A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne jednolite magisterskie Wydział Filozoficzny

Psychologia

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filozoficzny
Nazwa kierunku: Psychologia
Poziom: jednolite magisterskie
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Psychologia

Program

Klasyfikacja ISCED: 0313
Liczba semestrów: 10
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Program studiów obejmuje trzy podstawowe kategorie treści kształcenia dotyczące: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Plan studiów podzielony jest na dwa etapy: obligatoryjny oraz fakultatywny. Etap obligatoryjny - obejmujący kursy obowiązkowe - realizowany przez 6 semestrów, umożliwia studentom nabycie podstawowej i wszechstronnej wiedzy w zakresie różnych dziedzin psychologii. Etap fakultatywny pozwala na poszerzenie wiedzy na poziomie specjalistycznym. Od IV roku student w pewnym stopniu sam decyduje o planie kształcenia, wybierając z oferty Instytutu Psychologii kursy fakultatywne i jeden z czterech modułów specjalizacyjnych, w dziedzinie, która jest dla niego najbardziej interesująca. Moduły specjalizacyjne, które student może realizować w Instytucie Psychologii to: Psychologia edukacji; Psychologia w praktyce klinicznej, terapeutycznej i sądowej; Psychologia zmiany zachowań: jednostka, grupa, organizacja; Psychologia jako nauka.

Moduł Psychologia edukacji przygotowuje do pracy w poradniach psychologicznych dla dzieci i młodzieży, szkołach, przedszkolach oraz innych placówkach oświatowych, a także ośrodkach pomocy psychologicznej dla dziecka i jego rodziny oraz placówkach zajmujących się wspomaganiem rozwoju osób dorosłych.

Moduł Psychologia w praktyce klinicznej, terapeutycznej i sądowej ma na celu zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi i elementami praktyki psychologii klinicznej. Dobór kursów został dokonany z myślą o studentach, którzy planują w przyszłości zajmować się szeroko rozumianą pomocą psychologiczną, diagnozą i opiniowaniem. Moduł dzieli się na dwie specjalizacje: Psychoterapia (dedykowana dla studentów zamierzających podjąć szkolenia z zakresu psychoterapii) oraz Diagnoza i opiniowanie sądowe (dla studentów przygotowujących się do pracy psychologa opiniującego na potrzeby sądu).

Moduł Psychologia zmiany zachowań: jednostka, grupa, organizacja wprowadza w zagadnienia związane z identyfikacją, analizą oraz stymulowaniem zmian psychologicznych i społecznych. Zmiana rozpatrywana będzie na poziomie indywidualnym, jak i na poziomie międzyludzkim i grupowym oraz na poziomie społeczno-kulturowym. Zdobyta wiedza ma służyć rozwijaniu praktycznych umiejętności projektowania treningów, szkoleń, interwencji, kampanii społecznych i innych narzędzi wspierających zmianę zachowań, zarówno indywidualnych, jak i społecznych.

Moduł Psychologia jako nauka ma na celu przygotowanie studentów do uprawiania nauki na poziomie doktorskim. W skład modułu wchodzą trzy kategorie kursów: metodologiczne, obejmujące szkolenie w stosowaniu zaawansowanych procedur i modeli statystycznych; warsztatowe, mające na celu rozwój umiejętności potrzebnych w pracy badawczej oraz praktyczne, jako współudział w realizacji wybranych projektów badawczych. Część zajęć w ramach tego modułu odbywa się w języku angielskim.

Realizacja modułu umożliwia studentowi specjalizowanie się, to znaczy ukierunkowane pogłębianie wiedzy w wybranym obszarze psychologii, poznanie metod diagnozy i pomocy psychologicznej charakterystycznych dla tego obszaru, a także zdobycie umiejętności praktycznych. Zajęcia teoretyczno-metodologiczne w każdym z zaproponowanych modułów prowadzone są przez specjalistów-teoretyków w danej dziedzinie, a zajęcia związane z praktyką psychologiczną realizowane są przez psychologów-praktyków.

