A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne drugiego stopnia Wydział Biologii

Biologia

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Biologii
Nazwa kierunku: Biologia
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina: Nauki biologiczne

Program

Klasyfikacja ISCED: 0511
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Na początku I roku studiów II stopnia studenci mają do wyboru cztery ścieżki kształcenia- biologia organizmów, biologia molekularna, biologia środowiskowa i ścieżka antropologia biologiczna. Wybór danej ścieżki determinuje przebieg studiów II stopnia związanych z realizacją kursów obowiązkowych dla danej ścieżki oraz kursów fakultatywnych. Program kształcenia na studiach II stopnia przewiduje 60 godzin lektoratu języka angielskiego realizowanego na I roku, kończącego się egzaminem na poziomie B2+. Każdy student musi zaliczyć przynajmniej jeden kurs w języku obcym w wymiarze 30 godz./3 ECTS.

Ukończenie studiów

Aby ukończyć studia drugiego stopnia na kierunku biologia student jest zobowiązany zaliczyć wszystkie przewidziane programem kształcenia przedmioty obowiązkowe i uzyskać co najmniej 120 punktów ECTS. Warunkiem ukończenia studiów II stopnia jest ponadto przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

W każdym semestrze należy zrealizować co najmniej 30 ECTS z kursów obowiązkowych dla toku studiów (kanon kursów), kursów obowiązkowych dla ścieżek oraz kursów fakultatywnych.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
BHK
4 - zaliczenie O
Filogenetyka
39 3 egzamin O
Globalne problemy ekologii
30 3 zaliczenie na ocenę O
Lektorat z języka obcego
O
Metody statystyczne
30 2 egzamin O
Pracownia specjalizacyjna
25 5 zaliczenie O
Seminarium
30 2 zaliczenie O
Anatomia funkcjonalna układu nerwowego
60 5 zaliczenie na ocenę F
Anatomia funkcjonalna układu ruchu
15 1 zaliczenie na ocenę F
Anatomia porównawcza kręgowców
60 4 zaliczenie na ocenę F
Antropologia molekularna
54 3 zaliczenie na ocenę F
Apomiksja u roślin
20 2 zaliczenie na ocenę F
Biologia rozwoju człowieka
20 2 zaliczenie na ocenę F
Choroby o podłożu endokrynnym
30 2 zaliczenie na ocenę F
Ecology of fungi
30 4 zaliczenie na ocenę F
Ecophysiology of Insects
30 4 zaliczenie na ocenę F
Ecosystem Services
30 3 zaliczenie na ocenę F
Ekologia wód śródlądowych
30 2 zaliczenie F
Endokrynologia porównawcza rozrodu kręgowców
45 2 zaliczenie na ocenę F
Evolutionary Aspects of Comparative Immunobiology
30 3 zaliczenie F
Hematologia
45 4 zaliczenie na ocenę F
Histologiczne techniki
40 3 zaliczenie na ocenę F
Hormonalnie czynne związki w środowisku a choroby cywilizacyjne
45 4 zaliczenie na ocenę F
Host-parasite interaction – ecology and application in biological control
30 4 zaliczenie na ocenę F
Island biogeography
30 4 zaliczenie na ocenę F
Kariotyp - praktyczny kurs analizy
45 3 zaliczenie na ocenę F
Mechanizmy determinacji płci i różnicowania się komórek płciowych
30 2 zaliczenie na ocenę F
Mechanizmy podejmowania decyzji w ochronie środowiska
35 3 zaliczenie na ocenę F
Mechanizmy regulacji hormonalnej - fizjologia i patologia
30 2 zaliczenie na ocenę F
Mikrofotografia i dokumentacja fotograficzna badań
45 2 zaliczenie na ocenę F
Naukowe podstawy ochrony przyrody
36 2 zaliczenie na ocenę F
Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko
30 2 zaliczenie na ocenę F
Ontogeneza człowieka
45 4 zaliczenie na ocenę F
Paleobotanika
60 3 zaliczenie na ocenę F
Practical Computing for Biologists – a gentle introduction
45 5 zaliczenie na ocenę F
Praktyczne zastosowanie komórek macierzystych
30 3 zaliczenie na ocenę F
Problemy żywienia i żywności
30 2 zaliczenie na ocenę F
Regulacja hormonalna funkcji gonady męskiej ssaków
30 2 zaliczenie na ocenę F
Szata roślinna Ziemi
30 2 zaliczenie na ocenę F
Techniki immunobiologiczne
45 4 zaliczenie na ocenę F
The ecology and conservation of Carnivora
38 4 zaliczenie na ocenę F
Antropologia biologiczna
Biologia molekularna
Biologia organizmów
Biologia środowiskowa
Szkolenie pedagogiczne

