A A A
pl | en
A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne drugiego stopnia Faculty of History

Jewish Studies

Basic information

Faculty name: Faculty of History
Major name: Jewish Studies
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Discipline: History

Programme

ISCED classification: 0222
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Program studiów obejmuje zajęcia obligatoryjne i fakultatywne. Zdecydowana większość kursów ma charakter obligatoryjny i obejmuje wykłady i konwersatoria dotyczące historii, kultury, dziedzictwa polsko-żydowskiego, relacji chrześcijańsko-żydowskich, dziejów judaizmu i metodologii badań judaistycznych. W ramach programu student bierze udział w przynajmniej jednym obligatoryjnym kursie stanowiącym wykład w języku angielskim (30 godz., 4 ECTS), w trwającym 60 godz. (4 ECTS) lektoracie języka angielskiego oraz w kursie z zakresu nauk społecznych (30 godz., 5 ECTS). Zajęcia fakultatywne to przede wszystkim wykłady monograficzne realizowane po jednym na każdy rok studiów magisterskich w wymiarze po 30 godz. (2 ECTS) każdy. Na każdym roku studenci dokonują wyboru jednego tematu spośród listy oferowanych. Wykłady monograficzne mogą odbywać się w języku angielskim a ich tematyka ulega zmianie z każdym rokiem akademickim. Także przedmioty: Historia, Kultura, Religia i Literatura Żydów w Polsce i Europie pozostają konwersatoriami fakultatywnymi - absolwenci studiów licencjackich na kierunku judaistyka mogą, ale nie muszą ich realizować, jednak studeci nie posiadający dyplomu z zakresu judaistyki muszą zaliczyć wszystkie z oferowanych czterech przedmiotów. Ponadto studenci dokonują wyboru pomiędzy dwiema grupami zajęć z języka jidysz (na I roku) oraz dwiema grupami zajęć z języka hebrajskiego (na I i II roku), w zależności od poziomu znajomości języka. Warunkiem uczestnictwa w grupie zaawansowanej jest ukończenie studiów licencjackich na kierunku judaistyka lub posiadanie umiejętności w zakresie danego języka na poziomie co najmniej B1. Zajęcia z języków hebrajskiego (Język hebrajski I, Język hebrajski II, Język hebrajski III, Język hebrajski IV) i jidysz (Język jidysz I, Język jidysz II), a także seminarium magisterskie, mają charakter sekwencyjny. Wybór grupy seminarium magisterskiego ma charakter fakultatywny, dając możliwość pracy pod opieką specjalisty. Podobnie wybór miejsca realizowania praktyk zawodowych jest otwarty i zależy od preferencji i możliwości studenta. Program studiów uzupełniają kursy Szkolenie BHK i Elementów ochrony własności intelektualnej, przeznaczone dla studentów, którzy nie zrealizowali ich na studiach I stopnia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zaliczenie wszystkich kursów obligatoryjnych i wymaganej ilości kursów fakultatywnych, a także przygotowanie w ramach seminarium magisterskiego pracy dyplomowej umożliwia przystąpienie do egzaminu magisterskiego.

Graduation

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie wszystkich przewidzianych programem studiów efektów uczenia się. Potwierdza je zaliczenie wszystkich wymaganych kursów przewidzianych w programie studiów, przygotowanie i terminowe złożenie pracy dyplomowej oraz złożenie egzaminu dyplomowego.