Ukończenie studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest spełnienie odpowiednich wymagań, w tym: zaliczenie kursów dających w sumie 300 ECTS, w których skład wchodzą: realizacja kursów w ramach czterech bloków (I - III rok), egzamin z języka angielskiego, wychowanie fizyczne, szkolenie dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia (BHK), Diagnoza psychologiczna, Etyka zaawansowana, kursy wprowadzające do modułów specjalizacyjnych, kursy w ramach realizowanego modułu, staż - praktyki zawodowe, projekt badawczy, tutoringi oraz kursy fakultatywne (w tym kurs w języku angielskim).

Poza pracami etapowymi, referatami, kolokwiami czy egzaminami, student zobowiązany jest także do przygotowania i złożenia pracy magisterskiej. Po trzecim roku studiów student wybiera tematykę projektu badawczego, który realizuje dwa lata, w sumie 550 godzin (zaplanowane godziny obejmują udział w seminarium, konsultacje z promotorem, prowadzenie badań, zajęcia praktyczne w projekcie badawczym innym niż badania przygotowane do pracy magisterskiej oraz pisanie pracy magisterskiej). Po ukończeniu i zaakceptowaniu przez promotora, praca magisterska poddawana jest kontroli w systemie antyplagiatowym i trafia do recenzji.  Recenzje przygotowują promotor i recenzent. Obowiązuje zasada, że co najmniej jeden z recenzentów musi mieć status samodzielnego pracownika naukowego. Egzamin magisterski jest ustny i polega na zadaniu studentowi co najmniej trzech pytań: z zakresu zagadnień z pracy magisterskiej, z działu psychologii związanego z tematyką pracy oraz pytanie sprawdzające ogólną wiedzę studenta, losowane z przygotowanego zestawu zagadnień z wszystkich działów psychologii. W przypadku uzyskania przez studenta oceny niedostatecznej, egzamin jest powtarzany w terminie zgodnym z Regulaminem Studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Student w ciągu trzech pierwszych lat studiów zobowiązany jest do zrealizowania kursów obowiązkowych, wchodzących w skład czterech bloków: Umiejętności akademickie, Podejście multidyscyplinarne, Metody oraz Podstawy psychologii. Dodatkowo w ramach kursów obowiązkowych student zobligowany jest do zrealizowania: lektoratu z języka angielskiego, wychowania fizycznego, czterech kursów wprowadzających do modułów specjalizacyjnych oraz tutoringu. Po ukończeniu III roku studiów student dokonuje wyboru jednego z czterech oferowanych modułów specjalizacyjnych, w ramach których realizuje staż/praktykę w wybranym przez siebie miejscu, przygotowuje pracę magisterską oraz realizuje kursy fakultatywne. Lista tych kursów oferowanych w kolejnych latach może ulec zmianie i jest każdorazowo zatwierdzana przez Radę Naukową Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego  oraz publikowana na stronie Instytutu.

Dodatkowo na pierwszym roku studiów istnieje możliwość uczęszczania na dodatkowy, fakultatywny lektorat z języka angielskiego, dedykowany dla studentów chcących podnieść znajomość tego języka przed obowiązkowym lektoratem na roku drugim.

Pełną informację o zasadach studiowania na kierunku psychologia można znaleźć na stronie internetowej Instytutu Psychologii UJ https://psychologia.uj.edu.pl

 

 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Biologiczne mechanizmy zachowania I
60 6 egzamin O
Kompetencje inter i intrapersonalne w kontekście studiowania
20 1 zaliczenie O
Metody w psychologii I
60 6 egzamin O
Studiowanie w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
20 1 zaliczenie O
4 - zaliczenie O
Umiejętności akademickie
20 1 zaliczenie O
Wiedza o nauce
30 4 egzamin O
Wprowadzenie do filozofii
30 3 egzamin O
Wprowadzenie do psychologii
45 5 egzamin O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O

