A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne jednolite magisterskie Wydział Filozoficzny

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filozoficzny
Nazwa kierunku: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Poziom: jednolite magisterskie
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina: Pedagogika

Program

Klasyfikacja ISCED: 0111
Liczba semestrów: 10
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Program kształcenia ma charakter autorski i jest w pełni zgodny z aktualnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi kwalifikacji potrzebnych do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela w przedszkolu lub na stanowisku nauczyciela klas I-III w szkole podstawowej, zwłaszcza ze standardem kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela wprowadzonym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2 sierpnia 2019, poz. 1450). W toku studiów student uzyskuje wszystkie wymagane prawem kwalifikacje, w tym kwalifikację do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i w klasach I-III.
Na I roku studiów realizowane są zajęcia głównie z przedmiotów ogólnopedagogicznych oraz przedmioty z zakresu filozofii, psychologii, nauk socjologicznych i nauk o zdrowiu dające podbudowę wiedzy pedagogicznej. Ponadto studenci na I roku realizują zajęcia z wychowania fizycznego, a na II oraz III roku lektorat z języka angielskiego.
Począwszy od II roku studenci realizują przedmioty z zakresu przygotowania merytorycznego nauczycieli przedszkoli i klas I-III szkoły podstawowej, przedmioty dotyczące problematyki wspierania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, podstaw dydaktyki nauczania zintegrowanego, metodyki poszczególnych typów edukacji z uwzględnieniem sposobów integrowania wiedzy i umiejętności dzieci lub uczniów, problematyki dziecka lub ucznia ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, organizacji pracy przedszkola i szkoły z elementami prawa oświatowego i praw dzieci oraz zagadnieniami diagnostyki edukacyjnej.
Na IV i V roku studenci realizują także program kształcenia w zakresu metodologii badań naukowych, a w toku opieki seminaryjnej przygotowują prace magisterskie.
Od II do V roku studenci realizują praktyki pedagogiczne i zawodowe, które umożliwiają zdobycie pełnych kwalifikacji i uprawnień pedagogicznych.
Całemu cyklowi studiów, na I, II, III, IV i V roku studentom proponowany jest spersonalizowany tutoring rozwoju. Moduł związany z tutoringiem ma charakter wybitnie indywidualny, ukierunkowany na rozwój zainteresowań studenta związanych z potrzebami przyszłego zawodu.
W programie kształcenia student ma obowiązek realizować zajęcia przewidziane planem studiów. Ma także możliwość realizacji zajęć do wyboru, które w programie studiów stanowią nie mniej niż 5% punktów ECTS z ogólnej liczby punktów, potrzebnych do ukończenia studiów.

Ukończenie studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych planem studiów, przygotowanie pod kierunkiem promotora pracy dyplomowej (magisterskiej) oraz pomyślne zdanie egzaminu dyplomowego, sprawdzającego zakładane efekty uczenia się.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Podstawy pedagogiki
45 4 egzamin O
Psychologia ogólna
45 5 egzamin O
Biomedyczne podstawy rozwoju
45 4 zaliczenie na ocenę O
Socjologia
30 - zaliczenie O
Emisja głosu
45 3 zaliczenie O
Trening interpersonalny
30 1 zaliczenie O
Ochrona własności intelektualnej
15 1 zaliczenie na ocenę O
Spersonalizowany tutoring rozwoju I
15 - zaliczenie O
Podstawy umiejętności studiowania
30 2 zaliczenie na ocenę O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
4 - zaliczenie O

Dodatkowa informacja na temat realizacji praktyk

W 2 semestrze, na 1 roku studiów, program przewiduje praktykę pedagogiczną (ogólnopedagogiczną - hospitacyjną) w wymiarze 50 godzin, z czego 45 godzin przeznaczone jest na praktykę i 5 godzin na superwizję.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Socjologia
45 6 egzamin O
Historia filozofii z elementami etyki
45 4 egzamin O
Historia wychowania
45 4 egzamin O
Teoria wychowania
60 5 egzamin O
Dydaktyka ogólna
60 5 egzamin O
Psychologia rozwojowa i wychowawcza
60 5 egzamin O
Praktyka pedagogiczna (ogólnopedagogiczna - hospitacyjna) 45 godz. + superwizja 5 godz.
50 2 zaliczenie O
Spersonalizowany tutoring rozwoju I
15 4 zaliczenie O
Kultura języka
45 4 zaliczenie na ocenę O
Pierwsza pomoc przedlekarska
15 1 zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O

