A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne pierwszego stopnia Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Bioinformatyka

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Nazwa kierunku: Bioinformatyka
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki biologiczne

Program

Klasyfikacja ISCED: 0511
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Program studiów Bioinformatyka (pierwszego stopnia) obejmuje: (1) przedmioty obowiązkowe (122 ECTS), (2) fakultatywne przedmioty kierunkowe (37 ECTS), (3) pracownie specjalizacyjną (120h, 8 ECTS) i praktikum pisania pracy dyplomowej (2 ECTS), (4) praktyki zawodowe (3 ECTS) oraz (5) lektorat języka angielskiego (student wybiera poziom lektoratu, łącznie 8 ECTS).Grupę kursów obowiązkowych tworzą kursy z różnych działów matematyki i informatyki, kursy budujące solidne podstawy wiedzy z nauk przyrodniczych (chemia, fizyka, biologia) oraz kursy niezbędne dla przyszłego bioinformatyka analizującego dane biologiczne generowane w różnych dziedzinach nauk o życiu. Grupę tę uzupełniają zajęcia z WF oraz kursy z dziedziny nauk społecznych ("Wstęp do filozofii" (3 ECTS) oraz "Bioetyka dla bioinformatyków" (2 ECTS)). Przedmioty kierunkowe są wybierane przez studentów od 4 semestru nauki.Integralną częścią programu studiów są sylabusy poszczególnych kursów. Szczególnie istotne informacje dotyczące kursów podane są w części Wymagania wstępne i dodatkowe informacje.Uwieńczeniem studiów jest przygotowanie pisemnej pracy licencjackiej dokumentującej wyniki badań z zakresu szeroko rozumianej bioinformatyki. Nad właściwym doborem tematyki prac licencjackich czuwa oprócz promotora pracy, Rada Programowa kierunku Bioinformatyka (pierwszego stopnia). Ostatnim akcentem w procesie kształcenia licencjatów z bioinformatyki jest pisemny egzamin dyplomowy, w którym pytania testowe zostały sformułowane z uwzględnieniem efektów kształcenia przypisanych kursom obligatoryjnie realizowanym przez studenta w toku studiów.

Ukończenie studiów

Oprócz wymagań opisanych regulaminem studiów UJ, poniżej podano wyjaśnienia wybranych kryteriów rozpatrywanych przy podejmowaniu decyzji o pomyślnym ukończeniu studiów Bioinformatyka (pierwszego stopnia):(1) złożenie pozytywnie ocenionej pracy dyplomowej,(2) pozytywny wynik pisemnego egzaminu dyplomowego,(3) zaliczenie przedmiotów obowiązkowych i fakultatywnych, którym łącznie odpowiada co najmniej 180 ECTS.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Algebra liniowa
60 6 egzamin O
Bioinformatyka 1
60 5 egzamin O
Logika i teoria mnogości
60 6 zaliczenie na ocenę O
Podstawy biologii
45 3 zaliczenie na ocenę O
Podstawy chemii
60 6 egzamin O
Wstęp do informatyki
60 6 zaliczenie na ocenę O
5 - zaliczenie O
Szkolenie USOSweb dla studentów WBBiB
5 - zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Analiza matematyczna 1
75 6 zaliczenie na ocenę O
Biochemia
90 7 egzamin O
Biologia ewolucyjna
30 2 zaliczenie na ocenę O
Ilościowa biologia komórki
60 4 zaliczenie na ocenę O
Programowanie 1
75 6 zaliczenie na ocenę O
Programy użytkowe w systemie GNU/Linux
45 3 zaliczenie na ocenę O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Analiza matematyczna 2
75 6 zaliczenie na ocenę O
Bazy danych
75 7 zaliczenie na ocenę O
Biologia systemów
60 5 egzamin O
Genetyka molekularna
70 6 egzamin O
Programowanie 2
75 6 zaliczenie na ocenę O
Zajęcia wyrównawcze z fizyki
30 2 zaliczenie na ocenę O
Grupa L1 - obowiązkowy lektorat, student wybiera poziom
O

W toku studiów student zobowiązany jest do wyboru kierunkowych kursów fakultatywnych w semestrach 4, 5 i 6 obejmujących łącznie co najmniej 37 ECTS. Student wybiera kursy fakultatywne z grup K1 (min. 8 ECTS), K2 (min. 15 ECTS) i K3 (min. 14 ECTS) jednak może zwrócić się do Prodziekana z prośbą o zaliczenie w ramach kierunkowych kursów fakultatywnych kursów spoza tych grup w liczbie nieprzekraczającej 6 ECTS. Kursy wybierane w ten sposób przez studenta powinny realizować efekty uczenia się właściwe dla realizowanego programu studiów. Odpowiednio uzasadniony wybór takich kursów opiniuje Kierownik studiów.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Podstawy fizyki
60 5 egzamin O
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka
60 5 egzamin O
Wstęp do filozofii
45 3 zaliczenie na ocenę O
Grupa L2 - obowiązkowy lektorat, student wybiera poziom
O
Grupa K1 - fakultatywne przedmioty kierunkowe
O
Praktyki zawodowe (3 tyg)
90 3 zaliczenie O

W toku studiów student zobowiązany jest do wyboru kierunkowych kursów fakultatywnych w semestrach 4, 5 i 6 obejmujących łącznie co najmniej 37 ECTS. Student wybiera kursy fakultatywne z grup K1 (min. 8 ECTS), K2 (min. 15 ECTS) i K3 (min. 14 ECTS) jednak może zwrócić się do Prodziekana z prośbą o zaliczenie w ramach kierunkowych kursów fakultatywnych kursów spoza tych grup w liczbie nieprzekraczającej 6 ECTS. Kursy wybierane w ten sposób przez studenta powinny realizować efekty uczenia się właściwe dla realizowanego programu studiów. Odpowiednio uzasadniony wybór takich kursów opiniuje Kierownik studiów.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Bioetyka dla bioinformatyków
30 2 zaliczenie na ocenę O
Chemia obliczeniowa
60 5 egzamin O
Genomika funkcjonalna
45 3 zaliczenie na ocenę O
Modelowanie molekularne 1
60 5 zaliczenie na ocenę O
Grupa L3 - obowiązkowy lektorat, student wybiera poziom
O
Grupa K2 - fakultatywne przedmioty kierunkowe
O

W toku studiów student zobowiązany jest do wyboru kierunkowych kursów fakultatywnych w semestrach 4, 5 i 6 obejmujących łącznie co najmniej 37 ECTS. Student wybiera kursy fakultatywne z grup K1 (min. 8 ECTS), K2 (min. 15 ECTS) i K3 (min. 14 ECTS) jednak może zwrócić się do Prodziekana z prośbą o zaliczenie w ramach kierunkowych kursów fakultatywnych kursów spoza tych grup w liczbie nieprzekraczającej 6 ECTS. Kursy wybierane w ten sposób przez studenta powinny realizować efekty uczenia się właściwe dla realizowanego programu studiów. Odpowiednio uzasadniony wybór takich kursów opiniuje Kierownik studiów.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Pracownia licencjacka
120 8 zaliczenie O
Praktikum pisania pracy licencjackiej
20 2 zaliczenie O
Seminarium licencjackie
30 2 zaliczenie O
Grupa L4 - obowiązkowy lektorat, student wybiera poziom
O
Grupa K3 - fakultatywne przedmioty kierunkowe
O