Student w ciągu trzech pierwszych lat studiów zobowiązany jest do zrealizowania kursów obowiązkowych, wchodzących w skład czterech bloków: Umiejętności akademickie, Podejście multidyscyplinarne, Metody oraz Podstawy psychologii. Dodatkowo w ramach kursów obowiązkowych student zobligowany jest do zrealizowania: lektoratu z języka angielskiego, wychowania fizycznego, czterech kursów wprowadzających do modułów specjalizacyjnych oraz tutoringu. Po ukończeniu III roku studiów student dokonuje wyboru jednego z czterech oferowanych modułów specjalizacyjnych, w ramach których realizuje staż/praktykę w wybranym przez siebie miejscu, przygotowuje pracę magisterską oraz realizuje kursy fakultatywne. Lista tych kursów oferowanych w kolejnych latach może ulec zmianie i jest każdorazowo zatwierdzana przez Radę Naukową Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego  oraz publikowana na stronie Instytutu.

Dodatkowo na pierwszym roku studiów istnieje możliwość uczęszczania na dodatkowy, fakultatywny lektorat z języka angielskiego, dedykowany dla studentów chcących podnieść znajomość tego języka przed obowiązkowym lektoratem na roku drugim.

Pełną informację o zasadach studiowania na kierunku psychologia można znaleźć na stronie internetowej Instytutu Psychologii UJ https://psychologia.uj.edu.pl

 

 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Biologiczne mechanizmy zachowania II
30 4 egzamin O
Etyka zawodu psychologa
30 3 egzamin O
Historia myśli psychologicznej
60 7 egzamin O
Metody w psychologii II
60 6 egzamin O
Psychologia społeczna I
60 6 egzamin O
Wprowadzenie do antropologii społecznej i kulturowej
30 3 egzamin O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Zaproszenie do socjologii
30 4 egzamin O

Student w ciągu trzech pierwszych lat studiów zobowiązany jest do zrealizowania kursów obowiązkowych, wchodzących w skład czterech bloków: Umiejętności akademickie, Podejście multidyscyplinarne, Metody oraz Podstawy psychologii. Dodatkowo w ramach kursów obowiązkowych student zobligowany jest do zrealizowania: lektoratu z języka angielskiego, wychowania fizycznego, czterech kursów wprowadzających do modułów specjalizacyjnych oraz tutoringu. Po ukończeniu III roku studiów student dokonuje wyboru jednego z czterech oferowanych modułów specjalizacyjnych, w ramach których realizuje staż/praktykę w wybranym przez siebie miejscu, przygotowuje pracę magisterską oraz realizuje kursy fakultatywne. Lista tych kursów oferowanych w kolejnych latach może ulec zmianie i jest każdorazowo zatwierdzana przez Radę Naukową Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego  oraz publikowana na stronie Instytutu.

Dodatkowo na pierwszym roku studiów istnieje możliwość uczęszczania na dodatkowy, fakultatywny lektorat z języka angielskiego, dedykowany dla studentów chcących podnieść znajomość tego języka przed obowiązkowym lektoratem na roku drugim.

Pełną informację o zasadach studiowania na kierunku psychologia można znaleźć na stronie internetowej Instytutu Psychologii UJ https://psychologia.uj.edu.pl

 

 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Metody w psychologii III
30 3 egzamin O
Osobowość
40 4 egzamin O
Pomiar w psychologii I
60 6 egzamin O
Psychologia rozwoju człowieka I
60 6 egzamin O
Psychologia społeczna II
60 6 egzamin O
Różnice indywidualne
40 4 egzamin O
Lektorat z języka obcego
O

