A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne pierwszego stopnia Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Biofizyka molekularna i komórkowa

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Nazwa kierunku: Biofizyka molekularna i komórkowa
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki biologiczne

Program

Klasyfikacja ISCED: 0511
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Program studiów obejmuje: (i) przedmioty obowiązkowe (121 punktów ECTS, 1765h), (ii) przedmioty fakultatywne kierunkowe (47 punktów ECTS), (iii) praktykę zawodową (90 h, 3 ECTS), (iv) pracownię licencjacką i praktikum pisania pracy licencjackiej (12 ECTS, 120h) i (V) język angielski 8 ECTS.

Przedmioty obowiązkowe służą poszerzeniu wiedzy ogólnej przyrodniczej oraz biofizyki zdobytej w czasie toku studiów I stopnia. Przedmioty fakultatywne obejmują zaawansowane kursy kierunkowe, które student wybiera zgodnie ze swoimi zainteresowaniami w określonym wymiarze godzin i punktów ECTS. Wiele z proponowanych modułów kształcenia to zajęcia praktyczne w postaci ćwiczeń laboratoryjnych, komputerowych, czy konwersatoriów. Aktywny udział w wykonywaniu doświadczeń, pomiarów, programowaniu czy analizy danych daje nie tylko praktyczne umiejętności, ale także przygotowuje studentów do wykonywania różnorodnych zadań w przyszłości i rozwija ich kompetencje społeczne. Ogólne przygotowanie informatyczne, obejmujące nowoczesne języki programowania, zaawansowane technologie sieciowe i analizę statystyczną danych jest także ogromnym atutem na rynku pracy. W trakcie studiów studenci mają także możliwość indywidualnego udziału w projektach badawczych, a co za tym idzie, rozwoju własnych zainteresowań naukowych. Studia z "biofizyki molekularnej i komórkowej" punktowane są w Europejskim Systemie Uznawania Zaliczeń (ECTS), co umożliwia uznanie przedmiotów zaliczanych na innych uczelniach krajowych i zagranicznych. Po drugim roku student odbywa praktyki w wymiarze 90 h. Pracownia licencjacka jest obowiązkowa w tym sensie, że student musi wypracować określoną liczbę godzin tych zajęć laboratoryjnych określoną w planie studiów, ale zajęcia odbywają się w wybranym przez studenta Zakładzie Wydziału, lub poza wydziałem za zgodą Kierownika studiów. Pracownia licencjacka polega na indywidualnej studenta w laboratorium badawczym jego promotora i pod jego ścisłym nadzorem. Student także bierze udział w seminarium na którym uczy się krytycznego podejścia do prezentowanych wyników i prowadzenia dyskusji. Zakończeniem programu studiów jest przygotowanie pracy licencjackiej i egzamin licencjacki.

Ukończenie studiów

1. Uzyskanie wymaganej minimalnej liczby punktów ECTS (196), przez zaliczenie wymaganych przez program studiów modułów kształcenia, w tym zaliczyć: wszystkie kursy obowiązkowe, kursy do wyboru w określonym wymiarze godzinowym, jeden semestr pracowni licencjackiej, praktyki studenckie, język angielski na poziomie co najmniej B2.

2. Przedstawienie pozytywnie ocenionej pracy licencjackiej.

3. Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu licencjackiego. 

 

Egzamin licencjacki

Studenci składają pracę licencjacką w systemie APD do końca semestru letniego. Jeśli ocena pracy przez opiekuna i recenzenta jest pozytywna, opiekun wpisuje zaliczenie przedmiotu „Praktikum pisania pracy licencjackiej”. Po uzyskaniu absolutorium  (zaliczenie wymaganych przez program studiów modułów kształcenia i uzyskanie wymaganej liczby ECTS) można przystąpić do egzaminu licencjackiego. Egzamin składany przed 3-osobową komisją polega na 10 min prezentacji pracy oraz odpowiedzi na trzy pytania komisji, z całego zakresu studiów. Termin egzaminu licencjackiego przewidywany jest na koniec sesji letniej.  Drugi termin egzaminu odbędzie się po zakończeniu sesji poprawkowej, ale przed 3cim terminem rekrutacji na studia magisterskie. Praca musi być złożona nie później niż do końca sesji poprawkowej. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

 

W toku studiów studenci realizują w sumie 191 ECTS, z tego 121 ECTS przypada na przedmioty obowiązkowe, 47 ECTS to kursy do wyboru, 12 to pracownia i pisanie pracy licencjackiej, 8 ECTS j. angielski i praktyka zawodowa 3 ECTS. Pracownia licencjacka i praktikum pisania pracy są obowiązkowe gdyż każdy student musi te zajęcia odbyć, ale fakultatywne w tym sensie, że student wybiera tematykę pracy i miejsce jej wykonywania (zakład).