W zależności od stopnia zaawansowania studenci otrzymują do wyboru jedną z dwóch  grup zajęciowych w ramach nauki języków żydowskich: Język hebrajski (translatorium, I i II rok, semestr 1, 2, 3 i 4), Język jidysz (translatorium, I rok, semestr 1 i 2). Absolwenci studiów licencjackich na kierunku judaistyka oraz studenci mogący wykazać się znajomością języków hebrajskiego lub jidysz na poziomie B1, wybierają grupę zaawansowaną. Pozostali studenci wybierają grupę początkującą. Przedmioty: Historia, Kultura, Religia i Literatura Żydów w Polsce i Europie pozostają konwersatoriami fakultatywnymi - absolwenci studiów licencjackich na kierunku judaistyka mogą, ale nie muszą ich realizować, jednak studeci nie posiadający dyplomu z zakresu judaistyki muszą zaliczyć wszystkie z oferowanych czterech przedmiotów. W zakresie wykładów monograficznych studenci wybierają jeden z dwóch zaproponowanych tematów, przy czym istnieje możliwość otwarcia dwóch grup zajęciowych w przypadku wypełnienia minimalnego limitu uczestników, a także realizowania przez studenta innego wykładu monograficznego na Wydziale Historycznym UJ, o ile zgadza się liczba punktów ECTS. Studenci wybierają również jedną z pięciu grup seminarium magisterskiego (I i II rok). Fakultatywny wymiar praktyk zawodowych Staż w instytucjach naukowych i kulturalnych i Opracowanie judaików (II rok, semestr 3) polega na indywidualnym wyborze miejsca i sposobu realizacji zajęć dokonanym w porozumieniu z koordynatorem. Zajęcia z zakresu BHK i Elementów ochrony własności intelektualnej pozostają obligatoryjne jedynie dla studentów, którzy nie ukończyli ich na I stopniu kierunku judaistyka lub na innym kierunku studiów oferowanym przez UJ. Przedmiot z zakresu nauk społecznych wymaga zaliczenia, jednak student może zrealizować tematykę oferowaną przez inne jednostki UJ - o ile dotyczy ona dziedziny nauk socjologicznych.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Współczesne prądy w judaizmie
60 4 exam O
Materiały źródłowe do kultury Żydów
30 3 exam O
Antysemityzm
30 3 exam O
6 - assessment O
Język hebrajski 1 I lub 1 II
60 7 graded credit F
Język jidysz 1 I lub 1 II
30 4 graded credit F
Wykład monograficzny I 1 lub I 2
30 2 graded credit F
Seminarium I, II, III, IV lub V
30 - - F
Judaizm w Polsce i Europie
15 1 graded credit F
Kultura Żydów w Polsce i Europie
15 1 graded credit F
Foreign language course
O

W zależności od stopnia zaawansowania studenci otrzymują do wyboru jedną z dwóch  grup zajęciowych w ramach nauki języków żydowskich: Język hebrajski (translatorium, I i II rok, semestr 1, 2, 3 i 4), Język jidysz (translatorium, I rok, semestr 1 i 2). Absolwenci studiów licencjackich na kierunku judaistyka oraz studenci mogący wykazać się znajomością języków hebrajskiego lub jidysz na poziomie B1, wybierają grupę zaawansowaną. Pozostali studenci wybierają grupę początkującą. Przedmioty: Historia, Kultura, Religia i Literatura Żydów w Polsce i Europie pozostają konwersatoriami fakultatywnymi - absolwenci studiów licencjackich na kierunku judaistyka mogą, ale nie muszą ich realizować, jednak studeci nie posiadający dyplomu z zakresu judaistyki muszą zaliczyć wszystkie z oferowanych czterech przedmiotów. W zakresie wykładów monograficznych studenci wybierają jeden z dwóch zaproponowanych tematów, przy czym istnieje możliwość otwarcia dwóch grup zajęciowych w przypadku wypełnienia minimalnego limitu uczestników, a także realizowania przez studenta innego wykładu monograficznego na Wydziale Historycznym UJ, o ile zgadza się liczba punktów ECTS. Studenci wybierają również jedną z pięciu grup seminarium magisterskiego (I i II rok). Fakultatywny wymiar praktyk zawodowych Staż w instytucjach naukowych i kulturalnych i Opracowanie judaików (II rok, semestr 3) polega na indywidualnym wyborze miejsca i sposobu realizacji zajęć dokonanym w porozumieniu z koordynatorem. Zajęcia z zakresu BHK i Elementów ochrony własności intelektualnej pozostają obligatoryjne jedynie dla studentów, którzy nie ukończyli ich na I stopniu kierunku judaistyka lub na innym kierunku studiów oferowanym przez UJ. Przedmiot z zakresu nauk społecznych wymaga zaliczenia, jednak student może zrealizować tematykę oferowaną przez inne jednostki UJ - o ile dotyczy ona dziedziny nauk socjologicznych.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Metodologia badań judaistycznych
60 4 exam O
Żydowska książka
30 3 exam O
Holokaust. Historia i pamięć
90 9 exam O
Wykład w języku angielskim
30 4 exam O
Język hebrajski 2 I lub 2 II
60 7 graded credit F
Język jidysz 2 I lub 2 II
30 4 graded credit F
Seminarium I, II, III, IV lub V
30 4 graded credit F
Literatura Żydów w Polsce i Europie
15 1 graded credit F
Historia Żydów w Polsce i Europie
15 1 graded credit F
Foreign language course
O