Student w ciągu trzech pierwszych lat studiów zobowiązany jest do zrealizowania kursów obowiązkowych, wchodzących w skład czterech bloków: Umiejętności akademickie, Podejście multidyscyplinarne, Metody oraz Podstawy psychologii. Dodatkowo w ramach kursów obowiązkowych student zobligowany jest do zrealizowania: lektoratu z języka angielskiego, wychowania fizycznego, czterech kursów wprowadzających do modułów specjalizacyjnych oraz tutoringu. Po ukończeniu III roku studiów student dokonuje wyboru jednego z czterech oferowanych modułów specjalizacyjnych, w ramach których realizuje staż/praktykę w wybranym przez siebie miejscu, przygotowuje pracę magisterską oraz realizuje kursy fakultatywne. Lista tych kursów oferowanych w kolejnych latach może ulec zmianie i jest każdorazowo zatwierdzana przez Radę Naukową Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego  oraz publikowana na stronie Instytutu.

Dodatkowo na pierwszym roku studiów istnieje możliwość uczęszczania na dodatkowy, fakultatywny lektorat z języka angielskiego, dedykowany dla studentów chcących podnieść znajomość tego języka przed obowiązkowym lektoratem na roku drugim.

Pełną informację o zasadach studiowania na kierunku psychologia można znaleźć na stronie internetowej Instytutu Psychologii UJ https://psychologia.uj.edu.pl

 

 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Emocje i motywacja
40 4 egzamin O
Metody w psychologii IV
60 6 egzamin O
Pomiar w psychologii II
30 3 egzamin O
Psychologia i neuronauka poznawcza I
90 9 egzamin O
Psychologia rozwoju człowieka II
60 6 egzamin O
Tutoring 1: Krytyczna analiza tekstu naukowego
15 3 zaliczenie O
Lektorat z języka obcego
O

Student w ciągu trzech pierwszych lat studiów zobowiązany jest do zrealizowania kursów obowiązkowych, wchodzących w skład czterech bloków: Umiejętności akademickie, Podejście multidyscyplinarne, Metody oraz Podstawy psychologii. Dodatkowo w ramach kursów obowiązkowych student zobligowany jest do zrealizowania: lektoratu z języka angielskiego, wychowania fizycznego, czterech kursów wprowadzających do modułów specjalizacyjnych oraz tutoringu. Po ukończeniu III roku studiów student dokonuje wyboru jednego z czterech oferowanych modułów specjalizacyjnych, w ramach których realizuje staż/praktykę w wybranym przez siebie miejscu, przygotowuje pracę magisterską oraz realizuje kursy fakultatywne. Lista tych kursów oferowanych w kolejnych latach może ulec zmianie i jest każdorazowo zatwierdzana przez Radę Naukową Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego  oraz publikowana na stronie Instytutu.

Dodatkowo na pierwszym roku studiów istnieje możliwość uczęszczania na dodatkowy, fakultatywny lektorat z języka angielskiego, dedykowany dla studentów chcących podnieść znajomość tego języka przed obowiązkowym lektoratem na roku drugim.

Pełną informację o zasadach studiowania na kierunku psychologia można znaleźć na stronie internetowej Instytutu Psychologii UJ https://psychologia.uj.edu.pl

 

 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Psychologia edukacji
60 7 egzamin O
Psychologia i neuronauka poznawcza II
55 5 egzamin O
Psychologia kliniczna i zdrowia - wprowadzenie
90 9 egzamin O
Psychologiczne koncepcje człowieka
60 7 egzamin O
Tutoring 2: Praktyka eksperymentalna i metodologiczna
15 - - O
Lektorat z języka obcego
O

Student w ciągu trzech pierwszych lat studiów zobowiązany jest do zrealizowania kursów obowiązkowych, wchodzących w skład czterech bloków: Umiejętności akademickie, Podejście multidyscyplinarne, Metody oraz Podstawy psychologii. Dodatkowo w ramach kursów obowiązkowych student zobligowany jest do zrealizowania: lektoratu z języka angielskiego, wychowania fizycznego, czterech kursów wprowadzających do modułów specjalizacyjnych oraz tutoringu. Po ukończeniu III roku studiów student dokonuje wyboru jednego z czterech oferowanych modułów specjalizacyjnych, w ramach których realizuje staż/praktykę w wybranym przez siebie miejscu, przygotowuje pracę magisterską oraz realizuje kursy fakultatywne. Lista tych kursów oferowanych w kolejnych latach może ulec zmianie i jest każdorazowo zatwierdzana przez Radę Naukową Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego  oraz publikowana na stronie Instytutu.

