A A A
pl | en
2023/24 studia stacjonarne pierwszego stopnia Wydział Polonistyki

Edytorstwo

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Polonistyki
Nazwa kierunku: Edytorstwo
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Literaturoznawstwo

Program

Klasyfikacja ISCED: 0232
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Studia edytorskie pierwszego stopnia kładą nacisk na dwa dopełniające się nurty kształcenia: ogólnoakademickie studia humanistyczne rozwijają studenta, pozwalają mu zdobyć znajomość literatury i gramatyki języka polskiego, kształcą jego wrażliwość językową, umiejętność analizy literackiej oraz pozwalają poznać inne dziedziny humanistyki, takie jak historia, filozofia lub literatury obce. Drugi człon programu studiów stanowią przedmioty zawodowe. Dzięki nim po zakończeniu nauki student może wybrać wśród licznych zawodów związanych z wydawaniem i produkcją książek lub znaleźć zatrudnienie w firmach związanych z nowymi mediami.

Ukończenie studiów

Napisanie pracy dyplomowej pozytywne zaliczenie egzaminu dyplomowego. Do przystąpienia do egzaminu niezbędne jest uzyskanie pozytywnych wyników ze wszystkich przedmiotów obligatoryjnych oraz wybranych z fakultatywnych (w ramach puli punktów ECTS) przewidzianych w planie studiów

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

UWAGA: W ramach studiów należy zrealizować 1 kurs z grupy Opcja oraz 1 kurs z grupy Wykład monograficzny lub 2 kursy z grupy Warsztat edytorski. Lista tych kursów (zobacz wykaz przy semestrze 5 i 6) w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest corocznie publikowana na stronie Wydziału Polonistyki.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Literatura staropolska-wykład
30 2 zaliczenie O
Literatura staropolska - ćwiczenia
30 3 zaliczenie na ocenę O
Gramatyka opisowa języka polskiego-wykład
30 2 zaliczenie O
Gramatyka opisowa języka polskiego-ćwiczenia
30 3 zaliczenie na ocenę O
Literatura antyczna
30 4 zaliczenie na ocenę O
Organizacja pracy w wydawnictwie
30 2 zaliczenie na ocenę O
Podstawy edytorstwa komputerowego
30 2 zaliczenie O
Nauki pomocnicze
30 2 zaliczenie na ocenę O
Historia Polski
30 4 egzamin O
30 1 zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
4 - zaliczenie O

UWAGA: W ramach studiów należy zrealizować 1 kurs z grupy Opcja oraz 1 kurs z grupy Wykład monograficzny lub 2 kursy z grupy Warsztat edytorski. Lista tych kursów (zobacz wykaz przy semestrze 5 i 6) w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest corocznie publikowana na stronie Wydziału Polonistyki.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Literatura staropolska-wykład
30 2 egzamin O
Literatura staropolska - ćwiczenia
30 3 zaliczenie na ocenę O
Historia literatury polskiej 1918-1945-wykład
30 1 zaliczenie O
Historia literatury polskiej 1918-1945 - ćwiczenia
30 3 zaliczenie O
Elementy poetyki
30 2 zaliczenie na ocenę O
Gramatyka opisowa języka polskiego-wykład
30 2 egzamin O
Gramatyka opisowa języka polskiego-ćwiczenia
30 3 zaliczenie na ocenę O
Literatura antyczna
30 5 egzamin O
Redakcja językowa 1
30 3 zaliczenie na ocenę O
Poligrafia współczesnej książki
30 3 zaliczenie na ocenę O
Ćwiczenia terenowe
15 1 zaliczenie O
Programy graficzne
30 2 zaliczenie O
Pracownia komputerowa
30 2 zaliczenie O
Historia filozofii
30 2 zaliczenie O
30 1 zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O

