A A A
pl | en
A A A
pl | en
2022/23 full-time degree programme long cycle Faculty of Philosophy

Pre-School and Early School Pedagogy

Basic information

Faculty name: Faculty of Philosophy
Major name: Pre-School and Early School Pedagogy
Level: long cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Discipline: Education

Programme

ISCED classification: 0111
Number of semesters: 10
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Program kształcenia ma charakter autorski i jest w pełni zgodny z aktualnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi kwalifikacji potrzebnych do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela w przedszkolu lub na stanowisku nauczyciela klas I-III w szkole podstawowej, zwłaszcza ze standardem kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela wprowadzonym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2 sierpnia 2019, poz. 1450). W toku studiów student uzyskuje wszystkie wymagane prawem kwalifikacje, w tym kwalifikację do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i w klasach I-III.
Na I roku studiów realizowane są zajęcia głównie z przedmiotów ogólnopedagogicznych oraz przedmioty z zakresu filozofii, psychologii, nauk socjologicznych i nauk o zdrowiu dające podbudowę wiedzy pedagogicznej. Ponadto studenci na I roku realizują zajęcia z wychowania fizycznego, a na II oraz III roku lektorat z języka angielskiego.
Począwszy od II roku studenci realizują przedmioty z zakresu przygotowania merytorycznego nauczycieli przedszkoli i klas I-III szkoły podstawowej, przedmioty dotyczące problematyki wspierania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, podstaw dydaktyki nauczania zintegrowanego, metodyki poszczególnych typów edukacji z uwzględnieniem sposobów integrowania wiedzy i umiejętności dzieci lub uczniów, problematyki dziecka lub ucznia ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, organizacji pracy przedszkola i szkoły z elementami prawa oświatowego i praw dzieci oraz zagadnieniami diagnostyki edukacyjnej.
Na IV i V roku studenci realizują także program kształcenia w zakresu metodologii badań naukowych, a w toku opieki seminaryjnej przygotowują prace magisterskie.
Od II do V roku studenci realizują praktyki pedagogiczne i zawodowe, które umożliwiają zdobycie pełnych kwalifikacji i uprawnień pedagogicznych.
Całemu cyklowi studiów, na I, II, III, IV i V roku studentom proponowany jest spersonalizowany tutoring rozwoju. Moduł związany z tutoringiem ma charakter wybitnie indywidualny, ukierunkowany na rozwój zainteresowań studenta związanych z potrzebami przyszłego zawodu.
W programie kształcenia student ma obowiązek realizować zajęcia przewidziane planem studiów. Ma także możliwość realizacji zajęć do wyboru, które w programie studiów stanowią nie mniej niż 5% punktów ECTS z ogólnej liczby punktów, potrzebnych do ukończenia studiów.

Graduation

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych planem studiów, przygotowanie pod kierunkiem promotora pracy dyplomowej (magisterskiej) oraz pomyślne zdanie egzaminu dyplomowego, sprawdzającego zakładane efekty uczenia się.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Podstawy pedagogiki
45 4 exam O
Psychologia ogólna
45 5 exam O
Biomedyczne podstawy rozwoju
45 4 graded credit O
Socjologia
30 - assessment O
Emisja głosu
45 3 assessment O
Trening interpersonalny
30 1 assessment O
Ochrona własności intelektualnej
15 1 graded credit O
Spersonalizowany tutoring rozwoju I
15 - assessment O
Podstawy umiejętności studiowania
30 2 graded credit O
Physical Education
30 - assessment O
4 - assessment O

Dodatkowa informacja na temat realizacji praktyk

W 2 semestrze, na 1 roku studiów, program przewiduje praktykę pedagogiczną (ogólnopedagogiczną - hospitacyjną) w wymiarze 50 godzin, z czego 45 godzin przeznaczone jest na praktykę i 5 godzin na superwizję.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Socjologia
45 6 exam O
Historia filozofii z elementami etyki
45 4 exam O
Historia wychowania
45 4 exam O
Teoria wychowania
60 5 exam O
Dydaktyka ogólna
60 5 exam O
Psychologia rozwojowa i wychowawcza
60 5 exam O
Praktyka pedagogiczna (ogólnopedagogiczna - hospitacyjna) 45 godz. + superwizja 5 godz.
50 2 assessment O
Spersonalizowany tutoring rozwoju I
15 4 assessment O
Kultura języka
45 4 graded credit O
Pierwsza pomoc przedlekarska
15 1 assessment O
Physical Education
30 - assessment O