Dodatkowo na pierwszym roku studiów istnieje możliwość uczęszczania na dodatkowy, fakultatywny lektorat z języka angielskiego, dedykowany dla studentów chcących podnieść znajomość tego języka przed obowiązkowym lektoratem na roku drugim.

Pełną informację o zasadach studiowania na kierunku psychologia można znaleźć na stronie internetowej Instytutu Psychologii UJ https://psychologia.uj.edu.pl

 

 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Psychologia edukacji - wprowadzenie do modułu
30 3 egzamin O
Psychologia jako nauka
30 3 egzamin O
Psychologia kliniczna jako dziedzina praktyki
45 5 egzamin O
Psychologia w praktyce klinicznej, terapeutycznej i sądowej - wprowadzenie
30 3 egzamin O
Wprowadzenie do psychologii zmiany zachowań
30 3 egzamin O
Tutoring 2: Praktyka eksperymentalna i metodologiczna
20 3 zaliczenie O
Lektorat z języka obcego
O

Od IV roku studiów student w pewnym stopniu sam decyduje o planie kształcenia, wybierając z oferty Instytutu Psychologii jeden z czterech modułów specjalizacyjnych. Moduły specjalizacyjne, które student może realizować w Instytucie Psychologii to: Psychologia edukacji; Psychologia w praktyce klinicznej, terapeutycznej i sądowej; Psychologia zmiany zachowań: jednostka, grupa, organizacja; Psychologia jako nauka. Plan realizacji kursów  dla IV i V roku studiów opisany jest oddzielnie dla każdego modułu specjalizacyjnego. Student do ukończenia wybranego modułu specjalizacyjnego zobowiązany jest do zrealizowania wszystkich kursów obowiązkowych w ramach danego modułu oraz dodatkowo kursów fakultatywnych, za które w sumie na IV i V roku  studiów  uzyskać  powinien minimum 24 ECTS. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w kolejnych latach może ulec zmianie i jest każdorazowo zatwierdzana przez Radę Naukową Instytutu Psychologii oraz publikowana na stronie internetowej  instytutu. 

Do kursów obowiązkowych należy również realizowany w ciągu dwóch lat (IV i V rok) staż - praktyki zawodowe w ilości 275 godzin, za realizację którego student otrzymuje w sumie 10 ECTS (5 ECTS na roku IV oraz 5 ECTS na roku V). Do puli 275 godzin stażu wliczane są staż/praktyka psychologiczna realizowana w ramach wybranego modułu specjalizacyjnego (100 godzin) oraz staż/praktyka psychologiczna w wybranym przez siebie miejscu, innym niż to/te, w którym/których odbywano staż modułowy (w uzgodnieniu z opiekunem praktyk; 100 godzin), a także zajęcia praktyczne z Diagnozy psychologicznej (45 godzin warsztatów - 30 godzin w semestrze 8; 15 godzin w semestrze 9) oraz z Etyki zaawansowanej (30 godzin warsztatów - 15 godzin w semestrze 8; 15 godzin w semestrze 9). Student do pewnego stopnia sam reguluje tempo realizacji stażu. Dodatkowo w ramach modułu student ma obowiązek zrealizowania w sumie 550 godzin projektu badawczego, który obejmuje działania związane z przygotowywaniem pracy magisterskiej. Zaplanowane godziny obejmują udział w seminarium, konsultacje z promotorem, prowadzenie badań, zajęcia praktyczne w projekcie badawczym, innym niż badania przygotowane do pracy magisterskiej oraz pisanie pracy magisterskiej. Za przygotowywanie pracy (w tym udział w seminarium i/lub konsultacje z promotorem) student otrzymuje po 5 ECTS na IV i V roku studiów oraz dodatkowe 10 ECTS za przygotowanie i złożenie pracy magisterskiej.

