A A A
pl | en
A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne pierwszego stopnia Faculty of Management and Social Communication

Social Policy Management

Basic information

Faculty name: Faculty of Management and Social Communication
Major name: Social Policy Management
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Management science and quality

Programme

ISCED classification: 0413
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

Studia obejmują uczestniczenie w programowych zajęciach dydaktycznych - obowiązkowych i fakultatywnych oraz uzyskiwanie zaliczeń przedmiotów zgodnie z planem studiów. Każdy przedmiot ujęty w planie studiów podlega egzaminowi lub zaliczeniu. Na trzecim roku student uczestniczy w zajęciach fakultatywnych. Na trzecim roku przygotowuje pracę dyplomową w ramach seminarium licencjackiego. Studenci wybierają dziewięć przedmiotów fakultatywnych do realizacji w semestrze V i VI trzeciego roku studiów. Studenci realizują indywidualne praktyki zawodowe w wymiarze 120 godzin oraz praktyki zawodowe - wizyty studyjne w wymiarze 30 godzin.

Graduation

Warunkiem ukończenia studiów I stopnia jest przedstawienie pracy dyplomowej, jej obrona oraz zdanie egzaminu dyplomowego. Warunek powyższy jest spełniony wówczas, gdy praca dyplomowa została oceniona na ocenę pozytywną. Obowiązek spełnienia powyższego warunku traktowany jest jako część planu ostatniego roku studiów.

Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane z danym kierunkiem studiów, poziomem i profilem kształcenia oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Ekonomia
30 3 exam O
Podstawy prawa
30 3 exam O
Wstęp do teorii zarządzania
30 3 exam O
System polityczny RP
30 3 exam O
Wprowadzenie do nauk o politykach publicznych
30 3 exam O
wprowadzenie do polityki społecznej
45 4 exam O
Information technology
30 2 assessment O
Physical Education
30 - assessment O
Marketing i strategie marketingowe
30 3 graded credit O
Psychologia
30 3 graded credit O
Zarządzanie procesowe
30 3 exam O
BHK
4 - assessment O
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Socjologia
30 3 exam O
Psychologia społeczna
30 3 exam O
demografia i polityka senioralna
30 3 assessment O
Zarządzanie instytucjami polityki społecznej
30 3 assessment O
Physical Education
30 - assessment O
Ochrona i wykorzystanie własności intelektualnej
15 2 graded credit O
podstawy zarządzania publicznego
30 3 exam O
Zarządzanie usługami społecznymi
30 4 exam O
Współdziałanie międzyorganizacyjne i międzysektorowe
30 3 assessment O
Metody i narzędzia modelowania procesów
30 3 assessment O
Wstęp do filozofii
15 3 graded credit O
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Zarządzanie finansami publicznymi
30 3 exam O
Metodologia badań w naukach o zarządzaniu
30 3 graded credit O
Zarządzanie rynkiem pracy
15 3 assessment O
polityka społeczna wobec rodziny
30 3 assessment O
Wprowadzenie do prawa pracy
30 3 graded credit O
30 - assessment O
Komunikacja społeczna
30 2 exam O
zarządzanie strategiczne w politykach publicznych
30 3 exam O
Ubezpieczenia społeczne
45 3 exam O
Zarządzanie jakością w organizacjach publicznych i społecznych
30 3 assessment O
etyka w organizacjach
15 3 assessment O
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Audyt w organizacjach społecznych
30 3 graded credit O
30 - assessment O
Międzynarodowa polityka społeczna
30 3 exam O
Praktyki zawodowe - praktyki indywidualne
120 4 assessment O
Praktyki zawodowe - wizyty studyjne
30 2 assessment O
Procesy informacyjne w zarządzaniu instytucjami polityki społecznej
30 3 assessment O
Rachunkowość
30 4 graded credit O
Zabezpieczenia społeczne
30 3 assessment O
Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej i solidarnej
30 3 graded credit O
Zarządzanie w administracji publicznej
30 3 exam O
Zarządzanie zasobami ludzkimi
30 3 exam O

Należy wybrać 9 przedmiotów fakultatywnych po 5 ECTS do realizacji w semestrze 5 i 6 (oprócz seminarium dyplomowego), należy wybrać jedno seminarium dyplomowe realizowane w semestrze 5 i 6 (po 5 ECTS) - łącznie 10 ECTS

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Instrumenty finansowania polityki społecznej
30 5 assessment F
30 - assessment O
Prawa człowieka i handel ludźmi
30 5 assessment F
Przywództwo
30 5 assessment F
Seminaria dyplomowe
O
Wykluczenie i reintegracja społeczna
15 5 assessment F
Zarządzanie e-usługami w administracji publicznej
30 5 assessment F
Zarządzanie kapitałem społecznym
30 5 assessment F
Zarządzanie międzykulturowe
30 5 assessment F
Zarządzanie projektami w instytucjach publicznych i społecznych
30 5 assessment F
Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym
30 5 graded credit F
Zarządzanie różnorodnością w organizacji
30 5 assessment F
Zarządzanie w edukacji
30 5 assessment F

Należy wybrać 9 przedmiotów fakultatywnych po 5 ECTS do realizacji w semestrze 5 i 6 (oprócz seminarium dyplomowego), należy wybrać jedno seminarium dyplomowe realizowane w semestrze 5 i 6 (po 5 ECTS) - łącznie 10 ECTS

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Zarządzanie mieszkalnictwem
30 5 graded credit F
Międzynarodowe organizacje gospodarcze i polityczne
30 5 assessment F
Partnerstwo w realizacji zadań publicznych
30 5 graded credit F
Narzędzia informatyczne w instytucjach polityki publicznej
30 5 assessment F
Wielopoziomowe zarządzanie migracjami
15 5 assessment F
Zarządzanie publicznym systemem ochrony zdrowia
30 5 graded credit F
Prawo administracyjne
30 5 graded credit F
Polityka wobec osób niepełnosprawnych
30 5 assessment F
Zarządzanie organizacjami pozarządowymi
30 5 assessment F
Zarządzanie zmianą
30 5 graded credit F
Zarządzanie zaufaniem
30 5 assessment F
Seminaria dyplomowe
O
30 8 exam O