A A A
pl | en
A A A
pl | en
2022/23 full-time degree programme long cycle Faculty of Philosophy

Psychology

Basic information

Faculty name: Faculty of Philosophy
Major name: Psychology
Level: long cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Psychology

Programme

ISCED classification: 0313
Number of semesters: 10
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Program studiów obejmuje trzy podstawowe kategorie treści kształcenia dotyczące: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Plan studiów podzielony jest na dwa etapy: obligatoryjny oraz fakultatywny. Etap obligatoryjny - obejmujący kursy obowiązkowe - realizowany przez 6 semestrów, umożliwia studentom nabycie podstawowej i wszechstronnej wiedzy w zakresie różnych dziedzin psychologii. Etap fakultatywny pozwala na poszerzenie wiedzy na poziomie specjalistycznym. Od IV roku student w pewnym stopniu sam decyduje o planie kształcenia, wybierając z oferty Instytutu Psychologii kursy fakultatywne i jeden z czterech modułów specjalizacyjnych, w dziedzinie, która jest dla niego najbardziej interesująca. Moduły specjalizacyjne, które student może realizować w Instytucie Psychologii to: Psychologia edukacji; Psychologia w praktyce klinicznej, terapeutycznej i sądowej; Psychologia zmiany zachowań: jednostka, grupa, organizacja; Psychologia jako nauka.

Moduł Psychologia edukacji przygotowuje do pracy w poradniach psychologicznych dla dzieci i młodzieży, szkołach, przedszkolach oraz innych placówkach oświatowych, a także ośrodkach pomocy psychologicznej dla dziecka i jego rodziny oraz placówkach zajmujących się wspomaganiem rozwoju osób dorosłych.

Moduł Psychologia w praktyce klinicznej, terapeutycznej i sądowej ma na celu zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi i elementami praktyki psychologii klinicznej. Dobór kursów został dokonany z myślą o studentach, którzy planują w przyszłości zajmować się szeroko rozumianą pomocą psychologiczną, diagnozą i opiniowaniem. Moduł dzieli się na dwie specjalizacje: Psychoterapia (dedykowana dla studentów zamierzających podjąć szkolenia z zakresu psychoterapii) oraz Diagnoza i opiniowanie sądowe (dla studentów przygotowujących się do pracy psychologa opiniującego na potrzeby sądu).

Moduł Psychologia zmiany zachowań: jednostka, grupa, organizacja wprowadza w zagadnienia związane z identyfikacją, analizą oraz stymulowaniem zmian psychologicznych i społecznych. Zmiana rozpatrywana będzie na poziomie indywidualnym, jak i na poziomie międzyludzkim i grupowym oraz na poziomie społeczno-kulturowym. Zdobyta wiedza ma służyć rozwijaniu praktycznych umiejętności projektowania treningów, szkoleń, interwencji, kampanii społecznych i innych narzędzi wspierających zmianę zachowań, zarówno indywidualnych, jak i społecznych.

Moduł Psychologia jako nauka ma na celu przygotowanie studentów do uprawiania nauki na poziomie doktorskim. W skład modułu wchodzą trzy kategorie kursów: metodologiczne, obejmujące szkolenie w stosowaniu zaawansowanych procedur i modeli statystycznych; warsztatowe, mające na celu rozwój umiejętności potrzebnych w pracy badawczej oraz praktyczne, jako współudział w realizacji wybranych projektów badawczych. Część zajęć w ramach tego modułu odbywa się w języku angielskim.

Realizacja modułu umożliwia studentowi specjalizowanie się, to znaczy ukierunkowane pogłębianie wiedzy w wybranym obszarze psychologii, poznanie metod diagnozy i pomocy psychologicznej charakterystycznych dla tego obszaru, a także zdobycie umiejętności praktycznych. Zajęcia teoretyczno-metodologiczne w każdym z zaproponowanych modułów prowadzone są przez specjalistów-teoretyków w danej dziedzinie, a zajęcia związane z praktyką psychologiczną realizowane są przez psychologów-praktyków.