W każdym z modułów specjalizacyjnych pojawią się tzw. kursy otwarte, które potencjalnie będą dostępne dla studentów spoza modułu. Co roku oferta takich kursów - w porozumieniu z koordynatorami modułów -  będzie ogłaszana na stronie internetowej Instytutu Psychologii i uzależniona od wolnych miejsc. Część kursów oferowanych w ramach modułów specjalizacyjnych,  ze względu na swój specjalistyczny  charakter, osobom spoza modułu nie będzie oferowana.

 

 

 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Diagnoza psychologiczna
30 3 egzamin O
Projekt badawczy
30 - - O
Kursy fakultatywne
O
Psychologia edukacji
Psychologia jako nauka
Psychologia w praktyce klinicznej, terapeutycznej i sądowej
Psychologia zmiany zachowań: jednostka, grupa, organizacja

Od IV roku studiów student w pewnym stopniu sam decyduje o planie kształcenia, wybierając z oferty Instytutu Psychologii jeden z czterech modułów specjalizacyjnych. Moduły specjalizacyjne, które student może realizować w Instytucie Psychologii to: Psychologia edukacji; Psychologia w praktyce klinicznej, terapeutycznej i sądowej; Psychologia zmiany zachowań: jednostka, grupa, organizacja; Psychologia jako nauka. Plan realizacji kursów  dla IV i V roku studiów opisany jest oddzielnie dla każdego modułu specjalizacyjnego. Student do ukończenia wybranego modułu specjalizacyjnego zobowiązany jest do zrealizowania wszystkich kursów obowiązkowych w ramach danego modułu oraz dodatkowo kursów fakultatywnych, za które w sumie na IV i V roku  studiów  uzyskać  powinien minimum 24 ECTS. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w kolejnych latach może ulec zmianie i jest każdorazowo zatwierdzana przez Radę Naukową Instytutu Psychologii oraz publikowana na stronie internetowej  instytutu. 

Do kursów obowiązkowych należy również realizowany w ciągu dwóch lat (IV i V rok) staż - praktyki zawodowe w ilości 275 godzin, za realizację którego student otrzymuje w sumie 10 ECTS (5 ECTS na roku IV oraz 5 ECTS na roku V). Do puli 275 godzin stażu wliczane są staż/praktyka psychologiczna realizowana w ramach wybranego modułu specjalizacyjnego (100 godzin) oraz staż/praktyka psychologiczna w wybranym przez siebie miejscu, innym niż to/te, w którym/których odbywano staż modułowy (w uzgodnieniu z opiekunem praktyk; 100 godzin), a także zajęcia praktyczne z Diagnozy psychologicznej (45 godzin warsztatów - 30 godzin w semestrze 8; 15 godzin w semestrze 9) oraz z Etyki zaawansowanej (30 godzin warsztatów - 15 godzin w semestrze 8; 15 godzin w semestrze 9). Student do pewnego stopnia sam reguluje tempo realizacji stażu. Dodatkowo w ramach modułu student ma obowiązek zrealizowania w sumie 550 godzin projektu badawczego, który obejmuje działania związane z przygotowywaniem pracy magisterskiej. Zaplanowane godziny obejmują udział w seminarium, konsultacje z promotorem, prowadzenie badań, zajęcia praktyczne w projekcie badawczym, innym niż badania przygotowane do pracy magisterskiej oraz pisanie pracy magisterskiej. Za przygotowywanie pracy (w tym udział w seminarium i/lub konsultacje z promotorem) student otrzymuje po 5 ECTS na IV i V roku studiów oraz dodatkowe 10 ECTS za przygotowanie i złożenie pracy magisterskiej.

