A A A
pl | en

Studia polsko-ukraińskie

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Nazwa kierunku: Studia polsko-ukraińskie
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski

Kierownik kierunku

dr Rafał Kęsek
Dyscyplina wiodąca: Nauki o polityce i administracji

Program

Klasyfikacja ISCED: 0312
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Studenci podejmujący studia na kierunku są zobowiązani do wyboru jednej z dwóch ścieżek określonych w ramach programu studiów (ścieżki polskiej lub ścieżki ukraińskiej). W ramach ścieżki polskiej zajęcia na I i II roku studiów realizowane są w języku polskim. W ramach ścieżki ukraińskiejzajęcia na I i II roku studiów realizowane są w języku ukraińskim. Kandydat podejmuje decyzję o wyborze danej ścieżki w procesie rejestracji na studia w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów (ERK). Studenci są zobowiązani do zaliczenia wszystkich przedmiotów przypisanych do wybranej ścieżki na roku I i II. Zajęcia na roku III realizowane są w języku polskim wspólnie dla wszystkich studentów kierunku. Program oraz regulamin studiów dla obu ścieżek dostępny jest na stronie Katedry: www.ukrainoznawstwo.uj.edu.pl

Ukończenie studiów

Student zobowiązany jest do zaliczenia wszystkich kursów obligatoryjnych, wszystkich kursów obowiązkowych dla wybranej ścieżki oraz odpowiedniej liczby przedmiotów fakultatywnych. Student zobowiązany jest do złożenia zaakceptowanej przez promotora pracy dyplomowej oraz do zdania egzaminu dyplomowego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Student w trakcie studiów powinien zaliczyć łącznie 13 przedmiotów fakultatywnych w określonych dla danego semestru dyscyplinach.

Kierownik jednostki z ogólnej puli zajęć fakultatywnych może wybrać moduły, które będą oferowane w danym roku akademickim przy zachowaniu zgodności z wymogami określającymi rodzaj dyscyplin naukowych i wymiar punktowy dla przedmiotów fakultatywnych w programie studiów.

Na I roku studiów:

 • 2 konwersatoria z dyscypliny nauki o kulturze i religii (4 ECTS za przedmiot);
 • 1 konwersatorium z dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach (4 ECTS za przedmiot);
 • 1 wykład z dyscypliny historia (3 ECTS za przedmiot). 
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Szkolenie uniwersyteckie
4 - zaliczenie O
4 - zaliczenie O
Język kierunkowy I
60 2 zaliczenie na ocenę O
Ścieżka: Polska
Ścieżka: Ukraińska

Student w trakcie studiów powinien zaliczyć łącznie 13 przedmiotów fakultatywnych w określonych dla danego semestru dyscyplinach.

Kierownik jednostki z ogólnej puli zajęć fakultatywnych może wybrać moduły, które będą oferowane w danym roku akademickim przy zachowaniu zgodności z wymogami określającymi rodzaj dyscyplin naukowych i wymiar punktowy dla przedmiotów fakultatywnych w programie studiów.

Na I roku studiów:

 • 2 konwersatoria z dyscypliny nauki o kulturze i religii (4 ECTS za przedmiot);
 • 1 konwersatorium z dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach (4 ECTS za przedmiot);
 • 1 wykład z dyscypliny historia (3 ECTS za przedmiot).
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Język kierunkowy I
60 2 zaliczenie O
Ścieżka: Polska
Ścieżka: Ukraińska

Student w trakcie studiów powinien zaliczyć łącznie 13 przedmiotów fakultatywnych w określonych dla danego semestru dyscyplinach.

Kierownik jednostki z ogólnej puli zajęć fakultatywnych może wybrać moduły, które będą oferowane w danym roku akademickim przy zachowaniu zgodności z wymogami określającymi rodzaj dyscyplin naukowych i wymiar punktowy dla przedmiotów fakultatywnych w programie studiów.