Graduation

Warunkiem ukończenia studiów jest spełnienie odpowiednich wymagań, w tym: zaliczenie kursów dających w sumie 300 ECTS, w których skład wchodzą: realizacja kursów w ramach czterech bloków (I - III rok), egzamin z języka angielskiego, wychowanie fizyczne, szkolenie dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia (BHK), Diagnoza psychologiczna, Etyka zaawansowana, kursy wprowadzające do modułów specjalizacyjnych, kursy w ramach realizowanego modułu, staż - praktyki zawodowe, projekt badawczy, tutoringi oraz kursy fakultatywne (w tym kurs w języku angielskim).

Poza pracami etapowymi, referatami, kolokwiami czy egzaminami, student zobowiązany jest także do przygotowania i złożenia pracy magisterskiej. Po trzecim roku studiów student wybiera tematykę projektu badawczego, który realizuje dwa lata, w sumie 550 godzin (zaplanowane godziny obejmują udział w seminarium, konsultacje z promotorem, prowadzenie badań, zajęcia praktyczne w projekcie badawczym innym niż badania przygotowane do pracy magisterskiej oraz pisanie pracy magisterskiej). Po ukończeniu i zaakceptowaniu przez promotora, praca magisterska poddawana jest kontroli w systemie antyplagiatowym i trafia do recenzji.  Recenzje przygotowują promotor i recenzent. Obowiązuje zasada, że co najmniej jeden z recenzentów musi mieć status samodzielnego pracownika naukowego. Egzamin magisterski jest ustny i polega na zadaniu studentowi co najmniej trzech pytań: z zakresu zagadnień z pracy magisterskiej, z działu psychologii związanego z tematyką pracy oraz pytanie sprawdzające ogólną wiedzę studenta, losowane z przygotowanego zestawu zagadnień z wszystkich działów psychologii. W przypadku uzyskania przez studenta oceny niedostatecznej, egzamin jest powtarzany w terminie zgodnym z Regulaminem Studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim.

 

Student w ciągu trzech pierwszych lat studiów zobowiązany jest do zrealizowania kursów obowiązkowych, wchodzących w skład czterech bloków: Umiejętności akademickie, Podejście multidyscyplinarne, Metody oraz Podstawy psychologii. Dodatkowo w ramach kursów obowiązkowych student zobligowany jest do zrealizowania: lektoratu z języka angielskiego, wychowania fizycznego, czterech kursów wprowadzających do modułów specjalizacyjnych oraz tutoringu. Po ukończeniu III roku studiów student dokonuje wyboru jednego z czterech oferowanych modułów specjalizacyjnych, w ramach których realizuje staż/praktykę w wybranym przez siebie miejscu, przygotowuje pracę magisterską oraz realizuje kursy fakultatywne. Lista tych kursów oferowanych w kolejnych latach może ulec zmianie i jest każdorazowo zatwierdzana przez Radę Naukową Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego  oraz publikowana na stronie Instytutu.

Dodatkowo na pierwszym roku studiów istnieje możliwość uczęszczania na dodatkowy, fakultatywny lektorat z języka angielskiego, dedykowany dla studentów chcących podnieść znajomość tego języka przed obowiązkowym lektoratem na roku drugim.

Pełną informację o zasadach studiowania na kierunku psychologia można znaleźć na stronie internetowej Instytutu Psychologii UJ https://psychologia.uj.edu.pl

 

 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Biologiczne mechanizmy zachowania I
60 6 exam O
Kompetencje inter i intrapersonalne w kontekście studiowania
20 1 assessment O
Metody w psychologii I
60 6 exam O
Studiowanie w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
20 1 assessment O
4 - assessment O
Umiejętności akademickie
20 1 assessment O
Wiedza o nauce
30 4 exam O
Wprowadzenie do filozofii
30 3 exam O
Wprowadzenie do psychologii
45 5 exam O
Physical Education
30 - assessment O

