A A A
pl | en
2023/24 studia stacjonarne drugiego stopnia Wydział Filologiczny

Filologia rosyjska

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny
Nazwa kierunku: Filologia rosyjska
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Językoznawstwo

Program

Klasyfikacja ISCED: 0231
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

 

W programie studiów magisterskich znajdują się obowiązkowe przedmioty glottodydaktyczne, metodologiczne i przedmioty kształcenia ogólnego powiązane z problematyką studiów, a także przedmioty dodatkowe powiązane z realizowaną specjalizację (językoznawczą lub literaturoznawczą) oraz konwersatoria i wykłady monograficzne. Student uzyskuje specjalizację (językoznawczą bądź literaturoznawczą) poprzez wybór konwersatorium promotorskiego, realizację przedmiotów dodatkowych oraz konwersatoriów i wykładów monograficznych przewidzianych dla specjalizacji. Konwersatoria i wykłady monograficzne obejmują szeroki wachlarz zagadnień szczegółowych powiązanych z filologią rosyjską oraz innymi filologiami wschodniosłowiańskimi.  

Ukończenie studiów

praca magisterska i egzamin magisterski

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Русский язык: интегрирующий курс
30 3 zaliczenie na ocenę O
Практика устной и письменной речи
30 3 zaliczenie na ocenę O
Диалогическая русская речь, фонетика и аудирование
30 3 zaliczenie na ocenę O
Metodologia badań językoznawczych
30 4 zaliczenie na ocenę O
Metodologia badań literaturoznawczych
30 4 zaliczenie na ocenę O
Język rosyjski XXI wieku
30 4 zaliczenie na ocenę O
Rosyjska literatura najnowsza
30 4 zaliczenie na ocenę O
Konwersatorium promotorskie
15 4 zaliczenie O
4 - zaliczenie O
Wykłady i konwersatoria monograficzne (Grupa obligatoryjna, przedmioty w Grupie - do wyboru)
O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Русский язык: интегрирующий курс
30 3 egzamin O
Практика устной и письменной речи
30 3 zaliczenie na ocenę O
Практическая стилистика и речевой этикет русского языка
30 3 zaliczenie na ocenę O
Tekst jako obiekt analizy językoznawczej
30 4 zaliczenie na ocenę O
Wybrane metody literaturoznawstwa współczesnego
30 4 zaliczenie na ocenę O
Wielkie tematy literatury rosyjskiej – klasyka i współczesność
30 4 zaliczenie na ocenę O
Warsztat filologa
60 10 zaliczenie O
Konwersatorium promotorskie
15 4 zaliczenie O
Wykłady i konwersatoria monograficzne (Grupa obligatoryjna, przedmioty w Grupie - do wyboru)
O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Русский язык: интегрирующий курс
30 3 zaliczenie na ocenę O
Практика устной и письменной речи
30 3 zaliczenie na ocenę O
Русский язык в эпоху DIGITAL
30 3 zaliczenie na ocenę O
Język i obraz w komunikacji masowej i „mass self – communication” XXIw.
30 4 zaliczenie na ocenę O
Rosyjskie media i dyskurs medialny
30 4 zaliczenie na ocenę O
Warsztat filologa
60 10 zaliczenie O
Konwersatorium promotorskie
15 4 zaliczenie O
Wykłady i konwersatoria monograficzne (Grupa obligatoryjna, przedmioty w Grupie - do wyboru)
O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Русский язык: интегрирующий курс
30 3 egzamin O
Практика устной и письменной речи
30 3 zaliczenie na ocenę O
Русский деловой язык
30 3 zaliczenie na ocenę O
Tekstologia rosyjskiej polityki
30 4 zaliczenie na ocenę O
Konwersatorium promotorskie
15 8 zaliczenie O
Ochrona własności intelektualnej
6 1 zaliczenie O
Wykłady i konwersatoria monograficzne (Grupa obligatoryjna, przedmioty w Grupie - do wyboru)
O