A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne drugiego stopnia Wydział Filologiczny

European Joint Master’s Programme in English and American Studies

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny
Nazwa kierunku: European Joint Master’s Programme in English and American Studies
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Językoznawstwo

Program

Klasyfikacja ISCED: 0231
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

 

Program studiów oferuje możliwość wyboru jednej z dwóch specjalności: lingwistyka lub literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie. Wybór specjalności niesie za sobą wybór seminarium magisterskiego oraz określonych w planie przedmiotów specjalnościowych. Program każdej ze specjalności obejmuje około 850 godzin zajęć obligatoryjnych oraz fakultatywnych. Oferta kursów fakultatywnych oraz seminariów w ramach określonych specjalności jest ogłaszana przed rozpoczęciem danego roku akademickiego. W ramach programu studenci realizują elementy kulturoznawcze podczas obowiązkowego pobytu na uczelni partnerskiej.

 

Ukończenie studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest zgromadzenie minimum 120 punktów ECTS, w tym 30 punktów ECTS podczas semestru studiów na jednym z uniwersytetów partnerskich lub uniwersytetów mobilności, oraz przedstawienie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu magisterskiego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Studenci mają możliwość wyboru kursów fakultatywnych z oferty zajęć ogłaszanej przed rozpoczęciem danego roku akademickiego. Studenci mają także możliwość realizacji kursów fakultatywnych z oferty innych jednostek Uniwersytetu na warunkach określonych w przepisach wewnętrznych. Student ma obowiązek uzyskać przynajmniej 16 ECTS uczestnicząc w zajęciach opcyjnych na uczelni partnerskiej.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka angielskiego 1
60 - - O
Wybrane zagadnienia z literaturoznawstwa
30 2 zaliczenie na ocenę O
Wybrane zagadnienia z językoznawstwa
30 2 zaliczenie na ocenę O
Starsza literatura angielska
30 3 zaliczenie na ocenę O
Zmiana i ciągłość w języku angielskim na przestrzeni wieków
30 3 zaliczenie na ocenę O
4 - zaliczenie O
Opcje
F
Lingwistyka
Literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie

Studenci mają możliwość wyboru kursów fakultatywnych z oferty zajęć ogłaszanej przed rozpoczęciem danego roku akademickiego. Studenci mają także możliwość realizacji kursów fakultatywnych z oferty innych jednostek Uniwersytetu na warunkach określonych w przepisach wewnętrznych. Student ma obowiązek uzyskać przynajmniej 16 ECTS uczestnicząc w zajęciach opcyjnych na uczelni partnerskiej.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka angielskiego 1
60 8 egzamin O
Opcje
F
Nowsza literatura angielska
30 3 zaliczenie na ocenę O
Literatura amerykańska
30 3 zaliczenie na ocenę O
Język i społeczeństwo
30 3 zaliczenie na ocenę O
Język i media
30 3 zaliczenie na ocenę O
Wykład monograficzny
30 4 zaliczenie na ocenę F
Lingwistyka
Literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie
Studenci mają możliwość wyboru kursów fakultatywnych z oferty zajęć ogłaszanej przed rozpoczęciem danego roku akademickiego. Studenci mają także możliwość realizacji kursów fakultatywnych z oferty innych jednostek Uniwersytetu na warunkach określonych w przepisach wewnętrznych. Student ma obowiązek uzyskać przynajmniej 16 ECTS uczestnicząc w zajęciach opcyjnych na uczelni partnerskiej.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Obowiązkowe zajęcia kulturoznawcze realizowane na uczelni partnerskiej
60 12 zaliczenie O
Lingwistyka
Literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie

Studenci mają możliwość wyboru kursów fakultatywnych z oferty zajęć ogłaszanej przed rozpoczęciem danego roku akademickiego. Studenci mają także możliwość realizacji kursów fakultatywnych z oferty innych jednostek Uniwersytetu na warunkach określonych w przepisach wewnętrznych. Student ma obowiązek uzyskać przynajmniej 16 ECTS uczestnicząc w zajęciach opcyjnych na uczelni partnerskiej.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Ochrona własności intelektualnej
6 1 zaliczenie O
Praktyczna nauka języka angielskiego
60 4 egzamin O
Lingwistyka
Literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie