A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne jednolite magisterskie Wydział Filozoficzny

Pedagogika specjalna

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filozoficzny
Nazwa kierunku: Pedagogika specjalna
Poziom: jednolite magisterskie
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Pedagogika

Program

Klasyfikacja ISCED: 0111
Liczba semestrów: 10
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Na I roku studiów na kierunku "Pedagogika specjalna" w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej realizowane są zajęcia z przedmiotów ogólnopedagogicznych oraz przedmioty z zakresu filozofii, psychologii, nauk socjologicznych i nauk o zdrowiu dające podbudowę wiedzy pedagogicznej. Ponadto studenci na I roku realizują zajęcia z wychowania fizycznego, a na II oraz III roku lektorat z języka obcego nowożytnego.

Począwszy od II roku studenci realizują przedmioty z zakresu kształcenia kierunkowego obejmujące: przygotowanie merytoryczne, przygotowanie psychologiczne do pracy z dziećmi i młodzieży z potrzebą kształcenia specjalnego; przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi i młodzieży z potrzebami kształcenia specjalnego, przygotowanie pedagogiczne do pracy z osobami dorosłymi z niepełnosprawnościami, dydaktyka specjalna, diagnostyka w pedagogice specjalnej.  Równolegle studenci realizują zajęcia z zakresu edukacji włączającej oraz przygotowania specjalizacyjnego.            

Począwszy od III roku studenci realizują przedmioty fakultatywne, ujęte jako grupy przedmiotów obejmujące przygotowanie: specjalizacyjne - merytoryczne; specjalizacyjne - dydaktyczno-metodyczne. W przypadku przedmiotów fakultatywnych ujętych w grupach przedmiotów student wybierać będzie z danej grupy określoną w planie na dany semestr ich liczbę. Ponadto studenci na IV i V roku mają możliwość realizacji wykładów monograficznych, które na są profilowane pod kątem przygotowania specjalizacyjnego - merytorycznego.

W przypadku przedmiotów fakultatywnych i wykładów monograficznych studenci będą mieli możliwość wyboru realizowanego przedmiotu z listy, aktualizowanej w każdym roku akademickim. Lista ta będzie zawierała dwukrotnie większą ilość propozycji do wyboru niż wynika to z koniecznej do zrealizowania w danym semestrze liczby zajęć danego typu.

Na IV oraz V roku studenci dokonują wyboru przedmiotu prowadzonego w języku obcym, którego obszar tematyczny dotyczy zagadnień resocjalizacyjnych.

Od II roku studenci realizują praktyki pedagogiczne i zawodowe, których realizacja umożliwia studentom uzyskanie uprawnień pedagogicznych. Specyfiką tych praktyk jest nacisk położony na zdobycie umiejętności pedagogicznych i zawodowych wymagających pracy własnej studenta poza godzinami kontaktowymi. Wymagania co do zakresu pracy własnej studenta określone zostaną w ramach sylabusów szczegółowych do danej praktyki.

Ukończenie studiów

Złożenie pracy dyplomowej i zdanie egzaminu dyplomowego

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Socjologia
30 - zaliczenie O
Psychologia ogólna
30 3 egzamin O
Psychologia społeczna
30 2 egzamin O
4 - zaliczenie O
Logika praktyczna
20 1 egzamin O
Ochrona własności intelektualnej
15 1 zaliczenie na ocenę O
Pierwsza pomoc przedlekarska
15 1 zaliczenie O
Emisja głosu i kultura języka
45 3 zaliczenie O
Podstawy pedagogiki
30 3 egzamin O
Technologie informacyjne
30 2 zaliczenie na ocenę O
Trening interpersonalny
30 2 zaliczenie O
Historia filozofii z elementami etyki
45 5 egzamin O
Historia wychowania
45 4 egzamin O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Socjologia
60 5 egzamin O
Biomedyczne podstawy rozwoju w cyklu życia
45 5 egzamin O
Dydaktyka ogólna
45 4 egzamin O
Psychologia rozwojowa i wychowania
60 5 egzamin O
Teoria wychowania
45 5 egzamin O
Pedagogika społeczna
30 2 egzamin O
Podstawy pedagogiki specjalnej
45 3 egzamin O
Elementy treningu zastępowania agresji
30 1 zaliczenie na ocenę O
Elementy prawa i organizacji systemu oświaty
30 3 egzamin O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
30 3 egzamin O
Pedagogika resocjalizacyjna
30 - zaliczenie O
Oligofrenopedagogika
30 3 zaliczenie na ocenę O
Surdopedagogika
30 3 zaliczenie na ocenę O
Tyflopedagogika
30 3 zaliczenie na ocenę O
Pedagogika lecznicza
30 3 zaliczenie na ocenę O
Komunikacja interpersonalna
20 2 zaliczenie na ocenę O
Andragogika specjalna
30 3 zaliczenie na ocenę O
Profilaktyka społeczna i systemy prewencji
60 5 egzamin O
Psychologia rehabilitacji
30 3 egzamin O
Lektorat z języka obcego
O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Pedagogika resocjalizacyjna
60 6 egzamin O
Filozofia edukacji
30 2 zaliczenie na ocenę O
Prawne podstawy resocjalizacji i rehabilitacji
30 3 zaliczenie na ocenę O
Dydaktyka specjalna
60 5 zaliczenie na ocenę O
Doradztwo zawodowe dla osób z niepełnosprawnościami
30 3 zaliczenie na ocenę O
Instytucjonalne i środowiskowe formy wsparcia osób z niepełnosprawnościami
30 3 zaliczenie na ocenę O
Metodyka pracy asystenta osoby niepełnosprawnej
30 3 zaliczenie na ocenę O
Praktyka pedagogiczna (ogólnopedagogiczna - hospitacyjna szkoły podstawowe))
30 3 zaliczenie O
Psychologia kliniczna
30 2 egzamin O
Teoretyczne podstawy kształtowania stosunków interpersonalnych
30 2 egzamin O
Zaburzenia w zachowaniu dzieci
30 3 zaliczenie na ocenę O
Lektorat z języka obcego
O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Podstawy seksuologii
30 3 zaliczenie na ocenę O
Profilaktyka zachowań ryzykownych w szkole
30 2 zaliczenie na ocenę O
Podstawy edukacji integracyjnej i włączającej
30 2 egzamin O
Diagnostyka pedagogiczna
60 6 zaliczenie na ocenę O
Teorie dewiacji i współczesne zjawiska dewiacyjne
30 - zaliczenie O
Metodyka pracy pedagoga szkolnego w klasach integracyjnych
45 3 zaliczenie na ocenę O
Podstawy logopedii
30 2 zaliczenie O
Podstawy rewalidacji indywidualnej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
30 3 zaliczenie na ocenę O
Praktyka pedagogiczna (wychowawczo-dydaktyczna) {asystencka-szkoły podstawowespecjalne/integracyjne}
60 8 zaliczenie O
Lektorat z języka obcego
O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Współczesne kierunki pedagogiczne
45 4 egzamin O
Metodyka pracy pedagoga szkolnego w grupach zróżnicowanych
45 3 zaliczenie na ocenę O
Metodologia badań pedagogicznych
45 4 egzamin O
Indywidualne programy w edukacji inkluzyjnej
30 3 zaliczenie na ocenę O
Konstruowanie i ewaluacja szkolnych programów wychowawczo-profilaktycznych
30 3 zaliczenie na ocenę O
Metody przeglądu systematycznego
