A A A
pl | en

Studia bliskowschodnie

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Nazwa kierunku: Studia bliskowschodnie
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki o polityce i administracji

Program

Klasyfikacja ISCED: 0312
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Student w trakcie programu ma do zaliczenia określoną liczbę przedmiotów obowiązkowych oraz fakultatywnych. Osobną grupę przedmiotów stanowi grupa specjalistycznych kursów, w której znajdują się także opcje wyboru, zwiększające uczestnictwo w części arabskiej lub izraelskiej programu. W trakcie programu Student ma obowiązek sekwencyjnego zaliczenia trzech lat lektoratu języka arabskiego lub hebrajskiego. Student zalicza także lektorat z języka angielskiego na poziomie co najmniej B2. W ramach kursów fakultatywnych Student ma konieczność zaliczenia 60 punktów ECTS w ramach zajęć fakultatywnych, w tym warsztaty analizy tekstów specjalistycznych. Student przygotowuje także pracę licencjacką z wybranej przez siebie dyscypliny (nauk o polityce i administracji lub nauk o kulturze i religii).

Ukończenie studiów

Uzyskanie 183 punktów ECTS, w tym zaliczenie wszystkich kursów obligatoryjnych, złożenie zaakceptowanej przez promotora pracy dyplomowej, a także zdanie egzaminu dyplomowego

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Historia filozofii
30 3 egzamin O
Środowisko geograficzne Bliskiego Wschodu
30 4 egzamin O
Historia społeczno-polityczna współczesnego Izraela
30 4 egzamin O
Historia społeczno-polityczna krajów muzułmańskich na Bliskim Wschodzie I (VII - XIX wiek)
30 4 egzamin O
Mniejszości religijne i etniczne na Bliskim Wschodzie
30 3 egzamin O
Wstęp do islamu
30 3 egzamin O
Metodyka analizy tekstów naukowych
30 4 zaliczenie na ocenę O
Szkolenie uniwersyteckie
4 - zaliczenie na ocenę O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
4 - zaliczenie O
Zajęcia językowe
O
Grupa zajęć fakultatywnych
O

W czasie 1 roku studiów na kierunku: studia bliskowschodnie student musi zrealizować min. 2 przedmioty fakultatywne. Sugerowane jest realizowanie przedmiotów fakultatywnych w 2 semestrze 1 roku, ze względu na podział zajęć.

Uwaga, konieczne jest w toku studiów (3 lata) zachowanie proporcji dot. dyscyplin przedmiotów fakultatywnych - tak, aby na 60 punktów ECTS zdobywanych w ramach zajęć fakultatywnych przez cały tok studiów, min. 40 punktów ECTS przypadało na przedmioty z dyscypliny nauk o polityce i administracji, w tym 12 punktów w ramach warsztatów analizy tekstów specjalistycznych odbywających się podczas II i III roku.

Sugerowane jest zrealizowanie na 1 roku min. 1 przedmiotu fakultatywnego w dyscyplinie nauki o polityce i administracji

Na stronie Instytutu jest publikowana ostateczna lista kursów fakultatywnych obowiązujących w danym semestrze.

 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Kultury Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej
30 4 egzamin O
Orientalizm
30 3 egzamin O
Społeczeństwa Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej
30 3 egzamin O
Historia społeczno-polityczna krajów muzułmańskich na Bliskim Wschodzie II (XIX - XX)
30 4 egzamin O
Metody i techniki badań społecznych
30 4 zaliczenie na ocenę O
Ochrona własności intelektualnej
10 1 zaliczenie na ocenę O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Zajęcia językowe
O
Grupa zajęć fakultatywnych
O

W czasie 2 roku studiów na kierunku: studia bliskowschodnie student musi zrealizować min. 1 przedmiot fakultatywny.

 

Uwaga, konieczne jest w toku studiów (3 lata) zachowanie proporcji dot. dyscyplin przedmiotów fakultatywnych - tak, aby na 60 punktów ECTS zdobywanych w ramach zajęć fakultatywnych przez cały tok studiów, min. 40 punktów ECTS przypadało na przedmioty z dyscypliny nauk o polityce i administracji, w tym 12 punktów w ramach warsztatów analizy tekstów specjalistycznych odbywających się podczas II i III roku.