Student w ciągu trzech pierwszych lat studiów zobowiązany jest do zrealizowania kursów obowiązkowych, wchodzących w skład czterech bloków: Umiejętności akademickie, Podejście multidyscyplinarne, Metody oraz Podstawy psychologii. Dodatkowo w ramach kursów obowiązkowych student zobligowany jest do zrealizowania: lektoratu z języka angielskiego, wychowania fizycznego, czterech kursów wprowadzających do modułów specjalizacyjnych oraz tutoringu. Po ukończeniu III roku studiów student dokonuje wyboru jednego z czterech oferowanych modułów specjalizacyjnych, w ramach których realizuje staż/praktykę w wybranym przez siebie miejscu, przygotowuje pracę magisterską oraz realizuje kursy fakultatywne. Lista tych kursów oferowanych w kolejnych latach może ulec zmianie i jest każdorazowo zatwierdzana przez Radę Naukową Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego  oraz publikowana na stronie Instytutu.

Dodatkowo na pierwszym roku studiów istnieje możliwość uczęszczania na dodatkowy, fakultatywny lektorat z języka angielskiego, dedykowany dla studentów chcących podnieść znajomość tego języka przed obowiązkowym lektoratem na roku drugim.

Pełną informację o zasadach studiowania na kierunku psychologia można znaleźć na stronie internetowej Instytutu Psychologii UJ https://psychologia.uj.edu.pl

 

 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Biologiczne mechanizmy zachowania II
30 4 exam O
Etyka zawodu psychologa
30 3 exam O
Historia myśli psychologicznej
60 7 exam O
Metody w psychologii II
60 6 exam O
Psychologia społeczna I
60 6 exam O
Wprowadzenie do antropologii społecznej i kulturowej
30 3 exam O
Physical Education
30 - assessment O
Zaproszenie do socjologii
30 4 exam O

Student w ciągu trzech pierwszych lat studiów zobowiązany jest do zrealizowania kursów obowiązkowych, wchodzących w skład czterech bloków: Umiejętności akademickie, Podejście multidyscyplinarne, Metody oraz Podstawy psychologii. Dodatkowo w ramach kursów obowiązkowych student zobligowany jest do zrealizowania: lektoratu z języka angielskiego, wychowania fizycznego, czterech kursów wprowadzających do modułów specjalizacyjnych oraz tutoringu. Po ukończeniu III roku studiów student dokonuje wyboru jednego z czterech oferowanych modułów specjalizacyjnych, w ramach których realizuje staż/praktykę w wybranym przez siebie miejscu, przygotowuje pracę magisterską oraz realizuje kursy fakultatywne. Lista tych kursów oferowanych w kolejnych latach może ulec zmianie i jest każdorazowo zatwierdzana przez Radę Naukową Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego  oraz publikowana na stronie Instytutu.

Dodatkowo na pierwszym roku studiów istnieje możliwość uczęszczania na dodatkowy, fakultatywny lektorat z języka angielskiego, dedykowany dla studentów chcących podnieść znajomość tego języka przed obowiązkowym lektoratem na roku drugim.

Pełną informację o zasadach studiowania na kierunku psychologia można znaleźć na stronie internetowej Instytutu Psychologii UJ https://psychologia.uj.edu.pl

 

 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Metody w psychologii III
30 3 exam O
Osobowość
40 4 exam O
Pomiar w psychologii I
60 6 exam O
Psychologia rozwoju człowieka I
60 6 exam O
Psychologia społeczna II
60 6 exam O
Różnice indywidualne
40 4 exam O
Foreign language course
O

