A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne pierwszego stopnia Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Biotechnologia

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Nazwa kierunku: Biotechnologia
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki biologiczne

Program

Klasyfikacja ISCED: 0512
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Trzon programu studiów stanowią trzy grupy przedmiotów:

· przedmioty podstawowe, w tym obowiązkowe takie jak np.: matematyka, fizyka, chemia, użytkowe programy komputerowe, statystyka (570 godz., 41 ECTS);

· przedmioty kierunkowe w tym obowiązkowe takie jak np.: biochemia, biologia komórki, mikrobiologia, genetyka molekularna, immunologia, biofizyka (850 godz., 62 ECTS);

· przedmioty specjalistyczne z różnych dziedzin biotechnologii, w tym obowiązkowe takie jak np.: biotechnologia roślin, biotechnologia medyczna, biotechnologia przemysłowa (343 godz., 25 ECTS).

Program uzupełniają:

· przedmioty bioinformatyczne, w tym z obowiązkowych 60 godz., 5 ECTS,

· przedmioty humanistyczne (7 ECTS) i lektorat (8 ECTS).

Przedmiotami wieńczącymi całe studia są: seminarium licencjackie (30 godz., 3 ECTS) i pracownia licencjacka (120 godz., 10 ECTS), których efektem są prace dyplomowe.

W programie studiów są grupy przedmiotów, w których studenci mogą wybrać jeden z dwóch oferowanych kursów:

· W pierwszym roku studiów studenci, którzy na wcześniejszym etapie edukacji opanowali wiedzę i umiejętności planowane jako efekty kursu Użytkowe programy komputerowe, prowadzonego w I semestrze, co potwierdzają zdaniem testu przed rozpoczęciem kursu, mogą w zamian wybrać w II semestrze kurs: Programy użytkowe w systemie GNU/Linux. Jeśli w I semestrze uczestniczą w kursie Użytkowe programy komputerowe to kurs Programy użytkowe w systemie GNU/Linux mogą wybrać jako kurs fakultatywny w II, IV lub VI semestrze.

· W drugim semestrze studiów studenci wybierają kurs Bioetyka w polskiej lub angielskiej wersji językowej.

· W trzecim semestrze studenci w zależności od swoich zainteresowań mogą wybrać jedną z dwóch wersji kursu Bioinformatyka 1 – kurs mały (30 godz., 3 ECTS) albo zaawansowany (60 godz., 5 ECTS). Jeśli studenci wybierają kurs zaawansowany, to 2 z 5 punktów ECTS wliczają się do puli punktów ECTS kursów fakultatywnych o charakterze podstawowym.

· W czwartym semestrze studenci wybierają jeden z dwóch kursów: Wprowadzenie do fizjologii człowieka (ćwiczenia) albo Podstawy fizjologii człowieka (ćwiczenia i konwersatorium).

· W piątym semestrze studenci wybierają jeden z dwóch kursów: Pracownia inżynierii genetycznej albo Biochemia kwasów nukleinowych.

· W szóstym semestrze studenci wybierają pomiędzy dwoma kursami dotyczącymi prawa własności intelektualnej: Ochrona własności intelektualnej oraz Intellectual property and ethics in biosciences.

Studenci mogą także wybierać poziom lektoratu języka angielskiego. Absolwenci kierunku Biotechnologia muszą znać język angielski na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Jeśli podejmując studia posługują się językiem angielskim na tym lub wyższym poziomie, mogą wybrać lektorat na poziomie C1 lub C2, lub wybrać lektorat z innego języka obcego. Studenci doskonalą umiejętności językowe podczas czterech pierwszych semestrów studiów (120 godz., 8 ECTS).

W ciągu pierwszych trzech semestrów studiów studenci wybierają z listy kursów fakultatywnych, zaproponowanych w programie studiów, kursy z grupy przedmiotów podstawowych lub kierunkowych. Opcjonalnie studenci mogą wybrać, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, inne kursy z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych z szerokiej oferty Uniwersytetu Jagiellońskiego (w tym z oferty WBBiB, innych wydziałów, czy spośród kursów Artes Liberales), które mogą zostać uznane za podstawowe lub kierunkowe (5 ECTS). Kursy te powinny zapewniać efekty uczenia się zgodne z efektami uczenia się kierunku biotechnologia.