W każdym semestrze należy zrealizować co najmniej 30 ECTS z kursów obowiązkowych dla toku studiów (kanon kursów), kursów obowiązkowych dla ścieżek oraz kursów fakultatywnych.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Biologia ewolucyjna naczelnych
30 2 egzamin O
Lektorat z języka obcego
O
Metodologia nauk przyrodniczych. Filozofia przyrody
60 5 egzamin O
Pracownia specjalizacyjna
25 5 zaliczenie O
Seminarium
30 2 zaliczenie O
Analiza instrumentalna komórki
60 3 zaliczenie na ocenę F
Animal Genetics with Elements of Epigenetics
45 5 zaliczenie na ocenę F
Animal mating systems
30 4 zaliczenie na ocenę F
Archeologia - perspektywa ekologiczna
30 2 zaliczenie na ocenę F
Biologia starzenia - procesy inwolucyjne
15 1 zaliczenie na ocenę F
Biologia zabytków
30 3 zaliczenie na ocenę F
Biology of amphibians and reptiles
50 4 zaliczenie na ocenę F
Chromosomy - metody badań i ich zastosowanie w analizie kariotypu
15 1 zaliczenie na ocenę F
Dendrologia
66 3 zaliczenie na ocenę F
Diversity and evolution of plants
30 4 zaliczenie na ocenę F
Ecology of Invertebrates
50 5 zaliczenie na ocenę F
Effective research communication
30 4 zaliczenie na ocenę F
Ekologia ewolucyjna
30 2 zaliczenie na ocenę F
Ekosystemy wodne – struktura i funkcjonowanie
45 3 zaliczenie na ocenę F
Etologia
60 4 zaliczenie na ocenę F
Genetyka - praktyczne aspekty
30 2 zaliczenie na ocenę F
Genetyka zwierząt z elementami epigenetyki
45 4 zaliczenie na ocenę F
Immunobiologia porównawcza
30 2 zaliczenie na ocenę F
Inżynieria genetyczna – tworzenie i hodowla zwierząt modelowych
55 3 zaliczenie na ocenę F
Karpaty Polskie - szata roślinna i jej ochrona
60 4 zaliczenie na ocenę F
Koordynacja wzrostu i rozwoju roślin
30 2 zaliczenie na ocenę F
Kultury in vitro i eksperymentalna embriologia roślin
60 4 zaliczenie na ocenę F
Malaria - global problem exemplified practically on the avian model system
30 3 zaliczenie na ocenę F
Mechanizmy ewolucji w świecie roślin
60 5 zaliczenie na ocenę F
Methods of secondary data analysis on society and environment
30 4 zaliczenie na ocenę F
Metody badań w biologii człowieka - praktikum
30 2 zaliczenie na ocenę F
Mikrobiologia stosowana
30 3 zaliczenie na ocenę F
Mikroskopia elektronowa – zastosowania
60 3 zaliczenie na ocenę F
Palinologia z elementami palinologii sądowej i mikropaleontologii
65 3 zaliczenie na ocenę F
Planowanie badań i analiza ich wyników
45 4 zaliczenie na ocenę F
Regulowana śmierć komórki
30 3 zaliczenie na ocenę F
Rolnictwo przyjazne środowisku
30 2 zaliczenie na ocenę F
Roślinność Wyżyny Małopolskiej
60 4 zaliczenie na ocenę F
Rozwój układu nerwowego
30 2 zaliczenie na ocenę F
Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania ochrony przyrody
16 1 zaliczenie na ocenę F
Stem Cells – Biology and Application in Organ and Tissue Regeneration
30 4 zaliczenie na ocenę F
Zarządzanie zasobami przyrody
55 3 zaliczenie na ocenę F
Antropologia biologiczna
Biologia molekularna
Biologia organizmów
Biologia środowiskowa
Szkolenie pedagogiczne

