A A A
pl | en
2022/23 studia niestacjonarne pierwszego stopnia Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Zarządzanie – firmą, personelem, międzynarodowe

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Nazwa kierunku: Zarządzanie – firmą, personelem, międzynarodowe
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia niestacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki o zarządzaniu i jakości

Program

Klasyfikacja ISCED: 0413
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Program studiów obejmuje 6 semestrów. W planie zostały ujęte obligatoryjne i fakultatywne moduły kształcenia. Zajęcia fakultatywne zaczynają się w 3 semestrze. Główne obszary merytoryczne modułów kształcenia odnoszą się do szeroko rozumianego zarządzania, ze szczególnym uwzglednienim zagadnień zarządzania firmą, personelem i zarządzania międzynarodowego. Począwszy od 4 semestru studenci wybierają odpowiednią ścieżkę kształcenia mieszczącą się w tych trzech obszarach. Moduły kształcenia obejmują również prawne, technologiczne, finansowe oraz makro i mikroekonomiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw, jak i elementy związane z narzędziami wykorzystywanymi do oceny skutków działalności podmiotów gospodarczych w obszarze zarządzania firmą, personelem, informacjami oraz majątkiem rzeczowym i finansowym organizacji. W module kształcenia uwzgledniono również realizację praktyk studenckich, pozwalających na zdobywanie praktycznych umiejętności zgodnych z przewidzianymi dla kierunku efektami uczenia się. Podstawowe rodzaje zajęć dydaktycznych obejmują wykłady, ćwiczenia i konwersatoria. Część ćwiczeń jest realizowana w pracowni komputerowej w oparciu o systemy informatyczne.

Ukończenie studiów

Ukończenie studiów na kierunku wymaga przygotowania przez studenta pracy dyplomowej oraz zdania egzaminu dyplomowego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Począwszy od 4 semestru studiów studenci realizują program w jednej z trzech ścieżek kształcenia: Zarządzanie firmą, Zarządzanie międzynarodowe, Zarządzanie personelem.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Nauki o organizacji
30 4 egzamin O
Mikroekonomia - podstawy
30 5 egzamin O
Podstawy prawa
20 3 egzamin O
Matematyka
30 4 egzamin O
Wstęp do psychologii
20 4 zaliczenie na ocenę O
Filozofia
20 4 zaliczenie na ocenę O
Wstęp do socjologii
20 4 zaliczenie O
BHK
4 - zaliczenie O
Trening interpersonalny i adaptacyjny
10 2 zaliczenie na ocenę O
Począwszy od 4 semestru studiów studenci realizują program w jednej z trzech ścieżek kształcenia: Zarządzanie firmą, Zarządzanie międzynarodowe, Zarządzanie personelem.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Podstawy zarządzania
40 5 egzamin O
Finanse
20 3 egzamin O
Podstawy statystyki opisowej
30 4 egzamin O
Zachowania organizacyjne
20 3 egzamin O
Technologie informacyjne w zarządzaniu
20 3 zaliczenie na ocenę O
Socjologia organizacji
20 4 zaliczenie O
Marketing - podstawy
30 4 egzamin O
Podstawy rachunkowości
20 4 egzamin O
Począwszy od 4 semestru studiów studenci realizują program w jednej z trzech ścieżek kształcenia: Zarządzanie firmą, Zarządzanie międzynarodowe, Zarządzanie personelem.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Zarządzanie projektami
20 3 zaliczenie na ocenę O
Zarządzanie zasobami ludzkimi - podstawy
30 4 egzamin O
Procesy informacyjne w zarządzaniu
20 3 egzamin O
20 - zaliczenie O
Rachunkowość przedsiębiorstw
20 4 egzamin O
Ochrona własności intelektualnej
10 1 zaliczenie O
Zarządzanie strategiczne
30 4 egzamin O
Zarządzanie czasem i zmianami
20 3 egzamin O
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
20 4 egzamin F
Prawo gospodarcze - podstawy
15 2 egzamin F
Podstawy inwestowania
15 2 egzamin F
ZARZĄDZANIE FIRMĄ
ZARZĄDZANIE MIĘDZYNARODOWE
ZARZĄDZANIE PERSONELEM
ZARZĄDZANIE FIRMĄ
ZARZĄDZANIE MIĘDZYNARODOWE
ZARZĄDZANIE PERSONELEM
ZARZĄDZANIE FIRMĄ
ZARZĄDZANIE MIĘDZYNARODOWE
ZARZĄDZANIE PERSONELEM