A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne drugiego stopnia Wydział Historyczny

Judaistyka

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Historyczny
Nazwa kierunku: Judaistyka
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina: Historia

Program

Klasyfikacja ISCED: 0222
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Program studiów obejmuje zajęcia obligatoryjne i fakultatywne. Zdecydowana większość kursów ma charakter obligatoryjny i obejmuje wykłady i konwersatoria dotyczące historii, kultury, dziedzictwa polsko-żydowskiego, relacji chrześcijańsko-żydowskich, dziejów judaizmu i metodologii badań judaistycznych. W ramach programu student bierze udział w przynajmniej jednym obligatoryjnym kursie stanowiącym wykład w języku angielskim (30 godz., 4 ECTS), w trwającym 60 godz. (4 ECTS) lektoracie języka angielskiego oraz w kursie z zakresu nauk społecznych (30 godz., 5 ECTS). Zajęcia fakultatywne to przede wszystkim wykłady monograficzne realizowane po jednym na każdy rok studiów magisterskich w wymiarze po 30 godz. (2 ECTS) każdy. Na każdym roku studenci dokonują wyboru jednego tematu spośród listy oferowanych. Wykłady monograficzne mogą odbywać się w języku angielskim a ich tematyka ulega zmianie z każdym rokiem akademickim. Także przedmioty: Historia, Kultura, Religia i Literatura Żydów w Polsce i Europie pozostają konwersatoriami fakultatywnymi - absolwenci studiów licencjackich na kierunku judaistyka mogą, ale nie muszą ich realizować, jednak studeci nie posiadający dyplomu z zakresu judaistyki muszą zaliczyć wszystkie z oferowanych czterech przedmiotów. Ponadto studenci dokonują wyboru pomiędzy dwiema grupami zajęć z języka jidysz (na I roku) oraz dwiema grupami zajęć z języka hebrajskiego (na I i II roku), w zależności od poziomu znajomości języka. Warunkiem uczestnictwa w grupie zaawansowanej jest ukończenie studiów licencjackich na kierunku judaistyka lub posiadanie umiejętności w zakresie danego języka na poziomie co najmniej B1. Zajęcia z języków hebrajskiego (Język hebrajski I, Język hebrajski II, Język hebrajski III, Język hebrajski IV) i jidysz (Język jidysz I, Język jidysz II), a także seminarium magisterskie, mają charakter sekwencyjny. Wybór grupy seminarium magisterskiego ma charakter fakultatywny, dając możliwość pracy pod opieką specjalisty. Podobnie wybór miejsca realizowania praktyk zawodowych jest otwarty i zależy od preferencji i możliwości studenta. Program studiów uzupełniają kursy Szkolenie BHK i Elementów ochrony własności intelektualnej, przeznaczone dla studentów, którzy nie zrealizowali ich na studiach I stopnia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zaliczenie wszystkich kursów obligatoryjnych i wymaganej ilości kursów fakultatywnych, a także przygotowanie w ramach seminarium magisterskiego pracy dyplomowej umożliwia przystąpienie do egzaminu magisterskiego.

Ukończenie studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie wszystkich przewidzianych programem studiów efektów uczenia się. Potwierdza je zaliczenie wszystkich wymaganych kursów przewidzianych w programie studiów, przygotowanie i terminowe złożenie pracy dyplomowej oraz złożenie egzaminu dyplomowego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

W zależności od stopnia zaawansowania studenci otrzymują do wyboru jedną z dwóch  grup zajęciowych w ramach nauki języków żydowskich: Język hebrajski (translatorium, I i II rok, semestr 1, 2, 3 i 4), Język jidysz (translatorium, I rok, semestr 1 i 2). Absolwenci studiów licencjackich na kierunku judaistyka oraz studenci mogący wykazać się znajomością języków hebrajskiego lub jidysz na poziomie B1, wybierają grupę zaawansowaną. Pozostali studenci wybierają grupę początkującą. Przedmioty: Historia, Kultura, Religia i Literatura Żydów w Polsce i Europie pozostają konwersatoriami fakultatywnymi - absolwenci studiów licencjackich na kierunku judaistyka mogą, ale nie muszą ich realizować, jednak studeci nie posiadający dyplomu z zakresu judaistyki muszą zaliczyć wszystkie z oferowanych czterech przedmiotów. W zakresie wykładów monograficznych studenci wybierają jeden z dwóch zaproponowanych tematów, przy czym istnieje możliwość otwarcia dwóch grup zajęciowych w przypadku wypełnienia minimalnego limitu uczestników, a także realizowania przez studenta innego wykładu monograficznego na Wydziale Historycznym UJ, o ile zgadza się liczba punktów ECTS. Studenci wybierają również jedną z pięciu grup seminarium magisterskiego (I i II rok). Fakultatywny wymiar praktyk zawodowych Staż w instytucjach naukowych i kulturalnych i Opracowanie judaików (II rok, semestr 3) polega na indywidualnym wyborze miejsca i sposobu realizacji zajęć dokonanym w porozumieniu z koordynatorem. Zajęcia z zakresu BHK i Elementów ochrony własności intelektualnej pozostają obligatoryjne jedynie dla studentów, którzy nie ukończyli ich na I stopniu kierunku judaistyka lub na innym kierunku studiów oferowanym przez UJ. Przedmiot z zakresu nauk społecznych wymaga zaliczenia, jednak student może zrealizować tematykę oferowaną przez inne jednostki UJ - o ile dotyczy ona dziedziny nauk socjologicznych.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Współczesne prądy w judaizmie
60 4 egzamin O
Materiały źródłowe do kultury Żydów
30 3 egzamin O
Antysemityzm
30 3 egzamin O
6 - zaliczenie O
Język hebrajski 1 I lub 1 II
60 7 zaliczenie na ocenę F
Język jidysz 1 I lub 1 II
30 4 zaliczenie na ocenę F
Wykład monograficzny I 1 lub I 2
30 2 zaliczenie na ocenę F
Seminarium I, II, III, IV lub V
30 - - F
Judaizm w Polsce i Europie
15 1 zaliczenie na ocenę F
Kultura Żydów w Polsce i Europie
15 1 zaliczenie na ocenę F
Lektorat z języka obcego
O

