A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne pierwszego stopnia Wydział Filozoficzny

Pedagogika

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filozoficzny
Nazwa kierunku: Pedagogika
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Pedagogika

Program

Klasyfikacja ISCED: 0111
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Na I roku studiów realizowane są zajęcia z przedmiotów ogólnopedagogicznych oraz przedmioty z zakresu filozofii, psychologii, nauk socjologicznych i nauk o zdrowiu dające podbudowę wiedzy pedagogicznej. Ponadto studenci realizują zajęcia z wychowania fizycznego i emisji głosu. Od II roku studiów studenci dokonują wyboru ścieżki - pedagogika społeczno-opiekuńcza lub pedagogika resocjalizacyjna - w ramach której są zobowiązani do realizacji wszystkich przedmiotów przewidzianych w ramach danej ścieżki. Deklaracja wyboru ścieżki ma miejsce po I semestrze I roku studiów. Na II roku studiów studenci realizują lektorat z języka obcego nowożytnego. W ramach studiów prowadzone są także zajęcia, których realizacja umożliwia studentom uzyskanie uprawnień pedagogicznych do pracy na stanowisku pedagoga szkolnego w szkole podstawowej.

Ukończenie studiów

Złożenie pracy dyplomowej i zdanie egzaminu dyplomowego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Program obejmuje zajęcia obligatoryjne i fakultatywne. W ramach zajęć do wyboru realizowane są następujące zajęcia: a) język obcy; b) wychowanie fizyczne; c) seminarium dyplomowe. Ponadto po I roku studiów student jest zobowiązany do wyboru jednej z dwóch ścieżek w wymiarze 720 godz., za której realizację uzyskuje 61 ECTS: pedagogika społeczno-opiekuńcza lub pedagogika resocjalizacyjna. Studenci, którzy zadeklarowali wybór ścieżki pedagogika społeczno-opiekuńcza lub pedagogika resocjalizacyjna są zobowiązani do realizacji wszystkich przedmiotów z danej ścieżki.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wprowadzenie do pedagogiki
45 4 egzamin O
Historia myśli i praktyk pedagogicznych
45 4 egzamin O
Historia filozofii z elementami etyki
45 4 egzamin O
Komunikacja interpersonalna
30 2 zaliczenie na ocenę O
Trening interpersonalny
30 1 zaliczenie O
Wprowadzenie do socjologii
45 4 egzamin O
Podstawy umiejętności studiowania
15 1 zaliczenie na ocenę O
Technologie informacyjne w pracy pedagoga
15 1 zaliczenie O
Ochrona własności intelektualnej
15 1 zaliczenie na ocenę O
Emisja głosu z warsztatem autoprezentacyjnym
15 1 zaliczenie O
4 - zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej
15 2 egzamin O
Pedagogika społeczna
45 4 egzamin O
Współczesne kierunki pedagogiczne
45 4 egzamin O
Wprowadzenie do psychologii
15 2 egzamin O
Koncepcje psychologiczne człowieka
15 2 zaliczenie na ocenę O
Psychologia rozwoju człowieka
45 4 egzamin O
Psychologia społeczna
30 2 egzamin O
Psychologia wychowania i kształcenia
15 2 egzamin O
Podstawy andragogiki
30 2 egzamin O
Biomedyczne podstawy rozwoju w cyklu życia
45 4 egzamin O
Zaburzenia w rozwoju dzieci i młodzieży
30 2 egzamin O
Diagnoza pedagogiczna
30 2 egzamin O
Prawo oświatowe
15 2 egzamin O
Pierwsza pomoc przedlekarska
15 1 zaliczenie O
Socjologia małych grup
15 2 zaliczenie na ocenę O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Antropologiczne i aksjologiczne podstawy wychowania i kształcenia
30 2 egzamin O
Socjologia edukacji
30 2 egzamin O
Teoretyczne podstawy wychowania
45 3 egzamin O
Podstawy dydaktyki
45 3 egzamin O
Metodyka pracy dydaktycznej
15 2 zaliczenie na ocenę O
Wprowadzenie do pedagogiki rodziny
15 2 zaliczenie na ocenę O
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
30 2 egzamin O
Profilaktyka społeczna
30 2 egzamin O
60 - zaliczenie na ocenę O
Pedagogika resocjalizacyjna
Pedagogika społeczno-opiekuńcza
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Teoretyczne podstawy kształtowania stosunków międzyludzkich
15 2 egzamin O
Metodyczne podstawy wychowania
30 3 zaliczenie na ocenę O
Pedagogika porównawcza
15 2 egzamin O
Metodyka upowszechniania wiedzy pedagogicznej
30 2 zaliczenie na ocenę O
Edukacja ekologiczna
30 2 zaliczenie na ocenę O
Praktyki pedagogiczne
75 3 zaliczenie O
60 8 egzamin O
Pedagogika resocjalizacyjna
Pedagogika społeczno-opiekuńcza
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Projektowanie badań w pedagogice
45 4 egzamin O
Pedagogika kultury
30 2 zaliczenie na ocenę O
Praktyki pedagogiczne
75 3 zaliczenie O
Seminarium dyplomowe
30 - zaliczenie O
Pedagogika resocjalizacyjna
Pedagogika społeczno-opiekuńcza
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium dyplomowe
30 10 zaliczenie O
Pedagogika resocjalizacyjna
Pedagogika społeczno-opiekuńcza