A A A
pl | en
A A A
pl | en
2023/24 studia stacjonarne drugiego stopnia Faculty of Geography and Geology

Geology

Basic information

Faculty name: Faculty of Geography and Geology
Major name: Geology
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Discipline: Earth sciences and the environment

Programme

ISCED classification: 0532
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Program studiów drugiego stopnia na kierunku geologia daje możliwość wyboru ścieżki kształcenia w zakresie 3 specjalizacji: Analiza systemów depozycyjnych (ASD), Cyfrowa analiza danych geologicznych (CADG), Mineralogia i geochemia (MG).
Wybór opiekuna naukowego, tematu pracy magisterskiej i kursów specjalizacyjnych odbywa się na podstawie druku deklaracji studenta, podpisanej przez opiekuna naukowego. Kursy obligatoryjne dla danej specjalizacji są jednocześnie kursami do wyboru dla studentów realizujących inną specjalizację. Za zgodą z-cy dyrektora ds. dydaktycznych, studenci mogą wybrać kurs fakultatywny z katalogu kursów do wyboru dla studiów pierwszego stopnia na kierunku geologia lub kurs z innego kierunku studiów. Zajęcia w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem prowadzone są w zakresie przekraczającym 50% sumarycznej liczby punktów ECTS, koniecznej do skończenia studiów. Przykładowe stosowane metody dydaktyczne to: wykład informacyjny, metody aktywizujące (m.in. seminarium) oraz metody praktyczne tj. ćwiczenia przedmiotowe, ćwiczenia laboratoryjne, metoda projektów. Szczególny nacisk kładziony jest na ćwiczenia terenowe. Podstawowe wykorzystywane środki dydaktyczne to  kolekcje dydaktyczne (np. skały węglanowe, struktury sedymentacyjne), preparaty do badań mikroskopowych, cyfrowe zasoby danych geologicznych oraz specjalistyczne programy komputerowe. W toku realizacji programu studiów, studenci uczestniczą w badaniach naukowych, prowadzonych w jednostce i prowadzą własne badania pod nadzorem nauczyciela.

Graduation

Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy

Kursy mogą być prowadzone w języku angielskim. W szczególnych przypadkach, za zgodą z-cy dyrektora ds. dydaktycznych, studenci mogą wybrać kurs fakultatywny z katalogu kursów do wyboru dla studiów 1 stopnia na kierunku geologia lub kurs z katalogu innego kierunku studiów. Kursy obligatoryjne dla danej specjalizacji są jednocześnie kursami do wyboru dla studentów realizujących inną specjalizację. Decyzję o uruchomieniu lub zawieszeniu kursu w danym roku akademickim podejmuje kierownik studiów.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Antropocen-zagadnienia przyrodnicze i społeczne
26 2 graded credit O
Energy resources
30 4 exam O
Metody stratygrafii
40 3 exam O
Pracownia specjalizacyjna
30 1 assessment O
Magister Seminar
30 - assessment O
Foreign language course
O
Advances in geology II
6 - - F
Diageneza osadów klastycznych
12 1 assessment F
Geochemia ropy naftowej (Wstęp do geochemii kaustobiolitów)
45 3 graded credit F
Geologia win
10 1 assessment F
Geological project II
10 - - F
Geotektonika
30 2 exam F
Metody poszukiwań złóż
15 1 graded credit F
Paleobotanika z elementami palinologii
32 3 exam F
Paleoekologia i tafonomia
30 3 graded credit F
Paleoklimatologia
12 1 graded credit F
Podstawy ichnologii
18 2 graded credit F
Preparatyka w mikropaleontologii
15 1 assessment F
Regional petroleum geology
20 2 assessment F
Seminarium z geologii regionalnej świata
14 2 graded credit F
Well log analysis from basics to geological applications
40 6 exam F
Wybrane metody badawcze w prospekcji naftowej
10 - - F
Praktyka zawodowa
60 2 assessment F
Analiza systemów depozycyjnych
Cyfrowa analiza danych geologicznych
Mineralogia i geochemia

Kursy mogą być prowadzone w języku angielskim. W szczególnych przypadkach, za zgodą z-cy dyrektora ds. dydaktycznych, studenci mogą wybrać kurs fakultatywny z katalogu kursów do wyboru dla studiów 1 stopnia na kierunku geologia lub kurs z katalogu innego kierunku studiów. Kursy obligatoryjne dla danej specjalizacji są jednocześnie kursami do wyboru dla studentów realizujących inną specjalizację. Decyzję o uruchomieniu lub zawieszeniu kursu w danym roku akademickim podejmuje kierownik studiów.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Geologia czwartorzędu
20 2 exam O
Geologia regionalna świata
30 3 exam O
Pracownia specjalizacyjna
30 2 assessment O
Magister Seminar
30 5 assessment O
Ćwiczenia terenowe w Tatrach i Pieninach
50 3 graded credit O
Foreign language course
O
Advances in geology II
6 1 assessment F
4 - assessment O
Ćwiczenia terenowe z geologii czwartorzędu
16 1 assessment F
Ćwiczenia terenowe z geologii złóż – złoża Zn-Pb
14 2 graded credit F
Ćwiczenia terenowe z paleontologii
16 1 assessment F
Ćwiczenia terenowe z sedymentologii skał węglanowych
10 1 assessment F
Ćwiczenia terenowe - wybrane zagadnienia z sedymentologii
32 2 graded credit F
Elements of regional geology
30 2 graded credit F
Geochemia organiczna z elementami paleontologii molekularnej
30 3 graded credit F
Geochemia środowisk miejskich
26 2 graded credit F
Geological field trips: Sedimentology and basin evolution in frame of plate tectonics
50 5 graded credit F
Geological project II
15 2 assessment F
Geologiczna obsługa wierceń
15 1 assessment F
Glony wapienne (Calcareous algae)
18 2 assessment F
Metody badań pochodzenia materiału klastycznego w arenitach
12 1 assessment F
Mikropaleontologia stosowana
30 3 graded credit F
Minerały ilaste
60 5 exam F
Modelowanie filtracji wód podziemnych
15 2 graded credit F
Prowadzenie badań naukowych
12 1 assessment F
Sedymentologia skał węglanowych i ewaporatów
50 5 exam F
Seminarium z metod poszukiwań złóż
15 2 graded credit F
Surowce mineralne w technologiach przemysłowych
36 2 graded credit F
Wybrane metody badawcze w prospekcji naftowej
25 3 graded credit F
Praktyka zawodowa
60 2 assessment F
Analiza systemów depozycyjnych
Cyfrowa analiza danych geologicznych
Mineralogia i geochemia