W każdym semestrze należy zrealizować co najmniej 30 ECTS z kursów obowiązkowych dla toku studiów (kanon kursów), kursów obowiązkowych dla ścieżek oraz kursów fakultatywnych.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Bioetyka
15 2 egzamin O
Genetyka populacyjna
45 4 egzamin O
Pracownia specjalizacyjna
25 5 zaliczenie O
Seminarium
30 2 zaliczenie O
Anatomia funkcjonalna układu nerwowego
60 5 zaliczenie na ocenę F
Anatomia funkcjonalna układu ruchu
15 1 zaliczenie na ocenę F
Anatomia porównawcza kręgowców
60 4 zaliczenie na ocenę F
Antropologia molekularna
54 3 zaliczenie na ocenę F
Apomiksja u roślin
20 2 zaliczenie na ocenę F
Biologia rozwoju człowieka
20 2 zaliczenie na ocenę F
Choroby o podłożu endokrynnym
30 2 zaliczenie na ocenę F
Ecology of fungi
30 4 zaliczenie na ocenę F
Ecophysiology of Insects
30 4 zaliczenie na ocenę F
Ecosystem Services
30 3 zaliczenie na ocenę F
Ekologia wód śródlądowych
30 2 zaliczenie F
Endokrynologia porównawcza rozrodu kręgowców
45 2 zaliczenie na ocenę F
Evolutionary Aspects of Comparative Immunobiology
30 3 zaliczenie F
Hematologia
45 4 zaliczenie na ocenę F
Histologiczne techniki
40 3 zaliczenie na ocenę F
Hormonalnie czynne związki w środowisku a choroby cywilizacyjne
45 4 zaliczenie na ocenę F
Host-parasite interaction – ecology and application in biological control
30 4 zaliczenie na ocenę F
Island biogeography
30 4 zaliczenie na ocenę F
Kariotyp - praktyczny kurs analizy
45 3 zaliczenie na ocenę F
Mechanizmy determinacji płci i różnicowania się komórek płciowych
30 2 zaliczenie na ocenę F
Mechanizmy podejmowania decyzji w ochronie środowiska
35 3 zaliczenie na ocenę F
Mechanizmy regulacji hormonalnej - fizjologia i patologia
30 2 zaliczenie na ocenę F
Mikrofotografia i dokumentacja fotograficzna badań
45 2 zaliczenie na ocenę F
Naukowe podstawy ochrony przyrody
36 2 zaliczenie na ocenę F
Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko
30 2 zaliczenie na ocenę F
Ontogeneza człowieka
45 4 zaliczenie na ocenę F
Paleobotanika
60 3 zaliczenie na ocenę F
Practical Computing for Biologists – a gentle introduction
45 5 zaliczenie na ocenę F
Problemy żywienia i żywności
30 2 zaliczenie na ocenę F
Praktyczne zastosowanie komórek macierzystych
30 3 zaliczenie na ocenę F
Regulacja hormonalna funkcji gonady męskiej ssaków
30 2 zaliczenie na ocenę F
Szata roślinna Ziemi
30 2 zaliczenie na ocenę F
Techniki immunobiologiczne
45 4 zaliczenie na ocenę F
The ecology and conservation of Carnivora
38 4 zaliczenie na ocenę F
Antropologia biologiczna
Biologia molekularna
Biologia organizmów
Biologia środowiskowa

