A A A
pl | en
A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne pierwszego stopnia Faculty of History

Protection of Cultural Property

Basic information

Faculty name: Faculty of History
Major name: Protection of Cultural Property
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: The science of art

Programme

ISCED classification:
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

Realizacja programu studiów wymaga zaliczenia następujących modułów: Ochrona zabytków w muzeum i w terenie, Wprowadzenie do ochrony zabytków, Wprowadzenie do badań nad zabytkami artystycznymi, Badania nad dziedzictwem kulturowym w naukach humanistycznych I, Inne przedmioty I, Wprowadzenie do etnografii i badań nad zabytkami etnograficznymi, Wprowadzenie do badań nad dziedzictwem archeologicznym i jego ochroną, Badania nad dziedzictwem kulturowym w naukach humanistycznych II, Inne przedmioty humanistyczne II, Społeczne uwarunkowania ochrony zabytków, Badania nad dziedzictwem kulturowym w naukach humanistycznych III, Licencjacki, Inne przedmioty humanistyczne III. W programie studiów nie przewidziano specjalizacji. Zaliczenie wszystkich modułów jest obowiązkowe, ale w większości z nich zostały zaplanowane zajęcia do wyboru.

Graduation

 

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów i złożenie przed komisją egzaminacyjną egzaminu dyplomowego. Podczas egzaminu dyplomowego student losuje trzy zestawy, z których każdy zawiera po dwa pytania.  

Zestawy pytań obejmują następujące zagadnienia:1) historia konserwacji i ochrony dziedzictwa kulturowego; 2) współczesne prawo i doktryna ochrony dziedzictwa kulturowego; 3) dobre praktyki w ochronie dziedzictwa kulturowego

Z każdego zestawu student wybiera jedno pytanie, na które udziela ustnej odpowiedzi. Ocena z  egzaminu jest średnią z ocen cząstkowych, uzyskanych z odpowiedzi na każde z trzech pytań. 

Na I roku studiów (sem. 1 i 2) student ma do zaliczenia dwa wybrane przez siebie zajęcia monograficzne z grup D-E (jedno z grupy D i jedno z grupy E) (2 x 30 h = 60 h, 2 x 2 pkt = 4 pkt. ECTS). Zaliczenie wykładów następuje w cyklu rocznym, a więc student może realizować zajęcia w semestrze zimowym lub letnim. Możliwe jest również, w miejsce wykładu z oferty Instytutu – zaliczenie alternatywnych zajęć z oferty innych instytutów Wydziału Historycznego lub innych wydziałów humanistycznych, po uprzednim złożeniu podania do dyrektora instytutu ds. studenckich.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Doktryny konserwatorskie w ujęciu historycznym
30 - assessment O
Wstęp do historii sztuki i styloznawstwa
30 - assessment O
Historia technik artystycznych
60 7 exam O
Historyczna geografia kulturowa i artystyczna
30 2 graded credit O
Historia i podstawy muzealnictwa
30 4 exam O
Muzealnicwo (ćwiczenia)
30 2 assessment O
Polskie prawo ochrony zabytków
30 4 exam O
Przestępczość a ochrona zabytków
30 2 graded credit O
4 - assessment O
Informacja naukowa
30 2 graded credit O
Physical Education
30 - assessment O
Zajęcia monograficzne D
30 2 assessment F
Zajęcia monograficzne E
30 2 assessment F

Na I roku studiów (sem. 1 i 2) student ma do zaliczenia dwa wybrane przez siebie zajęcia monograficzne z grup D-E (jedno z grupy D i jedno z grupy E) (2 x 30 h = 60 h, 2 x 2 pkt = 4 pkt. ECTS). Zaliczenie tych zajęć następuje w cyklu rocznym, a więc student może realizować je w semestrze zimowym lub letnim. Możliwe jest również, w miejsce wykładu z oferty Instytutu – zaliczenie alternatywnych zajęć z oferty innych instytutów Wydziału Historycznego lub innych wydziałów humanistycznych, po uprzednim złożeniu podania do dyrektora instytutu ds. studenckich.

 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Doktryny konserwatorskie w ujęciu historycznym
30 7 exam O
Wstęp do historii sztuki i styloznawstwa
30 7 exam O
Wstęp do historii sztuki - średniowiecze
30 3 graded credit O
Wstęp do historii sztuki - nowożytność
30 3 graded credit O
Physical Education
30 - assessment O
Inwentaryzacja. Podstawy teoretyczne
30 4 exam O
Inwentaryzacja w zbiorach muzealnych
15 1 graded credit O
Inwentaryzacja zabytków w terenie
30 2 graded credit O
Podstawy konserwacji zabytków architektury
30 2 graded credit O
Analiza zabytków in situ
20 1 graded credit O
Podstawy konserwacji zabytków malarstwa i rzeźby
30 2 graded credit O
Technologie informatyczne w ochronie zabytków
30 2 graded credit O
Zajęcia monograficzne D
30 2 assessment F
Zajęcia monograficzne E
30 2 assessment F