Podczas trzech ostatnich semestrów studiów studenci wybierają fakultatywne kursy kierunkowe i specjalistyczne dedykowane dla kierunku biotechnologia (13 ECTS). Wyjątkowo, studenci mogą wybrać kurs spoza listy kursów dedykowanych studentom studiów licencjackich z biotechnologii, który może zostać uznany za kierunkowy lub specjalistyczny.

Wybór wszystkich kursów podstawowych, kierunkowych i specjalistycznych spoza programu studiów na kierunku biotechnologia wymaga uzyskania zgody kierownika studiów, który oceni, czy zajęcia pozwalają na osiągnięcie efektów uczenia się dla kierunku biotechnologia, oraz akceptacji prodziekana ds. dydaktyki WBBiB.

W ostatnim semestrze studiów studenci, kierując się swoimi zainteresowaniami, wybierają spośród nauczycieli akademickich WBBiB promotora swojej pracy licencjackiej oraz laboratorium, w którym chcieliby pracować nad projektem licencjackim. W wybranym laboratorium odbywają zajęcia Pracownia licencjacka. Studenci wybierają także jedno z kilku oferowanych seminariów licencjackich. Praca licencjacka jest wynikiem realizacji projektu badawczego, zawierającego elementy biotechnologiczne, prowadzonego w ramach pracowni licencjackiej pod opieką promotora. Praca stanowi opracowanie wyników samodzielnie przeprowadzonych doświadczeń poprzedzone naukowym wprowadzeniem oraz opatrzone opisem metod i dyskusją uwzględniającą najnowsze dane literaturowe.

Ukończenie studiów

Warunkiem ukończenia studiów i uzyskania tytułu zawodowego licencjata jest zdanie końcowego pisemnego egzaminu licencjackiego obejmującego pytania testowe (z mniejszą wagą) i otwarte (z większą wagą) dotyczące zagadnień z większości obowiązkowych przedmiotów oraz kwestii interdyscyplinarnych. Przeważają pytania z biochemii, biologii komórki, genetyki molekularnej oraz z mikrobiologii i biotechnologii przemysłowej. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu licencjackiego jest spełnienie wszystkich poniżej opisanych warunków, tj.:

• zdobycie wymaganej programem studiów liczby punktów ECTS, w tym 13 punktów ECTS na fakultatywnych kursach kierunkowych i specjalistycznych

• zaliczenie przedmiotów wyszczególnionych w programie studiów, w tym wszystkich zajęć fakultatywnych wybranych przez studenta

• odbycie praktyki zawodowej

• udokumentowanie znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (zdanie egzaminu kończącego lektorat lub przedstawienie odpowiedniego certyfikatu)

• złożenie pracy licencjackiej wraz z dwiema recenzjami zawierającymi pozytywne oceny

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

W ciągu pierwszego roku studiów studenci powinni wybrać fakultatywne kursy: humanistyczny (co najmniej 30 godzin i 3 ECTS) i podstawowy lub kierunkowy (niehumanistyczny, co najmniej 30 godzin i 3 ECTS).

Jako przedmiot humanistyczny studenci mogą wybrać kurs Poprawna polszczyzna w praktyce, albo kurs z cyklu Artes Liberales (z dyscyplin humanistycznych), albo dowolny inny kurs humanistyczny (np. z historii, literatury, sztuki, filozofii, psychologii, socjologii) oferowany na innych kierunkach i wydziałach UJ. Studenci mogą wybierać kursy podstawowe i kierunkowe z oferty WBBiB lub innych wydziałów i jednostek UJ (np. niehumanistyczne kursy z cyklu Artes Liberales). Wybór kursów (z wyjątkiem humanistycznych) spoza programu studiów (niezamieszczonych w wykazie kursów przypisanych do kierunku biotechnologia)  wymaga uzyskania zgody kierownika studiów, który oceni, czy na zajęciach realizowane są efekty uczenia się dla kierunku biotechnologia, oraz akceptacji prodziekana ds. dydaktyki WBBiB.