Student w ciągu trzech pierwszych lat studiów zobowiązany jest do zrealizowania kursów obowiązkowych, wchodzących w skład czterech bloków: Umiejętności akademickie, Podejście multidyscyplinarne, Metody oraz Podstawy psychologii. Dodatkowo w ramach kursów obowiązkowych student zobligowany jest do zrealizowania: lektoratu z języka angielskiego, wychowania fizycznego, czterech kursów wprowadzających do modułów specjalizacyjnych oraz tutoringu. Po ukończeniu III roku studiów student dokonuje wyboru jednego z czterech oferowanych modułów specjalizacyjnych, w ramach których realizuje staż/praktykę w wybranym przez siebie miejscu, przygotowuje pracę magisterską oraz realizuje kursy fakultatywne. Lista tych kursów oferowanych w kolejnych latach może ulec zmianie i jest każdorazowo zatwierdzana przez Radę Naukową Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego  oraz publikowana na stronie Instytutu.

Dodatkowo na pierwszym roku studiów istnieje możliwość uczęszczania na dodatkowy, fakultatywny lektorat z języka angielskiego, dedykowany dla studentów chcących podnieść znajomość tego języka przed obowiązkowym lektoratem na roku drugim.

Pełną informację o zasadach studiowania na kierunku psychologia można znaleźć na stronie internetowej Instytutu Psychologii UJ https://psychologia.uj.edu.pl

 

 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Emocje i motywacja
40 4 exam O
Metody w psychologii IV
60 6 exam O
Pomiar w psychologii II
30 3 exam O
Psychologia i neuronauka poznawcza I
90 9 exam O
Psychologia rozwoju człowieka II
60 6 exam O
Tutoring 1: Krytyczna analiza tekstu naukowego
15 3 assessment O
Foreign language course
O

Student w ciągu trzech pierwszych lat studiów zobowiązany jest do zrealizowania kursów obowiązkowych, wchodzących w skład czterech bloków: Umiejętności akademickie, Podejście multidyscyplinarne, Metody oraz Podstawy psychologii. Dodatkowo w ramach kursów obowiązkowych student zobligowany jest do zrealizowania: lektoratu z języka angielskiego, wychowania fizycznego, czterech kursów wprowadzających do modułów specjalizacyjnych oraz tutoringu. Po ukończeniu III roku studiów student dokonuje wyboru jednego z czterech oferowanych modułów specjalizacyjnych, w ramach których realizuje staż/praktykę w wybranym przez siebie miejscu, przygotowuje pracę magisterską oraz realizuje kursy fakultatywne. Lista tych kursów oferowanych w kolejnych latach może ulec zmianie i jest każdorazowo zatwierdzana przez Radę Naukową Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego  oraz publikowana na stronie Instytutu.

Dodatkowo na pierwszym roku studiów istnieje możliwość uczęszczania na dodatkowy, fakultatywny lektorat z języka angielskiego, dedykowany dla studentów chcących podnieść znajomość tego języka przed obowiązkowym lektoratem na roku drugim.

Pełną informację o zasadach studiowania na kierunku psychologia można znaleźć na stronie internetowej Instytutu Psychologii UJ https://psychologia.uj.edu.pl

 

 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Psychologia edukacji
60 7 exam O
Psychologia i neuronauka poznawcza II
55 5 exam O
Psychologia kliniczna i zdrowia - wprowadzenie
90 9 exam O
Psychologiczne koncepcje człowieka
60 7 exam O
Tutoring 2: Praktyka eksperymentalna i metodologiczna
35 - - O
Foreign language course
O

Student w ciągu trzech pierwszych lat studiów zobowiązany jest do zrealizowania kursów obowiązkowych, wchodzących w skład czterech bloków: Umiejętności akademickie, Podejście multidyscyplinarne, Metody oraz Podstawy psychologii. Dodatkowo w ramach kursów obowiązkowych student zobligowany jest do zrealizowania: lektoratu z języka angielskiego, wychowania fizycznego, czterech kursów wprowadzających do modułów specjalizacyjnych oraz tutoringu. Po ukończeniu III roku studiów student dokonuje wyboru jednego z czterech oferowanych modułów specjalizacyjnych, w ramach których realizuje staż/praktykę w wybranym przez siebie miejscu, przygotowuje pracę magisterską oraz realizuje kursy fakultatywne. Lista tych kursów oferowanych w kolejnych latach może ulec zmianie i jest każdorazowo zatwierdzana przez Radę Naukową Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego  oraz publikowana na stronie Instytutu.

