A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne pierwszego stopnia Wydział Historyczny

historia

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Historyczny
Nazwa kierunku: historia
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina: Historia

Program

Klasyfikacja ISCED: 0222
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Na program studiów składają się zajęcia wspólne dla wszystkich studentów oraz zajęcia, które studenci realizują w ramach obligatoryjnej, ale dowolnie wybranej przez siebie przed rozpoczęciem I roku jednej z trzech specjalizacji: nauczycielskiej, archiwistycznej lub antropologii historycznej.
W programie wspólnym studenci na konwersatoriach i wykładach zapoznawani są z kolejnymi (zajęcia sekwencyjne) epokami historycznymi począwszy od historii starożytnej po dzieje najnowsze. Otrzymują przy tym szeroką wiedzę zarówno z historii Polski jak i powszechnej. Choć poszczególne moduły programu mają charakter obligatoryjny (student musi nabyć wiedzę o wszystkich epokach) program daje możliwość szerokiego wyboru w ramach modułów epokowych między konkretnymi wykładami (2-3 z historii powszechnej i 2-3 Polski z każdej epoki). Podobnie studenci, zgodnie z zainteresowaniami mogą dokonać wyboru między licznymi seminariami licencjackimi, które trwają dwa lata, a wybierane są na roku II. Obowiązkowo student uczestniczy w zajęciach z warsztatu historyka i przygotowania do pisania prac akademickich, wykładu: wybrane zagadnienia z socjologii (I rok) i wykładu: ekonomia w dziejach świata (II rok) oraz zajęciach językowych: 120 godz. lektoratu języka łacińskiego (I-II rok) i 120 lektoratu języka nowożytnego (II-III rok). Ponadto fakultatywnie może skorzystać z dodatkowego rocznego lektoratu języka łacińskiego (60 godz. III rok) lub starogreckiego (60 godz.). Obligatoryjny charakter mają też zajęcia z wychowania fizycznego (60 godz. I rok) i szkolenie BHK (on-line). W ramach zajęć specjalizacyjnych w celu podniesienia ich efektywności znaczna część ma charakter laboratoryjny, warsztatowy lub realizowana jest metodą projektów. W toku studiów studenci mają także obowiązek zaliczyć wykład z ochrony własności intelektualnej.

Ukończenie studiów

Ukończenie studiów wymaga zrealizowania wszystkich przewidzianych przez program efektów uczenia się. Potwierdza to zaliczenie wymaganych programem studiów zajęć i zdanie egzaminów oraz obrona pracy dyplomowej i zdanie egzaminu dyplomowego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Warsztat historyka i przygotowanie do pisania prac akademickich
30 3 zaliczenie na ocenę O
Archeologia
30 3 egzamin O
Historia starożytna
30 - - O
Konwersatorium z historii średniowiecznej powszechnej
30 4 zaliczenie na ocenę O
Konwersatorium z historii średniowiecznej Polski
30 4 zaliczenie na ocenę O
30 - zaliczenie na ocenę O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie na ocenę O
4 - zaliczenie O
30 - zaliczenie na ocenę F
Nauki pomocnicze historii - wykład
O
Historia średniowieczna - Historia Polski
O
Konwersatorium z nauk pomocniczych historii
30 - - O
Ścieżka: Antropologia historyczna
Ścieżka: Archiwistyczna
Ścieżka: Nauczycielska
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Archeologia
30 3 egzamin O
Wybrane zagadnienia z socjologii
30 2 zaliczenie na ocenę O
Historia starożytna
30 7 zaliczenie na ocenę O
Historia Bizancjum
30 4 zaliczenie na ocenę O
Konwersatorium z historii średniowiecznej powszechnej
30 4 zaliczenie na ocenę O
30 3 zaliczenie na ocenę O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie na ocenę O
30 - zaliczenie na ocenę F
Historia starożytna i historia Bizancjum
O
Historia średniowieczna - Historia powszechna
O
Konwersatorium z nauk pomocniczych historii
30 5 zaliczenie na ocenę O
Ścieżka: Antropologia historyczna
Ścieżka: Archiwistyczna
Ścieżka: Nauczycielska
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Konwersatorium z historii nowożytnej powszechnej
30 4 zaliczenie na ocenę O
Wybrane problemy z historii powszechnej XIX wieku
30 4 zaliczenie na ocenę O
Seminarium licencjackie rozpoczynające
30 - brak zaliczenia O
Wybrane problemy z historii Polski XIXw.
30 4 zaliczenie na ocenę O
30 - zaliczenie na ocenę O
30 - zaliczenie na ocenę O
Ekonomia w dziejach świata
30 3 zaliczenie na ocenę O
30 - zaliczenie na ocenę F
Historia nowożytna - Historia powszechna
O
Historia XIX wieku - Historia powszechna
O
Historia XIX wieku - Historia Polski
O
Ścieżka: Antropologia historyczna
Ścieżka: Archiwistyczna
Ścieżka: Nauczycielska
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Konwersatorium z historii nowożytnej Polski
30 4 zaliczenie na ocenę O
Wybrane problemy z historii Polski XIXw.
30 4 zaliczenie na ocenę O
30 4 egzamin O
30 3 zaliczenie na ocenę O
30 - zaliczenie na ocenę F
Historia nowożytna - Historia Polski
O
Historia XIX wieku - Historia powszechna
O
Seminarium licencjackie rozpoczynające
30 5 zaliczenie O
Ścieżka: Antropologia historyczna
Ścieżka: Archiwistyczna
Ścieżka: Nauczycielska
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Konwersatorium z historii powszechnej XX w.
30 4 zaliczenie na ocenę O
Konwersatorium z historii Polski XX w.
30 4 zaliczenie na ocenę O
30 - zaliczenie na ocenę O
30 - zaliczenie na ocenę F
30 - zaliczenie na ocenę F
Historia XX wieku (do 1989 r.) - Historia powszechna
O
Historia XX wieku (do 1989 r.) - Historia Polski
O
Seminarium licencjackie kontynuacja
30 12 zaliczenie O
Ścieżka: Antropologia historyczna
Ścieżka: Archiwistyczna
Ścieżka: Nauczycielska
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Konwersatorium z historii powszechnej XX w.
30 4 zaliczenie na ocenę O
Historia współczesna (od 1989r.)
30 3 zaliczenie na ocenę O
Wykład z ochrony własności intelektualnej
15 1 zaliczenie na ocenę O
30 4 egzamin O
30 - zaliczenie na ocenę F
30 - zaliczenie na ocenę F
Seminarium licencjackie kontynuacja
30 12 zaliczenie O
Ścieżka: Antropologia historyczna
Ścieżka: Archiwistyczna
Ścieżka: Nauczycielska