A A A
pl | en
A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne pierwszego stopnia Faculty of Biochemistry, Biophysics and Biotechnology

Bioinformatics

Basic information

Faculty name: Faculty of Biochemistry, Biophysics and Biotechnology
Major name: Bioinformatics
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Biological sciences

Programme

ISCED classification: 0511
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

Program studiów Bioinformatyka (pierwszego stopnia) obejmuje: (1) przedmioty obowiązkowe (122 ECTS), (2) fakultatywne przedmioty kierunkowe (37 ECTS), (3) pracownie specjalizacyjną (120h, 8 ECTS) i praktikum pisania pracy dyplomowej (2 ECTS), (4) praktyki zawodowe (3 ECTS) oraz (5) lektorat języka angielskiego (student wybiera poziom lektoratu, łącznie 8 ECTS).Grupę kursów obowiązkowych tworzą kursy z różnych działów matematyki i informatyki, kursy budujące solidne podstawy wiedzy z nauk przyrodniczych (chemia, fizyka, biologia) oraz kursy niezbędne dla przyszłego bioinformatyka analizującego dane biologiczne generowane w różnych dziedzinach nauk o życiu. Grupę tę uzupełniają zajęcia z WF oraz kursy z dziedziny nauk społecznych ("Wstęp do filozofii" (3 ECTS) oraz "Bioetyka dla bioinformatyków" (2 ECTS)). Przedmioty kierunkowe są wybierane przez studentów od 4 semestru nauki.Integralną częścią programu studiów są sylabusy poszczególnych kursów. Szczególnie istotne informacje dotyczące kursów podane są w części Wymagania wstępne i dodatkowe informacje.Uwieńczeniem studiów jest przygotowanie pisemnej pracy licencjackiej dokumentującej wyniki badań z zakresu szeroko rozumianej bioinformatyki. Nad właściwym doborem tematyki prac licencjackich czuwa oprócz promotora pracy, Rada Programowa kierunku Bioinformatyka (pierwszego stopnia). Ostatnim akcentem w procesie kształcenia licencjatów z bioinformatyki jest pisemny egzamin dyplomowy, w którym pytania testowe zostały sformułowane z uwzględnieniem efektów kształcenia przypisanych kursom obligatoryjnie realizowanym przez studenta w toku studiów.

Graduation

Oprócz wymagań opisanych regulaminem studiów UJ, poniżej podano wyjaśnienia wybranych kryteriów rozpatrywanych przy podejmowaniu decyzji o pomyślnym ukończeniu studiów Bioinformatyka (pierwszego stopnia):(1) złożenie pozytywnie ocenionej pracy dyplomowej,(2) pozytywny wynik pisemnego egzaminu dyplomowego,(3) zaliczenie przedmiotów obowiązkowych i fakultatywnych, którym łącznie odpowiada co najmniej 180 ECTS.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Algebra liniowa
60 6 exam O
Bioinformatyka 1
60 5 exam O
Logika i teoria mnogości
60 6 graded credit O
Podstawy biologii
45 3 graded credit O
Principles of chemistry
60 6 exam O
Wstęp do informatyki
60 6 graded credit O
5 - assessment O
Szkolenie USOSweb dla studentów WBBiB
5 - assessment O
Physical Education
30 - assessment O
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Analiza matematyczna 1
75 6 graded credit O
Biochemistry
90 7 exam O
Biologia ewolucyjna
30 2 graded credit O
Ilościowa biologia komórki
60 4 graded credit O
Programowanie 1
75 6 graded credit O
Programy użytkowe w systemie GNU/Linux
45 3 graded credit O
Physical Education
30 - assessment O
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Analiza matematyczna 2
75 6 graded credit O
Bazy danych
75 7 graded credit O
Biologia systemów
60 5 exam O
Genetyka molekularna
70 6 exam O
Programowanie 2
75 6 graded credit O
Zajęcia wyrównawcze z fizyki
30 2 graded credit O
Grupa L1 - obowiązkowy lektorat, student wybiera poziom
O

W toku studiów student zobowiązany jest do wyboru kierunkowych kursów fakultatywnych w semestrach 4, 5 i 6 obejmujących łącznie co najmniej 37 ECTS. Student wybiera kursy fakultatywne z grup K1 (min. 8 ECTS), K2 (min. 15 ECTS) i K3 (min. 14 ECTS) jednak może zwrócić się do Prodziekana z prośbą o zaliczenie w ramach kierunkowych kursów fakultatywnych kursów spoza tych grup w liczbie nieprzekraczającej 6 ECTS. Kursy wybierane w ten sposób przez studenta powinny realizować efekty uczenia się właściwe dla realizowanego programu studiów. Odpowiednio uzasadniony wybór takich kursów opiniuje Kierownik studiów.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Podstawy fizyki
60 5 exam O
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka
60 5 exam O
Wstęp do filozofii
45 3 graded credit O
Grupa L2 - obowiązkowy lektorat, student wybiera poziom
O
Grupa K1 - fakultatywne przedmioty kierunkowe
O
Praktyki zawodowe (3 tyg)
90 3 assessment O

W toku studiów student zobowiązany jest do wyboru kierunkowych kursów fakultatywnych w semestrach 4, 5 i 6 obejmujących łącznie co najmniej 37 ECTS. Student wybiera kursy fakultatywne z grup K1 (min. 8 ECTS), K2 (min. 15 ECTS) i K3 (min. 14 ECTS) jednak może zwrócić się do Prodziekana z prośbą o zaliczenie w ramach kierunkowych kursów fakultatywnych kursów spoza tych grup w liczbie nieprzekraczającej 6 ECTS. Kursy wybierane w ten sposób przez studenta powinny realizować efekty uczenia się właściwe dla realizowanego programu studiów. Odpowiednio uzasadniony wybór takich kursów opiniuje Kierownik studiów.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Bioetyka dla bioinformatyków
30 2 graded credit O
Chemia obliczeniowa
60 5 exam O
Genomika funkcjonalna
45 3 graded credit O
Modelowanie molekularne 1
60 5 graded credit O
Grupa L3 - obowiązkowy lektorat, student wybiera poziom
O
Grupa K2 - fakultatywne przedmioty kierunkowe
O

W toku studiów student zobowiązany jest do wyboru kierunkowych kursów fakultatywnych w semestrach 4, 5 i 6 obejmujących łącznie co najmniej 37 ECTS. Student wybiera kursy fakultatywne z grup K1 (min. 8 ECTS), K2 (min. 15 ECTS) i K3 (min. 14 ECTS) jednak może zwrócić się do Prodziekana z prośbą o zaliczenie w ramach kierunkowych kursów fakultatywnych kursów spoza tych grup w liczbie nieprzekraczającej 6 ECTS. Kursy wybierane w ten sposób przez studenta powinny realizować efekty uczenia się właściwe dla realizowanego programu studiów. Odpowiednio uzasadniony wybór takich kursów opiniuje Kierownik studiów.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Diploma Laboratory Class
120 8 assessment O
Praktikum pisania pracy licencjackiej
20 2 assessment O
Diploma Seminar
30 2 assessment O
Grupa L4 - obowiązkowy lektorat, student wybiera poziom
O
Grupa K3 - fakultatywne przedmioty kierunkowe
O