A A A
pl | en
2022/23 studia niestacjonarne drugiego stopnia Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Marketing i logistyka

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Nazwa kierunku: Marketing i logistyka
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia niestacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki o zarządzaniu i jakości

Program

Klasyfikacja ISCED: 0413
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Program studiów obejmuje 4 semestry. W planie zostały ujęte obligatoryjne i fakultatywne moduły kształcenia. Zajęcia fakultatywne zaczynają się w 2 semestrze. Główne obszary merytoryczne modułów kształcenia odnoszą się do obszarów logistyki i marketingu oraz obszarów z nimi powiązanych. Obejmują zarówno zagadnienia marketingowe i logistyczne analizowane z punktu widzenia wyspecjalizowanych podmiotów świadczących usługi w tym zakresie, jak również oczekiwania definiowane przez podmioty rynkowe z różnych branż, w tym również z rynków międzynarodowych. Podstawowe rodzaje zajęć dydaktycznych obejmują wykład, ćwiczenia i konwersatorium. Część ćwiczeń jest realizowana w pracowni komputerowej w oparciu o systemy informatyczne.

Ukończenie studiów

Ukończenie studiów na kierunku wymaga przygotowania przez studenta pracy dyplomowej oraz zdania egzaminu dyplomowego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Koncepcje zarządzania
30 4 egzamin O
Statystyka matematyczna
20 4 egzamin O
Zarządzanie strategiczne II
20 4 egzamin O
Marketing międzynarodowy
30 4 egzamin O
Rachunkowość zarządcza
30 4 egzamin O
Logistyka
20 4 egzamin O
Marketing II
20 4 egzamin O
Metodyka badań naukowych
20 3 egzamin O
20 - zaliczenie O
BHK
4 - zaliczenie O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Makroekonomia II
30 4 egzamin O
Etyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem
20 4 egzamin O
Zarządzanie procesami
20 4 egzamin O
Badania operacyjne
20 4 egzamin O
Marketing elektroniczny
10 2 egzamin O
Seminarium magisterskie
30 5 zaliczenie O
20 5 egzamin O
Grupa zajęć fakultatywnych
O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Przedsiębiorczość II
20 4 egzamin O
Psychologia w zarządzaniu
20 4 egzamin O
Zarządzanie relacjami z klientem
10 2 egzamin O
Zachowania konsumenckie
10 2 egzamin O
Marketing bezpośredni
10 2 egzamin O
Logistyka międzynarodowa
10 2 egzamin O
Seminarium magisterskie
30 5 zaliczenie O
Grupa zajęć fakultatywnych
O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Public relations
10 2 egzamin O
Rynek usług logistycznych
10 2 egzamin O
Prawo cywilne
20 4 egzamin O
Kultura organizacji
15 3 egzamin O
Seminarium magisterskie
30 10 zaliczenie O
Grupa zajęć fakultatywnych
O