A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne pierwszego stopnia Wydział Historyczny

Archeologia

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Historyczny
Nazwa kierunku: Archeologia
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina: Archeologia

Program

Klasyfikacja ISCED: 0222
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Program studiów obejmuje zajęcia obligatoryjne i fakultatywne. W ramach zajęć obowiązkowych, głównie wykładów, konwersatoriów, ale i ćwiczeń studenci uzyskują podstawową wiedzę na temat poszczególnych epok prahistorycznych i historycznych, od epoki kamienia po nowożytność, od terenu Polski po Nowy Świat i region basenu Morza Śródziemnego. Ponadto, wszyscy studenci uczestniczą w kursach poświęconych metodyce i metodologii badań archeologicznych, archeologii środowiskowej, źródłoznawstwu archeologicznemu, numizmatyce, ochronie i zarządzaniu dziedzictwem archeologicznym, ochronie prawa autorskiego, metodom informatycznym w archeologii, teorii i historii archeologii, antropologii fizycznej, antropologii kulturowej oraz lektoracie z języka łacińskiego (60 godzin – 3pkt ECTS). Ważną pozycję wśród zajęć obowiązkowych mają ćwiczenia terenowe oraz terenowe wycieczki badawcze, umożliwiające zapoznanie się z praktycznymi aspektami pracy w zawodzie. W ramach programu student bierze ponadto udział w zajęciach wychowania fizycznego (60 godzin) i lektoracie języka nowożytnego (łącznie 120 godzin – 6 pkt ECTS). Zajęcia fakultatywne obejmują historię starożytną i średniowiecza, historię sztuki średniowiecznej i etnoarcheologię (każde zajęcia 2 pkt ECTS – student zobligowany jest do zaliczenia na każdym roku 2 pkt ECTS). Podstawową grupą zajęć fakultatywnych są Bloki Specjalizacji (w zależności od semestru studenci wybierają 3 z 5 lub 4 z 6 oferowanych zajęć), umożliwiające studentom uzyskanie bardziej szczegółowej wiedzy o poszczególnych okresach i regionach zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami i planowaną tematyką pracy licencjackiej. Temu samemu celowi służą też wybrane zagadnienia z archeologii (student wybiera 3 z 7 oferowanych zajęć).

Ukończenie studiów

praca licencjacka, egzamin licencjacki

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Student wybiera jeden z przedmiotów oznaczonych jako F.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Zarys archeologii epoki kamienia: od grup zbieracko-łowieckich do początków gospodarki wytwórczej
75 8 egzamin O
Zarys archeologii epoki brązu i cywilizacji Bliskiego Wschodu
75 8 egzamin O
Podstawy prawa autorskiego i ochrona własności intelektualnej
15 1 zaliczenie na ocenę O
Elementy metodologii i metodyki badań archeologicznych
20 - zaliczenie O
Źródłoznawstwo archeologiczne 1
45 - zaliczenie O
Ćwiczenia terenowe 0
150 5 zaliczenie na ocenę O
30 - zaliczenie O
BHK
6 - zaliczenie O
Historia starożytna
30 2 egzamin F
Historia średniowieczna
30 2 egzamin F
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Zarys archeologii cywilizacji klasycznych i świata barbarzyńskiego
75 8 egzamin O
Zarys archeologii średniowiecza i nowożytności Europy oraz cywilizacji Nowego Świata
75 8 egzamin O
Elementy metodologii i metodyki badań archeologicznych
30 5 egzamin O
Źródłoznawstwo archeologiczne 1
45 6 zaliczenie na ocenę O
Ćwiczenia terenowe 1
150 6 zaliczenie na ocenę O
30 3 egzamin O

Student wybiera jeden z następujących przedmiotów: Historia sztuki średniowiecznej i nowożytnej; Etnoarcheologia. Student wybiera 3 z 5 zajęć w ramach "Bloku specjalizacji I".

