A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne drugiego stopnia Wydział Geografii i Geologii

E-gospodarka przestrzenna

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Geografii i Geologii
Nazwa kierunku: E-gospodarka przestrzenna
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Program

Klasyfikacja ISCED: 0731
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Studia trwają dwa lata (4 semestry). Program studiów tworzą przedmioty obligatoryjne dla wszystkich studnetów danego roku oraz przedmioty fakultatywne, które student wybiera po konsultacji z opiekunem naukowym.

Ukończenie studiów

1. Student uzyskuje dyplom ukończenia studiów magisterskich na podstawie złożenia egzaminu dyplomowego oraz pracy magisterskiej.
2. Rada Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ zatwierdza temat pracy magisterskiej studenta nie później niż do końca maja I roku studiów.
3. Warunkami dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego:
− zgromadzenie co najmniej 120 punktów ECTS,
− zaliczenie II roku studiów magisterskich (II stopnia),
− zaliczenie kursów obligatoryjnych przewidzianych w programie studiów,
– złożenie w terminie do 15 września pracy magisterskiej,
− pozytywna ocena pracy magisterskiej,
– zaliczenie przynajmniej jednego kursu w języku obcym w wymiarze 30 godzin.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Zastępca Dyrektora ds. studenckich co roku podejmuje decyzje o uruchomieniu lub zawieszeniu poszczególnych kursów do wyboru.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Marketing terytorialny
30 2 egzamin O
Metodologia nauk
30 3 egzamin O
Modele i bazy danych przestrzennych
60 6 egzamin O
Modele i narzędzia w gospodarce przestrzennej
80 6 egzamin O
Przyrodnicze podstawy planowania przestrzennego
70 6 egzamin O
Seminarium magisterskie I rok
30 - zaliczenie O
Zarządzanie strategiczne rozwojem
20 - - O
BHK
4 - zaliczenie O
Blok rozwoju kompetencji miękkich
F
Rozszerzenie bloków kursów obligatoryjnych
F
Inne kursy oferowane w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
F
Grupa zajęć fakultatywnych: kursy w języku angielskim
O

Zastępca Dyrektora ds. studenckich co roku podejmuje decyzje o uruchomieniu lub zawieszeniu poszczególnych kursów do wyboru.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Pozyskiwanie danych geograficznych i infrastruktury informacji przestrzennej
49 5 egzamin O
Seminarium magisterskie I rok
30 6 zaliczenie O
Techniki opracowania dokumentów planistycznych: studium i plan
30 6 zaliczenie na ocenę O
Zarządzanie strategiczne rozwojem
20 4 egzamin O
Rozszerzenie bloków kursów obligatoryjnych
F
Inne kursy oferowane w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
F
Grupa zajęć fakultatywnych: kursy w języku angielskim
O

Zastępca Dyrektora ds. studenckich co roku podejmuje decyzje o uruchomieniu lub zawieszeniu poszczególnych kursów do wyboru.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Pracownia magisterska
30 - zaliczenie O
Rewitalizacja i partycypacja społeczna w gospodarce przestrzennej
30 - zaliczenie na ocenę O
Seminarium magisterskie II rok
30 - zaliczenie O
Blok rozwoju kompetencji miękkich
O
Rozszerzenie bloków kursów obligatoryjnych
F
Inne kursy oferowane w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
F
Grupa zajęć fakultatywnych: kursy w języku angielskim
O
Lektorat z języka obcego
O

Zastępca Dyrektora ds. studenckich co roku podejmuje decyzje o uruchomieniu lub zawieszeniu poszczególnych kursów do wyboru.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Pracownia magisterska
30 18 zaliczenie O
Rewitalizacja i partycypacja społeczna w gospodarce przestrzennej
35 6 egzamin O
Seminarium magisterskie II rok
30 6 zaliczenie O
Gospodarka przestrzenna w terenie
F
Rozszerzenie bloków kursów obligatoryjnych
F
Inne kursy oferowane w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
F
Grupa zajęć fakultatywnych: kursy w języku angielskim
O
Lektorat z języka obcego
O