A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne drugiego stopnia Wydział Filologiczny

Filologia angielska

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny
Nazwa kierunku: Filologia angielska
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Językoznawstwo

Program

Klasyfikacja ISCED: 0231
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Program studiów oferuje możliwość wyboru jednej z trzech ścieżek specjalizacyjnych: lingwistyka, literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie, przekładoznawstwo. Wybór ścieżki specjalizacyjnej niesie za sobą wybór seminarium magisterskiego oraz określonych w planie przedmiotów specjalizacyjnych. Oferta kursów opcyjnych oraz seminariów w ramach określonych specjalizacji jest ogłaszana przed rozpoczęciem danego roku akademickiego. W ramach opcji studenci mają także możliwość realizacji programu modułu dydaktycznego przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego we wszystkich typach szkół o uprawnieniach publicznych po ukończeniu całego cyklu kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia. W ramach kursów fakultatywnych studenci mają również możliwość wyboru języka obcego z dostępnej oferty programowej. 

Ukończenie studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest zgromadzenie minimum 120 punktów ECTS, przedstawienie pracy magisterskiej oraz zdanie egzaminu magisterskiego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Liczba opcji, które student powinien zrealizować w ramach każdego roku studiów jest określona w programie. Oferta kursów opcyjnych jest ogłaszana przed rozpoczęciem danego roku akademickiego. Studenci mają także możliwość realizacji opcji z oferty innych jednostek Uniwersytetu na warunkach określonych w przepisach wewnętrznych. W ramach opcji studenci otrzymują także możliwość realizacji programu modułu dydaktycznego przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego we wszystkich typach szkół o uprawnieniach publicznych po ukończeniu całego cyklu kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Pełny program modułu dydaktycznego jest dostępny na stronie internetowej Instytutu Filologii Angielskiej. W ramach kursów fakultatywnych studenci mają również możliwość wyboru języka obcego z dostępnej oferty programowej.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka angielskiego I
60 - - O
4 - zaliczenie O
Opcje
F
Wybrane zagadnienia z językoznawstwa
30 2 zaliczenie na ocenę O
Wybrane zagadnienia z literaturoznawstwa
30 2 zaliczenie na ocenę O
Wybrane zagadnienia z przekładoznawstwa
30 2 zaliczenie na ocenę O
Lingwistyka
Literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie
Przekładoznawstwo

Liczba opcji, które student powinien zrealizować w ramach każdego roku studiów jest określona w programie. Oferta kursów opcyjnych jest ogłaszana przed rozpoczęciem danego roku akademickiego. Studenci mają także możliwość realizacji opcji z oferty innych jednostek Uniwersytetu na warunkach określonych w przepisach wewnętrznych. W ramach opcji studenci otrzymują także możliwość realizacji programu modułu dydaktycznego przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego we wszystkich typach szkół o uprawnieniach publicznych po ukończeniu całego cyklu kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Pełny program modułu dydaktycznego jest dostępny na stronie internetowej Instytutu Filologii Angielskiej. W ramach kursów fakultatywnych studenci mają również możliwość wyboru języka obcego z dostępnej oferty programowej.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka angielskiego I
60 8 egzamin O
Opcje
F
Przekład I
30 2 zaliczenie na ocenę O
Wykład monograficzny
30 4 zaliczenie na ocenę F
Lingwistyka
Literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie
Przekładoznawstwo

Liczba opcji, które student powinien zrealizować w ramach każdego roku studiów jest określona w programie. Oferta kursów opcyjnych jest ogłaszana przed rozpoczęciem danego roku akademickiego. Studenci mają także możliwość realizacji opcji z oferty innych jednostek Uniwersytetu na warunkach określonych w przepisach wewnętrznych. W ramach opcji studenci otrzymują także możliwość realizacji programu modułu dydaktycznego przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego we wszystkich typach szkół o uprawnieniach publicznych po ukończeniu całego cyklu kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Pełny program modułu dydaktycznego jest dostępny na stronie internetowej Instytutu Filologii Angielskiej. W ramach kursów fakultatywnych studenci mają również możliwość wyboru języka obcego z dostępnej oferty programowej.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka angielskiego II
60 - - O
Opcje
F
Przekład II
30 2 zaliczenie na ocenę O
Lingwistyka
Literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie
Przekładoznawstwo

Liczba opcji, które student powinien zrealizować w ramach każdego roku studiów jest określona w programie. Oferta kursów opcyjnych jest ogłaszana przed rozpoczęciem danego roku akademickiego. Studenci mają także możliwość realizacji opcji z oferty innych jednostek Uniwersytetu na warunkach określonych w przepisach wewnętrznych. W ramach opcji studenci otrzymują także możliwość realizacji programu modułu dydaktycznego przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego we wszystkich typach szkół o uprawnieniach publicznych po ukończeniu całego cyklu kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Pełny program modułu dydaktycznego jest dostępny na stronie internetowej Instytutu Filologii Angielskiej. W ramach kursów fakultatywnych studenci mają również możliwość wyboru języka obcego z dostępnej oferty programowej.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka angielskiego II
60 8 egzamin O
Ochrona własności intelektualnej
6 1 zaliczenie O
Opcje
F
Lingwistyka
Literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie
Przekładoznawstwo