A A A pl | en
Wydział Filologiczny

FILOLOGIA ANGIELSKA Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny
Nazwa kierunku: filologia angielska z językiem niemieckim
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia niestacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Językoznawstwo

Program

Klasyfikacja ISCED: 0231
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Program obejmuje min. 1075 godzin zajęć z przedmiotów obligatorjnych i fakultatywnych. Począwszy od pierwszego semestru studiów studenci realizują część zajęć w formie zajęć fakultatywnych, ze względu na specyfikę studiów niestacjonarnych są to opcje ograniczonego wyboru. Studenci od I roku studiów wybierają zajęcia z PNJA do wyboru oraz opcje prorynkowe, w semestrze piątym wybierają jedno spośród trzech seminariów licencjackich (językoznawcze, kulturoznawcze lub literaturoznawcze) zgodnie ze swoimi zainteresowaniami badawczymi. Ze względu na przepływ kadry nauczycielskiej na studiach niestacjonarnych oferta zajęć opcyjnych może ulec zmianie w kolejnych latach.

Ukończenie studiów

Pozytywna ocena pracy licencjackiej, pozytywna ocena z egzaminu licencjackiego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

W trakcie studiów studenci muszą zrealizować wszystkie opcje.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka angielskiego I
56 - - O
Praktyczna nauka języka angielskiego do wyboru I/I
14 2,0 zaliczenie na ocenę F
Wprowadzenie do językoznawstwa
14 2,0 egzamin O
Cywilizacja Wysp Brytyjskich
14 - - O
Gramatyka opisowa języka angielskiego
14 4,0 egzamin O
4 - zaliczenie O
Praktyczna nauka języka niemieckiego I
56 - - O
Cywilizacja krajów niemieckiego obszaru językowego
14 3,0 egzamin O
 • O - obowiązkowy
 • F - fakultatywny

W trakcie studiów studenci muszą zrealizować wszystkie opcje.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka angielskiego I
56 12,0 egzamin O
Praktyczna nauka języka angielskiego do wyboru I/II
14 2,0 zaliczenie na ocenę F
Wprowadzenie do literaturoznawstwa
7 3,0 egzamin O
Literatura i kultura angielska I
21 4,0 egzamin O
Praktyczna nauka języka niemieckiego I
56 14,0 egzamin O
Cywilizacja Wysp Brytyjskich
14 3,0 egzamin O
Gramatyka opisowa języka niemieckiego z elementami historii języka
14 3,0 egzamin O
Opcja prorynkowa I/I
14 4,0 zaliczenie na ocenę F
Opcja prorynkowa I/II
14 4,0 zaliczenie na ocenę F
 • O - obowiązkowy
 • F - fakultatywny

W trakcie studiów studenci muszą zrealizować wszystkie opcje.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka angielskiego II
42 - - O
Praktyczna nauka języka angielskiego do wyboru II/I
14 2,0 zaliczenie na ocenę F
Literatura i kultura angielska II
14 - - O
Cywilizacja USA
14 2,0 egzamin O
Wprowadzenie do przekładu
7 2,0 egzamin O
Praktyczna nauka języka niemieckiego II
42 - - O
Kultura krajów niemieckiego obszaru językowego
14 - - O
Opcja prorynkowa II/I
14 4,0 zaliczenie na ocenę F
Opcja prorynkowa II/II
14 4,0 zaliczenie na ocenę F
 • O - obowiązkowy
 • F - fakultatywny

W trakcie studiów studenci muszą zrealizować wszystkie opcje.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka angielskiego II
42 8,0 egzamin O
Praktyczna nauka języka angielskiego do wyboru II/II
14 2,0 zaliczenie na ocenę F
Literatura i kultura angielska II
14 5,0 egzamin O
Literatura i kultura amerykańska I
14 2,0 zaliczenie na ocenę O
Fonologia
7 1,0 egzamin O
Praktyczna nauka języka niemieckiego II
42 14,0 egzamin O
Kultura krajów niemieckiego obszaru językowego
14 6,0 egzamin O
Opcja prorynkowa II/III
14 4,0 zaliczenie na ocenę F
Opcja prorynkowa II/IV
14 4,0 zaliczenie na ocenę F
 • O - obowiązkowy
 • F - fakultatywny

W trakcie studiów studenci i studentki muszą zrealizować seminarium dyplomowe (jedno z trzech do wyboru) i wszystkie opcje wymienione w planie.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka angielskiego III
42 - - O
Praktyczna nauka języka angielskiego do wyboru III/I
14 2,0 zaliczenie na ocenę F
Literatura i kultura amerykańska II
14 3,0 egzamin O
Historia i odmiany języka angielskiego
14 2,0 egzamin O
Seminarium dyplomowe
28 - - F
Praktyczna nauka języka niemieckiego III
42 - - O
Historia literatury niemieckojęzycznej
14 - - O
 • O - obowiązkowy
 • F - fakultatywny

W trakcie studiów studenci i studentki muszą zrealizować  seminarium dyplomowe (jedno z trzech do wyboru) i wszystkie opcje wymienione w planie.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka angielskiego III
42 8,0 egzamin O
Praktyczna nauka języka angielskiego do wyboru III/II
14 2,0 zaliczenie na ocenę F
Ochrona własności intelektualnej
6 1,0 zaliczenie O
Seminarium dyplomowe
28 18,0 zaliczenie F
Opcja prorynkowa III/I
14 4,0 zaliczenie na ocenę F
Praktyczna nauka języka niemieckiego III
42 14,0 egzamin O
Historia literatury niemieckojęzycznej
14 6,0 egzamin O
 • O - obowiązkowy
 • F - fakultatywny