A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne drugiego stopnia Wydział Filozoficzny

pedagogika

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filozoficzny
Nazwa kierunku: pedagogika
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Pedagogika

Program

Klasyfikacja ISCED: 0111
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Program realizowany jest przez 4 semestry w trybie studiów stacjonarnych II stopnia. Umożliwia pogłębienie wiedzy ogólnopedagogicznej (humanistycznej, społecznej i nauk o zdrowiu) oraz wiedzy z zakresu pedagogiki społeczno-opiekuńczej, animacji społeczno-kulturowej i pedagogiki resocjalizacyjnej ukierunkowanej na kształtowanie, rozwijanie i pogłębianie kwalifikacji i kompetencji pedagoga. Dodatkowo, w zależności od wybranej specjalności student dokonuje wyboru jednej ze scieżek umozliwiajacych pogłębienie wiedzy, umiejetności i rozwinięcie dodatkowych kompetencji w wybranym przez siebie obszarze działań pedagogicznych. Student realizujący specjalność pedagogika społeczno opiekuńcza może wybrać na II roku jedną z dwóch proponowanych ścieżek: Pedagogika rodziny lub Gerontopedagogika, przy czym w ramach ścieżki Gerontopedagogika realizuje 40 godz. praktyki zawodowej. Na specjalności Animacja społeczno-kulturowa student na I roku może wybrać jedną z dwóch proponowanych ścieżek: Animator kultury w środowisku lokalnym lub Metody wspierania uczestnictwa w kulturze. Student realizujący specjalność Pedagogika resocjalizacyjna może wybrać jedną z dwóch proponowanych scieżek zarówno na I, jak i na II roku studiów; na roku I do wyboru są ścieżki: Diagnoza i terapia pedagogiczna lub Wspieranie zdolności i procesów twórczych w edukacji, na II roku do wyboru są ścieżki:: Resocjalizacja kreująca lub Wybrane zagadnienia terapii uzależnień.

Ukończenie studiów

Przedłożenie pracy dyplomowej i uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