Na II roku studiów (sem. 3 i 4) student ma do zaliczenia cztery wybrane przez siebie zajęcia monograficzne z grup D-A-B-F (jedno z grupy D, jedno z grupy A, jedno z grupy B, jedno z grupy F) (4 x 30 h = 120 h, 4 x 2 pkt = 8 pkt. ECTS). Zaliczenie zajęć następuje w cyklu rocznym, a więc student może realizować je w semestrze zimowym lub letnim. Możliwe jest również, w miejsce wykładu z oferty Instytutu – zaliczenie alternatywnych zajęć z oferty innych instytutów Wydziału Historycznego lub innych wydziałów humanistycznych, po uprzednim złożeniu podania do dyrektora instytutu ds. studenckich.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Historia sztuki powszechnej
60 - assessment O
Wstęp do archeologii
30 4 exam O
Wstęp do archeologii (ćwiczenia)
30 2 assessment O
Nauki Pomocnicze Historii
30 2 graded credit O
Fotografia dokumentacyjna
30 2 graded credit O
Ochrona krajobrazu kulturowego
30 4 exam O
Proseminarium
30 - assessment F
Foreign language course
30 - assessment F
Zajęcia monograficzne D
30 2 assessment F
Zajęcia monograficzne F
30 2 assessment F
Zajęcia monograficzne A
30 2 assessment F
Zajęcia monograficzne B
30 2 assessment F
Międzynarodowe prawo dziedzictwa kulturowego
30 2 graded credit O

Na II roku studiów (sem. 3 i 4) student ma do zaliczenia cztery wybrane przez siebie zajęcia monograficzne z grup D-A-B-F (jedno z grupy D, jedno z grupy A, jedno z grupy B, jedno z grupy F) (4 x 30 h = 120 h, 4 x 2 pkt = 8 pkt. ECTS). Zaliczenie zajęć następuje w cyklu rocznym, a więc student może realizować je w semestrze zimowym lub letnim. Możliwe jest również, w miejsce wykładu z oferty Instytutu – zaliczenie alternatywnych zajęć z oferty innych instytutów Wydziału Historycznego lub innych wydziałów humanistycznych, po uprzednim złożeniu podania do dyrektora instytutu ds. studenckich.

 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Historia sztuki powszechnej
60 10 exam O
Filozoficzne podstawy badań nad sztuką
30 - assessment O
Etnologiczne i kulturoznawcze perspektywy badań nad dziedzictwem kulturowym
30 4 exam O
Wstęp do etnografii
30 4 exam O
Wstęp do etnografii (ćwiczenia)
30 2 assessment O
"Sztuka ludowa" - mit i rzeczywistość
15 1 graded credit O
Archeologia architektury w praktyce badawczej
30 3 graded credit O
Prawna i konserwatorska ochrona dziedzictwa archeologicznego
30 3 graded credit O
Historyczna zieleń komponowana jako problem konserwatorski
15 1 graded credit O
Proseminarium
30 8 graded credit F
Zajęcia monograficzne D
30 2 assessment F
Praktyka w muzeum artystycznym, etnograficznym lub archeologicznym
30 3 assessment F
Zajęcia monograficzne F
30 2 assessment F
Zajęcia monograficzne A
30 2 assessment F
Foreign language course
30 4 assessment F
Zajęcia monograficzne B
30 2 assessment F

Na III roku studiów (sem. 5 i 6) student wybiera seminarium dyplomowe (60 h, 15 pkt. ECTS) w toku którego pod kierunkiem prowadzącego przygotowuje  obszerną pracę pisemną. Ponadto student ma do zaliczenia trzy wybrane przez siebie zajęcia monograficzne z grup D-C-F (jedno z grupy D, jedno z grupy C i jedno z grupy F, 3 x 30 h = 90 h, 3 x 2 pkt = 6 pkt ECTS). Zaliczenie zajęć następuje w cyklu rocznym, a więc student może realizować je w semestrze zimowym lub letnim. Możliwe jest również, w miejsce wykładu z oferty Instytutu – zaliczenie alternatywnych zajęć z oferty innych instytutów Wydziału Historycznego lub innych wydziałów humanistycznych, po uprzednim złożeniu podania do dyrektora instytutu ds. studenckich.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Historia sztuki polskiej
60 - assessment O
Zabytki w odbiorze społecznym
30 4 exam O
Dziedzictwo kultury cerkiewnej
45 4 exam O
Dziedzictwo kulturowe mniejszości religijnych i etnicznych
30 2 graded credit O
Filozoficzne podstawy badań nad sztuką
30 7 exam O
Specialist Seminar
30 - assessment F
Foreign language course
30 - assessment F
Zajęcia monograficzne D
30 2 assessment F
Zajęcia monograficzne F
30 2 assessment F
Zajęcia monograficzne C
30 2 assessment F

W ciągu III roku studiów (sem. 5 i 6) ma do zaliczenia trzy wybrane przez siebie zajęcia monograficzne z grup D-C-F (jedno z grupy D, jedno z grupy C i jedno z grupy F, 3 x 30 h = 90 h, 3 x 2 pkt = 6 pkt ECTS). Zaliczenie zajęć następuje w cyklu rocznym, a więc student może realizować je w semestrze zimowym lub letnim. Możliwe jest również, w miejsce wykładu z oferty Instytutu – zaliczenie alternatywnych zajęć z oferty innych instytutów Wydziału Historycznego lub innych wydziałów humanistycznych, po uprzednim złożeniu podania do dyrektora instytutu ds. studenckich.

 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Regionalne dziedzictwo kulturowe i jego udostępnianie w turystyce
30 2 graded credit O
Historia sztuki polskiej
60 10 exam O
Podstawy zarządzania obiektami zabytkowymi
30 4 exam O
Podstawy zarządzania obiektami zabytkowymi (ćwiczenia)
30 2 assessment O
Dziedzictwo artystyczne ziem dawnej Rzeczypospolitej (ćwiczenia terenowe)
20 2 graded credit O
Prawo w ochronie własności intelektualnej
15 1 assessment O
Foreign language course
30 6 exam F
Zajęcia monograficzne D
30 2 assessment F
Specialist Seminar
30 15 graded credit F
Zajęcia monograficzne F
30 2 assessment F
Zajęcia monograficzne C
30 2 assessment F