A A A
pl | en
A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne pierwszego stopnia Faculty of History

Archaeology

Basic information

Faculty name: Faculty of History
Major name: Archaeology
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Discipline: Archeology

Programme

ISCED classification: 0222
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

Program studiów obejmuje zajęcia obligatoryjne i fakultatywne. W ramach zajęć obowiązkowych, głównie wykładów, konwersatoriów, ale i ćwiczeń studenci uzyskują podstawową wiedzę na temat poszczególnych epok prahistorycznych i historycznych, od epoki kamienia po nowożytność, od terenu Polski po Nowy Świat i region basenu Morza Śródziemnego. Ponadto, wszyscy studenci uczestniczą w kursach poświęconych metodyce i metodologii badań archeologicznych, archeologii środowiskowej, źródłoznawstwu archeologicznemu, numizmatyce, ochronie i zarządzaniu dziedzictwem archeologicznym, ochronie prawa autorskiego, metodom informatycznym w archeologii, teorii i historii archeologii, antropologii fizycznej, antropologii kulturowej oraz lektoracie z języka łacińskiego (60 godzin – 3pkt ECTS). Ważną pozycję wśród zajęć obowiązkowych mają ćwiczenia terenowe oraz terenowe wycieczki badawcze, umożliwiające zapoznanie się z praktycznymi aspektami pracy w zawodzie. W ramach programu student bierze ponadto udział w zajęciach wychowania fizycznego (60 godzin) i lektoracie języka nowożytnego (łącznie 120 godzin – 6 pkt ECTS). Zajęcia fakultatywne obejmują historię starożytną i średniowiecza, historię sztuki średniowiecznej i etnoarcheologię (każde zajęcia 2 pkt ECTS – student zobligowany jest do zaliczenia na każdym roku 2 pkt ECTS). Podstawową grupą zajęć fakultatywnych są Bloki Specjalizacji (w zależności od semestru studenci wybierają 3 z 5 lub 4 z 6 oferowanych zajęć), umożliwiające studentom uzyskanie bardziej szczegółowej wiedzy o poszczególnych okresach i regionach zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami i planowaną tematyką pracy licencjackiej. Temu samemu celowi służą też wybrane zagadnienia z archeologii (student wybiera 3 z 7 oferowanych zajęć).

Graduation

praca licencjacka, egzamin licencjacki

Student wybiera jeden z przedmiotów oznaczonych jako F.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Physical Education
30 - assessment O
Zarys archeologii epoki kamienia: od grup zbieracko-łowieckich do początków gospodarki wytwórczej
75 8 exam O
Zarys archeologii epoki brązu i cywilizacji Bliskiego Wschodu
75 8 exam O
Podstawy prawa autorskiego i ochrona własności intelektualnej
15 1 graded credit O
Elementy metodologii i metodyki badań archeologicznych
20 - assessment O
Źródłoznawstwo archeologiczne 1
45 - assessment O
Ćwiczenia terenowe 0
150 5 graded credit O
30 - assessment O
BHK
6 - assessment O
Historia starożytna
30 2 exam F
Historia średniowieczna
30 2 exam F
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Physical Education
30 - assessment O
Zarys archeologii cywilizacji klasycznych i świata barbarzyńskiego
75 8 exam O
Zarys archeologii średniowiecza i nowożytności Europy oraz cywilizacji Nowego Świata
75 8 exam O
Elementy metodologii i metodyki badań archeologicznych
30 5 exam O
Źródłoznawstwo archeologiczne 1
45 6 graded credit O
Ćwiczenia terenowe 1
150 6 graded credit O
30 3 exam O

Student wybiera jeden z następujących przedmiotów: Historia sztuki średniowiecznej i nowożytnej; Etnoarcheologia. Student wybiera 3 z 5 zajęć w ramach "Bloku specjalizacji I".

