A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne pierwszego stopnia Wydział Filologiczny

Filologia włoska

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny
Nazwa kierunku: Filologia włoska
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Językoznawstwo

Program

Klasyfikacja ISCED: 0231
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Studia I stopnia na kierunku filologia włoska trwają trzy lata i kończą się egzaminem dyplomowym złożonym w języku włoskim na podstawie pracy licencjackiej. Program studiów obejmuje przedmioty obowiązkowe oraz przedmioty fakultatywne (stanowiące 30% całości punktów ECTS dla I cyklu studiów). Studia pozwalają osiągnąć biegłą znajomość języka włoskiego w mowie i piśmie na poziomie C1 oraz drugiego wybranego języka romańskiego na poziomie B1+. W programie studiów zawarty jest szereg kursów z zakresu literatury, językoznawstwa oraz kultury i historii Włoch.

Podczas studiów studenci mają możliwość wyjazdu w ramach programu Erasmus+ do uznanych ośrodków uniwersyteckich we Włoszech oraz, w ramach programu CEEPUS, do jednego z krajów partnerskich w ramach studiów italianistycznych. Mogą także pogłębiać swoją wiedzę działając w Kole Naukowym Italianistów UJ.

Studenci mają także możliwość realizacji programu modułu dydaktycznego przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela języka włoskiego jako obcego we wszystkich typach szkół o uprawnieniach publicznych po ukończeniu całego cyklu kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Ukończenie studiów

praca dyplomowa oraz egzamin dyplomowy

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Studenci którzy rozpoczynają naukę języka włoskiego od podstaw realizują Praktyczną naukę języka włoskiego I w wymiarze 300 godzin. Studenci którzy kontynuują naukę języka włoskiego realizują Praktyczną naukę jezyka włoskiego I w wymiarze 240 godzin. Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 15 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Na II roku studiów student powinien zreazlizować 4 opcje, a na III roku 1 opcje. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Opcja projekt - liczący 30 h projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Gramatyka opisowa języka włoskiego Ia (fonetyka)
45 5 egzamin O
Historia literatury włoskiej I (Średniowiecze)
30 - - O
Historia Włoch
30 - - O
Podstawy językoznawstwa
30 3 egzamin O
Podstawy literaturoznawstwa
30 3 egzamin O
Praktyczna nauka języka włoskiego I
150 - - O
Praktyczna nauka języka włoskiego I b
120 - - O
Wstęp do studiów italianistycznych
30 3 egzamin O
Wybrane zagadnienia z historii filozofii
30 - - O
BHK
4 - zaliczenie O

Studenci którzy rozpoczynają naukę języka włoskiego od podstaw realizują Praktyczną naukę języka włoskiego I w wymiarze 300 godzin. Studenci którzy kontynuują naukę języka włoskiego realizują Praktyczną naukę jezyka włoskiego I w wymiarze 240 godzin. Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 15 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Na II roku studiów student powinien zreazlizować 4 opcje, a na III roku 1 opcje. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Opcja projekt - liczący 30 h projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Gramatyka opisowa języka włoskiego Ib (leksykologia)
45 5 egzamin O
Historia literatury włoskiej I (Średniowiecze)
30 6 egzamin O
Historia Włoch
30 6 egzamin O
30 3 zaliczenie O
Ochrona własności intelektualnej
6 1 zaliczenie O
Praktyczna nauka języka włoskiego I
150 19 egzamin O
Praktyczna nauka języka włoskiego I b
120 19 egzamin O
Wybrane zagadnienia z historii filozofii
30 6 egzamin O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
F

Studenci którzy rozpoczynają naukę języka włoskiego od podstaw realizują Praktyczną naukę języka włoskiego I w wymiarze 300 godzin. Studenci którzy kontynuują naukę języka włoskiego realizują Praktyczną naukę jezyka włoskiego I w wymiarze 240 godzin. Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 15 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Na II roku studiów student powinien zreazlizować 4 opcje, a na III roku 1 opcje. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Opcja projekt - liczący 30 h projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Gramatyka opisowa języka włoskiego IIa (morfologia)
60 4 egzamin O
Historia literatury włoskiej IIa (Renesans)
60 5 egzamin O
30 3 egzamin O
Praktyczna nauka języka włoskiego II
120 - - O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
GRUPA DRUGIEGO JĘZYKA ROMAŃSKIEGO
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
O

Studenci którzy rozpoczynają naukę języka włoskiego od podstaw realizują Praktyczną naukę języka włoskiego I w wymiarze 300 godzin. Studenci którzy kontynuują naukę języka włoskiego realizują Praktyczną naukę jezyka włoskiego I w wymiarze 240 godzin. Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 15 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Na II roku studiów student powinien zreazlizować 4 opcje, a na III roku 1 opcje. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Opcja projekt - liczący 30 h projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Gramatyka kontrastywna języka polskiego i włoskiego z elementami tłumaczenia
30 3 egzamin O
Gramatyka opisowa języka włoskiego IIb (składnia)
60 4 egzamin O
Historia literatury włoskiej IIb (XVII-XVIII w.)
60 5 egzamin O
Język biznesu z elementami tłumaczenia
30 2 zaliczenie O
Praktyczna nauka języka włoskiego II
90 12 egzamin O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
GRUPA DRUGIEGO JĘZYKA ROMAŃSKIEGO
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
O

Studenci którzy rozpoczynają naukę języka włoskiego od podstaw realizują Praktyczną naukę języka włoskiego I w wymiarze 300 godzin. Studenci którzy kontynuują naukę języka włoskiego realizują Praktyczną naukę jezyka włoskiego I w wymiarze 240 godzin. Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 15 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Na II roku studiów student powinien zreazlizować 4 opcje, a na III roku 1 opcje. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Opcja projekt - liczący 30 h projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Historia języka włoskiego
30 - - O
Historia literatury włoskiej IIIa (XIX w.)
60 5 egzamin O
Praktyczna nauka języka włoskiego III
120 - - O
Komunikacja internetowa
30 4 egzamin O
GRUPA SEMINARIÓW
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW ODPOWIEDNICH DO SEMINARIUM
O
GRUPA DRUGIEGO JĘZYKA ROMAŃSKIEGO
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELSKIEGO
F

Studenci którzy rozpoczynają naukę języka włoskiego od podstaw realizują Praktyczną naukę języka włoskiego I w wymiarze 300 godzin. Studenci którzy kontynuują naukę języka włoskiego realizują Praktyczną naukę jezyka włoskiego I w wymiarze 240 godzin. Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 15 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Na II roku studiów student powinien zreazlizować 4 opcje, a na III roku 1 opcje. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Opcja projekt - liczący 30 h projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Historia języka włoskiego
30 5 egzamin O
Historia literatury włoskiej IIIb (XX i XXI w.)
60 5 egzamin O
Języki specjalistyczne w przekładzie
30 2 zaliczenie O
Praktyczna nauka języka włoskiego III
90 10 egzamin O
GRUPA SEMINARIÓW
O
GRUPA DRUGIEGO JĘZYKA ROMAŃSKIEGO
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELSKIEGO
F