A A A
pl | en

fizyka

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Nazwa kierunku: fizyka
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina: Nauki fizyczne

Program

Klasyfikacja ISCED: 0533
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

W ramach toku studiów student realizuje przedmioty z zakresu fizyki, stopniowo koncentrując się na wybranej dziedzinie fizyki. Istnieją dwie ścieżki kształcenia, teoretyczna i doświadczalna. Studenci deklarują wybór tych ścieżek bezpośrednio po zakwalifikowaniu na studia. Deklarując ścieżkę teoretyczną, studenci mają dodatkowo możliwość wyboru anglojęzycznej ścieżki kształcenia. Ponadto studenci zainteresowani uzyskaniem uprawnień nauczycielskich, mogą w ramach przedmiotów fakultatywnych realizować przedmioty będące częścią wymagań do uzyskania takach uprawnień. Studenci zainteresowani uzyskaniem uprawnień nauczycielskich, mogą dodatkowo, po zaliczeniu bloku przedmiotów pedagogicznych w Studium Pedagogicznym UJ, realizować przedmioty właściwe dla sekcji nauczycielskiej.

Ukończenie studiów

praca dypolmowa, egzamin dyplomowy

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Przedmioty obowiązkowe ujęte są w grupach opisujących ścieżki "fizyka doświadczalna", "fizyka teoretyczna", a także w opisie "sekcji nauczycielskiej". Kursami obowiązkowymi są również przedmioty Szkolenie BHP (semestr 1), Ochrona własności intelektualnej II (semestr 2), a także Język angielski (semestry 1 i 2). Student zobowiązany jest zrealizować kursy z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych za minimum 5 ECTS (student sam wybiera konkretne przedmioty) oraz co najmniej jeden przedmiot kierunkowy za minimum 5 ECTS w języku obcym. Przedmioty obowiązkowe należy uzupełnić kursami fakultatywnymi w stopniu umożliwiającym uzyskanie w trakcie studiów określonej w programie minimalnej, sumarycznej liczby punktów ECTS. Przed rozpoczęciem każdego roku akademickiego kierownik studiów decyduje, które z kursów zostaną uruchomione w danym roku. Przedmioty już zrealizowane na studiach I stopnia nie mogą być ponownie realizowane na studiach II stopnia.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
4 - zaliczenie O
Analiza komputerowa obrazów mikroskopowych (warsztaty)
15 2 egzamin F
Filozofia fizyki
30 3 egzamin F
Financial instruments and pricing
60 6 egzamin F
Język Python
60 5 zaliczenie na ocenę F
Makromolekuły
30 3 egzamin F
Nowoczesne detektory cząstek
30 3 egzamin F
Seminarium: Chaos i informacja kwantowa (cz. 1)
30 2 zaliczenie F
Roztwory stałe i termodynamika defektów w ciele stałym
30 3 egzamin F
Metody numeryczne
60 5 egzamin F
Metody numeryczne w fizyce finansowej
60 6 egzamin F
Teoria macierzy przypadkowych z zastosowaniami
30 3 egzamin F
Physics methods in systems biology
60 6 egzamin F
Metody nowoczesnej spektroskopii molekularnej
30 3 egzamin F
Finite Temperature Field Theory
30 3 egzamin F
Quantum Chaos: from hydrogen atom to many body physics
30 3 egzamin F
Topologiczne stany materii
60 6 egzamin F
Garaż Złożoności - Laboratorium Kreatywności
30 3 zaliczenie F
Zaawansowane metody analizy danych
45 4 zaliczenie na ocenę F
Charakterystyka materiałów za pomocą światła
30 3 egzamin F
Kryształy czasowe
30 3 egzamin F
Wykład monograficzny A
30 3 egzamin F
Green Energy
30 3 egzamin F
Lektorat z języka obcego
O
Fizyka doświadczalna
Fizyka teoretyczna
Sekcja nauczycielska

