A A A
pl | en
2023/24 studia stacjonarne pierwszego stopnia Wydział Biologii

Biologia

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Biologii
Nazwa kierunku: Biologia
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina: Nauki biologiczne

Program

Klasyfikacja ISCED: 0511
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Po I roku studiów I stopnia studenci mają do wyboru cztery ścieżki kształcenia - biologia organizmów, biologia molekularna, biologia środowiskowa i ścieżka kształcenia indywidualnego. Początkowy wybór danej ścieżki determinuje przebieg studiów I stopnia, czyli wybór kursów obowiązkowych dla ścieżki i kursów swobodnego wyboru (tj. liczbę ECTS i wymiar godzin). Program studiów pierwszego stopnia przewiduje realizację 120 godzin lektoratu języka angielskiego realizowanego na II i III roku, kończącego się egzaminem na poziomie B2 oraz realizację 60 godzin wychowania fizycznego.

Ukończenie studiów

Aby ukończyć studia pierwszego stopnia na kierunku biologia student jest zobowiązany zaliczyć wszystkie przewidziane programem studiów przedmioty obowiązkowe i uzyskać co najmniej 180 punktów ECTS. Warunkiem ukończenia studiów I stopnia jest ponadto przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
BHK
4 - zaliczenie O
Biologia roślin - podstawy
75 6 egzamin O
Matematyka
75 5 egzamin O
Metody prezentacji
17 1 zaliczenie na ocenę O
Ochrona własności intelektualnej
15 1 zaliczenie na ocenę O
Szkolenie uniwersyteckie
2 - zaliczenie O
Technologie informatyczne w przetwarzaniu danych biologicznych
30 2 zaliczenie na ocenę O
Zoologia - bezkręgowce
75 6 egzamin O
Wprowadzenie do mikrobiologii i wirusologii
20 2 egzamin O
Antropologia ogólna
15 - zaliczenie F
Biologia owoców i nasion
25 2 zaliczenie na ocenę F
Filogeneza człowieka
15 1 zaliczenie na ocenę F
Historia nauk przyrodniczych
30 2 zaliczenie na ocenę F
Hydrobiologia – podstawy
30 2 zaliczenie na ocenę F
Monitoring biologiczny I
30 2 zaliczenie na ocenę F
Monitoring środowiska
44 3 zaliczenie na ocenę F
Podstawy mikroskopowania
15 1 zaliczenie na ocenę F
Praktyka badań naukowych
30 3 zaliczenie na ocenę F
Rośliny użytkowe z elementami etnobotaniki
15 1 zaliczenie na ocenę F
Różnorodność biosfery
33 2 zaliczenie na ocenę F
Środowiska polarne Ziemi
30 2 zaliczenie na ocenę F
Toksykologia - wybrane zagadnienia
30 2 zaliczenie na ocenę F
Warsztaty botaniczne
30 2 zaliczenie na ocenę F
Zbiór, konserwacja i preparowanie zwierząt
60 3 zaliczenie F
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Botanika - zajęcia terenowe
40 2 zaliczenie na ocenę O
Chemia ogólna i analityczna
105 8 egzamin O
Podstawy statystyki
20 1 egzamin O
Różnorodność i ewolucja roślin, glonów i grzybów
75 6 egzamin O
Zoologia - kręgowce
60 5 egzamin O
Zoologia - zajęcia terenowe - bezkręgowce
40 2 zaliczenie na ocenę O
Zoologia - zajęcia terenowe - kręgowce
20 1 zaliczenie na ocenę O
Anatomia ekologiczna roślin naczyniowych - pracownia
60 3 zaliczenie na ocenę F
Antropologia ogólna
45 4 zaliczenie na ocenę F
Badania biomedyczne: teoretyczne wprowadzenie do metodologii badań
35 2 zaliczenie na ocenę F
Biologia pierwotniaków - wybrane zagadnienia
15 1 zaliczenie na ocenę F
Biologia rozrodu ssaków
30 2 zaliczenie na ocenę F
Drobne ssaki - zajęcia terenowe i laboratoryjne metody badań
44 3 zaliczenie na ocenę F
Grzyby i porosty
90 3 zaliczenie na ocenę F
Hodowla i użytkowanie zwierząt laboratoryjnych
30 2 zaliczenie na ocenę F
Mikrobiom - wprowadzenie
30 2 zaliczenie na ocenę F
Pierwotniaki i bezkręgowce o znaczeniu medycznym i gospodarczym
30 2 zaliczenie na ocenę F
Praktikum z embriologii roślin
30 2 zaliczenie na ocenę F
Rośliny zarodnikowe
90 3 zaliczenie na ocenę F
Roślina i człowiek
30 2 zaliczenie na ocenę F
Zróżnicowanie człowieka współczesnego
30 2 zaliczenie na ocenę F

