A A A pl | en
Faculty of Chemistry

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Basic information

Faculty name: Faculty of Chemistry
Major name: Environmental Protection
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Discipline: Chemical science

Programme

ISCED classification: 0531
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Oprócz przedmiotów obligatoryjnych student realizuje na I i II roku zajęcia fakultatywne. Na II roku student wykonuje badania do pracy magisterskiej.

Graduation

1. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia wszystkich kursów, złożenie pracy dyplomowej, oraz uzyskanie z niej i z ustnego egzaminu dyplomowego pozytywnej oceny. 

2. Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane z danym kierunkiem studiów, poziomem i profilem kształcenia oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania. 

3. Praca dyplomowa składana jest w formie pisemnej.

If you want to learn more, see the full study programme

Oprócz przedmiotów obligatoryjnych student realizuje na I i II roku zajęcia fakultatywne. Student jest zobowiązany uzyskać z kursów fakultatywnych 7 ECTS, w tym kurs w języku angielskim w wymiarze co najmniej 30 godzin, któremu przypisano co najmniej 3 punkty ECTS. Do zaliczenia I roku student zobowiązany jest uzyskać 5 punktów ECTS z grupy kursów fakultatywnych. Nadwyżka punktów uzyskana w ramach przedmiotów fakultatywnych zostaje zaliczona na poczet II roku studiów. Za zgodą prodziekana ds. dydaktyki student może realizować przedmioty zgodne z tematyką studiów spoza poniższego katalogu.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Chemometria w ochronie środowiska
30 2,0 zaliczenie na ocenę O
Globalne problemy ekologii
30 3,0 zaliczenie na ocenę O
Spektroskopia molekularna w badaniach środowiska
45 4,0 exam O
Spektroskopia molekularna w badaniach środowiska - laboratorium
35 2,0 zaliczenie na ocenę O
4 - assessment O
Środowiskowe aspekty produkcji, konwersji i zagospodarowania energii
30 3,0 exam O
Wybrane zagadnienia chemii środowiska
30 3,0 exam O
Zaawansowane metody analizy instrumentalnej
45 4,0 exam O
Zaawansowane metody analizy instrumentalnej - laboratorium
60 5,0 zaliczenie na ocenę O
Grupa zajęć fakulatywnych
O
Lektorat z języka obcego
O
  • O - obligatory
  • F - elective

Oprócz przedmiotów obligatoryjnych student realizuje na I i II roku zajęcia fakultatywne. Student jest zobowiązany uzyskać z kursów fakultatywnych 7 ECTS, w tym kurs w języku angielskim w wymiarze co najmniej 30 godzin, któremu przypisano co najmniej 3 punkty ECTS. Do zaliczenia I roku student zobowiązany jest uzyskać 5 punktów ECTS z grupy kursów fakultatywnych. Nadwyżka punktów uzyskana w ramach przedmiotów fakultatywnych zostaje zaliczona na poczet II roku studiów. Za zgodą prodziekana ds. dydaktyki student może realizować przedmioty zgodne z tematyką studiów spoza poniższego katalogu.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Biomonitoring
30 2,0 zaliczenie na ocenę O
Chemiczne technologie w ochronie środowiska
30 3,0 exam O
Chemiczne technologie w ochronie środowiska - laboratorium
90 6,0 zaliczenie na ocenę O
Chemiczny monitoring środowiska
60 5,0 exam O
Ekotoksykologia
30 2,0 zaliczenie na ocenę O
Ocena zagrożeń środowiska
45 3,0 zaliczenie na ocenę O
Podstawy prawa ochrony środowiska
30 2,0 zaliczenie na ocenę O
Zmiany i zmienność klimatu
30 2,0 zaliczenie na ocenę O
Grupa zajęć fakulatywnych
O
Lektorat z języka obcego
O
  • O - obligatory
  • F - elective

Oprócz przedmiotów obligatoryjnych student realizuje na I i II roku zajęcia fakultatywne. Student jest zobowiązany uzyskać z kursów fakultatywnych 7 ECTS, w tym kurs w języku angielskim w wymiarze co najmniej 30 godzin, któremu przypisano co najmniej 3 punkty ECTS. Do zaliczenia I roku student zobowiązany jest uzyskać 5 punktów ECTS z grupy kursów fakultatywnych. Nadwyżka punktów uzyskana w ramach przedmiotów fakultatywnych zostaje zaliczona na poczet II roku studiów. Za zgodą prodziekana ds. dydaktyki student może realizować przedmioty zgodne z tematyką studiów spoza poniższego katalogu.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska
15 1,0 zaliczenie na ocenę O
Polityka ochrony środowiska
45 4,0 exam O
Pracownia magisterska
250 - - O
Seminarium magisterskie
30 - - O
Grupa zajęć fakulatywnych
O
  • O - obligatory
  • F - elective

Oprócz przedmiotów obligatoryjnych student realizuje na I i II roku zajęcia fakultatywne. Student jest zobowiązany uzyskać z kursów fakultatywnych 7 ECTS, w tym kurs w języku angielskim w wymiarze co najmniej 30 godzin, któremu przypisano co najmniej 3 punkty ECTS. Do zaliczenia I roku student zobowiązany jest uzyskać 5 punktów ECTS z grupy kursów fakultatywnych. Nadwyżka punktów uzyskana w ramach przedmiotów fakultatywnych zostaje zaliczona na poczet II roku studiów. Za zgodą prodziekana ds. dydaktyki student może realizować przedmioty zgodne z tematyką studiów spoza poniższego katalogu.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Ochrona własności intelektualnej II
15 1,0 zaliczenie na ocenę O
Praktyczne aspekty zrównoważonego rozwoju
15 1,0 zaliczenie na ocenę O
Praktyczne aspekty zrównoważonego rozwoju - warsztaty
15 1,0 zaliczenie na ocenę O
Pracownia magisterska
250 46,0 assessment O
Seminarium magisterskie
30 4,0 zaliczenie na ocenę O
Grupa zajęć fakulatywnych
O
  • O - obligatory
  • F - elective