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
30 - zaliczenie O
Archeologia środowiska 1
35 3 zaliczenie na ocenę O
Antropologia fizyczna
45 3 egzamin O
Źródłoznawstwo archeologiczne 2
45 - zaliczenie O
Proseminarium
15 - zaliczenie O
Historia sztuki średniowiecznej i nowożytnej
30 2 egzamin F
Etnoarcheologia
30 2 egzamin F
Blok specjalizacji I: archeologia epoki kamienia I (Paleolit i Mezolit)
45 4 egzamin F
Blok specjalizacji I: Archeologia Egiptu i Bliskiego Wschodu I
45 4 egzamin F
Blok specjalizacji I: archeologia Nowego Świata
45 4 egzamin F
Blok specjalizacji I: Archeologia Klasyczna I (Grecja)
45 4 egzamin F
Blok specjalizacji I: Archeologia Wczesnego Średniowiecza
45 4 egzamin F

Student wybiera 4 z 6 zajęć w ramach "Bloku specjalizacji II".

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
30 3 zaliczenie O
Teoria i historia archeologii
30 3 egzamin O
Źródłoznawstwo archeologiczne 2
45 6 zaliczenie na ocenę O
Proseminarium
30 4 zaliczenie na ocenę O
Terenowe wycieczki badawcze
30 1 zaliczenie na ocenę O
Ćwiczenia terenowe 2
150 6 zaliczenie na ocenę O
Blok specjalizacji II: Archeologia Epoki kamienia II (Neolit)
45 4 egzamin F
Blok specjalizacji II: Archeologia Epoki Brązu
45 4 egzamin F
Blok specjalizacji II: Archeologia Późnego Średniowiecza i Nowożytności
45 4 egzamin F
Blok specjalizacji II: Archeologia Klasyczna II (Rzym)
45 4 egzamin F
Blok specjalizacji II: Archeologia Okresu Lateńskiego
45 4 egzamin F
Blok specjalizacji II: Cywilizacje Basenu Morza Śródziemnego
45 4 egzamin F
Antropologia kulturowa
15 1 zaliczenie na ocenę O

Student wybiera 4 z 6 zajęć w ramach "Bloku specjalizacji III".

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
30 - zaliczenie O
Archeologia środowiska 2
80 6 egzamin O
Metodologia badań archeologicznych
30 4 zaliczenie na ocenę O
Źródłoznawstwo archeologiczne 3
30 - zaliczenie O
Metody informatyczne w archeologii
30 2 zaliczenie O
Seminarium licencjackie
15 - zaliczenie O
Blok specjalizacji III: Archeologia Wczesnej Epoki Żelaza
45 4 egzamin F
Blok specjalizacji III: Archeologia Okresu Wpływów Rzymskich
45 4 egzamin F
Blok specjalizacji III: Archeologia Nowego Świata II
45 4 egzamin F
Blok specjalizacji III: Archeologia Średniowiecza
45 4 egzamin F
Blok specjalizacji III: Archeologia Egiptu i Bliskiego Wschodu II
45 4 egzamin F
Blok specjalizacji III: Archeologia Azji
45 4 egzamin F

Student wybiera 3 z 7 zajęć w ramach "Wybranych zagadnień".

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
30 3 egzamin O
Prawne i konserwatorskie aspekty ochrony i zarządzania dziedzictwem archeologicznym
30 4 zaliczenie na ocenę O
Metodyka badań archeologicznych
45 3 zaliczenie na ocenę O
Źródłoznawstwo archeologiczne 3
30 5 zaliczenie na ocenę O
Seminarium licencjackie
30 10 egzamin O
Numizmatyka
30 2 zaliczenie na ocenę O
Terenowe wycieczki badawcze
30 2 zaliczenie na ocenę O
Wybrane zagadnienia z archeologii: epoka kamienia
30 1 zaliczenie na ocenę F
Wybrane zagadnienia z archeologii: epoka brązu
30 1 zaliczenie F
Wybrane zagadnienia z archeologii: epoka żelaza
30 1 zaliczenie na ocenę F
Wybrane zagadnienia z archeologii: średniowiecze i nowożytność
30 1 zaliczenie na ocenę F
Wybrane zagadnienia z archeologii: Egipt i Bliski Wschód
30 1 zaliczenie na ocenę F
Wybrane zagadnienia z archeologii: archeologia klasyczna
30 1 zaliczenie na ocenę F
Wybrane zagadnienia z archeologii: Nowy Świat
30 1 zaliczenie na ocenę F