Przedmioty obowiązkowe ujęte są w grupach opisujących ścieżki "fizyka doświadczalna", "fizyka teoretyczna", a także w opisie "sekcji nauczycielskiej". Kursami obowiązkowymi są również przedmioty Szkolenie BHP (semestr 1), Ochrona własności intelektualnej II (semestr 2), a także Język angielski (semestry 1 i 2). Student zobowiązany jest zrealizować kursy z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych za minimum 5 ECTS (student sam wybiera konkretne przedmioty) oraz co najmniej jeden przedmiot kierunkowy za minimum 5 ECTS w języku obcym. Przedmioty obowiązkowe należy uzupełnić kursami fakultatywnymi w stopniu umożliwiającym uzyskanie w trakcie studiów określonej w programie minimalnej, sumarycznej liczby punktów ECTS. Przed rozpoczęciem każdego roku akademickiego kierownik studiów decyduje, które z kursów zostaną uruchomione w danym roku. Przedmioty już zrealizowane na studiach I stopnia nie mogą być ponownie realizowane na studiach II stopnia.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Ochrona własności intelektualnej II
4 1 zaliczenie O
Absolwent na rynku pracy
30 3 zaliczenie na ocenę F
Analiza szeregów czasowych
30 4 egzamin F
Biofizyka błon biologicznych
30 3 egzamin F
Biosensory
15 2 egzamin F
Elektronika plastikowa i organiczna
45 6 egzamin F
Informatyka kwantowa
60 6 egzamin F
Język Fortran 90/95
60 5 zaliczenie na ocenę F
Materia przychodząca z kosmosu
15 2 egzamin F
Promieniowanie jądrowe w diagnostyce medycznej
30 3 egzamin F
Promieniowanie synchrotronowe – zastosowania
30 3 egzamin F
Rekonfigurowalne układy FPGA
60 6 egzamin F
Seminarium: Chaos i informacja kwantowa (cz. 2)
30 2 zaliczenie F
Wystąpienia publiczne
15 2 zaliczenie na ocenę F
Risk management
60 6 egzamin F
Wprowadzenie do teorii materii skondensowanej
60 6 egzamin F
Energia jądrowa: fakty i mity
30 3 egzamin F
Wprowadzenie do teorii pola
45 5 egzamin F
Numerical calculations using Mathematica
30 2 egzamin F
Elementy fizyki najprostszych cząsteczek
30 3 egzamin F
Kwantowe sieci tensorowe
60 5 egzamin F
Fizyka a społeczeństwo
30 3 zaliczenie F
Wybrane zagadnienia współczesnej astrofizyki i fizyki cząstek elementarnych
30 3 egzamin F
Spektroskopia alfa, beta i gamma - praktyczne wprowadzenie
60 4 zaliczenie F
Alternatywne teorie grawitacji
15 2 egzamin F
Metody analizy funkcjonalnej w fizyce
15 2 egzamin F
Wprowadzenie do konforemnych i całkowalnych teorii pola
30 3 egzamin F
Wprowadzenie do teorii strun i korespondencji AdS/CFT
30 3 egzamin F
Wykład monograficzny B
30 3 egzamin F
Ion beam therapy
45 4 egzamin F
Kwantowe przejścia fazowe dla każdego
30 3 egzamin F
Relativistic heavy ion collisions - experimental tools
60 6 egzamin F
Garaż złożoności - Laboratorium Kreatywności II
30 3 zaliczenie F
Współczesne zagadnienia fizyki kryształów
30 3 egzamin F
Mechanics of materials
30 3 egzamin F
Introduction to Quantum Gravity
30 3 egzamin F
Lektorat z języka obcego
O
Fizyka doświadczalna
Fizyka teoretyczna
Sekcja nauczycielska

Przedmioty obowiązkowe ujęte są w grupach opisujących ścieżki "fizyka doświadczalna", "fizyka teoretyczna", a także w opisie "sekcji nauczycielskiej". Kursami obowiązkowymi są również przedmioty Szkolenie BHP (semestr 1), Ochrona własności intelektualnej II (semestr 2), a także Język angielski (semestry 1 i 2). Student zobowiązany jest zrealizować kursy z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych za minimum 5 ECTS (student sam wybiera konkretne przedmioty) oraz co najmniej jeden przedmiot kierunkowy za minimum 5 ECTS w języku obcym. Przedmioty obowiązkowe należy uzupełnić kursami fakultatywnymi w stopniu umożliwiającym uzyskanie w trakcie studiów określonej w programie minimalnej, sumarycznej liczby punktów ECTS. Przed rozpoczęciem każdego roku akademickiego kierownik studiów decyduje, które z kursów zostaną uruchomione w danym roku. Przedmioty już zrealizowane na studiach I stopnia nie mogą być ponownie realizowane na studiach II stopnia.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wykład humanistyczny
30 3 egzamin O
Analiza komputerowa obrazów mikroskopowych (warsztaty)
15 2 egzamin F
Filozofia fizyki
30 3 egzamin F
Financial instruments and pricing
60 6 egzamin F
Język Python
60 5 zaliczenie na ocenę F
Makromolekuły
30 3 egzamin F
Nowoczesne detektory cząstek
30 3 egzamin F
Roztwory stałe i termodynamika defektów w ciele stałym
30 3 egzamin F
Seminarium: Chaos i informacja kwantowa (cz. 1)
30 2 zaliczenie F
Metody numeryczne
60 5 egzamin F
Metody numeryczne w fizyce finansowej
60 6 egzamin F
Teoria macierzy przypadkowych z zastosowaniami
30 3 egzamin F
Metody nowoczesnej spektroskopii molekularnej
30 3 egzamin F
Physics methods in systems biology
60 6 egzamin F
Finite Temperature Field Theory
30 3 egzamin F
Quantum Chaos: from hydrogen atom to many body physics
30 3 egzamin F
Topologiczne stany materii
60 6 egzamin F
Garaż Złożoności - Laboratorium Kreatywności
30 3 zaliczenie F
Charakterystyka materiałów za pomocą światła
30 3 egzamin F
Kryształy czasowe
30 3 egzamin F
Wykład monograficzny A
30 3 egzamin F
Zaawansowane metody analizy danych
45 4 zaliczenie na ocenę F
Green Energy
30 3 egzamin F
Fizyka doświadczalna
Fizyka teoretyczna

