A A A
pl | en
A A A
pl | en
2022/23 full-time degree programme first cycle Faculty of Philosophy

Pedagogy

Basic information

Faculty name: Faculty of Philosophy
Major name: Pedagogy
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Education

Programme

ISCED classification: 0111
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

Na I roku studiów realizowane są zajęcia z przedmiotów ogólnopedagogicznych oraz przedmioty z zakresu filozofii, psychologii, nauk socjologicznych i nauk o zdrowiu dające podbudowę wiedzy pedagogicznej. Ponadto studenci realizują zajęcia z wychowania fizycznego i emisji głosu. Od II roku studiów studenci dokonują wyboru ścieżki - pedagogika społeczno-opiekuńcza lub pedagogika resocjalizacyjna - w ramach której są zobowiązani do realizacji wszystkich przedmiotów przewidzianych w ramach danej ścieżki. Deklaracja wyboru ścieżki ma miejsce po I semestrze I roku studiów. Na II roku studiów studenci realizują lektorat z języka obcego nowożytnego. W ramach studiów prowadzone są także zajęcia, których realizacja umożliwia studentom uzyskanie uprawnień pedagogicznych do pracy na stanowisku pedagoga szkolnego w szkole podstawowej.

Graduation

Złożenie pracy dyplomowej i zdanie egzaminu dyplomowego.

Program obejmuje zajęcia obligatoryjne i fakultatywne. W ramach zajęć do wyboru realizowane są następujące zajęcia: a) język obcy; b) wychowanie fizyczne; c) seminarium dyplomowe. Ponadto po I roku studiów student jest zobowiązany do wyboru jednej z dwóch ścieżek w wymiarze 720 godz., za której realizację uzyskuje 61 ECTS: pedagogika społeczno-opiekuńcza lub pedagogika resocjalizacyjna. Studenci, którzy zadeklarowali wybór ścieżki pedagogika społeczno-opiekuńcza lub pedagogika resocjalizacyjna są zobowiązani do realizacji wszystkich przedmiotów z danej ścieżki.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Wprowadzenie do pedagogiki
45 4 exam O
Historia myśli i praktyk pedagogicznych
45 4 exam O
Historia filozofii z elementami etyki
45 4 exam O
Komunikacja interpersonalna
30 2 graded credit O
Trening interpersonalny
30 1 assessment O
Wprowadzenie do socjologii
45 4 exam O
Podstawy umiejętności studiowania
15 1 graded credit O
Technologie informacyjne w pracy pedagoga
15 1 assessment O
Ochrona własności intelektualnej
15 1 graded credit O
Emisja głosu z warsztatem autoprezentacyjnym
15 1 assessment O
4 - assessment O
Physical Education
30 - assessment O
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej
15 2 exam O
Pedagogika społeczna
45 4 exam O
Współczesne kierunki pedagogiczne
45 4 exam O
Wprowadzenie do psychologii
15 2 exam O
Koncepcje psychologiczne człowieka
15 2 graded credit O
Psychologia rozwoju człowieka
45 4 exam O
Psychologia społeczna
30 2 exam O
Psychologia wychowania i kształcenia
15 2 exam O
Podstawy andragogiki
30 2 exam O
Biomedyczne podstawy rozwoju w cyklu życia
45 4 exam O
Zaburzenia w rozwoju dzieci i młodzieży
30 2 exam O
Diagnoza pedagogiczna
30 2 exam O
Prawo oświatowe
15 2 exam O
Pierwsza pomoc przedlekarska
15 1 assessment O
Socjologia małych grup
15 2 graded credit O
Physical Education
30 - assessment O
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Antropologiczne i aksjologiczne podstawy wychowania i kształcenia
30 2 exam O
Socjologia edukacji
30 2 exam O
Teoretyczne podstawy wychowania
45 3 exam O
Podstawy dydaktyki
45 3 exam O
Metodyka pracy dydaktycznej
15 2 graded credit O
Wprowadzenie do pedagogiki rodziny
15 2 graded credit O
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
30 2 exam O
Profilaktyka społeczna
30 2 exam O
60 - graded credit O
Pedagogika resocjalizacyjna
Pedagogika społeczno-opiekuńcza
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Teoretyczne podstawy kształtowania stosunków międzyludzkich
15 2 exam O
Metodyczne podstawy wychowania
30 3 graded credit O
Pedagogika porównawcza
15 2 exam O
Metodyka upowszechniania wiedzy pedagogicznej
30 2 graded credit O
Edukacja ekologiczna
30 2 graded credit O
Praktyki pedagogiczne
75 3 assessment O
60 8 exam O
Pedagogika resocjalizacyjna
Pedagogika społeczno-opiekuńcza
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Projektowanie badań w pedagogice
45 4 exam O
Pedagogika kultury
30 2 graded credit O
Praktyki pedagogiczne
75 3 assessment O
Specialist Seminar
30 - assessment O
Pedagogika resocjalizacyjna
Pedagogika społeczno-opiekuńcza
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Specialist Seminar
30 10 assessment O
Pedagogika resocjalizacyjna
Pedagogika społeczno-opiekuńcza