Na II roku studiów:

 • 1 konwersatorium z dyscypliny nauki o kulturze i religii  4 ECTS
 • 1 wykład z dyscypliny nauki o kulturze i religii  3 ECTS
 • 1 konwersatorium z dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach 4 ECTS
 • 1 wykład z dyscypliny historia 3 ECTS
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Język kierunkowy II
60 2 zaliczenie na ocenę O
60 2 zaliczenie O
Ścieżka: Polska
Ścieżka: Ukraińska

Student w trakcie studiów powinien zaliczyć łącznie 13 przedmiotów fakultatywnych w określonych dla danego semestru dyscyplinach.

Kierownik jednostki z ogólnej puli zajęć fakultatywnych może wybrać moduły, które będą oferowane w danym roku akademickim przy zachowaniu zgodności z wymogami określającymi rodzaj dyscyplin naukowych i wymiar punktowy dla przedmiotów fakultatywnych w programie studiów.

Na II roku studiów:

 • 1 konwersatorium z dyscypliny nauki o kulturze i religii  4 ECTS
 • 1 wykład z dyscypliny nauki o kulturze i religii  3 ECTS
 • 1 konwersatorium z dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach 4 ECTS
 • 1 wykład z dyscypliny historia 3 ECTS
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Język kierunkowy II
60 2 zaliczenie O
60 2 egzamin O
Praktyka zawodowa
60 6 zaliczenie O
Ścieżka: Polska
Ścieżka: Ukraińska

Student w trakcie studiów powinien zaliczyć łącznie 13 przedmiotów fakultatywnych w określonych dla danego semestru dyscyplinach.

Kierownik jednostki z ogólnej puli zajęć fakultatywnych może wybrać moduły, które będą oferowane w danym roku akademickim przy zachowaniu zgodności z wymogami określającymi rodzaj dyscyplin naukowych i wymiar punktowy dla przedmiotów fakultatywnych w programie studiów.

Na III roku studiów:

 • 2 konwersatoria z dyscypliny nauki o polityce i administracji (5 ECTS za przedmiot)
 • 2 wykłady z dyscypliny nauki o sztuce (3 ECTS za przedmiot)
 • 1 wykład z dyscypliny nauki o kulturze i religii (3 ECTS)
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Organizacje pozarządowe
30 5 zaliczenie O
Efektywna komunikacja w zespole międzynarodowym
30 4 zaliczenie O
Język kierunkowy III
30 2 egzamin O
Analiza tekstów specjalistycznych
30 4 zaliczenie na ocenę O
Seminarium licencjackie
30 6 zaliczenie O
Przedmioty fakultatywne w dyscyplinie: Nauki o polityce i administracji
F
Przedmioty fakultatywne w dyscyplinie: Nauki o sztuce
F

Student w trakcie studiów powinien zaliczyć łącznie 13 przedmiotów fakultatywnych w określonych dla danego semestru dyscyplinach.

Kierownik jednostki z ogólnej puli zajęć fakultatywnych może wybrać moduły, które będą oferowane w danym roku akademickim przy zachowaniu zgodności z wymogami określającymi rodzaj dyscyplin naukowych i wymiar punktowy dla przedmiotów fakultatywnych w programie studiów.

Na III roku studiów:

 • 2 konwersatoria z dyscypliny nauki o polityce i administracji (5 ECTS za przedmiot)
 • 2 wykłady z dyscypliny nauki o sztuce (3 ECTS za przedmiot)
 • 1 wykład z dyscypliny nauki o kulturze i religii (3 ECTS)
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Instytucje kultury-zasady funkcjonowania
30 5 zaliczenie O
Polsko-ukraińskie wzajemne dziedzictwo materialne
30 2 zaliczenie O
Seminarium licencjackie
30 8 zaliczenie O
Analiza tekstów specjalistycznych
60 5 zaliczenie na ocenę O
Przedmioty fakultatywne w dyscyplinie: Nauki o sztuce
F
Przedmioty fakultatywne w dyscyplinie nauki o kulturze i religii
F
Przedmioty fakultatywne w dyscyplinie: Nauki o polityce i administracji
F