W zależności od stopnia zaawansowania studenci otrzymują do wyboru jedną z dwóch  grup zajęciowych w ramach nauki języków żydowskich: Język hebrajski (translatorium, I i II rok, semestr 1, 2, 3 i 4), Język jidysz (translatorium, I rok, semestr 1 i 2). Absolwenci studiów licencjackich na kierunku judaistyka oraz studenci mogący wykazać się znajomością języków hebrajskiego lub jidysz na poziomie B1, wybierają grupę zaawansowaną. Pozostali studenci wybierają grupę początkującą. Przedmioty: Historia, Kultura, Religia i Literatura Żydów w Polsce i Europie pozostają konwersatoriami fakultatywnymi - absolwenci studiów licencjackich na kierunku judaistyka mogą, ale nie muszą ich realizować, jednak studeci nie posiadający dyplomu z zakresu judaistyki muszą zaliczyć wszystkie z oferowanych czterech przedmiotów. W zakresie wykładów monograficznych studenci wybierają jeden z dwóch zaproponowanych tematów, przy czym istnieje możliwość otwarcia dwóch grup zajęciowych w przypadku wypełnienia minimalnego limitu uczestników, a także realizowania przez studenta innego wykładu monograficznego na Wydziale Historycznym UJ, o ile zgadza się liczba punktów ECTS. Studenci wybierają również jedną z pięciu grup seminarium magisterskiego (I i II rok). Fakultatywny wymiar praktyk zawodowych Staż w instytucjach naukowych i kulturalnych i Opracowanie judaików (II rok, semestr 3) polega na indywidualnym wyborze miejsca i sposobu realizacji zajęć dokonanym w porozumieniu z koordynatorem. Zajęcia z zakresu BHK i Elementów ochrony własności intelektualnej pozostają obligatoryjne jedynie dla studentów, którzy nie ukończyli ich na I stopniu kierunku judaistyka lub na innym kierunku studiów oferowanym przez UJ. Przedmiot z zakresu nauk społecznych wymaga zaliczenia, jednak student może zrealizować tematykę oferowaną przez inne jednostki UJ - o ile dotyczy ona dziedziny nauk socjologicznych.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Metodologia badań judaistycznych
60 4 egzamin O
Żydowska książka
30 3 egzamin O
Holokaust. Historia i pamięć
90 9 egzamin O
Wykład w języku angielskim
30 4 egzamin O
Język hebrajski 2 I lub 2 II
60 7 zaliczenie na ocenę F
Język jidysz 2 I lub 2 II
30 4 zaliczenie na ocenę F
Seminarium I, II, III, IV lub V
30 4 zaliczenie na ocenę F
Literatura Żydów w Polsce i Europie
15 1 zaliczenie na ocenę F
Historia Żydów w Polsce i Europie
15 1 zaliczenie na ocenę F
Lektorat z języka obcego
O