W każdym semestrze należy zrealizować co najmniej 30 ECTS z kursów obowiązkowych dla toku studiów (kanon kursów), kursów obowiązkowych dla ścieżek oraz kursów fakultatywnych.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Pracownia specjalizacyjna
65 15 zaliczenie O
Seminarium
30 2 zaliczenie O
Biologia starzenia - procesy inwolucyjne
15 1 zaliczenie na ocenę F
Analiza instrumentalna komórki
60 3 zaliczenie na ocenę F
Animal Genetics with Elements of Epigenetics
45 5 zaliczenie na ocenę F
Animal mating systems
30 4 zaliczenie na ocenę F
Archeologia - perspektywa ekologiczna
30 2 zaliczenie na ocenę F
Biologia zabytków
30 3 zaliczenie na ocenę F
Biology of amphibians and reptiles
50 4 zaliczenie na ocenę F
Chromosomy - metody badań i ich zastosowanie w analizie kariotypu
15 1 zaliczenie na ocenę F
Dendrologia
66 3 zaliczenie na ocenę F
Diversity and evolution of plants
30 4 zaliczenie na ocenę F
Ecology of Invertebrates
50 5 zaliczenie na ocenę F
Effective research communication
30 4 zaliczenie na ocenę F
Ekologia ewolucyjna
30 2 zaliczenie na ocenę F
Ekosystemy wodne – struktura i funkcjonowanie
45 3 zaliczenie na ocenę F
Etologia
60 4 zaliczenie na ocenę F
Genetyka - praktyczne aspekty
30 2 zaliczenie na ocenę F
Genetyka zwierząt z elementami epigenetyki
45 4 zaliczenie na ocenę F
Hormonalna regulacja czynności żeńskiego układu rozrodczego ssaków
30 2 zaliczenie na ocenę F
Immunobiologia porównawcza
30 2 zaliczenie na ocenę F
Inżynieria genetyczna – tworzenie i hodowla zwierząt modelowych
55 3 zaliczenie na ocenę F
Karpaty Polskie - szata roślinna i jej ochrona
60 4 zaliczenie na ocenę F
Koordynacja wzrostu i rozwoju roślin
30 2 zaliczenie na ocenę F
Kultury in vitro i eksperymentalna embriologia roślin
60 4 zaliczenie na ocenę F
Malaria - global problem exemplified practically on the avian model system
30 3 zaliczenie na ocenę F
Mechanizmy ewolucji w świecie roślin
60 5 zaliczenie na ocenę F
Methods of secondary data analysis on society and environment
30 4 zaliczenie na ocenę F
Metody badań w biologii człowieka - praktikum
30 2 zaliczenie na ocenę F
Mikrobiologia stosowana
30 3 zaliczenie na ocenę F
Mikroskopia elektronowa – zastosowania
60 3 zaliczenie na ocenę F
Palinologia z elementami palinologii sądowej i mikropaleontologii
65 3 zaliczenie na ocenę F
Planowanie badań i analiza ich wyników
45 4 zaliczenie na ocenę F
Regulowana śmierć komórki
30 3 zaliczenie na ocenę F
Rolnictwo przyjazne środowisku
30 2 zaliczenie na ocenę F
Roślinność Wyżyny Małopolskiej
60 4 zaliczenie na ocenę F
Rozwój układu nerwowego
30 2 zaliczenie na ocenę F
Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania ochrony przyrody
16 1 zaliczenie na ocenę F
Stem Cells – Biology and Application in Organ and Tissue Regeneration
30 4 zaliczenie na ocenę F
Zarządzanie zasobami przyrody
55 3 zaliczenie na ocenę F
Antropologia biologiczna
Biologia molekularna
Biologia organizmów
Biologia środowiskowa