W każdym z modułów specjalizacyjnych pojawią się tzw. kursy otwarte, które potencjalnie będą dostępne dla studentów spoza modułu. Co roku oferta takich kursów - w porozumieniu z koordynatorami modułów -  będzie ogłaszana na stronie internetowej Instytutu Psychologii i uzależniona od wolnych miejsc. Część kursów oferowanych w ramach modułów specjalizacyjnych,  ze względu na swój specjalistyczny  charakter, osobom spoza modułu nie będzie oferowana.

 

 

 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Etyka zaawansowana
30 3 egzamin O
Projekt badawczy
50 5 zaliczenie O
Kursy fakultatywne
O
Psychologia edukacji
Psychologia jako nauka
Psychologia w praktyce klinicznej, terapeutycznej i sądowej
Psychologia zmiany zachowań: jednostka, grupa, organizacja

Od IV roku studiów student w pewnym stopniu sam decyduje o planie kształcenia, wybierając z oferty Instytutu Psychologii jeden z czterech modułów specjalizacyjnych. Moduły specjalizacyjne, które student może realizować w Instytucie Psychologii to: Psychologia edukacji; Psychologia w praktyce klinicznej, terapeutycznej i sądowej; Psychologia zmiany zachowań: jednostka, grupa, organizacja; Psychologia jako nauka. Plan realizacji kursów  dla IV i V roku studiów opisany jest oddzielnie dla każdego modułu specjalizacyjnego. Student do ukończenia wybranego modułu specjalizacyjnego zobowiązany jest do zrealizowania wszystkich kursów obowiązkowych w ramach danego modułu oraz dodatkowo kursów fakultatywnych, za które w sumie na IV i V roku  studiów  uzyskać  powinien minimum 24 ECTS. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w kolejnych latach może ulec zmianie i jest każdorazowo zatwierdzana przez Radę Naukową Instytutu Psychologii oraz publikowana na stronie internetowej  instytutu. 

Do kursów obowiązkowych należy również realizowany w ciągu dwóch lat (IV i V rok) staż - praktyki zawodowe w ilości 275 godzin, za realizację którego student otrzymuje w sumie 10 ECTS (5 ECTS na roku IV oraz 5 ECTS na roku V). Do puli 275 godzin stażu wliczane są staż/praktyka psychologiczna realizowana w ramach wybranego modułu specjalizacyjnego (100 godzin) oraz staż/praktyka psychologiczna w wybranym przez siebie miejscu, innym niż to/te, w którym/których odbywano staż modułowy (w uzgodnieniu z opiekunem praktyk; 100 godzin), a także zajęcia praktyczne z Diagnozy psychologicznej (45 godzin warsztatów - 30 godzin w semestrze 8; 15 godzin w semestrze 9) oraz z Etyki zaawansowanej (30 godzin warsztatów - 15 godzin w semestrze 8; 15 godzin w semestrze 9). Student do pewnego stopnia sam reguluje tempo realizacji stażu. Dodatkowo w ramach modułu student ma obowiązek zrealizowania w sumie 550 godzin projektu badawczego, który obejmuje działania związane z przygotowywaniem pracy magisterskiej. Zaplanowane godziny obejmują udział w seminarium, konsultacje z promotorem, prowadzenie badań, zajęcia praktyczne w projekcie badawczym, innym niż badania przygotowane do pracy magisterskiej oraz pisanie pracy magisterskiej. Za przygotowywanie pracy (w tym udział w seminarium i/lub konsultacje z promotorem) student otrzymuje po 5 ECTS na IV i V roku studiów oraz dodatkowe 10 ECTS za przygotowanie i złożenie pracy magisterskiej.

W każdym z modułów specjalizacyjnych pojawią się tzw. kursy otwarte, które potencjalnie będą dostępne dla studentów spoza modułu. Co roku oferta takich kursów - w porozumieniu z koordynatorami modułów -  będzie ogłaszana na stronie internetowej Instytutu Psychologii i uzależniona od wolnych miejsc. Część kursów oferowanych w ramach modułów specjalizacyjnych,  ze względu na swój specjalistyczny  charakter, osobom spoza modułu nie będzie oferowana.