Dodatkowo na pierwszym roku studiów istnieje możliwość uczęszczania na dodatkowy, fakultatywny lektorat z języka angielskiego, dedykowany dla studentów chcących podnieść znajomość tego języka przed obowiązkowym lektoratem na roku drugim.

Pełną informację o zasadach studiowania na kierunku psychologia można znaleźć na stronie internetowej Instytutu Psychologii UJ https://psychologia.uj.edu.pl

 

 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Psychologia edukacji - wprowadzenie do modułu
30 3 exam O
Psychologia jako nauka
30 3 exam O
Psychologia kliniczna jako dziedzina praktyki
45 5 exam O
Psychologia w praktyce klinicznej, terapeutycznej i sądowej - wprowadzenie
30 3 exam O
Wprowadzenie do psychologii zmiany zachowań
30 3 exam O
Tutoring 2: Praktyka eksperymentalna i metodologiczna
35 3 assessment O
Foreign language course
O

Od IV roku studiów student w pewnym stopniu sam decyduje o planie kształcenia, wybierając z oferty Instytutu Psychologii jeden z czterech modułów specjalizacyjnych. Moduły specjalizacyjne, które student może realizować w Instytucie Psychologii to: Psychologia edukacji; Psychologia w praktyce klinicznej, terapeutycznej i sądowej; Psychologia zmiany zachowań: jednostka, grupa, organizacja; Psychologia jako nauka. Plan realizacji kursów  dla IV i V roku studiów opisany jest oddzielnie dla każdego modułu specjalizacyjnego. Student do ukończenia wybranego modułu specjalizacyjnego zobowiązany jest do zrealizowania wszystkich kursów obowiązkowych w ramach danego modułu oraz dodatkowo kursów fakultatywnych, za które w sumie na IV i V roku  studiów  uzyskać  powinien minimum 24 ECTS. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w kolejnych latach może ulec zmianie i jest każdorazowo zatwierdzana przez Radę Naukową Instytutu Psychologii oraz publikowana na stronie internetowej  instytutu. 

Do kursów obowiązkowych należy również realizowany w ciągu dwóch lat (IV i V rok) staż - praktyki zawodowe w ilości 275 godzin, za realizację którego student otrzymuje w sumie 10 ECTS (5 ECTS na roku IV oraz 5 ECTS na roku V). Do puli 275 godzin stażu wliczane są staż/praktyka psychologiczna realizowana w ramach wybranego modułu specjalizacyjnego (100 godzin) oraz staż/praktyka psychologiczna w wybranym przez siebie miejscu, innym niż to/te, w którym/których odbywano staż modułowy (w uzgodnieniu z opiekunem praktyk; 100 godzin), a także zajęcia praktyczne z Diagnozy psychologicznej (45 godzin warsztatów - 30 godzin w semestrze 8; 15 godzin w semestrze 9) oraz z Etyki zaawansowanej (30 godzin warsztatów - 15 godzin w semestrze 8; 15 godzin w semestrze 9). Student do pewnego stopnia sam reguluje tempo realizacji stażu. Dodatkowo w ramach modułu student ma obowiązek zrealizowania w sumie 550 godzin projektu badawczego, który obejmuje działania związane z przygotowywaniem pracy magisterskiej. Zaplanowane godziny obejmują udział w seminarium, konsultacje z promotorem, prowadzenie badań, zajęcia praktyczne w projekcie badawczym, innym niż badania przygotowane do pracy magisterskiej oraz pisanie pracy magisterskiej. Za przygotowywanie pracy (w tym udział w seminarium i/lub konsultacje z promotorem) student otrzymuje po 5 ECTS na IV i V roku studiów oraz dodatkowe 10 ECTS za przygotowanie i złożenie pracy magisterskiej.