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
30 - assessment O
Archeologia środowiska 1
35 3 graded credit O
Antropologia fizyczna
45 3 exam O
Źródłoznawstwo archeologiczne 2
45 - assessment O
Proseminarium
15 - assessment O
Historia sztuki średniowiecznej i nowożytnej
30 2 exam F
Etnoarcheologia
30 2 exam F
Blok specjalizacji I: archeologia epoki kamienia I (Paleolit i Mezolit)
45 4 exam F
Blok specjalizacji I: Archeologia Egiptu i Bliskiego Wschodu I
45 4 exam F
Blok specjalizacji I: archeologia Nowego Świata
45 4 exam F
Blok specjalizacji I: Archeologia Klasyczna I (Grecja)
45 4 exam F
Blok specjalizacji I: Archeologia Wczesnego Średniowiecza
45 4 exam F

Student wybiera 4 z 6 zajęć w ramach "Bloku specjalizacji II".

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
30 3 assessment O
Teoria i historia archeologii
30 3 exam O
Źródłoznawstwo archeologiczne 2
45 6 graded credit O
Proseminarium
30 4 graded credit O
Terenowe wycieczki badawcze
30 1 graded credit O
Ćwiczenia terenowe 2
150 6 graded credit O
Blok specjalizacji II: Archeologia Epoki kamienia II (Neolit)
45 4 exam F
Blok specjalizacji II: Archeologia Epoki Brązu
45 4 exam F
Blok specjalizacji II: Archeologia Późnego Średniowiecza i Nowożytności
45 4 exam F
Blok specjalizacji II: Archeologia Klasyczna II (Rzym)
45 4 exam F
Blok specjalizacji II: Archeologia Okresu Lateńskiego
45 4 exam F
Blok specjalizacji II: Cywilizacje Basenu Morza Śródziemnego
45 4 exam F
Antropologia kulturowa
15 1 graded credit O

Student wybiera 4 z 6 zajęć w ramach "Bloku specjalizacji III".

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
30 - assessment O
Archeologia środowiska 2
80 6 exam O
Metodologia badań archeologicznych
30 4 graded credit O
Źródłoznawstwo archeologiczne 3
30 - assessment O
Metody informatyczne w archeologii
30 2 assessment O
Diploma Seminar
15 - assessment O
Blok specjalizacji III: Archeologia Wczesnej Epoki Żelaza
45 4 exam F
Blok specjalizacji III: Archeologia Okresu Wpływów Rzymskich
45 4 exam F
Blok specjalizacji III: Archeologia Nowego Świata II
45 4 exam F
Blok specjalizacji III: Archeologia Średniowiecza
45 4 exam F
Blok specjalizacji III: Archeologia Egiptu i Bliskiego Wschodu II
45 4 exam F
Blok specjalizacji III: Archeologia Azji
45 4 exam F

Student wybiera 3 z 7 zajęć w ramach "Wybranych zagadnień".

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
30 3 exam O
Prawne i konserwatorskie aspekty ochrony i zarządzania dziedzictwem archeologicznym
30 4 graded credit O
Metodyka badań archeologicznych
45 3 graded credit O
Źródłoznawstwo archeologiczne 3
30 5 graded credit O
Diploma Seminar
30 10 exam O
Numizmatyka
30 2 graded credit O
Terenowe wycieczki badawcze
30 2 graded credit O
Wybrane zagadnienia z archeologii: epoka kamienia
30 1 graded credit F
Wybrane zagadnienia z archeologii: epoka brązu
30 1 assessment F
Wybrane zagadnienia z archeologii: epoka żelaza
30 1 graded credit F
Wybrane zagadnienia z archeologii: średniowiecze i nowożytność
30 1 graded credit F
Wybrane zagadnienia z archeologii: Egipt i Bliski Wschód
30 1 graded credit F
Wybrane zagadnienia z archeologii: archeologia klasyczna
30 1 graded credit F
Wybrane zagadnienia z archeologii: Nowy Świat
30 1 graded credit F