W zależności od stopnia zaawansowania studenci otrzymują do wyboru jedną z dwóch  grup zajęciowych w ramach nauki języków żydowskich: Język hebrajski (translatorium, I i II rok, semestr 1, 2, 3 i 4), Język jidysz (translatorium, I rok, semestr 1 i 2). Absolwenci studiów licencjackich na kierunku judaistyka oraz studenci mogący wykazać się znajomością języków hebrajskiego lub jidysz na poziomie B1, wybierają grupę zaawansowaną. Pozostali studenci wybierają grupę początkującą. Przedmioty: Historia, Kultura, Religia i Literatura Żydów w Polsce i Europie pozostają konwersatoriami fakultatywnymi - absolwenci studiów licencjackich na kierunku judaistyka mogą, ale nie muszą ich realizować, jednak studeci nie posiadający dyplomu z zakresu judaistyki muszą zaliczyć wszystkie z oferowanych czterech przedmiotów. W zakresie wykładów monograficznych studenci wybierają jeden z dwóch zaproponowanych tematów, przy czym istnieje możliwość otwarcia dwóch grup zajęciowych w przypadku wypełnienia minimalnego limitu uczestników, a także realizowania przez studenta innego wykładu monograficznego na Wydziale Historycznym UJ, o ile zgadza się liczba punktów ECTS. Studenci wybierają również jedną z pięciu grup seminarium magisterskiego (I i II rok). Fakultatywny wymiar praktyk zawodowych Staż w instytucjach naukowych i kulturalnych i Opracowanie judaików (II rok, semestr 3) polega na indywidualnym wyborze miejsca i sposobu realizacji zajęć dokonanym w porozumieniu z koordynatorem. Zajęcia z zakresu BHK i Elementów ochrony własności intelektualnej pozostają obligatoryjne jedynie dla studentów, którzy nie ukończyli ich na I stopniu kierunku judaistyka lub na innym kierunku studiów oferowanym przez UJ. Przedmiot z zakresu nauk społecznych wymaga zaliczenia, jednak student może zrealizować tematykę oferowaną przez inne jednostki UJ - o ile dotyczy ona dziedziny nauk socjologicznych.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Współczesny Izrael
30 - - O
Dzieje żydowskich ruchów politycznych w XIX i XX w.
30 3 exam O
Elementy ochrony własności intelektualnej
15 1 graded credit O
Liturgia synagogalna
30 2 assessment O
Żydzi w kulturze Zachodu
60 5 exam O
Język hebrajski 3 I lub 3 II
30 5 graded credit F
Seminarium I, II, III, IV lub V
30 - - F
Wykład monograficzny II 1 lub II 2
30 2 graded credit F
Staż w instytucjach naukowych i kulturalnych
30 2 graded credit F
Opracowanie judaików
30 2 graded credit F
Historia Żydów krakowskich od średniowiecza do współczesności
60 4 exam O

W zależności od stopnia zaawansowania studenci otrzymują do wyboru jedną z dwóch  grup zajęciowych w ramach nauki języków żydowskich: Język hebrajski (translatorium, I i II rok, semestr 1, 2, 3 i 4), Język jidysz (translatorium, I rok, semestr 1 i 2). Absolwenci studiów licencjackich na kierunku judaistyka oraz studenci mogący wykazać się znajomością języków hebrajskiego lub jidysz na poziomie B1, wybierają grupę zaawansowaną. Pozostali studenci wybierają grupę początkującą. Przedmioty: Historia, Kultura, Religia i Literatura Żydów w Polsce i Europie pozostają konwersatoriami fakultatywnymi - absolwenci studiów licencjackich na kierunku judaistyka mogą, ale nie muszą ich realizować, jednak studeci nie posiadający dyplomu z zakresu judaistyki muszą zaliczyć wszystkie z oferowanych czterech przedmiotów. W zakresie wykładów monograficznych studenci wybierają jeden z dwóch zaproponowanych tematów, przy czym istnieje możliwość otwarcia dwóch grup zajęciowych w przypadku wypełnienia minimalnego limitu uczestników, a także realizowania przez studenta innego wykładu monograficznego na Wydziale Historycznym UJ, o ile zgadza się liczba punktów ECTS. Studenci wybierają również jedną z pięciu grup seminarium magisterskiego (I i II rok). Fakultatywny wymiar praktyk zawodowych Staż w instytucjach naukowych i kulturalnych i Opracowanie judaików (II rok, semestr 3) polega na indywidualnym wyborze miejsca i sposobu realizacji zajęć dokonanym w porozumieniu z koordynatorem. Zajęcia z zakresu BHK i Elementów ochrony własności intelektualnej pozostają obligatoryjne jedynie dla studentów, którzy nie ukończyli ich na I stopniu kierunku judaistyka lub na innym kierunku studiów oferowanym przez UJ. Przedmiot z zakresu nauk społecznych wymaga zaliczenia, jednak student może zrealizować tematykę oferowaną przez inne jednostki UJ - o ile dotyczy ona dziedziny nauk socjologicznych.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Współczesny Izrael
30 4 exam O
Język hebrajski 4 I lub 4 II
30 5 graded credit F
Seminarium I, II, III, IV lub V
30 24 graded credit F
Wykład z zakresu nauk społecznych
30 5 graded credit F