W każdym z modułów specjalizacyjnych pojawią się tzw. kursy otwarte, które potencjalnie będą dostępne dla studentów spoza modułu. Co roku oferta takich kursów - w porozumieniu z koordynatorami modułów -  będzie ogłaszana na stronie internetowej Instytutu Psychologii i uzależniona od wolnych miejsc. Część kursów oferowanych w ramach modułów specjalizacyjnych,  ze względu na swój specjalistyczny  charakter, osobom spoza modułu nie będzie oferowana.

 

 

 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Diagnoza psychologiczna
30 3 exam O
Practical aspects of sustainable development
30 - - O
Kursy fakultatywne
O
Psychologia edukacji
Psychologia jako nauka
Psychologia w praktyce klinicznej, terapeutycznej i sądowej
Psychologia zmiany zachowań: jednostka, grupa, organizacja

Od IV roku studiów student w pewnym stopniu sam decyduje o planie kształcenia, wybierając z oferty Instytutu Psychologii jeden z czterech modułów specjalizacyjnych. Moduły specjalizacyjne, które student może realizować w Instytucie Psychologii to: Psychologia edukacji; Psychologia w praktyce klinicznej, terapeutycznej i sądowej; Psychologia zmiany zachowań: jednostka, grupa, organizacja; Psychologia jako nauka. Plan realizacji kursów  dla IV i V roku studiów opisany jest oddzielnie dla każdego modułu specjalizacyjnego. Student do ukończenia wybranego modułu specjalizacyjnego zobowiązany jest do zrealizowania wszystkich kursów obowiązkowych w ramach danego modułu oraz dodatkowo kursów fakultatywnych, za które w sumie na IV i V roku  studiów  uzyskać  powinien minimum 24 ECTS. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w kolejnych latach może ulec zmianie i jest każdorazowo zatwierdzana przez Radę Naukową Instytutu Psychologii oraz publikowana na stronie internetowej  instytutu. 

Do kursów obowiązkowych należy również realizowany w ciągu dwóch lat (IV i V rok) staż - praktyki zawodowe w ilości 275 godzin, za realizację którego student otrzymuje w sumie 10 ECTS (5 ECTS na roku IV oraz 5 ECTS na roku V). Do puli 275 godzin stażu wliczane są staż/praktyka psychologiczna realizowana w ramach wybranego modułu specjalizacyjnego (100 godzin) oraz staż/praktyka psychologiczna w wybranym przez siebie miejscu, innym niż to/te, w którym/których odbywano staż modułowy (w uzgodnieniu z opiekunem praktyk; 100 godzin), a także zajęcia praktyczne z Diagnozy psychologicznej (45 godzin warsztatów - 30 godzin w semestrze 8; 15 godzin w semestrze 9) oraz z Etyki zaawansowanej (30 godzin warsztatów - 15 godzin w semestrze 8; 15 godzin w semestrze 9). Student do pewnego stopnia sam reguluje tempo realizacji stażu. Dodatkowo w ramach modułu student ma obowiązek zrealizowania w sumie 550 godzin projektu badawczego, który obejmuje działania związane z przygotowywaniem pracy magisterskiej. Zaplanowane godziny obejmują udział w seminarium, konsultacje z promotorem, prowadzenie badań, zajęcia praktyczne w projekcie badawczym, innym niż badania przygotowane do pracy magisterskiej oraz pisanie pracy magisterskiej. Za przygotowywanie pracy (w tym udział w seminarium i/lub konsultacje z promotorem) student otrzymuje po 5 ECTS na IV i V roku studiów oraz dodatkowe 10 ECTS za przygotowanie i złożenie pracy magisterskiej.

