenia terenowe z geomorfologii
60 3 assessment F
Ćwiczenia terenowe z gleboznawstwa
60 3 assessment F
Ćwiczenia terenowe z hydrologii
100 5 assessment F
Ćwiczenia terenowe z meteorologii
60 3 assessment F
Do maps lie?
15 2 graded credit F
Dydaktyka geografii I
75 5 assessment F
Dydaktyka przyrody
60 4 exam F
Dynamika chmur i układów chmurowych
15 2 exam F
Europa i Unia Europejska
30 3 exam F
Fitogeografia
30 3 exam F
Fizyka atmosfery
35 3 graded credit F
Funkcje turystyczne regionów
30 2 graded credit F
Funkcjonowanie środowiska stref polarnych
30 3 graded credit F
Geografia biblijna
30 3 exam F
Geografia Europy Północnej
30 3 exam F
Geografia konfliktów
30 2 exam F
Geografia polityczna
30 3 graded credit F
Geografia transportu kolejowego
30 3 graded credit F
Geography of Air Transportation
30 3 exam F
Geography Research Project
7 12 graded credit F
Geography Seminar Series II
30 4 graded credit F
Geomorfologia Karpat
55 6 exam F
GIS for Urban Policy and Practice
30 4 exam F
GIS I (Esri Academy)
75 3 graded credit F
GIS II (Esri Academy)
40 3 graded credit F
Gleby Polski
30 2 exam F
Gospodarka przestrzenna
45 4 exam F
Gospodarka wodna i ochrona zasobów wodnych
30 3 graded credit F
Green Economy (GE) in Cities and Regions
30 3 graded credit F
Groźne zjawiska i zdarzenia meteorologiczne
30 3 exam F
Hydrogeochemia zlewni
22 4 exam F
Hydrogeologia
30 3 exam F
Hydrologia obszarów zurbanizowanych
30 3 graded credit F
Hydrologia Polski
45 4 exam F
Hydrologia stosowana
30 3 graded credit F
Hydrology of High Mountains
30 3 exam F
Interpretacja danych obrazowych
30 4 graded credit F
Introduction to hydrology
20 2 graded credit F
Katastrofy w przyrodzie
30 3 graded credit F
Klasyfikacja i rozpoznawanie chmur
15 2 graded credit F
Klimat - Biosfera - Człowiek
45 4 exam F
Meteorologia i klimatologia synoptyczna
45 4 exam F
Meteorologiczne aspekty ochrony atmosfery
45 4 exam F
Metody analizy przestrzennej
30 4 graded credit F
Metody badania osadów czwartorzędowych
35 5 graded credit F
Metody badań gleb organicznych
35 3 graded credit F
Mikroklimatologia
30 3 exam F
Mobilność i przestrzeń – wprowadzenie do zwrotu mobilnościowego w naukach społecznych
40 3 graded credit F
Morawy: przestrzeń kulturowa i współczesne uwarunkowania rozwoju
40 3 graded credit F
Obszary metropolitarne i procesy metropolizacji
30 3 exam F
Oceny oddziaływania na środowisko
33 6 graded credit F
Paleogeografia
35 6 graded credit F
Pielgrzymki i turystyka religijna na świecie
15 2 graded credit F
Pilotaż i przewodnictwo turystyczne
100 6 graded credit F
Podstawy analiz geomorfometrycznych
45 6 graded credit F
Podstawy bonitacji i waloryzacji gleb
30 3 graded credit F
Podstawy dydaktyki i emisja głosu
60 3 graded credit F
Podstawy organizacji i zarządzania
15 1 exam F
Polityka migracyjna
15 2 graded credit F
(Post)Industrialne Obszary Metropolitalne: Katowicki, Rybnicki i Ostrawski
40 3 exam F
Powódź w zlewni - numeryczne modelowanie procesów meteorologicznych, hydrologicznych i geomorfologicznych
50 5 exam F
Pozyskiwanie danych geograficznych i infrastruktury informacji przestrzennej
49 5 exam F
Praktyka z dydaktyki przyrody w szkole
30 3 assessment F
Praktyki z dydaktyki geografii w liceum
30 3 assessment F
Praktyki z dydaktyki geografii w szkole podstawowej
30 3 assessment F
Principles of Glaciology
30 3 exam F
Problemy rozwoju i współczesnego funkcjonowania transportu miejskiego
30 3 graded credit F
Projekt geomorfologiczny
62 6 graded credit F
Projekt Poznawanie świata
40 2 assessment F
Projekt Wolontariat
30 2 assessment F
Przyrodnicze obszary chronione
30 3 exam F
Region turystyczny: projekt badawczy specjalizacyjny
135 6 assessment F
Regiony klimatyczne świata
30 3 graded credit F
Rewitalizacja i partycypacja społeczna w gospodarce przestrzennej
21 6 exam F
Rozpoznawanie minerałów i skał
30 3 graded credit F
Rozpoznawanie roślin naczyniowych
30 3 graded credit F
Rozwój i funkcjonowanie przesiębiorstw turystycznych
30 3 graded credit F
Seminar Series: Human Geography
15 4 exam F
Seminar Series: Physical Geography
15 4 exam F
Socio-Economic Problems of the Małopolska Region
15 2 exam F
Socjologia turystyki
30 3 exam F
Stosowanie i wdrażanie systemów informacji geograficznej
30 4 graded credit F
System środowiska przyrodniczego
30 3 graded credit F
Systemy rzeczne w antropocenie
36 6 exam F
Środowisko przyrodnicze Wyżyny Krakowskiej
20 2 graded credit F
Tatry
30 2 graded credit F
Teledetekcja
60 6 exam F
Teledetekcja w meteorologii i klimatologii
30 4 graded credit F
Teoria i praktyka klasyfikacji gleb
15 2 graded credit F
Teorie lokalizacji
30 4 graded credit F
Terenowe ćwiczenia specjalizacyjne z geografii ludności
60 3 assessment F
Terenowe ćwiczenia specjalizacyjne z geografii religii
60 3 assessment F
Terenowe ćwiczenia specjalizacyjne z geografii turyzmu
60 3 assessment F
Terenowe ćwiczenia specjalizacyjne z meteorologii i klimatologii
120 6 graded credit F
Turystyka międzynarodowa
30 3 exam F
Turystyka w Europie
30 2 graded credit F
Physical and Chemical Properties of Water
30 5 graded credit F
Wybrane geozagrożenia
70 5 graded credit F
Wybrane problemy geoinformatyki
12 4 graded credit F
Wybrane problemy turystyki światowej
30 3 exam F
Wybrane zagadnienia z etnologii
30 3 graded credit F
Wybrane zagadnienia z ochrony i konserwacji zabytków
15 1 graded credit F
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym
30 3 graded credit F
Zarządzanie turystyką w regionie
15 2 graded credit F
Zbiorowiska roślinne w krajobrazie Polski
45 4 graded credit F
Funkcjonowanie i kształtowanie środowiska przyrodniczego
Hydrologia, meteorologia i klimatologia
Systemy informacji geograficznej
Turystyka