Sugerowane jest zrealizowanie na 2 roku min. 1 przedmiotu w dyscyplinie nauki o polityce i administracji

Na stronie Instytutu jest publikowana ostateczna lista kursów fakultatywnych obowiązujących w danym semestrze.

 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Warsztaty metodologiczne
20 3 zaliczenie na ocenę O
Systemy polityczne państw Bliskiego Wschodu
30 4 egzamin O
Logika
30 3 egzamin O
Stosunki i organizacje międzynarodowe na Bliskim Wschodzie
30 4 egzamin O
Scena polityczna Izraela
30 4 egzamin O
Zajęcia językowe
O
Grupa zajęć fakultatywnych
O
Warsztaty analizy tekstów specjalistycznych
30 3 zaliczenie na ocenę F

W czasie 2 roku studiów na kierunku: studia bliskowschodnie student musi zrealizować min. 1 przedmiot fakultatywny.

 

Uwaga, konieczne jest w toku studiów (3 lata) zachowanie proporcji dot. dyscyplin przedmiotów fakultatywnych - tak, aby na 60 punktów ECTS zdobywanych w ramach zajęć fakultatywnych przez cały tok studiów, min. 40 punktów ECTS przypadało na przedmioty z dyscypliny nauk o polityce i administracji, w tym 12 punktów w ramach warsztatów analizy tekstów specjalistycznych odbywających się podczas II i III roku.

Sugerowane jest zrealizowanie na 2 roku min. 1 przedmiotu w dyscyplinie nauki o polityce i administracji

Na stronie Instytutu jest publikowana ostateczna lista kursów fakultatywnych obowiązujących w danym semestrze.

 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Filozofia żydowska i muzułmańska
30 4 egzamin O
Gospodarki Bliskiego Wschodu
30 4 egzamin O
Zarządzanie międzykulturowe
30 4 egzamin O
Proseminarium licencjackie
30 12 zaliczenie O
Zajęcia językowe
O
Grupa zajęć fakultatywnych
O
Warsztaty analizy tekstów specjalistycznych
30 3 zaliczenie na ocenę F

W czasie 3 roku studiów na kierunku: studia bliskowschodnie student musi zrealizować min. 9 przedmiotów fakultatywnych.

 

Uwaga, konieczne jest w toku studiów (3 lata) zachowanie proporcji dot. dyscyplin przedmiotów fakultatywnych - tak, aby na 60 punktów ECTS zdobywanych w ramach zajęć fakultatywnych przez cały tok studiów, min. 40 punktów ECTS przypadało na przedmioty z dyscypliny nauk o polityce i administracji, w tym 12 punktów w ramach warsztatów analizy tekstów specjalistycznych odbywających się podczas II i III roku.

Sugerowane jest zrealizowanie na 3 roku min. 5 przedmiotów w dyscyplinie nauki o polityce i administracji

Na stronie Instytutu jest publikowana ostateczna lista kursów fakultatywnych obowiązujących w danym semestrze.

 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium licencjackie
30 6 zaliczenie O
Zajęcia językowe
O
Grupa zajęć fakultatywnych
O
Warsztaty analizy tekstów specjalistycznych
30 3 zaliczenie na ocenę F

W czasie 3 roku studiów na kierunku: studia bliskowschodnie student musi zrealizować min. 9 przedmiotów fakultatywnych.

 

Uwaga, konieczne jest w toku studiów (3 lata) zachowanie proporcji dot. dyscyplin przedmiotów fakultatywnych - tak, aby na 60 punktów ECTS zdobywanych w ramach zajęć fakultatywnych przez cały tok studiów, min. 40 punktów ECTS przypadało na przedmioty z dyscypliny nauk o polityce i administracji, w tym 12 punktów w ramach warsztatów analizy tekstów specjalistycznych odbywających się podczas II i III roku.

Sugerowane jest zrealizowanie na 3 roku min. 5 przedmiotów w dyscyplinie nauki o polityce i administracji

Na stronie Instytutu jest publikowana ostateczna lista kursów fakultatywnych obowiązujących w danym semestrze.

 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium licencjackie
30 6 zaliczenie O
Zajęcia językowe
O
Grupa zajęć fakultatywnych
O
Warsztaty analizy tekstów specjalistycznych
30 3 zaliczenie na ocenę F
Praktyki
60 2 zaliczenie O