Dodatkowa informacja na temat realizacji praktyk

W 3 semestrze, na 2 roku studiów, przewidziana jest praktyka pedagogiczna (wychowawczo-dydaktyczna nieciągła) w wymiarze 60 godzin, z czego 55 godzin przeznaczone jest na praktykę, a 5 godzin na superwizję.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Komunikacja interpersonalna
30 2 graded credit O
Podstawy pedagogiki przedszkolnej
45 4 exam O
Integracja w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
30 2 graded credit O
Podstawy edukacji polonistycznej
30 - assessment O
Podstawy edukacji matematycznej
45 - assessment O
Podstawy edukacji społeczno-przyrodniczej
30 - assessment O
Podstawy wychowania fizycznego
30 - assessment O
Metodyka edukacji polonistycznej
45 - assessment O
Metodyka edukacji społeczno-przyrodniczej
30 - assessment O
Metodyka wychowania fizycznego
30 - assessment O
Praktyka pedagogiczna (wychowawczo-dydaktyczna - nieciągła) 55 godz. + superwizja 5 godz.
60 3 assessment O
Spersonalizowany tutoring rozwoju II
15 - assessment O
Foreign language course
O
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej
45 4 exam O
Elementy logopedii z reedukacją
45 4 exam O
Podstawy edukacji polonistycznej
45 6 graded credit O
Podstawy edukacji matematycznej
30 6 graded credit O
Podstawy edukacji społeczno-przyrodniczej
30 5 graded credit O
Podstawy wychowania fizycznego
45 5 graded credit O
Podstawy edukacji informatycznej
45 4 graded credit O
Metodyka edukacji polonistycznej
45 6 graded credit O
Metodyka edukacji społeczno-przyrodniczej
45 6 graded credit O
Metodyka wychowania fizycznego
30 6 graded credit O
Spersonalizowany tutoring rozwoju II
15 4 assessment O
Foreign language course
O

Dodatkowa informacja na temat realizacji praktyk

W 5 semestrze, na 3 roku studiów, zaplanowano praktykę pedagogiczną - projekt edukacyjny w przedszkolu lub w klasach 1-3 - w wymiarze 30 godzin, z czego 25 godzin przeznaczonych jest na zajęcia i 5 godzin na superwizję.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Podstawy edukacji plastycznej
45 4 graded credit O
Podstawy edukacji muzycznej
45 4 graded credit O
Podstawy edukacji zdrowotnej
45 4 graded credit O
Współczesne kierunki pedagogiczne
45 4 exam O
Metodyka edukacji informatycznej i posługiwania się technologią informacyjno-komunikacyjną
30 - assessment O
Metodyka edukacji plastycznej
30 - assessment O
Metodyka edukacji muzycznej
30 - assessment O
Metodyka edukacji matematycznej
45 - assessment O
Praktyka pedagogiczna (projekt edukacyjny w przedszkolu lub w klasach 1-3) 25 godz. + superwizja 5 godz.
30 2 assessment O
Spersonalizowany tutoring rozwoju III
15 - assessment O
Foreign language course
O
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Metodologia badań pedagogicznych
30 2 exam O
Teoretyczne podstawy kształtowania stosunków interpersonalnych
30 2 exam O
Podstawy pedagogki specjalnej
30 2 exam O
Zaburzenia w zachowaniu dzieci
30 2 exam O
Metodyka edukacji matematycznej
45 6 graded credit O
Metodyka edukacji informatycznej i posługiwania się technologią informacyjno-komunikacyjną
45 6 graded credit O
Metodyka edukacji plastycznej
45 6 graded credit O
Metodyka edukacji muzycznej
45 6 graded credit O
Metodyka edukacji zdrowotnej
45 4 graded credit O
Spersonalizowany tutoring rozwoju III
15 4 assessment O

Dodatkowa informacja na temat realizacji praktyk

Na 4 roku, w pierwszych dwóch tygodniach października, program przewiduje praktykę ciągłą w przedszkolu w wymiarze 50 godzin, z czego 45 godzin przeznaczone jest na zajęcia i 5 godzin na superwizję.

