A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne pierwszego stopnia Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Zarządzanie polityką społeczną

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Nazwa kierunku: Zarządzanie polityką społeczną
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki o zarządzaniu i jakości

Program

Klasyfikacja ISCED: 0413
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Studia obejmują uczestniczenie w programowych zajęciach dydaktycznych - obowiązkowych i fakultatywnych oraz uzyskiwanie zaliczeń przedmiotów zgodnie z planem studiów. Każdy przedmiot ujęty w planie studiów podlega egzaminowi lub zaliczeniu. Na trzecim roku student uczestniczy w zajęciach fakultatywnych. Na trzecim roku przygotowuje pracę dyplomową w ramach seminarium licencjackiego. Studenci wybierają dziewięć przedmiotów fakultatywnych do realizacji w semestrze V i VI trzeciego roku studiów. Studenci realizują indywidualne praktyki zawodowe w wymiarze 120 godzin oraz praktyki zawodowe - wizyty studyjne w wymiarze 30 godzin.

Ukończenie studiów

Warunkiem ukończenia studiów I stopnia jest przedstawienie pracy dyplomowej, jej obrona oraz zdanie egzaminu dyplomowego. Warunek powyższy jest spełniony wówczas, gdy praca dyplomowa została oceniona na ocenę pozytywną. Obowiązek spełnienia powyższego warunku traktowany jest jako część planu ostatniego roku studiów.

Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane z danym kierunkiem studiów, poziomem i profilem kształcenia oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Ekonomia
30 3 egzamin O
Podstawy prawa
30 3 egzamin O
Wstęp do teorii zarządzania
30 3 egzamin O
System polityczny RP
30 3 egzamin O
Wprowadzenie do nauk o politykach publicznych
30 3 egzamin O
Wprowadzenie do polityki społecznej
45 4 egzamin O
Technologia informacyjna
30 2 zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Marketing i strategie marketingowe
30 3 zaliczenie na ocenę O
Psychologia
30 3 zaliczenie na ocenę O
Zarządzanie procesowe
30 3 egzamin O
BHK
4 - zaliczenie O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Socjologia
30 3 egzamin O
Psychologia społeczna
30 3 egzamin O
Demografia i polityka senioralna
30 3 zaliczenie O
Zarządzanie instytucjami polityki społecznej
30 3 zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Ochrona i wykorzystanie własności intelektualnej
15 2 zaliczenie na ocenę O
Podstawy zarządzania publicznego
30 3 egzamin O
Zarządzanie usługami społecznymi
30 4 egzamin O
Współdziałanie międzyorganizacyjne i międzysektorowe
30 3 zaliczenie O
Metody i narzędzia modelowania procesów
30 3 zaliczenie O
Wstęp do filozofii
15 3 zaliczenie na ocenę O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Zarządzanie finansami publicznymi
30 3 egzamin O
Metodologia badań w naukach o zarządzaniu
30 3 zaliczenie na ocenę O
Zarządzanie rynkiem pracy
15 3 zaliczenie O
Polityka społeczna wobec rodziny
30 3 zaliczenie O
Wprowadzenie do prawa pracy
30 3 zaliczenie na ocenę O
30 - zaliczenie O
Komunikacja społeczna
30 2 egzamin O
Zarządzanie strategiczne w politykach publicznych
30 3 egzamin O
Ubezpieczenia społeczne
45 3 egzamin O
Zarządzanie jakością w organizacjach publicznych i społecznych
30 3 zaliczenie O
Etyka w organizacjach
15 3 zaliczenie O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Audyt w organizacjach społecznych
30 3 zaliczenie na ocenę O
30 - zaliczenie O
Międzynarodowa polityka społeczna
30 3 egzamin O
Praktyki zawodowe - praktyki indywidualne
120 4 zaliczenie O
Praktyki zawodowe - wizyty studyjne
30 2 zaliczenie O
Procesy informacyjne w zarządzaniu instytucjami polityki społecznej
30 3 zaliczenie O
Rachunkowość
30 4 zaliczenie na ocenę O
Zabezpieczenia społeczne
30 3 zaliczenie O
Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej i solidarnej
30 3 zaliczenie na ocenę O
Zarządzanie w administracji publicznej
30 3 egzamin O
Zarządzanie zasobami ludzkimi
30 3 egzamin O

Należy wybrać 9 przedmiotów fakultatywnych po 5 ECTS do realizacji w semestrze 5 i 6 (oprócz seminarium dyplomowego), należy wybrać jedno seminarium dyplomowe realizowane w semestrze 5 i 6 (po 5 ECTS) - łącznie 10 ECTS

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Instrumenty finansowania polityki społecznej
30 5 zaliczenie F
30 - zaliczenie O
Prawa człowieka i handel ludźmi
30 5 zaliczenie F
Przywództwo
30 5 zaliczenie F
Seminaria dyplomowe
O
Wykluczenie i reintegracja społeczna
15 5 zaliczenie F
Zarządzanie e-usługami w administracji publicznej
30 5 zaliczenie F
Zarządzanie kapitałem społecznym
30 5 zaliczenie F
Zarządzanie międzykulturowe
30 5 zaliczenie F
Zarządzanie projektami w instytucjach publicznych i społecznych
30 5 zaliczenie F
Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym
30 5 zaliczenie na ocenę F
Zarządzanie różnorodnością w organizacji
30 5 zaliczenie F
Zarządzanie w edukacji
30 5 zaliczenie F

Należy wybrać 9 przedmiotów fakultatywnych po 5 ECTS do realizacji w semestrze 5 i 6 (oprócz seminarium dyplomowego), należy wybrać jedno seminarium dyplomowe realizowane w semestrze 5 i 6 (po 5 ECTS) - łącznie 10 ECTS

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Zarządzanie mieszkalnictwem
30 5 zaliczenie na ocenę F
Międzynarodowe organizacje gospodarcze i polityczne
30 5 zaliczenie F
Partnerstwo w realizacji zadań publicznych
30 5 zaliczenie na ocenę F
Narzędzia informatyczne w instytucjach polityki publicznej
30 5 zaliczenie F
Wielopoziomowe zarządzanie migracjami
15 5 zaliczenie F
Zarządzanie publicznym systemem ochrony zdrowia
30 5 zaliczenie na ocenę F
Prawo administracyjne
30 5 zaliczenie na ocenę F
Polityka wobec osób niepełnosprawnych
30 5 zaliczenie F
Zarządzanie organizacjami pozarządowymi
30 5 zaliczenie F
Zarządzanie zmianą
30 5 zaliczenie na ocenę F
Zarządzanie zaufaniem
30 5 zaliczenie F
Seminaria dyplomowe
O
30 8 egzamin O