W zależności od stopnia zaawansowania studenci otrzymują do wyboru jedną z dwóch  grup zajęciowych w ramach nauki języków żydowskich: Język hebrajski (translatorium, I i II rok, semestr 1, 2, 3 i 4), Język jidysz (translatorium, I rok, semestr 1 i 2). Absolwenci studiów licencjackich na kierunku judaistyka oraz studenci mogący wykazać się znajomością języków hebrajskiego lub jidysz na poziomie B1, wybierają grupę zaawansowaną. Pozostali studenci wybierają grupę początkującą. Przedmioty: Historia, Kultura, Religia i Literatura Żydów w Polsce i Europie pozostają konwersatoriami fakultatywnymi - absolwenci studiów licencjackich na kierunku judaistyka mogą, ale nie muszą ich realizować, jednak studeci nie posiadający dyplomu z zakresu judaistyki muszą zaliczyć wszystkie z oferowanych czterech przedmiotów. W zakresie wykładów monograficznych studenci wybierają jeden z dwóch zaproponowanych tematów, przy czym istnieje możliwość otwarcia dwóch grup zajęciowych w przypadku wypełnienia minimalnego limitu uczestników, a także realizowania przez studenta innego wykładu monograficznego na Wydziale Historycznym UJ, o ile zgadza się liczba punktów ECTS. Studenci wybierają również jedną z pięciu grup seminarium magisterskiego (I i II rok). Fakultatywny wymiar praktyk zawodowych Staż w instytucjach naukowych i kulturalnych i Opracowanie judaików (II rok, semestr 3) polega na indywidualnym wyborze miejsca i sposobu realizacji zajęć dokonanym w porozumieniu z koordynatorem. Zajęcia z zakresu BHK i Elementów ochrony własności intelektualnej pozostają obligatoryjne jedynie dla studentów, którzy nie ukończyli ich na I stopniu kierunku judaistyka lub na innym kierunku studiów oferowanym przez UJ. Przedmiot z zakresu nauk społecznych wymaga zaliczenia, jednak student może zrealizować tematykę oferowaną przez inne jednostki UJ - o ile dotyczy ona dziedziny nauk socjologicznych.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Współczesny Izrael
30 - - O
Dzieje żydowskich ruchów politycznych w XIX i XX w.
30 3 egzamin O
Elementy ochrony własności intelektualnej
15 1 zaliczenie na ocenę O
Liturgia synagogalna
30 2 zaliczenie O
Żydzi w kulturze Zachodu
60 5 egzamin O
Język hebrajski 3 I lub 3 II
30 5 zaliczenie na ocenę F
Seminarium I, II, III, IV lub V
30 - - F
Wykład monograficzny II 1 lub II 2
30 2 zaliczenie na ocenę F
Staż w instytucjach naukowych i kulturalnych
30 2 zaliczenie na ocenę F
Opracowanie judaików
30 2 zaliczenie na ocenę F
Historia Żydów krakowskich od średniowiecza do współczesności
60 4 egzamin O

W zależności od stopnia zaawansowania studenci otrzymują do wyboru jedną z dwóch  grup zajęciowych w ramach nauki języków żydowskich: Język hebrajski (translatorium, I i II rok, semestr 1, 2, 3 i 4), Język jidysz (translatorium, I rok, semestr 1 i 2). Absolwenci studiów licencjackich na kierunku judaistyka oraz studenci mogący wykazać się znajomością języków hebrajskiego lub jidysz na poziomie B1, wybierają grupę zaawansowaną. Pozostali studenci wybierają grupę początkującą. Przedmioty: Historia, Kultura, Religia i Literatura Żydów w Polsce i Europie pozostają konwersatoriami fakultatywnymi - absolwenci studiów licencjackich na kierunku judaistyka mogą, ale nie muszą ich realizować, jednak studeci nie posiadający dyplomu z zakresu judaistyki muszą zaliczyć wszystkie z oferowanych czterech przedmiotów. W zakresie wykładów monograficznych studenci wybierają jeden z dwóch zaproponowanych tematów, przy czym istnieje możliwość otwarcia dwóch grup zajęciowych w przypadku wypełnienia minimalnego limitu uczestników, a także realizowania przez studenta innego wykładu monograficznego na Wydziale Historycznym UJ, o ile zgadza się liczba punktów ECTS. Studenci wybierają również jedną z pięciu grup seminarium magisterskiego (I i II rok). Fakultatywny wymiar praktyk zawodowych Staż w instytucjach naukowych i kulturalnych i Opracowanie judaików (II rok, semestr 3) polega na indywidualnym wyborze miejsca i sposobu realizacji zajęć dokonanym w porozumieniu z koordynatorem. Zajęcia z zakresu BHK i Elementów ochrony własności intelektualnej pozostają obligatoryjne jedynie dla studentów, którzy nie ukończyli ich na I stopniu kierunku judaistyka lub na innym kierunku studiów oferowanym przez UJ. Przedmiot z zakresu nauk społecznych wymaga zaliczenia, jednak student może zrealizować tematykę oferowaną przez inne jednostki UJ - o ile dotyczy ona dziedziny nauk socjologicznych.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Współczesny Izrael
30 4 egzamin O
Język hebrajski 4 I lub 4 II
30 5 zaliczenie na ocenę F
Seminarium I, II, III, IV lub V
30 24 zaliczenie na ocenę F
Wykład z zakresu nauk społecznych
30 5 zaliczenie na ocenę F