A A A
pl | en

Studia eurazjatyckie

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Nazwa kierunku: Studia eurazjatyckie
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki o polityce i administracji

Program

Klasyfikacja ISCED: 0312
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Studia trwają 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra. W przypadku przerwy w toku studiów (dotyczy osób wracających po urlopach, powtarzających rok, wznawiających studia) możliwe jest ich kontynuowanie na kolejnym roku w wersji programu obowiązującej w chwili rozpoczęcia cyklu, w którym student kontynuuje przerwaną naukę. Program studiów przewiduje cztery semestry nauki zakończone napisaniem pracy magisterskiej oraz egzaminem magisterskim. W toku studiów Student zobowiązany jest do zrealizowania 9 przedmiotów fakultatywnych z przedstawionej listy przedmiotów do wyboru w tym, co najmniej jeden, w języku obcym. Przedmioty te są osadzone w dyscyplinie nauki o polityce i administracji.

Ukończenie studiów

Zaliczenie przewidzianych w programie studiów przedmiotów, napisanie pracy dyplomowej oraz pozytywny wynik z egzaminu dyplomowego. Egzamin dyplomowy polega na ustosunkowaniu się do uwag promotora i recenzenta oraz udzieleniu odpowiedzi na pytania z zakresu kierunku studiów.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

W toku studiów student zobowiązany jest do zrealizowania 19 przedmiotów fakultatywnych z listy przedmiotów do wyboru w tym 2 przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne będą uruchomione w danym roku akademickim.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Współczesne państwa i społeczeństwa Europy Wschodniej
30 4 egzamin O
Współczesne państwa i społeczeństwa Kaukazu
30 4 zaliczenie na ocenę O
Współczesne państwa i społeczeństwa Azji Środkowej
30 4 zaliczenie na ocenę O
Gospodarka państw obszaru eurazjatyckiego
30 4 egzamin O
Język rosyjski
90 6 zaliczenie na ocenę O
Grupa przedmiotów fakultatywnych
F

W toku studiów student zobowiązany jest do zrealizowania 19 przedmiotów fakultatywnych z listy przedmiotów do wyboru w tym 2 przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne będą uruchomione w danym roku akademickim.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Podstawy prawa cywilnego i karnego państw obszaru eurazjatyckiego
30 4 egzamin O
Najnowsze stosunki rosyjsko-irańskie
30 4 egzamin O
Język rosyjski
90 6 zaliczenie na ocenę O
Grupa przedmiotów fakultatywnych
F

W toku studiów student zobowiązany jest do zrealizowania 19 przedmiotów fakultatywnych z listy przedmiotów do wyboru w tym 2 przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne będą uruchomione w danym roku akademickim.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Samorząd terytorialny i administracja lokalna na obszarze eurazjatyckim
30 3 egzamin O
Negotiations in International Relations
30 3 egzamin O
Warunki i realia prowadzenia biznesu na obszarze postradzieckim
30 3 zaliczenie na ocenę O
Język rosyjski
60 4 zaliczenie na ocenę O
Деловая речь
30 2 zaliczenie na ocenę O
Seminarium magisterskie
30 6 zaliczenie O
Grupa przedmiotów fakultatywnych
F

W toku studiów student zobowiązany jest do zrealizowania 19 przedmiotów fakultatywnych z listy przedmiotów do wyboru w tym 2 przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne będą uruchomione w danym roku akademickim.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Konflikty i elementy wojny hybrydowej na obszarze eurazjatyckim
30 3 zaliczenie na ocenę O
Integracja eurazjatycka
30 3 zaliczenie na ocenę O
Podstawy prawa gospodarczego i finansowego państw obszaru eurazjatyckiego
30 4 egzamin O
Eurasian States in Global International Relations
30 3 egzamin O
Język rosyjski
60 4 egzamin O
Seminarium magisterskie
30 10 zaliczenie O
Grupa przedmiotów fakultatywnych
F