W każdym semestrze należy zrealizować co najmniej 30 ECTS z kursów obowiązkowych dla toku studiów (kanon kursów), kursów obowiązkowych dla poszczególnych ścieżek (od semestru 3 do 6.) oraz kursów fakultatywnych.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Grupa
O
Biologia komórki
75 5 egzamin O
Chemia organiczna
75 6 egzamin O
Genetyka
60 4 egzamin O
30 - zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Biochemiczne i molekularne metody badań w ekologii
30 2 zaliczenie na ocenę F
Biologia grzybów
44 2 zaliczenie na ocenę F
Ekotoksykologia i ocena skutków zanieczyszczenia środowiska
40 3 zaliczenie na ocenę F
Genetyka molekularna
30 2 zaliczenie na ocenę F
Glikobiologia
30 2 zaliczenie na ocenę F
Inwazyjne gatunki roślin, grzybów i zwierząt
30 2 zaliczenie na ocenę F
Neurofizjologia
30 2 zaliczenie na ocenę F
Oceanologia – wprowadzenie
30 2 zaliczenie na ocenę F
Protozoologia praktyczna
45 3 zaliczenie F
Socjobiologia
30 2 zaliczenie na ocenę F
Synantropizacja szaty roślinnej
30 2 zaliczenie na ocenę F
Taksonomia integratywna
40 3 zaliczenie na ocenę F
Techniki entomologiczne - hodowla, zbiór, konserwacja, preparowanie owadów
60 3 zaliczenie F
Tropical ecology
30 4 zaliczenie na ocenę F
Wybrane zagadnienia z biologii rozrodu kręgowców
15 1 zaliczenie na ocenę F
Życie i ewolucja owadów
30 2 zaliczenie na ocenę F
Biologia molekularna
Biologia organizmów
Biologia środowiskowa
Kształcenie indywidualne
Student w czasie studiów musi zrealizować przedmiot(y) z obszaru nauk humanistycznych i społecznych łącznie za co najmniej 5 ECTS. W każdym semestrze należy zrealizować co najmniej 30 ECTS z kursów obowiązkowych dla toku studiów (kanon kursów), kursów obowiązkowych dla poszczególnych ścieżek (od semestru 3 do 6.) oraz kursów fakultatywnych.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Grupa
O
Absolwent na rynku pracy
15 1 zaliczenie O
Biochemia
85 6 egzamin O
30 - zaliczenie O
kursy z obszaru nauk humanistycznych i społecznych
45 2 egzamin O
Ochrona środowiska i przyrody
20 2 egzamin O
Podstawy zrównoważonego rozwoju
30 3 egzamin O
Praktyka zawodowa
120 4 zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Białka adhezyjne - struktura i funkcja
15 1 zaliczenie na ocenę F
Biogeochemia
30 3 zaliczenie na ocenę F
Biologia łowiecka - podstawy gospodarowania i ochrony populacji
50 3 zaliczenie na ocenę F
Choroby układu nerwowego
30 2 zaliczenie na ocenę F
Chronobiologia
30 3 zaliczenie na ocenę F
Edukacja ekologiczna
30 2 zaliczenie na ocenę F
Ekologia behawioralna
35 2 zaliczenie na ocenę F
Ekologia miasta
30 2 zaliczenie na ocenę F
Ekologia przemysłowa
45 3 zaliczenie na ocenę F
Ekologia zapylania kwiatów
30 2 zaliczenie na ocenę F
Ekologia zbiorowisk roślinnych
40 3 zaliczenie na ocenę F
Ewolucja w laboratorium
30 2 zaliczenie na ocenę F
Endokrynologia ogólna
75 5 zaliczenie na ocenę F
Entomologia ogólna
60 4 zaliczenie na ocenę F
Entomologia sądowa
30 2 zaliczenie na ocenę F
Fizjologiczne techniki badań
36 2 zaliczenie na ocenę F
Fotografia przyrodnicza
45 2 zaliczenie F
Genetyka człowieka
30 2 zaliczenie na ocenę F
Grzyby w biotechnologii i medycynie
40 2 zaliczenie na ocenę F
Hodowle tkanek - zastosowanie w badaniach naukowych
60 4 zaliczenie na ocenę F
Lichenologia i lichenoindykacja
30 2 zaliczenie na ocenę F
Oznaczanie kręgowców
30 2 zaliczenie na ocenę F
Malakologia
56 3 zaliczenie na ocenę F
Paleobiologia
40 3 zaliczenie na ocenę F
Podstawy neurofizjologii eksperymentalnej
75 7 zaliczenie na ocenę F
Ptaki - identyfikacja w terenie
30 2 zaliczenie na ocenę F
Rafy koralowe i pustynie - zajęcia terenowe
30 2 zaliczenie na ocenę F
Rośliny lecznicze
57 3 zaliczenie na ocenę F
Roślina a środowisko
45 3 zaliczenie na ocenę F
Tropical ecology-field course
120 10 zaliczenie na ocenę F
Zastosowanie Systemów Informacji Geograficznej (GIS) w naukach przyrodniczych
45 3 zaliczenie na ocenę F
Biologia molekularna
Biologia organizmów
Biologia środowiskowa
Kształcenie indywidualne

