A A A
pl | en
2022/23 studia niestacjonarne drugiego stopnia Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Bezpieczeństwo narodowe

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Nazwa kierunku: Bezpieczeństwo narodowe
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia niestacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki o polityce i administracji

Program

Klasyfikacja ISCED: 0388
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

W ramach kierunku bezpieczeństwo narodowe, studenci mają możliwość profilowania kształcenia w ramach kursów fakultatywnych stanowiących uzupełenienie procesu uczenia się na podstawie przedmiotów obligatoryjnych.

Ukończenie studiów

Studia kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej i złożeniem egzaminu dyplomowego, zgodnie z Regulaminem studiów UJ.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Student w przeciągu I roku ma obowiązek zrealizować wszystkie przedmioty obligatoryjne oraz wybrać 6 przedmiotów fakultatywnych: 2 wykłady zakończone egzaminem, 2 wykłady zakończone zaliczeniem na ocenę oraz 2 konwersatoria.

Student w przeciągu II roku ma obowiązek zrealizować następujące przedmioty: Bezpieczeństwo globalne, Regionalizacja i instytucjonalizacja bezpieczeństwa, 2 z 6 przedmiotów obligatoryjnych z grupy "Zagrożenia bezpieczeństwa" 6 przedmiotów fakultatywnych:  2 wykłady zakończone egzaminem (w tym przynajmniej jeden w języku obcym), 2 wykłady zakończone zaliczeniem na ocenę oraz 2 konwersatoria.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Socjologia i psychologia bezpieczeństwa
18 3 egzamin O
4 - zaliczenie O
Filozofia i etyka bezpieczeństwa
27 5 egzamin O
Metodologia badań nad bezpieczeństwem
18 4 zaliczenie O
Zarządzanie bezpieczeństwem
18 3 egzamin O
18 2 zaliczenie O
Seminarium magisterskie
18 5 zaliczenie na ocenę O
Bezpieczeństwo państwa – wyzwania i zagrożenia
18 3 egzamin F
Prawo a bezpieczeństwo publiczne
18 3 egzamin F
Myśl strategiczna od Sun Tzu do Arona
18 3 zaliczenie F
Wymiar technologiczny współczesnego bezpieczeństwa
18 3 zaliczenie F
Bieżące problemy bezpieczeństwa
18 3 zaliczenie na ocenę F
Komunikacja w sytuacjach kryzysowych I
18 3 zaliczenie F
How to understand foreign texts – practicing reading skills
18 3 zaliczenie na ocenę F
Rola dyplomacji wielostronnej w rozwiązywaniu konfliktów
18 3 zaliczenie F
Francja w sytuacjach zagrożenia
18 3 zaliczenie F
Przedmiot fakultatywny w dyscyplinie realizowany we współpracy z interesariuszami zewnętrznymi
18 3 zaliczenie na ocenę F

Student w przeciągu I roku ma obowiązek zrealizować wszystkie przedmioty obligatoryjne oraz wybrać 6 przedmiotów fakultatywnych: 2 wykłady zakończone egzaminem, 2 wykłady zakończone zaliczeniem na ocenę oraz 2 konwersatoria.

Student w przeciągu II roku ma obowiązek zrealizować następujące przedmioty: Bezpieczeństwo globalne, Regionalizacja i instytucjonalizacja bezpieczeństwa, 2 z 6 przedmiotów obligatoryjnych z grupy "Zagrożenia bezpieczeństwa" 6 przedmiotów fakultatywnych:  2 wykłady zakończone egzaminem (w tym przynajmniej jeden w języku obcym), 2 wykłady zakończone zaliczeniem na ocenę oraz 2 konwersatoria.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
System bezpieczeństwa RP
27 4 egzamin O
Krajowy system zarządzania kryzysowego
18 2 zaliczenie O
Podstawy prawa karnego w Polsce
18 3 egzamin O
Bezpieczeństwo ekonomiczne i finansowe RP
27 4 egzamin O
Bezpieczeństwo lokalne
9 1 zaliczenie na ocenę O
Prywatyzacja bezpieczeństwa w RP
9 1 zaliczenie na ocenę O
18 2 egzamin O
Seminarium magisterskie
18 5 zaliczenie na ocenę O
Bezpieczeństwo obrotu prawnego
18 3 zaliczenie na ocenę F
Prawa człowieka – dzieje idei, ochrona
18 3 egzamin F
Strategiczne problemy współczesnego świata arabskiego
18 3 egzamin F
Polityka bezpieczeństwa USA. Formowanie, zasady i realizacja
18 3 egzamin F
Siły zbrojne we współczesnym świecie
18 3 zaliczenie na ocenę F
Konflikty etniczne i wyznaniowe, jako zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego
18 3 zaliczenie na ocenę F
Prawne aspekty bezpieczeństwa publicznego
18 3 zaliczenie F
Komunikacja w sytuacjach kryzysowych II
18 3 zaliczenie F
Przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej
18 3 zaliczenie F
Służby porządku publicznego w Europie
18 3 zaliczenie F

Student w przeciągu I roku ma obowiązek zrealizować wszystkie przedmioty obligatoryjne oraz wybrać 6 przedmiotów fakultatywnych: 2 wykłady zakończone egzaminem, 2 wykłady zakończone zaliczeniem na ocenę oraz 2 konwersatoria.