Z listy przedmiotów kierunkowych fakultatywnych przypisanych na dany semestr studenci wybierają zajęcia obejmujące następującą minimalną liczbę ECTS: w 1 semestrze 2 ECTS, 2 semestrze 2 ECTS, 3 semestrze 11 ECTS, w 4 semestrze 12 ECTS, w 5 tym semestrze 14 ECTS, i w 6 tym semestrze 6 ECTS, razem 47 ECTS. Niektóre kursy fakultatywne są podzielone na grupy, i wówczas student wybiera jeden przedmiot z danej grupy.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Podstawy biologii i biofizyki
30 2 zaliczenie na ocenę O
Podstawy fizjologii człowieka - kurs dla studentów biofizyki
30 2 zaliczenie na ocenę O
Zajęcia wyrównawcze z matematyki
30 2 zaliczenie na ocenę O
Matematyka wyższa I
60 6 egzamin O
Zajęcia wyrównawcze z fizyki
30 3 zaliczenie na ocenę O
Podstawy fizyki - Mechanika MS
60 5 egzamin O
Chemia ogólna z elementami chemii fizycznej
80 6 egzamin O
Bioetyka
30 2 zaliczenie na ocenę O
Szkolenie USOSweb dla studentów WBBiB
5 - zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
5 - zaliczenie O
GRUPA PRZEDMIOTÓW DO WYBORU
O

 

W toku studiów studenci realizują w sumie 191 ECTS, z tego 121 ECTS przypada na przedmioty obowiązkowe, 47 ECTS to kursy do wyboru, 12 to pracownia i pisanie pracy licencjackiej, 8 ECTS j. angielski i praktyka zawodowa 3 ECTS. Pracownia licencjacka i praktikum pisania pracy są obowiązkowe gdyż każdy student musi te zajęcia odbyć, ale fakultatywne w tym sensie, że student wybiera tematykę pracy i miejsce jej wykonywania (zakład).

Z listy przedmiotów kierunkowych fakultatywnych przypisanych na dany semestr studenci wybierają zajęcia obejmujące następującą minimalną liczbę ECTS: w 1 semestrze 2 ECTS, 2 semestrze 2 ECTS, 3 semestrze 11 ECTS, w 4 semestrze 12 ECTS, w 5 tym semestrze 14 ECTS, i w 6 tym semestrze 6 ECTS, razem 47 ECTS. Niektóre kursy fakultatywne są podzielone na grupy, i wówczas student wybiera jeden przedmiot z danej grupy.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Biologia i inżynieria komórki
50 4 egzamin O
Biofizyka zmysłów z elementami neurobiocybernetyki
45 3 zaliczenie na ocenę O
Programy użytkowe w systemie GNU/Linux
45 3 zaliczenie na ocenę O
Statystyczne metody opracowywania wyników
45 3 zaliczenie na ocenę O
Chemia organiczna
30 2 zaliczenie na ocenę O
Podstawy fizyki: Termodynamika MS
60 5 egzamin O
Matematyka wyższa II
90 7 egzamin O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Zajęcia wyrównawcze z fizyki 2
30 2 zaliczenie na ocenę O
GRUPA PRZEDMIOTÓW DO WYBORU
O

 

W toku studiów studenci realizują w sumie 191 ECTS, z tego 121 ECTS przypada na przedmioty obowiązkowe, 47 ECTS to kursy do wyboru, 12 to pracownia i pisanie pracy licencjackiej, 8 ECTS j. angielski i praktyka zawodowa 3 ECTS. Pracownia licencjacka i praktikum pisania pracy są obowiązkowe gdyż każdy student musi te zajęcia odbyć, ale fakultatywne w tym sensie, że student wybiera tematykę pracy i miejsce jej wykonywania (zakład).

Z listy przedmiotów kierunkowych fakultatywnych przypisanych na dany semestr studenci wybierają zajęcia obejmujące następującą minimalną liczbę ECTS: w 1 semestrze 2 ECTS, 2 semestrze 2 ECTS, 3 semestrze 11 ECTS, w 4 semestrze 12 ECTS, w 5 tym semestrze 14 ECTS, i w 6 tym semestrze 6 ECTS, razem 47 ECTS. Niektóre kursy fakultatywne są podzielone na grupy, i wówczas student wybiera jeden przedmiot z danej grupy.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Biochemia
90 6 egzamin O
Podstawy fizyki: elektromagnetyzm i optyka
60 5 egzamin O
Programowanie w Pythonie
45 3 zaliczenie na ocenę O
I Pracownia fizyczna MS
30 2 zaliczenie na ocenę O
Mikrobiologia dla kierunku biofizyka
48 4 egzamin O
Grupa: Przedmioty fakultatywne kierunkowe
O
Grupa: Bioinformatyka
O
Grupa: Mikroskopia
O
Grupa: Lektorat
O

 

W toku studiów studenci realizują w sumie 191 ECTS, z tego 121 ECTS przypada na przedmioty obowiązkowe, 47 ECTS to kursy do wyboru, 12 to pracownia i pisanie pracy licencjackiej, 8 ECTS j. angielski i praktyka zawodowa 3 ECTS. Pracownia licencjacka i praktikum pisania pracy są obowiązkowe gdyż każdy student musi te zajęcia odbyć, ale fakultatywne w tym sensie, że student wybiera tematykę pracy i miejsce jej wykonywania (zakład).

