A A A pl | en

INFORMATYKA STOSOWANA

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Nazwa kierunku: informatyka stosowana
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina: Informatyka

Program

Klasyfikacja ISCED: 0613
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

W ramach toku studiów student realizuje przedmioty związane z zaawansowanymi zagadnieniami informatycznymi, szeroki wybór przedmiotów fakultatywnych pozwala na indywidualny dobór przedmiotów. Studenci mają także możliwość korzystania z przedmiotów oferowanych na kierunku Informatyka Gier Komputerowych

Ukończenie studiów

Przygotowanie pracy dyplomowej i zdanie egzaminu dyplomowego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

W trakcie studiów studenci muszą uzyskać co najmniej 49 ECTS z przedmiotów fakultatywnych kierunkowych oferowanych w programie studiów w tym: co najmniej jeden przedmiot z grupy M i co najmniej jeden przedmiot kierunkowy prowadzony w języku angielskim. Za zgodą kierownika studiów Informatyka Gier Komputerowych oraz w miarę wolnych miejsc możliwe jest także zaliczenie przedmiotów fakultatywnych z tego kierunku. Nie można zaliczać przedmiotów fakultatywnych przeznaczonych dla studentów studiów I stopnia. Ponadto, do końca 4 semestru studiów studenci mają obowiązek uzyskać co najmniej 5ECTS za przedmioty humanistyczne lub społeczne ogólnouniwersyteckie. Zaliczenie pracowni magisterskiej odbywa się po uzyskaniu przez studenta pozytywnej oceny pracy magisterskie. W wyjątkowych sytuacjach lub w przypadku zbyt małej liczby osób, przedmioty fakultatywne kierunkowe mogą nie zostać uruchomione lub być oferowane w innym semestrze niż przewiduje to plan studiów. 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Projektowanie wspomagane komputerem
60 6,0 egzamin O
Zarządzanie projektami
30 4,0 zaliczenie O
Seminarium specjalistyczne I
30 2,0 zaliczenie O
Pracownia języków skryptowych
30 4,0 zaliczenie na ocenę O
Programowanie rozproszone i równoległe
60 6,0 egzamin O
4 - zaliczenie O
Sieci rozległe
60 6,0 egzamin F
Projektowanie sieci komputerowych
60 6,0 egzamin F
Bezpieczeństwo w sieciach
60 6,0 egzamin F
Zaawansowana grafika komputerowa
60 6,0 egzamin F
Biometria
60 6,0 egzamin F
Hackathon
24 1,0 zaliczenie F
Głębokie sieci neuronowe
60 6,0 zaliczenie na ocenę F
Kryptografia
60 6,0 egzamin F
Financial instruments and pricing
60 6,0 egzamin F
Przedmiot humanistyczny lub społeczny
60 5,0 egzamin F
Grupa M
O
Wykład monograficzny
30 3,0 egzamin F
Lektorat z języka obcego
O
  • O - obowiązkowy
  • F - fakultatywny

W trakcie studiów studenci muszą uzyskać co najmniej 49 ECTS z przedmiotów fakultatywnych kierunkowych oferowanych w programie studiów w tym: co najmniej jeden przedmiot z grupy M i co najmniej jeden przedmiot kierunkowy prowadzony w języku angielskim. Za zgodą kierownika studiów Informatyka Gier Komputerowych oraz w miarę wolnych miejsc możliwe jest także zaliczenie przedmiotów fakultatywnych z tego kierunku. Nie można zaliczać przedmiotów fakultatywnych przeznaczonych dla studentów studiów I stopnia. Ponadto, do końca 4 semestru studiów studenci mają obowiązek uzyskać co najmniej 5ECTS za przedmioty humanistyczne lub społeczne ogólnouniwersyteckie. Zaliczenie pracowni magisterskiej odbywa się po uzyskaniu przez studenta pozytywnej oceny pracy magisterskie. W wyjątkowych sytuacjach lub w przypadku zbyt małej liczby osób, przedmioty fakultatywne kierunkowe mogą nie zostać uruchomione lub być oferowane w innym semestrze niż przewiduje to plan studiów. 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Warsztaty programowania zespołowego
60 5,0 zaliczenie na ocenę O
Seminarium specjalistyczne II
30 2,0 zaliczenie O
Projektowanie aplikacji internetowych
60 5,0 zaliczenie na ocenę O
E-biznes
30 4,0 zaliczenie O
Projektowanie obiektowe
60 6,0 egzamin F
Uczenie maszynowe
60 6,0 zaliczenie na ocenę F
Symulacje Monte Carlo i superkomputery
60 6,0 egzamin F
Sieci mobilne i komórkowe WLAN
60 6,0 egzamin F
Zaawansowane interfejsy graficzne
60 5,0 zaliczenie na ocenę F
Analiza szeregów czasowych
30 4,0 egzamin F
Technologie ATM, FR
30 4,0 zaliczenie na ocenę F
Warsztaty programistyczne MPLS
30 4,0 zaliczenie na ocenę F
Informatyka kwantowa
60 6,0 egzamin F
Systemy wbudowane
45 4,0 zaliczenie F
Hackathon
24 1,0 zaliczenie F
Przedmiot humanistyczny lub społeczny
60 5,0 egzamin F
Risk management
60 6,0 egzamin F
Warsztat sztucznej inteligencji I
60 6,0 zaliczenie F
Wykład monograficzny
30 3,0 egzamin F
Lektorat z języka obcego
O
  • O - obowiązkowy
  • F - fakultatywny