Dodatkowa informacja na temat realizacji praktyk

W 3 semestrze, na 2 roku studiów, przewidziana jest praktyka pedagogiczna (wychowawczo-dydaktyczna nieciągła) w wymiarze 60 godzin, z czego 55 godzin przeznaczone jest na praktykę, a 5 godzin na superwizję.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Komunikacja interpersonalna
30 2 zaliczenie na ocenę O
Podstawy pedagogiki przedszkolnej
45 4 egzamin O
Integracja w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
30 2 zaliczenie na ocenę O
Podstawy edukacji polonistycznej
30 - zaliczenie O
Podstawy edukacji matematycznej
45 - zaliczenie O
Podstawy edukacji społeczno-przyrodniczej
30 - zaliczenie O
Podstawy wychowania fizycznego
30 - zaliczenie O
Metodyka edukacji polonistycznej
45 - zaliczenie O
Metodyka edukacji społeczno-przyrodniczej
30 - zaliczenie O
Metodyka wychowania fizycznego
30 - zaliczenie O
Praktyka pedagogiczna (wychowawczo-dydaktyczna - nieciągła) 55 godz. + superwizja 5 godz.
60 3 zaliczenie O
Spersonalizowany tutoring rozwoju II
15 - zaliczenie O
Lektorat z języka obcego
O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej
45 4 egzamin O
Elementy logopedii z reedukacją
45 4 egzamin O
Podstawy edukacji polonistycznej
45 6 zaliczenie na ocenę O
Podstawy edukacji matematycznej
30 6 zaliczenie na ocenę O
Podstawy edukacji społeczno-przyrodniczej
30 5 zaliczenie na ocenę O
Podstawy wychowania fizycznego
45 5 zaliczenie na ocenę O
Podstawy edukacji informatycznej
45 4 zaliczenie na ocenę O
Metodyka edukacji polonistycznej
45 6 zaliczenie na ocenę O
Metodyka edukacji społeczno-przyrodniczej
45 6 zaliczenie na ocenę O
Metodyka wychowania fizycznego
30 6 zaliczenie na ocenę O
Spersonalizowany tutoring rozwoju II
15 4 zaliczenie O
Lektorat z języka obcego
O

Dodatkowa informacja na temat realizacji praktyk

W 5 semestrze, na 3 roku studiów, zaplanowano praktykę pedagogiczną - projekt edukacyjny w przedszkolu lub w klasach 1-3 - w wymiarze 30 godzin, z czego 25 godzin przeznaczonych jest na zajęcia i 5 godzin na superwizję.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Podstawy edukacji plastycznej
45 4 zaliczenie na ocenę O
Podstawy edukacji muzycznej
45 4 zaliczenie na ocenę O
Podstawy edukacji zdrowotnej
45 4 zaliczenie na ocenę O
Współczesne kierunki pedagogiczne
45 4 egzamin O
Metodyka edukacji informatycznej i posługiwania się technologią informacyjno-komunikacyjną
30 - zaliczenie O
Metodyka edukacji plastycznej
30 - zaliczenie O
Metodyka edukacji muzycznej
30 - zaliczenie O
Metodyka edukacji matematycznej
45 - zaliczenie O
Praktyka pedagogiczna (projekt edukacyjny w przedszkolu lub w klasach 1-3) 25 godz. + superwizja 5 godz.
30 2 zaliczenie O
Spersonalizowany tutoring rozwoju III
15 - zaliczenie O
Lektorat z języka obcego
O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Metodologia badań pedagogicznych
30 2 egzamin O
Teoretyczne podstawy kształtowania stosunków interpersonalnych
30 2 egzamin O
Podstawy pedagogiki specjalnej
30 2 egzamin O
Zaburzenia w zachowaniu dzieci
30 2 egzamin O
Metodyka edukacji matematycznej
45 6 zaliczenie na ocenę O
Metodyka edukacji informatycznej i posługiwania się technologią informacyjno-komunikacyjną
45 6 zaliczenie na ocenę O
Metodyka edukacji plastycznej
45 6 zaliczenie na ocenę O
Metodyka edukacji muzycznej
45 6 zaliczenie na ocenę O
Metodyka edukacji zdrowotnej
45 4 zaliczenie na ocenę O
Spersonalizowany tutoring rozwoju III
15 4 zaliczenie O

Dodatkowa informacja na temat realizacji praktyk

Na 4 roku, w pierwszych dwóch tygodniach października, program przewiduje praktykę ciągłą w przedszkolu w wymiarze 50 godzin, z czego 45 godzin przeznaczone jest na zajęcia i 5 godzin na superwizję.