UWAGA:  W ramach studiów należy zrealizować 1 kurs z grupy Opcja oraz 1 kurs z grupy Wykład monograficzny lub 2 kursy z grupy Warsztat edytorski. Lista tych kursów (zobacz wykaz przy semestrze 5 i 6) w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest corocznie publikowana na stronie Wydziału Polonistyki.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Literatura Oświecenia i Romantyzmu-wykład
60 2 zaliczenie O
Literatura Oświecenia i Romantyzmu-ćwiczenia
30 3 zaliczenie na ocenę O
Historia literatury polskiej 1918-1945-wykład
30 1 egzamin O
Historia literatury polskiej 1918-1945 - ćwiczenia
30 3 zaliczenie O
Historia języka polskiego-wykład
30 2 zaliczenie na ocenę O
Historia języka polskiego-ćwiczenia
30 3 zaliczenie na ocenę O
Historia książki-wykład
30 2 zaliczenie O
Historia książki-ćwiczenia
15 2 zaliczenie na ocenę O
Elementy poetyki
30 3 egzamin O
Historia filozofii
30 3 egzamin O
Redakcja językowa 2
30 2 zaliczenie na ocenę O
Redakcja techniczna
30 2 zaliczenie na ocenę O
Programy graficzne
30 2 zaliczenie O
Pracownia komputerowa
30 1 zaliczenie O
30 3 egzamin O
30 - zaliczenie O

UWAGA: W ramach studiów należy zrealizować 1 kurs z grupy Opcja oraz 1 kurs z grupy Wykład monograficzny lub 2 kursy z grupy Warsztat edytorski. Lista tych kursów (zobacz wykaz  przy semestrze 5 i 6) w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest corocznie publikowana na stronie Wydziału Polonistyki.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Literatura Oświecenia i Romantyzmu-wykład
30 2 egzamin O
Literatura Oświecenia i Romantyzmu-ćwiczenia
30 3 zaliczenie na ocenę O
Historia literatury polskiej 1945-1989-wykład
30 1 zaliczenie O
Historia literatury polskiej 1945-1989 - ćwiczenia
30 2 zaliczenie na ocenę O
Historia języka polskiego-wykład
30 2 egzamin O
Historia języka polskiego-ćwiczenia
30 3 zaliczenie na ocenę O
Historia książki-wykład
30 3 egzamin O
Historia książki-ćwiczenia
15 2 zaliczenie na ocenę O
Grafika książki
30 2 zaliczenie na ocenę O
Redakcja merytoryczna
30 3 zaliczenie na ocenę O
Skład komputerowy
30 3 zaliczenie na ocenę O
30 - zaliczenie O
Pracownia komputerowa
30 1 zaliczenie O

UWAGA: W ramach studiów należy zrealizować 1 kurs z grupy Opcja oraz 1 kurs z grupy Wykład monograficzny lub 2 kursy z grupy Warsztat edytorski. Lista tych kursów w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest corocznie publikowana na stronie Wydziału Polonistyki.

(1) Warunkiem zaliczenia Edytorskiego seminarium licencjackiego jest napisanie pracy dyplomowej (7 pkt ECTS).

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Edytorskie seminarium licencjackie
30 4 zaliczenie na ocenę O
GRUPA A: Opcja
O
GRUPA B: Wykład monograficzny, Przedmiot do wyboru
O
GRUPA C: Warsztat edytorski, Przedmiot do wyboru
O
Historia literatury polskiej 1945-1989 - ćwiczenia
30 3 zaliczenie na ocenę O
Historia literatury polskiej 1945-1989-wykład
30 1 egzamin O
30 - zaliczenie O
Literatura Pozytywizmu-ćwiczenia
30 3 zaliczenie na ocenę O
Literatura Pozytywizmu - wykład
30 2 egzamin O
Podstawy prawa dla edytorów
30 4 egzamin O
Praktyka zawodowa
30 2 zaliczenie na ocenę F
Przygotowanie publikacji
30 4 egzamin O
Skład komputerowy
30 3 zaliczenie na ocenę O

UWAGA: W ramach studiów należy zrealizować 1 kurs z grupy Opcja oraz 1 kurs z grupy Wykład monograficzny lub 2 kursy z grupy Warsztat edytorski. Lista tych kursów w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest corocznie publikowana na stronie Wydziału Polonistyki.

(1) Warunkiem zaliczenia Edytorskiego seminarium licencjackiego jest napisanie pracy dyplomowej (7 pkt ECTS).

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Edytorskie seminarium licencjackie
30 8 egzamin O
GRUPA A: Opcja, Przedmiot do wyboru
O
GRUPA B: Wykład monograficzny, Przedmiot do wyboru
F
GRUPA C: Warsztat edytorski, Przedmiot do wyboru
F
30 8 egzamin O
Literatura Młodej Polski-ćwiczenia
30 3 zaliczenie na ocenę O
Literatura Młodej Polski-wykład
30 2 egzamin O
Praktyka zawodowa
60 3 zaliczenie na ocenę F