A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne pierwszego stopnia Wydział Historyczny

Ochrona dóbr kultury

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Historyczny
Nazwa kierunku: Ochrona dóbr kultury
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki o sztuce

Program

Klasyfikacja ISCED:
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Realizacja programu studiów wymaga zaliczenia następujących modułów: Ochrona zabytków w muzeum i w terenie, Wprowadzenie do ochrony zabytków, Wprowadzenie do badań nad zabytkami artystycznymi, Badania nad dziedzictwem kulturowym w naukach humanistycznych I, Inne przedmioty I, Wprowadzenie do etnografii i badań nad zabytkami etnograficznymi, Wprowadzenie do badań nad dziedzictwem archeologicznym i jego ochroną, Badania nad dziedzictwem kulturowym w naukach humanistycznych II, Inne przedmioty humanistyczne II, Społeczne uwarunkowania ochrony zabytków, Badania nad dziedzictwem kulturowym w naukach humanistycznych III, Licencjacki, Inne przedmioty humanistyczne III. W programie studiów nie przewidziano specjalizacji. Zaliczenie wszystkich modułów jest obowiązkowe, ale w większości z nich zostały zaplanowane zajęcia do wyboru.

Ukończenie studiów

 

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów i złożenie przed komisją egzaminacyjną egzaminu dyplomowego. Podczas egzaminu dyplomowego student losuje trzy zestawy, z których każdy zawiera po dwa pytania.  

Zestawy pytań obejmują następujące zagadnienia:1) historia konserwacji i ochrony dziedzictwa kulturowego; 2) współczesne prawo i doktryna ochrony dziedzictwa kulturowego; 3) dobre praktyki w ochronie dziedzictwa kulturowego

Z każdego zestawu student wybiera jedno pytanie, na które udziela ustnej odpowiedzi. Ocena z  egzaminu jest średnią z ocen cząstkowych, uzyskanych z odpowiedzi na każde z trzech pytań. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Na I roku studiów (sem. 1 i 2) student ma do zaliczenia dwa wybrane przez siebie zajęcia monograficzne z grup D-E (jedno z grupy D i jedno z grupy E) (2 x 30 h = 60 h, 2 x 2 pkt = 4 pkt. ECTS). Zaliczenie wykładów następuje w cyklu rocznym, a więc student może realizować zajęcia w semestrze zimowym lub letnim. Możliwe jest również, w miejsce wykładu z oferty Instytutu – zaliczenie alternatywnych zajęć z oferty innych instytutów Wydziału Historycznego lub innych wydziałów humanistycznych, po uprzednim złożeniu podania do dyrektora instytutu ds. studenckich.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Doktryny konserwatorskie w ujęciu historycznym
30 - zaliczenie O
Wstęp do historii sztuki i styloznawstwa
30 - zaliczenie O
Historia technik artystycznych
60 7 egzamin O
Historyczna geografia kulturowa i artystyczna
30 2 zaliczenie na ocenę O
Historia i podstawy muzealnictwa
30 4 egzamin O
Muzealnicwo (ćwiczenia)
30 2 zaliczenie O
Polskie prawo ochrony zabytków
30 4 egzamin O
Przestępczość a ochrona zabytków
30 2 zaliczenie na ocenę O
4 - zaliczenie O
Informacja naukowa
30 2 zaliczenie na ocenę O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Zajęcia monograficzne D
30 2 zaliczenie F
Zajęcia monograficzne E
30 2 zaliczenie F

Na I roku studiów (sem. 1 i 2) student ma do zaliczenia dwa wybrane przez siebie zajęcia monograficzne z grup D-E (jedno z grupy D i jedno z grupy E) (2 x 30 h = 60 h, 2 x 2 pkt = 4 pkt. ECTS). Zaliczenie tych zajęć następuje w cyklu rocznym, a więc student może realizować je w semestrze zimowym lub letnim. Możliwe jest również, w miejsce wykładu z oferty Instytutu – zaliczenie alternatywnych zajęć z oferty innych instytutów Wydziału Historycznego lub innych wydziałów humanistycznych, po uprzednim złożeniu podania do dyrektora instytutu ds. studenckich.

