A A A
pl | en

Politologia

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Nazwa kierunku: Politologia
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki o polityce i administracji

Program

Klasyfikacja ISCED: 0388
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

W ramach kierunku politologia studenci mają możliwość profilowania kształcenia, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami na jednej z dwóch ścieżek specjalizacyjnych: komunikowanie i doradztwo polityczne oraz instytucje i zarządzanie politykąW ramach pierwszej ścieżki student otrzymuje zaawansowaną wiedzę w zakresie roli i form komunikowania politycznego, a także nabywa umiejętności w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji niezbędnych do podejmowania decyzji w organizacjach politycznych, gospodarczych i społecznych. Na drugiej ścieżce student uzyskuje pogłębioną wiedzę oraz nabywa specjalistyczne umiejętności odnoszące się do zagadnień zarządzania projektami i finansami publicznymiWybór ścieżki specjalizacyjnej dokonywany jest na podstawie pisemnej deklaracji studentów pierwszego roku studiów składanej do 15 czerwca. Minimalna liczba osób dla poszczególnych ścieżek wynosi 15 osób. Maksymalną liczbę osób dla poszczególnych ścieżek w danym roku akademickim określa Dyrekcja INPiSM mając na względzie zainteresowanie studentów. O przyjęciu na ścieżkę specjalizacyjną decyduje kolejność zgłoszeń.

Ukończenie studiów

Studia kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej i złożeniem egzaminu dyplomowego, zgodnie z Regulaminem studiów UJ.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Student w ciągu całego I roku ma łącznie zrealizować 2 przedmioty fakultatywne z puli fakultetów kierunkowych, po jednym w każdym semestrze.  

Student w ciągu całego II roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 4 przedmioty fakultatywne w ramach specjalności (po dwa w semestrze) oraz 2 kursy ogólnoinstytutowe (po jednym w semestrze) 

Student w ciągu całego III roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 4 przedmioty fakultatywne w ramach specjalności (po dwa w semestrze) oraz dwa przedmioty ogólnoinstytutowe (po jednym w semestrze), w tym minimum jeden w języku obcym. W semestrze szóstym student wybiera 2 przedmioty z realizowanej przez siebie ścieżki specjalizacyjnej lub 1 przedmiot z realizowanej przez siebie ścieżki specjalizacyjnej oraz 1 przedmiot z drugiej ścieżki specjalizacyjnej. Suma punktów ECTS obu wybranych przedmiotów nie może być niższa niż 7 pkt ECTS.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Filozofia
30 3 egzamin O
Ochrona własności intelektualnej
15 2 zaliczenie O
Historia ładu międzynarodowego XX wieku
45 5 egzamin O
Podstawy prawa konstytucyjnego
45 5 egzamin O
Systemy polityczne
60 6 egzamin O
Nauka o polityce
30 3 egzamin O
Wprowadzenie do metodologii
15 2 zaliczenie O
Język obcy
30 2 zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
4 - zaliczenie O
Szkolenie uniwersyteckie
4 - zaliczenie O
Grupa przedmiotów fakultatywnych kierunkowych
O

Student w ciągu całego I roku ma łącznie zrealizować 2 przedmioty fakultatywne z puli fakultetów kierunkowych, po jednym w każdym semestrze.  

Student w ciągu całego II roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 4 przedmioty fakultatywne w ramach specjalności (po dwa w semestrze) oraz 2 kursy ogólnoinstytutowe (po jednym w semestrze) 

Student w ciągu całego III roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 4 przedmioty fakultatywne w ramach specjalności (po dwa w semestrze) oraz dwa przedmioty ogólnoinstytutowe (po jednym w semestrze), w tym minimum jeden w języku obcym. W semestrze szóstym student wybiera 2 przedmioty z realizowanej przez siebie ścieżki specjalizacyjnej lub 1 przedmiot z realizowanej przez siebie ścieżki specjalizacyjnej oraz 1 przedmiot z drugiej ścieżki specjalizacyjnej. Suma punktów ECTS obu wybranych przedmiotów nie może być niższa niż 7 pkt ECTS.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Socjologia
30 3 egzamin O
Ekonomia
30 3 egzamin O
Wprowadzenie do prawa
30 3 zaliczenie O
Myśl polityczna - historia i współczesność
60 6 egzamin O
Historia polityczna Polski XX wieku
45 5 egzamin O
Media i komunikowanie społeczne
45 5 zaliczenie na ocenę O
Język obcy
30 2 zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Grupa przedmiotów fakultatywnych kierunkowych
O

Student w ciągu całego I roku ma łącznie zrealizować 2 przedmioty fakultatywne z puli fakultetów kierunkowych, po jednym w każdym semestrze.  