W każdym semestrze należy zrealizować co najmniej 30 ECTS z kursów obowiązkowych dla toku studiów (kanon kursów), kursów obowiązkowych dla poszczególnych ścieżek (od semestru 3 do 6.) oraz kursów fakultatywnych.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Biofizyka dla przyrodników
80 6 egzamin O
30 - zaliczenie O
Fizjologia zwierząt
90 6 egzamin O
Mikrobiologia
60 4 egzamin O
Proseminarium
15 1 zaliczenie O
Biochemiczne i molekularne metody badań w ekologii
30 2 zaliczenie na ocenę F
Biologia grzybów
44 2 zaliczenie na ocenę F
Ekotoksykologia i ocena skutków zanieczyszczenia środowiska
40 3 zaliczenie na ocenę F
Genetyka molekularna
30 2 zaliczenie na ocenę F
Glikobiologia
30 2 zaliczenie na ocenę F
Inwazyjne gatunki roślin, grzybów i zwierząt
30 2 zaliczenie na ocenę F
Neurofizjologia
30 2 zaliczenie na ocenę F
Oceanologia – wprowadzenie
30 2 zaliczenie na ocenę F
Protozoologia praktyczna
45 3 zaliczenie F
Socjobiologia
30 2 zaliczenie na ocenę F
Synantropizacja szaty roślinnej
30 2 zaliczenie na ocenę F
Techniki entomologiczne - hodowla, zbiór, konserwacja, preparowanie owadów
60 3 zaliczenie F
Taksonomia integratywna
40 3 zaliczenie na ocenę F
Tropical ecology
30 4 zaliczenie na ocenę F
Wybrane zagadnienia z biologii rozrodu kręgowców
15 1 zaliczenie na ocenę F
Życie i ewolucja owadów
30 2 zaliczenie na ocenę F
Biologia molekularna
Biologia organizmów
Biologia środowiskowa
Kształcenie indywidualne
Szkolenie pedagogiczne

W każdym semestrze należy zrealizować co najmniej 30 ECTS z kursów obowiązkowych dla toku studiów (kanon kursów), kursów obowiązkowych dla poszczególnych ścieżek (od semestru 3 do 6.) oraz kursów fakultatywnych.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Fizjologia roślin
75 5 egzamin O
Immunologia
45 4 egzamin O
30 8 egzamin O
Pracownia licencjacka
30 10 zaliczenie O
Proseminarium
15 1 zaliczenie O
Białka adhezyjne - struktura i funkcja
15 1 zaliczenie na ocenę F
Biogeochemia
30 3 zaliczenie na ocenę F
Biologia łowiecka - podstawy gospodarowania i ochrony populacji
50 3 zaliczenie na ocenę F
Choroby układu nerwowego
30 2 zaliczenie na ocenę F
Chronobiologia
30 3 zaliczenie na ocenę F
Edukacja ekologiczna
30 2 zaliczenie na ocenę F
Ekologia behawioralna
35 2 zaliczenie na ocenę F
Ekologia miasta
30 2 zaliczenie na ocenę F
Ekologia przemysłowa
45 3 zaliczenie na ocenę F
Ekologia zapylania kwiatów
30 2 zaliczenie na ocenę F
Ekologia zbiorowisk roślinnych
40 3 zaliczenie na ocenę F
Endokrynologia ogólna
75 5 zaliczenie na ocenę F
Entomologia ogólna
60 4 zaliczenie na ocenę F
Entomologia sądowa
30 2 zaliczenie na ocenę F
Ewolucja w laboratorium
30 2 zaliczenie na ocenę F
Fizjologiczne techniki badań
36 2 zaliczenie na ocenę F
Fotografia przyrodnicza
45 2 zaliczenie F
Genetyka człowieka
30 2 zaliczenie na ocenę F
Grzyby w biotechnologii i medycynie
40 2 zaliczenie na ocenę F
Hodowle tkanek - zastosowanie w badaniach naukowych
60 4 zaliczenie na ocenę F
Lichenologia i lichenoindykacja
30 2 zaliczenie na ocenę F
Oznaczanie kręgowców
30 2 zaliczenie na ocenę F
Malakologia
56 3 zaliczenie na ocenę F
Paleobiologia
40 3 zaliczenie na ocenę F
Podstawy neurofizjologii eksperymentalnej
75 7 zaliczenie na ocenę F
Ptaki - identyfikacja w terenie
30 2 zaliczenie na ocenę F
Rafy koralowe i pustynie - zajęcia terenowe
30 2 zaliczenie na ocenę F
Roślina a środowisko
45 3 zaliczenie na ocenę F
Rośliny lecznicze
57 3 zaliczenie na ocenę F
Tropical ecology-field course
120 10 zaliczenie na ocenę F
Zastosowanie Systemów Informacji Geograficznej (GIS) w naukach przyrodniczych
45 3 zaliczenie na ocenę F
Biologia molekularna
Biologia organizmów
Biologia środowiskowa
Kształcenie indywidualne
Szkolenie pedagogiczne