 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Doktryny konserwatorskie w ujęciu historycznym
30 7 egzamin O
Wstęp do historii sztuki i styloznawstwa
30 7 egzamin O
Wstęp do historii sztuki - średniowiecze
30 3 zaliczenie na ocenę O
Wstęp do historii sztuki - nowożytność
30 3 zaliczenie na ocenę O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Inwentaryzacja. Podstawy teoretyczne
30 4 egzamin O
Inwentaryzacja w zbiorach muzealnych
15 1 zaliczenie na ocenę O
Inwentaryzacja zabytków w terenie
30 2 zaliczenie na ocenę O
Podstawy konserwacji zabytków architektury
30 2 zaliczenie na ocenę O
Analiza zabytków in situ
20 1 zaliczenie na ocenę O
Podstawy konserwacji zabytków malarstwa i rzeźby
30 2 zaliczenie na ocenę O
Technologie informatyczne w ochronie zabytków
30 2 zaliczenie na ocenę O
Zajęcia monograficzne D
30 2 zaliczenie F
Zajęcia monograficzne E
30 2 zaliczenie F

Na II roku studiów (sem. 3 i 4) student ma do zaliczenia cztery wybrane przez siebie zajęcia monograficzne z grup D-A-B-F (jedno z grupy D, jedno z grupy A, jedno z grupy B, jedno z grupy F) (4 x 30 h = 120 h, 4 x 2 pkt = 8 pkt. ECTS). Zaliczenie zajęć następuje w cyklu rocznym, a więc student może realizować je w semestrze zimowym lub letnim. Możliwe jest również, w miejsce wykładu z oferty Instytutu – zaliczenie alternatywnych zajęć z oferty innych instytutów Wydziału Historycznego lub innych wydziałów humanistycznych, po uprzednim złożeniu podania do dyrektora instytutu ds. studenckich.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Historia sztuki powszechnej
60 - zaliczenie O
Wstęp do archeologii
30 4 egzamin O
Wstęp do archeologii (ćwiczenia)
30 2 zaliczenie O
Nauki Pomocnicze Historii
30 2 zaliczenie na ocenę O
Fotografia dokumentacyjna
30 2 zaliczenie na ocenę O
Ochrona krajobrazu kulturowego
30 4 egzamin O
Proseminarium
30 - zaliczenie F
Lektorat z języka obcego
30 - zaliczenie F
Zajęcia monograficzne D
30 2 zaliczenie F
Zajęcia monograficzne F
30 2 zaliczenie F
Zajęcia monograficzne A
30 2 zaliczenie F
Zajęcia monograficzne B
30 2 zaliczenie F
Międzynarodowe prawo dziedzictwa kulturowego
30 2 zaliczenie na ocenę O

Na II roku studiów (sem. 3 i 4) student ma do zaliczenia cztery wybrane przez siebie zajęcia monograficzne z grup D-A-B-F (jedno z grupy D, jedno z grupy A, jedno z grupy B, jedno z grupy F) (4 x 30 h = 120 h, 4 x 2 pkt = 8 pkt. ECTS). Zaliczenie zajęć następuje w cyklu rocznym, a więc student może realizować je w semestrze zimowym lub letnim. Możliwe jest również, w miejsce wykładu z oferty Instytutu – zaliczenie alternatywnych zajęć z oferty innych instytutów Wydziału Historycznego lub innych wydziałów humanistycznych, po uprzednim złożeniu podania do dyrektora instytutu ds. studenckich.