Student w ciągu całego II roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 4 przedmioty fakultatywne w ramach specjalności (po dwa w semestrze) oraz 2 kursy ogólnoinstytutowe (po jednym w semestrze) 

Student w ciągu całego III roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 4 przedmioty fakultatywne w ramach specjalności (po dwa w semestrze) oraz dwa przedmioty ogólnoinstytutowe (po jednym w semestrze), w tym minimum jeden w języku obcym. W semestrze szóstym student wybiera 2 przedmioty z realizowanej przez siebie ścieżki specjalizacyjnej lub 1 przedmiot z realizowanej przez siebie ścieżki specjalizacyjnej oraz 1 przedmiot z drugiej ścieżki specjalizacyjnej. Suma punktów ECTS obu wybranych przedmiotów nie może być niższa niż 7 pkt ECTS.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Partie i systemy partyjne
45 5 egzamin O
Polski system polityczny po 1997 r. - teoria i praktyka
45 5 egzamin O
Polityka gospodarcza
30 3 zaliczenie na ocenę O
Historia ustroju Polski w XX wieku
30 3 zaliczenie O
Ruchy społeczno-polityczne współczesnego świata
30 3 zaliczenie O
Język obcy
30 2 zaliczenie O
Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku polskim
O
Ścieżka: Instytucje i zarządzanie polityką
Ścieżka: Komunikowanie i Doradztwo Polityczne

Student w ciągu całego I roku ma łącznie zrealizować 2 przedmioty fakultatywne z puli fakultetów kierunkowych, po jednym w każdym semestrze.  

Student w ciągu całego II roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 4 przedmioty fakultatywne w ramach specjalności (po dwa w semestrze) oraz 2 kursy ogólnoinstytutowe (po jednym w semestrze) 

Student w ciągu całego III roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 4 przedmioty fakultatywne w ramach specjalności (po dwa w semestrze) oraz dwa przedmioty ogólnoinstytutowe (po jednym w semestrze), w tym minimum jeden w języku obcym. W semestrze szóstym student wybiera 2 przedmioty z realizowanej przez siebie ścieżki specjalizacyjnej lub 1 przedmiot z realizowanej przez siebie ścieżki specjalizacyjnej oraz 1 przedmiot z drugiej ścieżki specjalizacyjnej. Suma punktów ECTS obu wybranych przedmiotów nie może być niższa niż 7 pkt ECTS.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Samorząd terytorialny
45 5 egzamin O
Polska myśl polityczna
45 5 egzamin O
Polityka społeczna
30 3 egzamin O
Kultura języka
30 3 zaliczenie O
Organizacja i zarządzanie
30 3 zaliczenie O
Język obcy
30 2 egzamin O
Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku polskim
O
Ścieżka: Instytucje i zarządzanie polityką
Ścieżka: Komunikowanie i Doradztwo Polityczne

Student w ciągu całego I roku ma łącznie zrealizować 2 przedmioty fakultatywne z puli fakultetów kierunkowych, po jednym w każdym semestrze.  

Student w ciągu całego II roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 4 przedmioty fakultatywne w ramach specjalności (po dwa w semestrze) oraz 2 kursy ogólnoinstytutowe (po jednym w semestrze) 

Student w ciągu całego III roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 4 przedmioty fakultatywne w ramach specjalności (po dwa w semestrze) oraz dwa przedmioty ogólnoinstytutowe (po jednym w semestrze), w tym minimum jeden w języku obcym. W semestrze szóstym student wybiera 2 przedmioty z realizowanej przez siebie ścieżki specjalizacyjnej lub 1 przedmiot z realizowanej przez siebie ścieżki specjalizacyjnej oraz 1 przedmiot z drugiej ścieżki specjalizacyjnej. Suma punktów ECTS obu wybranych przedmiotów nie może być niższa niż 7 pkt ECTS.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Stosunki międzynarodowe
45 5 egzamin O
Polityka polska po 1989 roku
45 5 egzamin O
Systemy wyborcze
30 3 egzamin O
Prawo międzynarodowe publiczne
30 3 zaliczenie na ocenę O
Seminarium dyplomowe
30 5 zaliczenie na ocenę O
Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku polskim
O
Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku obcym
O
Ścieżka: Instytucje i zarządzanie polityką
Ścieżka: Komunikowanie i Doradztwo Polityczne

Student w ciągu całego I roku ma łącznie zrealizować 2 przedmioty fakultatywne z puli fakultetów kierunkowych, po jednym w każdym semestrze.  

Student w ciągu całego II roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 4 przedmioty fakultatywne w ramach specjalności (po dwa w semestrze) oraz 2 kursy ogólnoinstytutowe (po jednym w semestrze) 

Student w ciągu całego III roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 4 przedmioty fakultatywne w ramach specjalności (po dwa w semestrze) oraz dwa przedmioty ogólnoinstytutowe (po jednym w semestrze), w tym minimum jeden w języku obcym. W semestrze szóstym student wybiera 2 przedmioty z realizowanej przez siebie ścieżki specjalizacyjnej lub 1 przedmiot z realizowanej przez siebie ścieżki specjalizacyjnej oraz 1 przedmiot z drugiej ścieżki specjalizacyjnej. Suma punktów ECTS obu wybranych przedmiotów nie może być niższa niż 7 pkt ECTS.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Administracja publiczna
45 5 egzamin O
Integracja europejska
30 3 egzamin O
Marketing polityczny
30 3 zaliczenie O
Seminarium dyplomowe
30 5 zaliczenie na ocenę O
Praktyki studenckie
60 3 zaliczenie O
Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku polskim
O
Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku obcym
O
Ścieżka: Instytucje i zarządzanie polityką
Ścieżka: Komunikowanie i Doradztwo Polityczne