20 1 zaliczenie na ocenę O
Przedmiot fakultatywny: 1 Przygotowanie specjalizacyjne - merytoryczne
30 2 zaliczenie F
Teorie dewiacji i współczesne zjawiska dewiacyjne
30 5 egzamin O
Podstawy wczesnego wspomagania rozwoju
30 2 zaliczenie na ocenę O
Lektorat z języka obcego
O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Metodyka pracy profilaktycznej i resocjalizacyjnej w środowisku otwartym
30 2 zaliczenie na ocenę O
Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym
30 2 zaliczenie na ocenę O
Systemy i koncepcje resocjalizacji
30 3 zaliczenie na ocenę O
Specyfika pracy pedagoga resocjalizacyjnego w szkole
30 2 zaliczenie na ocenę O
Elementy oddziaływań terapeutycznych w resocjalizacji
30 2 zaliczenie na ocenę O
Seminarium magisterskie 1
30 - zaliczenie O
Badania jakościowe w grupach defaworyzowanych i w wymagającym terenie
30 2 zaliczenie na ocenę O
Projektowanie spersonalizowanych strategii edukacyjnych
45 3 zaliczenie na ocenę O
Terapia pedagogiczna
45 4 zaliczenie na ocenę O
Przedmiot fakultatywny:2 Przygotowanie specjalizacyjne - dydaktyczno-metodyczne
30 3 zaliczenie F
Planowanie, realizacja i ewaluacja indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych
45 4 zaliczenie na ocenę O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyka pedagogiczna (projekt wychowawczo-profilaktyczny) {hospitacyjna-przedszkole specjalne/integracyjne 10h, pedagog szkolny 30h} [asystencka - szkoła ponadpodstawowa specjalna/integracyjna 80h]
120 4 zaliczenie O
Elementy statystyki
30 3 egzamin O
Metodyka wychowania resocjalizującego (z praktyką 15h)
45 3 egzamin O
Kompetencje międzykulturowe w edukacji włączającej
30 2 zaliczenie na ocenę O
Socjoterapia
45 3 zaliczenie na ocenę O
Wykład monograficzny: 1 Przygotowanie specjalizacyjne- merytoryczne
30 3 egzamin F
Seminarium magisterskie 1
30 8 zaliczenie O
Przedmiot do wyboru w języku obcym
30 4 zaliczenie F
Przedmiot fakultatywny 3 Przygotowanie specjalizacyjne - merytoryczne
30 2 zaliczenie F
Przedmiot fakultatywny: 4 Przygotowanie specjalizacyjne - dydaktyczno-metodyczne
30 3 zaliczenie F
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Pedagogika ogólna
45 3 egzamin O
Podstawy psychoterapii uzależnień
45 3 egzamin O
Polityka społeczna
30 3 egzamin O
Metodyka pracy kuratora sądowego (z praktyką 5h)
30 2 zaliczenie na ocenę O
Elementy psychoterapii dzieci
30 3 zaliczenie na ocenę O
Streetworking i pedagogika podwórkowa (z praktyką 10h)
30 3 zaliczenie na ocenę O
Opracowanie danych ilościowych
30 2 zaliczenie na ocenę O
Opracowanie danych jakościowych
30 2 zaliczenie na ocenę O
Seminarium magisterskie 2
30 - zaliczenie O
Ochrona praw dziecka i praw osób z niepełnosprawnościami
30 3 zaliczenie na ocenę O
Pedeutologia
20 2 egzamin O
Podstawy tutoringu uczniowskiego w edukacji włączającej
30 2 zaliczenie na ocenę O
Przedmiot do wyboru w języku obcym
30 4 zaliczenie F
Przedmiot fakultatywny 7: Przygotowanie specjalizacyjne - dydaktyczno-metodyczne
30 3 zaliczenie F
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Samopomoc w resocjalizacji
20 2 zaliczenie O
Interwencja kryzysowa
30 2 zaliczenie na ocenę O
Techniki mediacyjne w resocjalizacji
30 2 zaliczenie na ocenę O
Metody twórczej resocjalizacji
30 2 zaliczenie na ocenę O
Seminarium magisterskie 2
30 8 zaliczenie O
Wykład monograficzny 2 - Przygotowanie specjalizacyjne-merytoryczn
30 3 egzamin F
Przedmiot fakultatywny 5: Przygotowanie specjalizacyjne - merytoryczne
30 2 zaliczenie F
Praktyka zawodowa (hospitacyjno-asystencka - placówki resocjalizacyjne 75h) [asystencka - placówki specjalne: WTZ, dzienne ośreodki wsparcia, NGO, 45h]
120 4 zaliczenie O