A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne drugiego stopnia Wydział Chemii

Ochrona środowiska

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Chemii
Nazwa kierunku: Ochrona środowiska
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina: Nauki chemiczne

Program

Klasyfikacja ISCED: 0531
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Oprócz przedmiotów obligatoryjnych student realizuje na I i II roku zajęcia fakultatywne. Na II roku student wykonuje badania do pracy magisterskiej.

Ukończenie studiów

1. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia wszystkich kursów, złożenie pracy dyplomowej, oraz uzyskanie z niej i z ustnego egzaminu dyplomowego pozytywnej oceny. 

2. Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane z danym kierunkiem studiów, poziomem i profilem kształcenia oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania. 

3. Praca dyplomowa składana jest w formie pisemnej.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Oprócz przedmiotów obligatoryjnych student realizuje na I i II roku zajęcia fakultatywne. Student jest zobowiązany uzyskać z kursów fakultatywnych 7 ECTS, w tym kurs w języku angielskim w wymiarze co najmniej 30 godzin, któremu przypisano co najmniej 3 punkty ECTS. Do zaliczenia I roku student zobowiązany jest uzyskać 5 punktów ECTS z grupy kursów fakultatywnych. Nadwyżka punktów uzyskana w ramach przedmiotów fakultatywnych zostaje zaliczona na poczet II roku studiów. Za zgodą prodziekana ds. dydaktyki student może realizować przedmioty zgodne z tematyką studiów spoza poniższego katalogu.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Chemometria w ochronie środowiska
30 2 zaliczenie na ocenę O
Globalne problemy ekologii
30 3 zaliczenie na ocenę O
Spektroskopia molekularna w badaniach środowiska
45 4 egzamin O
Spektroskopia molekularna w badaniach środowiska - laboratorium
35 2 zaliczenie na ocenę O
4 - zaliczenie O
Środowiskowe aspekty produkcji, konwersji i zagospodarowania energii
30 3 egzamin O
Wybrane zagadnienia chemii środowiska
30 3 egzamin O
Zaawansowane metody analizy instrumentalnej
45 4 egzamin O
Zaawansowane metody analizy instrumentalnej - laboratorium
60 5 zaliczenie na ocenę O
Grupa zajęć fakulatywnych
O
Lektorat z języka obcego
O

Oprócz przedmiotów obligatoryjnych student realizuje na I i II roku zajęcia fakultatywne. Student jest zobowiązany uzyskać z kursów fakultatywnych 7 ECTS, w tym kurs w języku angielskim w wymiarze co najmniej 30 godzin, któremu przypisano co najmniej 3 punkty ECTS. Do zaliczenia I roku student zobowiązany jest uzyskać 5 punktów ECTS z grupy kursów fakultatywnych. Nadwyżka punktów uzyskana w ramach przedmiotów fakultatywnych zostaje zaliczona na poczet II roku studiów. Za zgodą prodziekana ds. dydaktyki student może realizować przedmioty zgodne z tematyką studiów spoza poniższego katalogu.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Biomonitoring
30 2 zaliczenie na ocenę O
Chemiczne technologie w ochronie środowiska
30 3 egzamin O
Chemiczne technologie w ochronie środowiska - laboratorium
90 6 zaliczenie na ocenę O
Chemiczny monitoring środowiska
60 5 egzamin O
Ekotoksykologia
30 2 zaliczenie na ocenę O
Ocena zagrożeń środowiska
45 3 zaliczenie na ocenę O
Podstawy prawa ochrony środowiska
30 2 zaliczenie na ocenę O
Zmiany i zmienność klimatu
30 2 zaliczenie na ocenę O
Grupa zajęć fakulatywnych
O
Lektorat z języka obcego
O

Oprócz przedmiotów obligatoryjnych student realizuje na I i II roku zajęcia fakultatywne. Student jest zobowiązany uzyskać z kursów fakultatywnych 7 ECTS, w tym kurs w języku angielskim w wymiarze co najmniej 30 godzin, któremu przypisano co najmniej 3 punkty ECTS. Do zaliczenia I roku student zobowiązany jest uzyskać 5 punktów ECTS z grupy kursów fakultatywnych. Nadwyżka punktów uzyskana w ramach przedmiotów fakultatywnych zostaje zaliczona na poczet II roku studiów. Za zgodą prodziekana ds. dydaktyki student może realizować przedmioty zgodne z tematyką studiów spoza poniższego katalogu.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska
15 1 zaliczenie na ocenę O
Polityka ochrony środowiska
45 4 egzamin O
Pracownia magisterska
250 - - O
Seminarium magisterskie
30 - - O
Grupa zajęć fakulatywnych
O

Oprócz przedmiotów obligatoryjnych student realizuje na I i II roku zajęcia fakultatywne. Student jest zobowiązany uzyskać z kursów fakultatywnych 7 ECTS, w tym kurs w języku angielskim w wymiarze co najmniej 30 godzin, któremu przypisano co najmniej 3 punkty ECTS. Do zaliczenia I roku student zobowiązany jest uzyskać 5 punktów ECTS z grupy kursów fakultatywnych. Nadwyżka punktów uzyskana w ramach przedmiotów fakultatywnych zostaje zaliczona na poczet II roku studiów. Za zgodą prodziekana ds. dydaktyki student może realizować przedmioty zgodne z tematyką studiów spoza poniższego katalogu.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Ochrona własności intelektualnej II
15 1 zaliczenie na ocenę O
Praktyczne aspekty zrównoważonego rozwoju
15 1 zaliczenie na ocenę O
Praktyczne aspekty zrównoważonego rozwoju - warsztaty
15 1 zaliczenie na ocenę O
Pracownia magisterska
250 46 zaliczenie O
Seminarium magisterskie
30 4 zaliczenie na ocenę O
Grupa zajęć fakulatywnych
O