Studenci, którzy na wcześniejszym etapie edukacji opanowali wiedzę i umiejętności planowane jako efekty kursu Użytkowe programy komputerowe, prowadzonego w I semestrze, co potwierdzają zdaniem testu przed rozpoczęciem kursu, mogą w zamian wybrać w II semestrze kurs: Programy użytkowe w systemie GNU/Linux. Jeśli w I semestrze uczestniczą w kursie Użytkowe programy komputerowe to kurs Programy użytkowe w systemie GNU/Linux mogą wybrać jako kurs fakultatywny w II, IV lub VI semestrze.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Chemia ogólna i nieorganiczna
90 6 egzamin O
Chemia organiczna
75 6 egzamin O
Genetyka – wykłady
30 2 egzamin O
Matematyka
75 6 egzamin O
Zarys ewolucjonizmu
30 2 zaliczenie na ocenę O
Grupa: Lektorat
O
Grupa: Programy komputerowe
O
Grupa: Kursy fakultatywne – podstawowe i kierunkowe
F
5 - zaliczenie O
Szkolenie USOSweb dla studentów WBBiB
5 - zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O

 

W ciągu pierwszego roku studiów studenci powinni wybrać fakultatywne kursy: humanistyczny (co najmniej 30 godzin i 3 ECTS) i podstawowy lub kierunkowy (niehumanistyczny; co najmniej 30 godzin i 3 ECTS).

Jako przedmiot humanistyczny studenci mogą wybrać kurs Poprawna polszczyzna w praktyce, albo kurs z cyklu Artes Liberales (z dyscyplin humanistycznych), albo dowolny, inny kurs humanistyczny (np. z historii, literatury, sztuki, filozofii, psychologii, socjologii) oferowany na innych kierunkach i wydziałach UJ. Studenci mogą wybierać kursy, które mogą być uznane za podstawowe lub kierunkowe, spośród oferty WBBiB lub innych wydziałów i jednostek UJ (np. niehumanistyczne kursy z cyklu Artes Liberales). Wybór wszystkich niehumanistycznych kursów spoza programu studiów na kierunku biotechnologia wymaga uzyskania zgody kierownika studiów, który oceni, czy na zajęciach realizowane są efekty uczenia się dla kierunku biotechnologia oraz akceptacji prodziekana ds. dydaktyki WBBiB.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Biochemia strukturalna i enzymologia
45 3 egzamin O
Bioetyka
O
Chemia fizyczna
75 5 zaliczenie na ocenę O
Chemia organiczna
45 2 zaliczenie na ocenę O
Fizyka I
60 5 egzamin O
Podstawy biologii komórki
45 4 egzamin O
Statystyka
45 3 zaliczenie na ocenę O
Wstęp do biotechnologii
20 2 zaliczenie na ocenę O
Grupa: Lektorat
O
Grupa: Kursy fakultatywne – humanistyczny, podstawowe i kierunkowe
F
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O

W ciągu drugiego roku studiów studenci powinni uczestniczyć w kursach fakultatywnych, wybranych spośród kursów przeznaczonych dla tego rocznika, w wymiarze co najmniej 50 godzin i 5 ECTS. Wyjątkowo, studenci mogą wybrać kurs spoza listy kursów dedykowanych studentom studiów licencjackich z biotechnologii, który może być uznany za podstawowy lub kierunkowy (w trzecim semestrze), lub kierunkowy/specjalistyczny (w czwartym semestrze). Wymaga to uzyskania zgody kierownika studiów, który oceni, do jakiej grupy kursów można zaliczyć wybrany kurs i czy na zajęciach z tego kursu uzyskiwane są efekty uczenia się dla kierunku biotechnologia, oraz akceptacji prodziekana ds. dydaktyki WBBiB.