Kursy mogą być prowadzone w języku angielskim. W szczególnych przypadkach, za zgodą z-cy dyrektora ds. dydaktycznych, studenci mogą wybrać kurs fakultatywny z katalogu kursów do wyboru dla studiów 1 stopnia na kierunku geologia lub kurs z katalogu innego kierunku studiów. Kursy obligatoryjne dla danej specjalizacji są jednocześnie kursami do wyboru dla studentów realizujących inną specjalizację. Decyzję o uruchomieniu lub zawieszeniu kursu w danym roku akademickim podejmuje kierownik studiów.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Metodologia nauk przyrodniczych - Filozofia przyrody
60 5 exam O
Planowanie kariery zawodowej
15 1 assessment O
Magister Laboratory Class
150 10 assessment O
Magister Seminar
30 - assessment O
Advances in geology II
6 - - F
Diageneza osadów klastycznych
12 1 assessment F
Geochemia ropy naftowej (Wstęp do geochemii kaustobiolitów)
45 3 graded credit F
Geologia win
10 1 assessment F
Geological project II
10 - - F
Geotektonika
30 2 exam F
Metody poszukiwań złóż
15 1 graded credit F
Paleobotanika z elementami palinologii
32 3 exam F
Paleoekologia i tafonomia
30 3 graded credit F
Paleoklimatologia
12 1 graded credit F
Preparatyka w mikropaleontologii
15 1 assessment F
Podstawy ichnologii
18 2 graded credit F
Regional petroleum geology
20 2 assessment F
Seminarium z geologii regionalnej świata
14 2 graded credit F
Well log analysis from basics to geological applications
40 6 exam F
Wybrane metody badawcze w prospekcji naftowej
10 - - F
Praktyka zawodowa
60 2 assessment F
Mineralogia i geochemia

Kursy mogą być prowadzone w języku angielskim. W szczególnych przypadkach, za zgodą z-cy dyrektora ds. dydaktycznych, studenci mogą wybrać kurs fakultatywny z katalogu kursów do wyboru dla studiów 1 stopnia na kierunku geologia lub kurs z katalogu innego kierunku studiów. Kursy obligatoryjne dla danej specjalizacji są jednocześnie kursami do wyboru dla studentów realizujących inną specjalizację. Decyzję o uruchomieniu lub zawieszeniu kursu w danym roku akademickim podejmuje kierownik studiów.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Ćwiczenia terenowe w regionie Świętokrzyskim
50 3 graded credit O
Pracownia magisterska (Przygotowanie pracy magisterskiej i do egzaminu magisterskiego)
150 10 assessment O
Magister Seminar
30 5 assessment O
Zagadnienia prawne w geologii i ochronie środowiska
30 3 exam O
Advances in geology II
6 1 assessment F
Ćwiczenia terenowe z geologii czwartorzędu
16 1 assessment F
Ćwiczenia terenowe z geologii złóż – złoża Zn-Pb
14 2 graded credit F
Ćwiczenia terenowe z paleontologii
16 1 assessment F
Ćwiczenia terenowe z sedymentologii skał węglanowych
10 1 assessment F
Ćwiczenia terenowe - wybrane zagadnienia z sedymentologii
32 2 graded credit F
Geochemia organiczna z elementami paleontologii molekularnej
30 3 graded credit F
Geochemia środowisk miejskich
26 2 graded credit F
Geological project II
15 2 assessment F
Geologiczna obsługa wierceń
15 1 assessment F
Glony wapienne (Calcareous algae)
18 2 assessment F
Elements of regional geology
30 2 graded credit F
Metody badań pochodzenia materiału klastycznego w arenitach
12 1 assessment F
Mikropaleontologia stosowana
30 3 graded credit F
Minerały ilaste
60 5 exam F
Modelowanie filtracji wód podziemnych
15 2 graded credit F
Prowadzenie badań naukowych
12 1 assessment F
Sedymentologia skał węglanowych i ewaporatów
50 5 exam F
Seminarium z metod poszukiwań złóż
15 2 graded credit F
Surowce mineralne w technologiach przemysłowych
36 2 graded credit F
Wybrane metody badawcze w prospekcji naftowej
25 3 graded credit F
Praktyka zawodowa
60 2 assessment F