W trakcie studiów studenci muszą uzyskać co najmniej 49 ECTS z przedmiotów fakultatywnych kierunkowych oferowanych w programie studiów w tym: co najmniej jeden przedmiot z grupy M i co najmniej jeden przedmiot kierunkowy prowadzony w języku angielskim. Za zgodą kierownika studiów Informatyka Gier Komputerowych oraz w miarę wolnych miejsc możliwe jest także zaliczenie przedmiotów fakultatywnych z tego kierunku. Nie można zaliczać przedmiotów fakultatywnych przeznaczonych dla studentów studiów I stopnia. Ponadto, do końca 4 semestru studiów studenci mają obowiązek uzyskać co najmniej 5ECTS za przedmioty humanistyczne lub społeczne ogólnouniwersyteckie. Zaliczenie pracowni magisterskiej odbywa się po uzyskaniu przez studenta pozytywnej oceny pracy magisterskie. W wyjątkowych sytuacjach lub w przypadku zbyt małej liczby osób, przedmioty fakultatywne kierunkowe mogą nie zostać uruchomione lub być oferowane w innym semestrze niż przewiduje to plan studiów. 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium magisterskie I
30 2,0 zaliczenie O
Sieci rozległe
60 6,0 egzamin F
Projektowanie sieci komputerowych
60 6,0 egzamin F
Bezpieczeństwo w sieciach
60 6,0 egzamin F
Zaawansowana grafika komputerowa
60 6,0 egzamin F
Biometria
60 6,0 egzamin F
Hackathon
24 1,0 zaliczenie F
Głębokie sieci neuronowe
60 6,0 zaliczenie na ocenę F
Kryptografia
60 6,0 egzamin F
Przedmiot humanistyczny lub społeczny
60 5,0 egzamin F
Financial instruments and pricing
60 6,0 egzamin F
Warsztaty sztucznej inteligencji II
60 6,0 zaliczenie F
Wykład monograficzny
30 3,0 egzamin F
  • O - obowiązkowy
  • F - fakultatywny

W trakcie studiów studenci muszą uzyskać co najmniej 49 ECTS z przedmiotów fakultatywnych kierunkowych oferowanych w programie studiów w tym: co najmniej jeden przedmiot z grupy M i co najmniej jeden przedmiot kierunkowy prowadzony w języku angielskim. Za zgodą kierownika studiów Informatyka Gier Komputerowych oraz w miarę wolnych miejsc możliwe jest także zaliczenie przedmiotów fakultatywnych z tego kierunku. Nie można zaliczać przedmiotów fakultatywnych przeznaczonych dla studentów studiów I stopnia. Ponadto, do końca 4 semestru studiów studenci mają obowiązek uzyskać co najmniej 5ECTS za przedmioty humanistyczne lub społeczne ogólnouniwersyteckie. Zaliczenie pracowni magisterskiej odbywa się po uzyskaniu przez studenta pozytywnej oceny pracy magisterskie. W wyjątkowych sytuacjach lub w przypadku zbyt małej liczby osób, przedmioty fakultatywne kierunkowe mogą nie zostać uruchomione lub być oferowane w innym semestrze niż przewiduje to plan studiów. 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium magisterskie II
30 2,0 zaliczenie na ocenę O
Projektowanie obiektowe
60 6,0 egzamin F
Uczenie maszynowe
60 6,0 zaliczenie na ocenę F
Symulacje Monte Carlo i superkomputery
60 6,0 egzamin F
Sieci mobilne i komórkowe WLAN
60 6,0 egzamin F
Zaawansowane interfejsy graficzne
60 5,0 zaliczenie na ocenę F
Analiza szeregów czasowych
30 4,0 egzamin F
Technologie ATM, FR
30 4,0 zaliczenie na ocenę F
Warsztaty programistyczne MPLS
30 4,0 zaliczenie na ocenę F
Informatyka kwantowa
60 6,0 egzamin F
Systemy wbudowane
45 4,0 zaliczenie F
Hackathon
24 1,0 zaliczenie F
Pracownia magisterska
100 20,0 zaliczenie O
Przedmiot humanistyczny lub społeczny
60 5,0 egzamin F
Risk management
60 6,0 egzamin F
Zaawansowane metody sztucznej inteligencji
60 6,0 egzamin F
Wykład monograficzny
30 3,0 egzamin F
  • O - obowiązkowy
  • F - fakultatywny