Studenci mogą wybrać z bioinformatyki kurs mały (30 godz., 3 ECTS) albo kurs zaawansowany (60 godz., 5 ECTS). Jeśli studenci wybierają kurs zaawansowany, to 2 z 5 punktów ECTS wliczają się do puli punktów ECTS kursów fakultatywnych o charakterze podstawowym.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Biochemia
135 10 egzamin O
Biotechnologia dla środowiska
30 2 zaliczenie na ocenę O
Fizyka II – elementy fizyki współczesnej
60 5 egzamin O
Mikrobiologia
90 6 egzamin O
Grupa: Bioinformatyka
O
Grupa: Lektorat
O
Grupa: Kursy fakultatywne – podstawowe i kierunkowe
F

 

W ciągu drugiego roku studiów studenci powinni uczestniczyć w kursach fakultatywnych, wybranych spośród kursów przeznaczonych dla tego rocznika w wymiarze 5 punktów ECTS, w tym 3 punkty ECTS powinni uzyskać na kursach kierunkowych lub specjalistycznych. Wyjątkowo, studenci mogą w czwartym semestrze wybrać kurs spoza listy kursów dedykowanych studentom studiów licencjackich z biotechnologii, który może zostać uznany za kierunkowy lub specjalistyczny. Wymaga to uzyskania zgody kierownika studiów, który oceni, czy na zajęciach z tego kursu osiągane są efekty uczenia się dla kierunku biotechnologia, oraz akceptacji prodziekana ds. dydaktyki WBBiB.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Analiza instrumentalna i chemia białek
60 4 zaliczenie na ocenę O
Biochemia fizyczna – kurs podstawowy
90 6 egzamin O
Fizjologia roślin
30 2 egzamin O
Genetyka molekularna
70 5 egzamin O
Podstawy biofizyki
60 4 egzamin O
Praktyka zawodowa
150 5 zaliczenie O
Grupa: Fizjologia człowieka
O
Grupa: Lektorat
O
Grupa: Kursy fakultatywne – kierunkowe i specjalistyczne
F

 

W ciągu trzeciego roku studiów studenci powinni uczestniczyć w kursach fakultatywnych, wybranych spośród kursów przeznaczonych dla tego rocznika, w wymiarze 10 ECTS. Wyjątkowo, studenci mogą wybrać kurs spoza listy kursów dedykowanych studentom studiów licencjackich z biotechnologii. Wymaga to uzyskania zgody kierownika studiów, który oceni, czy kurs można uznać za kierunkowy/specjalistyczny dla kierunku biotechnologia, oraz akceptacji prodziekana ds. dydaktyki WBBiB. Przed końcem 5 semestru studenci, kierując się swoimi zainteresowaniami, wybierają spośród nauczycieli akademickich WBBiB promotora swojej pracy licencjackiej oraz laboratorium, w którym chcieliby pracować nad projektem licencjackim. W wybranym laboratorium odbywają w 6 semestrze zajęcia Pracownia licencjacka.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Biologia komórki
75 5 egzamin O
Biotechnologia i mikrobiologia przemysłowa
45 3 zaliczenie O
Immunologia
60 5 egzamin O
Inżynieria białek
60 4 egzamin O
Podstawy modelowania molekularnego biocząsteczek
30 2 zaliczenie na ocenę O
Grupa: Kwasy nukleinowe/inżynieria genetyczna
O
Grupa: Kursy fakultatywne – kierunkowe i specjalistyczne
F

W ciągu trzeciego roku studiów studenci powinni uczestniczyć w kursach fakultatywnych, wybranych spośród kursów przeznaczonych dla tego rocznika, w wymiarze 10 ECTS. Wyjątkowo, studenci mogą wybrać kurs spoza listy kursów dedykowanych studentom studiów licencjackich z biotechnologii. Wymaga to uzyskania zgody kierownika studiów, który oceni, czy kurs można uznać za kierunkowy/specjalistyczny dla kierunku biotechnologia, oraz akceptacji prodziekana ds. dydaktyki WBBiB. Studenci zgodnie ze swoimi zainteresowaniami wybierają jedno z kilku proponowanych seminariów licencjackich.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Biotechnologia i mikrobiologia przemysłowa
70 5 egzamin O
Biotechnologia roślin – kurs podstawowy
70 4 egzamin O
Introduction to Medical Biotechnology
18 2 zaliczenie na ocenę O
Pracownia licencjacka – kierunek biotechnologia
120 10 zaliczenie O
Praktikum pisania pracy licencjackiej
20 2 zaliczenie O
Grupa: Ochrona własności intelektualnej
O
GRUPA: Seminarium licencjackie
O
Grupa: Kursy fakultatywne – kierunkowe i specjalistyczne
F