 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Historia sztuki powszechnej
60 10 egzamin O
Filozoficzne podstawy badań nad sztuką
30 - zaliczenie O
Etnologiczne i kulturoznawcze perspektywy badań nad dziedzictwem kulturowym
30 4 egzamin O
Wstęp do etnografii
30 4 egzamin O
Wstęp do etnografii (ćwiczenia)
30 2 zaliczenie O
"Sztuka ludowa" - mit i rzeczywistość
15 1 zaliczenie na ocenę O
Archeologia architektury w praktyce badawczej
30 3 zaliczenie na ocenę O
Prawna i konserwatorska ochrona dziedzictwa archeologicznego
30 3 zaliczenie na ocenę O
Historyczna zieleń komponowana jako problem konserwatorski
15 1 zaliczenie na ocenę O
Proseminarium
30 8 zaliczenie na ocenę F
Zajęcia monograficzne D
30 2 zaliczenie F
Praktyka w muzeum artystycznym, etnograficznym lub archeologicznym
30 3 zaliczenie F
Zajęcia monograficzne F
30 2 zaliczenie F
Zajęcia monograficzne A
30 2 zaliczenie F
Lektorat z języka obcego
30 4 zaliczenie F
Zajęcia monograficzne B
30 2 zaliczenie F

Na III roku studiów (sem. 5 i 6) student wybiera seminarium dyplomowe (60 h, 15 pkt. ECTS) w toku którego pod kierunkiem prowadzącego przygotowuje  obszerną pracę pisemną. Ponadto student ma do zaliczenia trzy wybrane przez siebie zajęcia monograficzne z grup D-C-F (jedno z grupy D, jedno z grupy C i jedno z grupy F, 3 x 30 h = 90 h, 3 x 2 pkt = 6 pkt ECTS). Zaliczenie zajęć następuje w cyklu rocznym, a więc student może realizować je w semestrze zimowym lub letnim. Możliwe jest również, w miejsce wykładu z oferty Instytutu – zaliczenie alternatywnych zajęć z oferty innych instytutów Wydziału Historycznego lub innych wydziałów humanistycznych, po uprzednim złożeniu podania do dyrektora instytutu ds. studenckich.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Historia sztuki polskiej
60 - zaliczenie O
Zabytki w odbiorze społecznym
30 4 egzamin O
Dziedzictwo kultury cerkiewnej
45 4 egzamin O
Dziedzictwo kulturowe mniejszości religijnych i etnicznych
30 2 zaliczenie na ocenę O
Filozoficzne podstawy badań nad sztuką
30 7 egzamin O
Seminarium dyplomowe
30 - zaliczenie F
Lektorat z języka obcego
30 - zaliczenie F
Zajęcia monograficzne D
30 2 zaliczenie F
Zajęcia monograficzne F
30 2 zaliczenie F
Zajęcia monograficzne C
30 2 zaliczenie F

W ciągu III roku studiów (sem. 5 i 6) ma do zaliczenia trzy wybrane przez siebie zajęcia monograficzne z grup D-C-F (jedno z grupy D, jedno z grupy C i jedno z grupy F, 3 x 30 h = 90 h, 3 x 2 pkt = 6 pkt ECTS). Zaliczenie zajęć następuje w cyklu rocznym, a więc student może realizować je w semestrze zimowym lub letnim. Możliwe jest również, w miejsce wykładu z oferty Instytutu – zaliczenie alternatywnych zajęć z oferty innych instytutów Wydziału Historycznego lub innych wydziałów humanistycznych, po uprzednim złożeniu podania do dyrektora instytutu ds. studenckich.

 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Ochrona dóbr kultury a ich udostępnianie w turystyce
30 2 zaliczenie na ocenę O
Historia sztuki polskiej
60 10 egzamin O
Podstawy zarządzania obiektami zabytkowymi
30 4 egzamin O
Podstawy zarządzania obiektami zabytkowymi (ćwiczenia)
30 2 zaliczenie O
Dziedzictwo artystyczne ziem dawnej Rzeczypospolitej (ćwiczenia terenowe)
20 2 zaliczenie na ocenę O
Prawo w ochronie własności intelektualnej
15 1 zaliczenie O
Lektorat z języka obcego
30 6 egzamin F
Zajęcia monograficzne D
30 2 zaliczenie F
Seminarium dyplomowe
30 15 zaliczenie na ocenę F
Zajęcia monograficzne F
30 2 zaliczenie F
Zajęcia monograficzne C
30 2 zaliczenie F