A A A
pl | en

Studia eurazjatyckie

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Nazwa kierunku: Studia eurazjatyckie
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki o polityce i administracji

Program

Klasyfikacja ISCED: 0312
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Program studiów obejmuje sześć semestrów zakończonych napisaniem pracy dyplomowej i egzaminem licencjackim. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu licencjackiego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów oraz napisanie pracy dyplomowej przyjętej i zatwierdzonej przez promotora. W przypadku przerwy w toku studiów (dotyczy osób wracających po urlopach, powtarzających rok, wznawiających studia) możliwe jest ich kontynuowanie na kolejnym roku w wersji programu obowiązującej w chwili rozpoczęcia cyklu, w którym student kontynuuje przerwaną naukę.

Ukończenie studiów

Zaliczenie przewidzianych w programie studiów przedmiotów, napisanie pracy dyplomowej oraz pozytywny wynik z egzaminu dyplomowego. Egzamin dyplomowy polega na ustosunkowaniu się do uwag promotora i recenzenta oraz udzieleniu odpowiedzi na pytania z zakresu kierunku studiów.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

W toku studiów student zobowiązany jest do zrealizowania 14 przedmiotów fakultatywnych z listy przedmiotów do wyboru w tym 3 przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne będą uruchomione w danym roku akademickim.

 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Dawne dzieje Europy Wschodniej
30 4 egzamin O
Wprowadzenie do studiów eurazjatyckich z elementami geografii
30 4 zaliczenie na ocenę O
Procesy etnopolityczne na obszarze eurazjatyckim
30 4 zaliczenie na ocenę O
Język rosyjski
90 6 zaliczenie na ocenę O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
4 - zaliczenie O
Szkolenie uniwersyteckie
4 - zaliczenie O
Grupa przedmiotów fakultatywnych
F

W toku studiów student zobowiązany jest do zrealizowania 14 przedmiotów fakultatywnych z listy przedmiotów do wyboru w tym 3 przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne będą uruchomione w danym roku akademickim.

 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Filozofia
30 4 egzamin O
Cywilizacja Imperium Rosyjskiego
30 4 egzamin O
Komunikacja międzykulturowa
30 3 zaliczenie na ocenę O
Ochrona własności intelektualnej
10 1 zaliczenie na ocenę O
Język rosyjski
90 6 zaliczenie na ocenę O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Grupa przedmiotów fakultatywnych
F

W toku studiów student zobowiązany jest do zrealizowania 14 przedmiotów fakultatywnych z listy przedmiotów do wyboru w tym 3 przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne będą uruchomione w danym roku akademickim.

 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wprowadzenie do nauk o polityce i administracji
30 4 zaliczenie na ocenę O
Historia narodów Kaukazu
30 4 egzamin O
Polityka i gospodarka ZSRR
30 4 zaliczenie na ocenę O
Polityka medialna na obszarze eurazjatyckim
30 3 egzamin O
Społeczeństwo i kultura współczesnej Rosji
30 3 zaliczenie na ocenę O
Język rosyjski
90 6 egzamin O
Grupa przedmiotów fakultatywnych
F

W toku studiów student zobowiązany jest do zrealizowania 14 przedmiotów fakultatywnych z listy przedmiotów do wyboru w tym 3 przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne będą uruchomione w danym roku akademickim.

 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Kształtowanie narodów Azji Środkowej
30 4 zaliczenie na ocenę O
Podstawy ekonomii i przedsiębiorczości
30 4 egzamin O
Internet i rywalizacja informacyjna na obszarze postradzieckim
30 4 zaliczenie na ocenę O
Religie obszaru eurazjatyckiego
30 4 zaliczenie na ocenę O
Język rosyjski
60 4 zaliczenie na ocenę O
Grupa przedmiotów fakultatywnych
F

W toku studiów student zobowiązany jest do zrealizowania 14 przedmiotów fakultatywnych z listy przedmiotów do wyboru w tym 3 przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne będą uruchomione w danym roku akademickim.

 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Systemy i życie polityczne państw Europy Wschodniej
30 4 egzamin O
Theory of International Relations
30 4 egzamin O
Systemy prawno-administracyjne państw Kaukazu i Azji Środkowej
30 4 egzamin O
Idee i doktryny polityczne na obszarze eurazjatyckim
30 4 zaliczenie na ocenę O
Język rosyjski
30 2 egzamin O
Seminarium licencjackie
30 4 zaliczenie O
Grupa przedmiotów fakultatywnych
F

W toku studiów student zobowiązany jest do zrealizowania 14 przedmiotów fakultatywnych z listy przedmiotów do wyboru w tym 3 przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne będą uruchomione w danym roku akademickim.

 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Systemy i życie polityczne państw Europy Wschodniej
30 4 egzamin O
Systemy i życie polityczne państw Kaukazu i Azji Środkowej
30 4 egzamin O
Problemy bezpieczeństwa na obszarze eurazjatyckim
30 4 zaliczenie na ocenę O
Praktyka tłumaczenia
30 2 zaliczenie na ocenę O
Seminarium licencjackie
30 8 zaliczenie O
Grupa przedmiotów fakultatywnych
F