Z listy przedmiotów kierunkowych fakultatywnych przypisanych na dany semestr studenci wybierają zajęcia obejmujące następującą minimalną liczbę ECTS: w 1 semestrze 2 ECTS, 2 semestrze 2 ECTS, 3 semestrze 11 ECTS, w 4 semestrze 12 ECTS, w 5 tym semestrze 14 ECTS, i w 6 tym semestrze 6 ECTS, razem 47 ECTS. Niektóre kursy fakultatywne są podzielone na grupy, i wówczas student wybiera jeden przedmiot z danej grupy.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Biofizyka I
60 5 egzamin O
Genetyka dla biofizyków
60 4 egzamin O
Podstawy fizyki: kwantowe podstawy budowy materii
60 5 egzamin O
Praktyka zawodowa
90 3 zaliczenie O
Programowanie w  C
45 3 zaliczenie na ocenę O
Grupa: Biologia komórki
O
Grupa: Przedmioty fakultatywne kierunkowe
O
Grupa: Lektorat
O

 

W toku studiów studenci realizują w sumie 191 ECTS, z tego 121 ECTS przypada na przedmioty obowiązkowe, 47 ECTS to kursy do wyboru, 12 to pracownia i pisanie pracy licencjackiej, 8 ECTS j. angielski i praktyka zawodowa 3 ECTS. Pracownia licencjacka i praktikum pisania pracy są obowiązkowe gdyż każdy student musi te zajęcia odbyć, ale fakultatywne w tym sensie, że student wybiera tematykę pracy i miejsce jej wykonywania (zakład).

Z listy przedmiotów kierunkowych fakultatywnych przypisanych na dany semestr studenci wybierają zajęcia obejmujące następującą minimalną liczbę ECTS: w 1 semestrze 2 ECTS, 2 semestrze 2 ECTS, 3 semestrze 11 ECTS, w 4 semestrze 12 ECTS, w 5 tym semestrze 14 ECTS, i w 6 tym semestrze 6 ECTS, razem 47 ECTS. Niektóre kursy fakultatywne są podzielone na grupy, i wówczas student wybiera jeden przedmiot z danej grupy.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Metody biofizyczne w biologii strukturalnej I
48 5 egzamin O
Biofizyka II
45 3 egzamin O
Immunologia - kurs dla kierunku biofizyka
40 4 zaliczenie na ocenę O
Wyzwania współczesnej biofizyki
30 2 zaliczenie na ocenę O
Grupa: Przedmioty fakultatywne kierunkowe
O
Grupa: Mikroskopia
O
Grupa: Modelowanie molekularne
O
Grupa: Lektorat
O

 

W toku studiów studenci realizują w sumie 191 ECTS, z tego 121 ECTS przypada na przedmioty obowiązkowe, 47 ECTS to kursy do wyboru, 12 to pracownia i pisanie pracy licencjackiej, 8 ECTS j. angielski i praktyka zawodowa 3 ECTS. Pracownia licencjacka i praktikum pisania pracy są obowiązkowe gdyż każdy student musi te zajęcia odbyć, ale fakultatywne w tym sensie, że student wybiera tematykę pracy i miejsce jej wykonywania (zakład).

Z listy przedmiotów kierunkowych fakultatywnych przypisanych na dany semestr studenci wybierają zajęcia obejmujące następującą minimalną liczbę ECTS: w 1 semestrze 2 ECTS, 2 semestrze 2 ECTS, 3 semestrze 11 ECTS, w 4 semestrze 12 ECTS, w 5 tym semestrze 14 ECTS, i w 6 tym semestrze 6 ECTS, razem 47 ECTS. Niektóre kursy fakultatywne są podzielone na grupy, i wówczas student wybiera jeden przedmiot z danej grupy.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Biochemia fizyczna białek
60 4 zaliczenie na ocenę O
Biofizyka komórki 1
45 3 egzamin O
Metody biofizyczne w biologii strukturalnej II
40 3 egzamin O
Pracownia licencjacka
100 10 zaliczenie O
Praktikum pisania pracy licencjackiej
20 2 zaliczenie O
Seminarium licencjackie
30 2 zaliczenie O
Grupa: Przedmioty fakultatywne kierunkowe
O
Grupa: Lektorat
O