Przedmioty obowiązkowe ujęte są w grupach opisujących ścieżki "fizyka doświadczalna", "fizyka teoretyczna", a także w opisie "sekcji nauczycielskiej". Kursami obowiązkowymi są również przedmioty Szkolenie BHP (semestr 1), Ochrona własności intelektualnej II (semestr 2), a także Język angielski (semestry 1 i 2). Student zobowiązany jest zrealizować kursy z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych za minimum 5 ECTS (student sam wybiera konkretne przedmioty) oraz co najmniej jeden przedmiot kierunkowy za minimum 5 ECTS w języku obcym. Przedmioty obowiązkowe należy uzupełnić kursami fakultatywnymi w stopniu umożliwiającym uzyskanie w trakcie studiów określonej w programie minimalnej, sumarycznej liczby punktów ECTS. Przed rozpoczęciem każdego roku akademickiego kierownik studiów decyduje, które z kursów zostaną uruchomione w danym roku. Przedmioty już zrealizowane na studiach I stopnia nie mogą być ponownie realizowane na studiach II stopnia.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wykład humanistyczny
30 3 egzamin O
Absolwent na rynku pracy
30 3 zaliczenie na ocenę F
Analiza szeregów czasowych
30 4 egzamin F
Biofizyka błon biologicznych
30 3 egzamin F
Biosensory
15 2 egzamin F
Elektronika plastikowa i organiczna
45 6 egzamin F
Informatyka kwantowa
60 6 egzamin F
Język Fortran 90/95
60 5 zaliczenie na ocenę F
Materia przychodząca z kosmosu
15 2 egzamin F
Promieniowanie jądrowe w diagnostyce medycznej
30 3 egzamin F
Promieniowanie synchrotronowe – zastosowania
30 3 egzamin F
Rekonfigurowalne układy FPGA
60 6 egzamin F
Seminarium: Chaos i informacja kwantowa (cz. 2)
30 2 zaliczenie F
Wystąpienia publiczne
15 2 zaliczenie na ocenę F
Zastosowanie nanotechnologii w przemyśle, biologii i medycynie
30 3 egzamin F
Risk management
60 6 egzamin F
Wprowadzenie do teorii materii skondensowanej
60 6 egzamin F
Wprowadzenie do teorii pola
45 5 egzamin F
Energia jądrowa: fakty i mity
30 3 egzamin F
Numerical calculations using Mathematica
30 2 egzamin F
Elementy fizyki najprostszych cząsteczek
30 3 egzamin F
Kwantowe sieci tensorowe
60 5 egzamin F
Fizyka a społeczeństwo
30 3 zaliczenie F
Wybrane zagadnienia współczesnej astrofizyki i fizyki cząstek elementarnych
30 3 egzamin F
Spektroskopia alfa, beta i gamma - praktyczne wprowadzenie
60 4 zaliczenie F
Alternatywne teorie grawitacji
15 2 egzamin F
Metody analizy funkcjonalnej w fizyce
15 2 egzamin F
Wykład monograficzny B
30 3 egzamin F
Ion beam therapy
45 4 egzamin F
Kwantowe przejścia fazowe dla każdego
30 3 egzamin F
Relativistic heavy ion collisions - experimental tools
60 6 egzamin F
Garaż złożoności - Laboratorium Kreatywności II
30 3 zaliczenie F
Współczesne zagadnienia fizyki kryształów
30 3 egzamin F
Mechanics of materials
30 3 egzamin F
Wprowadzenie do konforemnych i całkowalnych teorii pola
30 3 egzamin F
Wprowadzenie do teorii strun i korespondencji AdS/CFT
30 3 egzamin F
Introduction to Quantum Gravity
30 3 egzamin F
Fizyka doświadczalna
Fizyka teoretyczna
Sekcja nauczycielska