A A A
pl | en
2022/23 studia niestacjonarne drugiego stopnia Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Media społecznościowe w zarządzaniu

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Nazwa kierunku: Media społecznościowe w zarządzaniu
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia niestacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina: Nauki o zarządzaniu i jakości

Program

Klasyfikacja ISCED: 0413
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Pierwszy rok to głównie (choć nie wyłącznie) przedmioty kierunkowe z zakresu Zarządzania. Jest to rok dający ogólną wiedzę menedżerską studentom, tworzący podstawy do zajęć specjalizacyjnych drugiego roku. Stąd przedmioty z zakresu strategii zarządzania, przedsiębiorczości, konkurencji, marketingu, finansów czy prawa. Obok elementów związanych z ogólnie pojętym zarządzaniem odwołują się także do praktyki mediów społecznościowych.
Drugi rok to przede wszystkim przedmioty specjalizujące, dobierane przez studenta z listy tzw. fakultetów (np. Crowdsourcing, Marketing treści, Strategia mediów społecznościowych, Technologie mobilne, Media relations). Dzięki tym przedmiotom studenci uzyskują pogłębioną wiedzę z zakresu mediów społecznościowych. Część fakultetów prowadzona jest przez praktyków - osoby na co dzień pracujące zawodowo w danej dziedzinie. Pozostałe zajęcia prowadzone są przez pracowników Instytutu, oraz współpracujących wykładowców z uniwersytetów polskich i zagranicznych.

Ukończenie studiów

Warunkiem ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku Media Społecznościowe w Zarządzaniu przez studenta jest zaliczenie wszystkich przedmiotów realizowanych w ramach toku studiów na ocenę pozytywną i uzyskanie co najmniej 120 punktów ECTS oraz napisanie pracy dyplomowej i złożenie egzaminu dyplomowego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
18 - zaliczenie na ocenę O
Ochrona własności intelektualnej w gospodarce cyfrowej
9 2 zaliczenie na ocenę O
Współczesne koncepcje zarządzania
18 4 egzamin O
Makroekonomia dla menedżerów
18 4 egzamin O
Prawo cywilne w e-biznesie
15 4 zaliczenie na ocenę O
Statystyka w e-biznesie
15 4 zaliczenie na ocenę O
Komunikacja marketingowa
18 4 zaliczenie na ocenę O
Przedsiębiorczość w przestrzeni cyfrowej
18 4 egzamin O
Rynek nowych mediów
15 4 zaliczenie na ocenę O
4 - zaliczenie O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
18 4 egzamin O
Planowanie finansowe w e-biznesie
15 4 egzamin O
Marketing społecznościowy
18 4 egzamin O
Strategiczne myślenie i podejmowanie decyzji
15 4 egzamin O
Metodologia badań I
9 2 zaliczenie na ocenę O
Modele biznesu
15 3 zaliczenie na ocenę O
Seminarium
24 - zaliczenie O
Grupa zajęć fakultatywnych
O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Electronic business
18 5 egzamin O
Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
15 4 egzamin O
Zarządzanie procesami biznesowymi
15 3 egzamin O
Metodologia badań II
9 2 zaliczenie na ocenę O
Monitoring i analiza mediów społecznościowych
15 3 zaliczenie na ocenę O
Warsztaty kompetencji menedżerskich
18 4 zaliczenie na ocenę O
Seminarium
24 - zaliczenie O
Grupa zajęć fakultatywnych
O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Społeczna odpowiedzialność w e-biznesie
15 3 egzamin O
Bezpieczeństwo w Internecie
15 3 zaliczenie na ocenę O
Seminarium
24 15 zaliczenie O
Grupa zajęć fakultatywnych
O