W każdym z modułów specjalizacyjnych pojawią się tzw. kursy otwarte, które potencjalnie będą dostępne dla studentów spoza modułu. Co roku oferta takich kursów - w porozumieniu z koordynatorami modułów -  będzie ogłaszana na stronie internetowej Instytutu Psychologii i uzależniona od wolnych miejsc. Część kursów oferowanych w ramach modułów specjalizacyjnych,  ze względu na swój specjalistyczny  charakter, osobom spoza modułu nie będzie oferowana.

 

 

 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Etyka zaawansowana
30 3 exam O
Practical aspects of sustainable development
50 5 assessment O
Kursy fakultatywne
O
Psychologia edukacji
Psychologia jako nauka
Psychologia w praktyce klinicznej, terapeutycznej i sądowej
Psychologia zmiany zachowań: jednostka, grupa, organizacja

Od IV roku studiów student w pewnym stopniu sam decyduje o planie kształcenia, wybierając z oferty Instytutu Psychologii jeden z czterech modułów specjalizacyjnych. Moduły specjalizacyjne, które student może realizować w Instytucie Psychologii to: Psychologia edukacji; Psychologia w praktyce klinicznej, terapeutycznej i sądowej; Psychologia zmiany zachowań: jednostka, grupa, organizacja; Psychologia jako nauka. Plan realizacji kursów  dla IV i V roku studiów opisany jest oddzielnie dla każdego modułu specjalizacyjnego. Student do ukończenia wybranego modułu specjalizacyjnego zobowiązany jest do zrealizowania wszystkich kursów obowiązkowych w ramach danego modułu oraz dodatkowo kursów fakultatywnych, za które w sumie na IV i V roku  studiów  uzyskać  powinien minimum 24 ECTS. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w kolejnych latach może ulec zmianie i jest każdorazowo zatwierdzana przez Radę Naukową Instytutu Psychologii oraz publikowana na stronie internetowej  instytutu. 

Do kursów obowiązkowych należy również realizowany w ciągu dwóch lat (IV i V rok) staż - praktyki zawodowe w ilości 275 godzin, za realizację którego student otrzymuje w sumie 10 ECTS (5 ECTS na roku IV oraz 5 ECTS na roku V). Do puli 275 godzin stażu wliczane są staż/praktyka psychologiczna realizowana w ramach wybranego modułu specjalizacyjnego (100 godzin) oraz staż/praktyka psychologiczna w wybranym przez siebie miejscu, innym niż to/te, w którym/których odbywano staż modułowy (w uzgodnieniu z opiekunem praktyk; 100 godzin), a także zajęcia praktyczne z Diagnozy psychologicznej (45 godzin warsztatów - 30 godzin w semestrze 8; 15 godzin w semestrze 9) oraz z Etyki zaawansowanej (30 godzin warsztatów - 15 godzin w semestrze 8; 15 godzin w semestrze 9). Student do pewnego stopnia sam reguluje tempo realizacji stażu. Dodatkowo w ramach modułu student ma obowiązek zrealizowania w sumie 550 godzin projektu badawczego, który obejmuje działania związane z przygotowywaniem pracy magisterskiej. Zaplanowane godziny obejmują udział w seminarium, konsultacje z promotorem, prowadzenie badań, zajęcia praktyczne w projekcie badawczym, innym niż badania przygotowane do pracy magisterskiej oraz pisanie pracy magisterskiej. Za przygotowywanie pracy (w tym udział w seminarium i/lub konsultacje z promotorem) student otrzymuje po 5 ECTS na IV i V roku studiów oraz dodatkowe 10 ECTS za przygotowanie i złożenie pracy magisterskiej.

W każdym z modułów specjalizacyjnych pojawią się tzw. kursy otwarte, które potencjalnie będą dostępne dla studentów spoza modułu. Co roku oferta takich kursów - w porozumieniu z koordynatorami modułów -  będzie ogłaszana na stronie internetowej Instytutu Psychologii i uzależniona od wolnych miejsc. Część kursów oferowanych w ramach modułów specjalizacyjnych,  ze względu na swój specjalistyczny  charakter, osobom spoza modułu nie będzie oferowana.