Student w przeciągu II roku ma obowiązek zrealizować następujące przedmioty: Bezpieczeństwo globalne, Regionalizacja i instytucjonalizacja bezpieczeństwa, 2 z 6 przedmiotów obligatoryjnych z grupy "Zagrożenia bezpieczeństwa" 6 przedmiotów fakultatywnych:  2 wykłady zakończone egzaminem (w tym przynajmniej jeden w języku obcym), 2 wykłady zakończone zaliczeniem na ocenę oraz 2 konwersatoria.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Bezpieczeństwo globalne
18 3 egzamin O
Regionalizacja i instytucjonalizacja bezpieczeństwa
36 6 egzamin O
Przedmiot fakultatywny w dyscyplinie realizowany we współpracy z interesariuszami zewnętrznymi
18 3 zaliczenie na ocenę F
Seminarium magisterskie
18 5 zaliczenie na ocenę O
American Foreign and Security Policy in the Asia-Pacific
18 5 egzamin F
Military Interventions
18 5 egzamin F
Bezpieczeństwo państw regionu Morza Czarnego
18 3 zaliczenie F
Jednostki i operacje antyterrorystyczne na świecie
18 3 zaliczenie F
Podstawy kryminologii
18 3 zaliczenie F
Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego
18 3 zaliczenie F
Edukacja na rzecz bezpieczeństwa
18 3 zaliczenie F
Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
18 3 zaliczenie na ocenę F
Nieformalne organizacje i subkultury a zagrożenia społeczne
18 3 zaliczenie na ocenę F
Organizacja i kierowanie instytucjami bezpieczeństwa narodowego
18 3 zaliczenie F
Academic English
18 3 zaliczenie na ocenę F
Przedmiot fakultatywny w dyscyplinie realizowany we współpracy z interesariuszami zewnętrznymi
18 3 zaliczenie na ocenę F
grupa zajęć fakultatywnych (w ramach modułu Bezpieczeństwo globalne i regionalne)
O

Student w przeciągu I roku ma obowiązek zrealizować wszystkie przedmioty obligatoryjne oraz wybrać 6 przedmiotów fakultatywnych: 2 wykłady zakończone egzaminem, 2 wykłady zakończone zaliczeniem na ocenę oraz 2 konwersatoria.

Student w przeciągu II roku ma obowiązek zrealizować następujące przedmioty: Bezpieczeństwo globalne, Regionalizacja i instytucjonalizacja bezpieczeństwa, 2 z 6 przedmiotów obligatoryjnych z grupy "Zagrożenia bezpieczeństwa" 6 przedmiotów fakultatywnych:  2 wykłady zakończone egzaminem (w tym przynajmniej jeden w języku obcym), 2 wykłady zakończone zaliczeniem na ocenę oraz 2 konwersatoria.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Sztuka i praktyka negocjacji
18 3 egzamin O
Zarządzanie kryzysami politycznymi
9 2 zaliczenie na ocenę O
Zarządzanie kryzysami społecznymi
9 2 zaliczenie na ocenę O
Zarządzanie kryzysami militarnymi
9 2 zaliczenie na ocenę O
Psychologia stosowana w sytuacjach kryzysowych
9 2 zaliczenie O
Zarządzanie kryzysami informatycznymi
9 2 zaliczenie na ocenę O
Zarządzanie logistyczne w sytuacjach konfliktowych
9 2 zaliczenie na ocenę O
Seminarium magisterskie
18 5 zaliczenie na ocenę O
Zagrożenia bezpieczeństwa systemów demokratycznych
18 3 egzamin F
Soft Power and Post Cold War Paradigm Change
18 5 egzamin F
Ruchy separatystyczne na świecie
18 3 zaliczenie na ocenę F
Międzynarodowe strategie bezpieczeństwa
18 3 zaliczenie F
Polski wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych
18 3 zaliczenie F
Correlation between media system and national security
18 3 zaliczenie na ocenę F
Eksterminacje narodów - wybrane przypadki
18 3 zaliczenie na ocenę F
Warsztat wykorzystywania otwartych źródeł informacji w analizie polityki zagranicznej państwa w aspekcie bezpieczeństwa narodowego
18 3 zaliczenie F
Przedmiot fakultatywny w dyscyplinie realizowany we współpracy z interesariuszami zewnętrznymi
18 3 zaliczenie na ocenę F