Dodatkowa informacja na temat realizacji seminarium magisterskiego

Seminaria magisterskie, mimo że zostały oznaczone jako obligatoryjne ("O"), są traktowane jako przedmioty fakultatywne, gdyż student ma prawo wybrać spośród kilku proponowanych grup prowadzonych przez różnych promotorów.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Warsztat badawczy pedagoga I
30 2 zaliczenie na ocenę O
Adaptacja dziecka w przedszkolu i w szkole
30 3 zaliczenie na ocenę O
Praca z dzieckiem ze SPE w przedszkolu i w szkole
45 4 zaliczenie na ocenę O
Profilaktyka zaburzeń w zachowaniu dzieci
30 2 egzamin O
Pedagogika zabawy
30 2 zaliczenie na ocenę O
Projektowanie spersonalizowanych strategii edukacyjnych w przedszkolu i w klasach 1-3
30 - zaliczenie O
Psychologiczne i pedagogiczne podstawy nauczania języka obcego
60 3 zaliczenie na ocenę O
Podstawy edukacji technicznej
45 4 zaliczenie na ocenę O
Metodyka nauczania dzieci języka angielskiego
45 - zaliczenie O
Praktyka pedagogiczna [ciągła w przedszkolu (2 tyg. w X)] 45 godz. + superwizja 5 godz.
50 2 zaliczenie O
Spersonalizowany tutoring rozwoju IV
15 - zaliczenie O
Seminarium magisterskie I
30 - zaliczenie O

Dodatkowa informacja na temat realizacji przedmiotu w języku obcym

Przedmiot w języku obcym, mimo że został oznaczony jako obligatoryjny ("O"), jest traktowany jako przedmiot fakultatywny, gdyż student ma prawo wybrać spośród kilku proponowanych przedmiotów w języku obcym.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Warsztat badawczy pedagoga II
30 2 zaliczenie na ocenę O
Projektowanie dydaktyczne zajęć zintegrowanych
30 2 zaliczenie na ocenę O
Projektowanie spersonalizowanych strategii edukacyjnych w przedszkolu i w klasach 1-3
30 3 zaliczenie na ocenę O
Program i podręcznik w edukacji wczesnoszkolnej
30 2 zaliczenie na ocenę O
Wspieranie rozwoju dziecka
30 2 zaliczenie na ocenę O
Metodyka edukacji technicznej
45 5 zaliczenie na ocenę O
Metodyka nauczania dzieci języka angielskiego
45 6 zaliczenie na ocenę O
Spersonalizowany tutoring rozwoju IV
15 4 zaliczenie O
Edukacja muzealna dla dzieci
30 3 zaliczenie na ocenę O
Przedmiot w języku obcym
30 3 zaliczenie na ocenę O
Seminarium magisterskie I
30 6 zaliczenie O

Dodatkowa informacja na temat realizacji praktyk

Na 5 roku, w pierwszych dwóch tygodniach października, program przewiduje praktykę ciągłą w klasach I-III szkoły podstawowej w wymiarze 50 godzin, z czego 45 godzin przeznaczone jest na zajęcia i 5 godzin na superwizję.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Pedagogika ogólna
30 3 egzamin O
Teoria i modele szkoły
30 3 zaliczenie na ocenę O
Koncepcje dziecka i dzieciństwa
30 2 egzamin O
Pedeutologia
30 2 zaliczenie na ocenę O
Edukacja międzykulturowa
45 3 egzamin O
Elementy prawa w przedszkolu i w szkole
30 2 zaliczenie na ocenę O
Współpraca z rodzicami i środowiskiem pozaszkolnym
30 3 zaliczenie na ocenę O
Warsztat umiejętności wychowawczych
30 3 zaliczenie na ocenę O
Diagnostyka pedagogiczna
60 7 zaliczenie na ocenę O
Interwencja kryzysowa
15 2 zaliczenie na ocenę O
Praktyka pedagogiczna [ciągła w klasach 1-3 (2 tyg. w X)] 45 godz. + superwizja 5 godz.
50 2 zaliczenie O
Spersonalizowany tutoring rozwoju V
15 - zaliczenie O
Seminarium magisterskie II
30 - zaliczenie O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Kompetencje relacyjne w pracy pedagoga
30 2 zaliczenie O
Psychoedukacja twórczości
30 3 zaliczenie na ocenę O
Kompetencje międzykulturowe w pracy nauczyciela
30 2 zaliczenie na ocenę O
Ewaluacja i ocena w przedszkolu i w szkole
30 3 zaliczenie na ocenę O
Upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie kulturowym
30 2 zaliczenie na ocenę O
Ochrona praw dziecka
30 2 zaliczenie na ocenę O
Spersonalizowany tutoring rozwoju V
15 4 zaliczenie O
Seminarium magisterskie II
30 10 zaliczenie O