 

 

 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Practical aspects of sustainable development
50 - - O
Kursy fakultatywne
O
Psychologia edukacji
Psychologia jako nauka
Psychologia w praktyce klinicznej, terapeutycznej i sądowej
Psychologia zmiany zachowań: jednostka, grupa, organizacja

Od IV roku studiów student w pewnym stopniu sam decyduje o planie kształcenia, wybierając z oferty Instytutu Psychologii jeden z czterech modułów specjalizacyjnych. Moduły specjalizacyjne, które student może realizować w Instytucie Psychologii to: Psychologia edukacji; Psychologia w praktyce klinicznej, terapeutycznej i sądowej; Psychologia zmiany zachowań: jednostka, grupa, organizacja; Psychologia jako nauka. Plan realizacji kursów  dla IV i V roku studiów opisany jest oddzielnie dla każdego modułu specjalizacyjnego. Student do ukończenia wybranego modułu specjalizacyjnego zobowiązany jest do zrealizowania wszystkich kursów obowiązkowych w ramach danego modułu oraz dodatkowo kursów fakultatywnych, za które w sumie na IV i V roku  studiów  uzyskać  powinien minimum 24 ECTS. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w kolejnych latach może ulec zmianie i jest każdorazowo zatwierdzana przez Radę Naukową Instytutu Psychologii oraz publikowana na stronie internetowej  instytutu. 

Do kursów obowiązkowych należy również realizowany w ciągu dwóch lat (IV i V rok) staż - praktyki zawodowe w ilości 275 godzin, za realizację którego student otrzymuje w sumie 10 ECTS (5 ECTS na roku IV oraz 5 ECTS na roku V). Do puli 275 godzin stażu wliczane są staż/praktyka psychologiczna realizowana w ramach wybranego modułu specjalizacyjnego (100 godzin) oraz staż/praktyka psychologiczna w wybranym przez siebie miejscu, innym niż to/te, w którym/których odbywano staż modułowy (w uzgodnieniu z opiekunem praktyk; 100 godzin), a także zajęcia praktyczne z Diagnozy psychologicznej (45 godzin warsztatów - 30 godzin w semestrze 8; 15 godzin w semestrze 9) oraz z Etyki zaawansowanej (30 godzin warsztatów - 15 godzin w semestrze 8; 15 godzin w semestrze 9). Student do pewnego stopnia sam reguluje tempo realizacji stażu. Dodatkowo w ramach modułu student ma obowiązek zrealizowania w sumie 550 godzin projektu badawczego, który obejmuje działania związane z przygotowywaniem pracy magisterskiej. Zaplanowane godziny obejmują udział w seminarium, konsultacje z promotorem, prowadzenie badań, zajęcia praktyczne w projekcie badawczym, innym niż badania przygotowane do pracy magisterskiej oraz pisanie pracy magisterskiej. Za przygotowywanie pracy (w tym udział w seminarium i/lub konsultacje z promotorem) student otrzymuje po 5 ECTS na IV i V roku studiów oraz dodatkowe 10 ECTS za przygotowanie i złożenie pracy magisterskiej.

W każdym z modułów specjalizacyjnych pojawią się tzw. kursy otwarte, które potencjalnie będą dostępne dla studentów spoza modułu. Co roku oferta takich kursów - w porozumieniu z koordynatorami modułów -  będzie ogłaszana na stronie internetowej Instytutu Psychologii i uzależniona od wolnych miejsc. Część kursów oferowanych w ramach modułów specjalizacyjnych,  ze względu na swój specjalistyczny  charakter, osobom spoza modułu nie będzie oferowana.

 

 

 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Practical aspects of sustainable development
50 15 assessment O
Kursy fakultatywne
O
Psychologia edukacji
Psychologia jako nauka
Psychologia w praktyce klinicznej, terapeutycznej i sądowej
Psychologia zmiany zachowań: jednostka, grupa, organizacja