 

 

 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Projekt badawczy
50 - - O
Kursy fakultatywne
O
Psychologia edukacji
Psychologia jako nauka
Psychologia w praktyce klinicznej, terapeutycznej i sądowej
Psychologia zmiany zachowań: jednostka, grupa, organizacja

Od IV roku studiów student w pewnym stopniu sam decyduje o planie kształcenia, wybierając z oferty Instytutu Psychologii jeden z czterech modułów specjalizacyjnych. Moduły specjalizacyjne, które student może realizować w Instytucie Psychologii to: Psychologia edukacji; Psychologia w praktyce klinicznej, terapeutycznej i sądowej; Psychologia zmiany zachowań: jednostka, grupa, organizacja; Psychologia jako nauka. Plan realizacji kursów  dla IV i V roku studiów opisany jest oddzielnie dla każdego modułu specjalizacyjnego. Student do ukończenia wybranego modułu specjalizacyjnego zobowiązany jest do zrealizowania wszystkich kursów obowiązkowych w ramach danego modułu oraz dodatkowo kursów fakultatywnych, za które w sumie na IV i V roku  studiów  uzyskać  powinien minimum 24 ECTS. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w kolejnych latach może ulec zmianie i jest każdorazowo zatwierdzana przez Radę Naukową Instytutu Psychologii oraz publikowana na stronie internetowej  instytutu. 

Do kursów obowiązkowych należy również realizowany w ciągu dwóch lat (IV i V rok) staż - praktyki zawodowe w ilości 275 godzin, za realizację którego student otrzymuje w sumie 10 ECTS (5 ECTS na roku IV oraz 5 ECTS na roku V). Do puli 275 godzin stażu wliczane są staż/praktyka psychologiczna realizowana w ramach wybranego modułu specjalizacyjnego (100 godzin) oraz staż/praktyka psychologiczna w wybranym przez siebie miejscu, innym niż to/te, w którym/których odbywano staż modułowy (w uzgodnieniu z opiekunem praktyk; 100 godzin), a także zajęcia praktyczne z Diagnozy psychologicznej (45 godzin warsztatów - 30 godzin w semestrze 8; 15 godzin w semestrze 9) oraz z Etyki zaawansowanej (30 godzin warsztatów - 15 godzin w semestrze 8; 15 godzin w semestrze 9). Student do pewnego stopnia sam reguluje tempo realizacji stażu. Dodatkowo w ramach modułu student ma obowiązek zrealizowania w sumie 550 godzin projektu badawczego, który obejmuje działania związane z przygotowywaniem pracy magisterskiej. Zaplanowane godziny obejmują udział w seminarium, konsultacje z promotorem, prowadzenie badań, zajęcia praktyczne w projekcie badawczym, innym niż badania przygotowane do pracy magisterskiej oraz pisanie pracy magisterskiej. Za przygotowywanie pracy (w tym udział w seminarium i/lub konsultacje z promotorem) student otrzymuje po 5 ECTS na IV i V roku studiów oraz dodatkowe 10 ECTS za przygotowanie i złożenie pracy magisterskiej.

W każdym z modułów specjalizacyjnych pojawią się tzw. kursy otwarte, które potencjalnie będą dostępne dla studentów spoza modułu. Co roku oferta takich kursów - w porozumieniu z koordynatorami modułów -  będzie ogłaszana na stronie internetowej Instytutu Psychologii i uzależniona od wolnych miejsc. Część kursów oferowanych w ramach modułów specjalizacyjnych,  ze względu na swój specjalistyczny  charakter, osobom spoza modułu nie będzie oferowana.

 

 

 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Projekt badawczy
50 15 zaliczenie O
Kursy fakultatywne
O
Psychologia edukacji
Psychologia jako nauka
Psychologia w praktyce klinicznej, terapeutycznej i sądowej
Psychologia zmiany zachowań: jednostka, grupa, organizacja