a) przedmiot Lektorat z języka obcego jest przedmiotem obligatoryjnym ale fakultatywny jest wybór rodzaju języka obcego; b) Wychowanie fizyczne jest obligatoryjne ale fakultatywny pozostaje wybór grupy/rodzju aktywności fizycznej; c)Przedmiot w języku obcym  jest przedmiotem obligatoryjnym ale fakultatywny jest wybór rodzaju języka obcego; d) Seminarium dyplomowe jest obligatoryjne ale pozostaje wybór grupy seminaryjnej ze względu na realizowaną specjalność oraz wybór promotora spośród osób je prowadzących ze względu na proponowaną tematykę seminariów. Student jest zobowiązany (obligatoryjnie) do wyboru  jednej z trzech grup przedmiotów fakultatywnych - specjalności w wymiarze 735 godz., za realizację których uzyskuje 72 ECTS : pedagogika społeczno-opiekuńcza lub animacja społeczno-kulturowa lub pedagogika resocjalizacyjna. Ponadto w ramach wybranej specjalności student jest zobowiązany (obligatoryjnie) do wyboru jednej z dwóch grup przedmiotów fakultatywnych - ścieżek w wymiarze 90 godz. i 9 ECTS.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Dyskursy we współczesnej pedagogice
20 2 zaliczenie na ocenę O
Metodologia badań w pedagogice
30 3 egzamin O
4 - zaliczenie O
Seminarium dyplomowe
30 - zaliczenie O
Przedmiot w języku obcym (do wyboru)
30 3 zaliczenie na ocenę O
Lektorat z języka obcego
O
Grupa 1 zajęć specjalizacyjnych: Animacja społeczno-kulturowa
Grupa 2 zajęć specjalizacyjnych: Pedagogika społeczno-opiekuńcza
Grupa 3 zajęć specjalizacyjnych: Pedagogika resocjalizacyjna
a) przedmiot Lektorat z języka obcego jest przedmiotem obligatoryjnym ale fakultatywny jest wybór rodzaju języka obcego; b) Wychowanie fizyczne jest obligatoryjne ale fakultatywny pozostaje wybór grupy/rodzju aktywności fizycznej; c)Przedmiot w języku obcym  jest przedmiotem obligatoryjnym ale fakultatywny jest wybór rodzaju języka obcego; d) Seminarium dyplomowe jest obligatoryjne ale pozostaje wybór grupy seminaryjnej ze względu na realizowaną specjalność oraz wybór promotora spośród osób je prowadzących ze względu na proponowaną tematykę seminariów. Student jest zobowiązany (obligatoryjnie) do wyboru  jednej z trzech grup przedmiotów fakultatywnych - specjalności w wymiarze 735 godz., za realizację których uzyskuje 72 ECTS : pedagogika społeczno-opiekuńcza lub animacja społeczno-kulturowa lub pedagogika resocjalizacyjna. Ponadto w ramach wybranej specjalności student jest zobowiązany (obligatoryjnie) do wyboru jednej z dwóch grup przedmiotów fakultatywnych - ścieżek w wymiarze 90 godz. i 9 ECTS.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Filozofia edukacji
30 3 egzamin O
Metody, techniki i narzędzia w badaniach teoretycznych i empirycznych
30 3 zaliczenie O
Seminarium dyplomowe
30 10 zaliczenie O
Lektorat z języka obcego
O
Grupa 1 zajęć specjalizacyjnych: Animacja społeczno-kulturowa
Grupa 2 zajęć specjalizacyjnych: Pedagogika społeczno-opiekuńcza
Grupa 3 zajęć specjalizacyjnych: Pedagogika resocjalizacyjna
a) przedmiot Lektorat z języka obcego jest przedmiotem obligatoryjnym ale fakultatywny jest wybór rodzaju języka obcego; b) Wychowanie fizyczne jest obligatoryjne ale fakultatywny pozostaje wybór grupy/rodzju aktywności fizycznej; c)Przedmiot w języku obcym  jest przedmiotem obligatoryjnym ale fakultatywny jest wybór rodzaju języka obcego; d) Seminarium dyplomowe jest obligatoryjne ale pozostaje wybór grupy seminaryjnej ze względu na realizowaną specjalność oraz wybór promotora spośród osób je prowadzących ze względu na proponowaną tematykę seminariów. Student jest zobowiązany (obligatoryjnie) do wyboru  jednej z trzech grup przedmiotów fakultatywnych - specjalności w wymiarze 735 godz., za realizację których uzyskuje 72 ECTS : pedagogika społeczno-opiekuńcza lub animacja społeczno-kulturowa lub pedagogika resocjalizacyjna. Ponadto w ramach wybranej specjalności student jest zobowiązany (obligatoryjnie) do wyboru jednej z dwóch grup przedmiotów fakultatywnych - ścieżek w wymiarze 90 godz. i 9 ECTS.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Elementy statystyki
15 2 egzamin O
Opracowywanie danych ilościowych
30 2 zaliczenie O
Opracowywanie danych jakościowych
15 2 zaliczenie na ocenę O
Tożsamość pedagoga
15 2 egzamin O
Seminarium dyplomowe 2
30 - zaliczenie O
Grupa 1 zajęć specjalizacyjnych: Animacja społeczno-kulturowa
Grupa 2 zajęć specjalizacyjnych: Pedagogika społeczno-opiekuńcza
Grupa 3 zajęć specjalizacyjnych: Pedagogika resocjalizacyjna
a) przedmiot Lektorat z języka obcego jest przedmiotem obligatoryjnym ale fakultatywny jest wybór rodzaju języka obcego; b) Wychowanie fizyczne jest obligatoryjne ale fakultatywny pozostaje wybór grupy/rodzju aktywności fizycznej; c)Przedmiot w języku obcym  jest przedmiotem obligatoryjnym ale fakultatywny jest wybór rodzaju języka obcego; d) Seminarium dyplomowe jest obligatoryjne ale pozostaje wybór grupy seminaryjnej ze względu na realizowaną specjalność oraz wybór promotora spośród osób je prowadzących ze względu na proponowaną tematykę seminariów. Student jest zobowiązany (obligatoryjnie) do wyboru  jednej z trzech grup przedmiotów fakultatywnych - specjalności w wymiarze 735 godz., za realizację których uzyskuje 72 ECTS : pedagogika społeczno-opiekuńcza lub animacja społeczno-kulturowa lub pedagogika resocjalizacyjna. Ponadto w ramach wybranej specjalności student jest zobowiązany (obligatoryjnie) do wyboru jednej z dwóch grup przedmiotów fakultatywnych - ścieżek w wymiarze 90 godz. i 9 ECTS.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Kompetencje relacyjne pedagoga
15 2 zaliczenie O
Seminarium dyplomowe 2
30 10 zaliczenie O
Grupa 1 zajęć specjalizacyjnych: Animacja społeczno-kulturowa
Grupa 2 zajęć specjalizacyjnych: Pedagogika społeczno-opiekuńcza
Grupa 3 zajęć specjalizacyjnych: Pedagogika resocjalizacyjna