Dodatkowa informacja na temat realizacji seminarium magisterskiego

Seminaria magisterskie, mimo że zostały oznaczone jako obligatoryjne ("O"), są traktowane jako przedmioty fakultatywne, gdyż student ma prawo wybrać spośród kilku proponowanych grup prowadzonych przez różnych promotorów.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Warsztat badawczy pedagoga I
30 2 graded credit O
Adaptacja dziecka w przedszkolu i w szkole
30 3 graded credit O
Praca z dzieckiem ze SPE w przedszkolu i w szkole
45 4 graded credit O
Profilaktyka zaburzeń w zachowaniu dzieci
30 2 exam O
Pedagogika zabawy
30 2 graded credit O
Projektowanie spersonalizowanych strategii edukacyjnych w przedszkolu i w klasach 1-3
30 - assessment O
Psychologiczne i pedagogiczne podstawy nauczania języka obcego
60 3 graded credit O
Podstawy edukacji technicznej
45 4 graded credit O
Metodyka nauczania dzieci języka angielskiego
45 - assessment O
Praktyka pedagogiczna [ciągła w przedszkolu (2 tyg. w X)] 45 godz. + superwizja 5 godz.
50 2 assessment O
Spersonalizowany tutoring rozwoju IV
15 - assessment O
Seminarium magisterskie I
30 - assessment O

Dodatkowa informacja na temat realizacji przedmiotu w języku obcym

Przedmiot w języku obcym, mimo że został oznaczony jako obligatoryjny ("O"), jest traktowany jako przedmiot fakultatywny, gdyż student ma prawo wybrać spośród kilku proponowanych przedmiotów w języku obcym.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Warsztat badawczy pedagoga II
30 2 graded credit O
Projektowanie dydaktyczne zajęć zintegrowanych
30 2 graded credit O
Projektowanie spersonalizowanych strategii edukacyjnych w przedszkolu i w klasach 1-3
30 3 graded credit O
Program i podręcznik w edukacji wczesnoszkolnej
30 2 graded credit O
Wspieranie rozwoju dziecka
30 2 graded credit O
Metodyka edukacji technicznej
45 5 graded credit O
Metodyka nauczania dzieci języka angielskiego
45 6 graded credit O
Spersonalizowany tutoring rozwoju IV
15 4 assessment O
Edukacja muzealna dla dzieci
30 3 graded credit O
Przedmiot w języku obcym
30 3 graded credit O
Seminarium magisterskie I
30 6 assessment O

Dodatkowa informacja na temat realizacji praktyk

Na 5 roku, w pierwszych dwóch tygodniach października, program przewiduje praktykę ciągłą w klasach I-III szkoły podstawowej w wymiarze 50 godzin, z czego 45 godzin przeznaczone jest na zajęcia i 5 godzin na superwizję.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Pedagogika ogólna
30 3 exam O
Teoria i modele szkoły
30 3 graded credit O
Koncepcje dziecka i dzieciństwa
30 2 exam O
Pedeutologia
30 2 graded credit O
Edukacja międzykulturowa
45 3 exam O
Elementy prawa w przedszkolu i w szkole
30 2 graded credit O
Współpraca z rodzicami i środowiskiem pozaszkolnym
30 3 graded credit O
Warsztat umiejętności wychowawczych
30 3 graded credit O
Diagnostyka pedagogiczna
60 7 graded credit O
Interwencja kryzysowa
15 2 graded credit O
Praktyka pedagogiczna [ciągła w klasach 1-3 (2 tyg. w X)] 45 godz. + superwizja 5 godz.
50 2 assessment O
Spersonalizowany tutoring rozwoju V
15 - assessment O
Seminarium magisterskie II
30 - assessment O
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Kompetencje relacyjne w pracy pedagoga
30 2 assessment O
Psychoedukacja twórczości
30 3 graded credit O
Kompetencje międzykulturowe w pracy nauczyciela
30 2 graded credit O
Ewaluacja i ocena w przedszkolu i w szkole
30 3 graded credit O
Upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie kulturowym
30 2 graded credit O
Ochrona praw dziecka
30 2 graded credit O
Spersonalizowany tutoring rozwoju V
15 4 assessment O
Seminarium magisterskie II
30 10 assessment O