A A A
pl | en
2023/24 studia stacjonarne drugiego stopnia Wydział Filozoficzny

Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filozoficzny
Nazwa kierunku: Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Pedagogika

Program

Klasyfikacja ISCED: 0111
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Na I roku studiów, równolegle realizowane są zajęcia z przedmiotów pedagogicznych oraz przedmioty z zakresu filozofii, psychologii, nauk socjologicznych, nauk o zdrowiu i podstaw prawnych dające podbudowę wiedzy pedagogicznej niezbędnej do wypełniania zadań pedagoga szkolnego. Realizowane są także zajęcia umożliwiające pogłębiony rozwój kompetencji społecznych oraz lektorat i przedmiot w języku obcym.
Na II roku studiów nacisk został położony na przygotowanie specjalistyczne. Studenci/tki realizują blok przedmiotów diagnostycznych, metodycznych i terapeutycznych umożliwiających nabycie kwalifikacji i kompetencji niezbędnych pedagogowi do prawidłowego wspierania rozwoju swoich podopiecznych. Ponadto, w II semestrze II roku studiów studenci/tki realizują również blok zajęć fakultatywnych umożliwiających pogłębienie swoich kompetencji w wybranych obszarach działalności pedagoga szkolnego. Podczas całego cyklu, zarówno na I, jak i na II roku studiów studenci/tki uczestniczą w seminarium magisterskim przygotowując pracę dyplomową będącą warunkiem ukończenia studiów II stopnia.

Ukończenie studiów

 

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych planem studiów, przygotowanie pod kierunkiem promotora pracy dyplomowej (magisterskiej) oraz pomyślne zdanie egzaminu dyplomowego, sprawdzającego zakładane efekty uczenia się.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

1. Dodatkowa informacja na temat realizacji zajęć w grupie zajęć fakultatywnych: student jest zobowiązany (obligatoryjne) do wyboru i realizacji minimum 6-ciu przedmiotów z grupy przedmiotów fakultatywnych w łącznym wymiarze 180h oraz 12 ECTS. Wybór przedmiotów dokonywany jest pod koniec I roku studiów, a ich realizacja ma miejsce w IV semestrze na II roku studiów.
2. Dodatkowa informacja na temat realizacji przedmiotu w języku obcym: przedmiot w języku obcym, mimo, ze został oznaczony jako obligatoryjny ("O") jest traktowany jako przedmiot fakultatywny, gdyż student ma prawo wybrać spośród dwóch grup językowych (niemiecki i angielski).
3. Dodatkowa informacja na temat realizacji zajęć w grupie zajęć fakultatywnych: a) przedmiot Lektorat z języka obcego jest przedmiotem obligatoryjnym ale fakultatywny jest wybór rodzaju języka obcego; b) Seminarium magisterskie jest obligatoryjne ale pozostaje wybór grupy seminaryjnej ze względu na proponowaną tematykę seminariów i różnych osób je prowadzących.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Dyskursy we współczesnej pedagogice
20 2 zaliczenie na ocenę O
Metodologia badań w pedagogice
30 3 egzamin O
Pedagogika szkolna
30 2 egzamin O
Pedagogika opiekuńcza
30 2 egzamin O
Pedagogika specjalna
30 2 egzamin O
Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej
30 2 egzamin O
Wybrane zagadnienia pracy socjalnej
15 1 zaliczenie na ocenę O
Podstawy prawne pracy pedagoga szkolnego i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej
15 1 zaliczenie na ocenę O
Praktyka zawodowa w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (ciągła obserwacyjna) + superwizja
35 2 zaliczenie O
Przedmiot w języku obcym
30 3 zaliczenie na ocenę O
Seminarium magisterskie
30 - zaliczenie O
Zaburzenia zachowania
30 2 egzamin O
Dydaktyka upowszechniania wiedzy pedagogicznej
30 2 zaliczenie na ocenę O
Lektorat z języka obcego
O
4 - zaliczenie O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Filozofia edukacji
30 2 egzamin O
Metody, techniki i narzędzia w badaniach teoretycznych i empirycznych
30 2 zaliczenie na ocenę O
Komunikacja interpersonalna - poziom zaawansowany
20 2 zaliczenie na ocenę O
Poradnictwo szkolne i zawodowe
20 2 zaliczenie na ocenę O
Interwencja kryzysowa
30 2 egzamin O
Problemy w rozwoju i samorealizacji człowieka
15 1 egzamin O
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
30 2 zaliczenie na ocenę O
Praktyka pedagogiczna w szkole podstawowej (asystencka) + superwizja
45 2 zaliczenie O
Seminarium magisterskie
30 10 zaliczenie O
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
30 2 zaliczenie na ocenę O
Wspomaganie rozwoju uzdolnień i zainteresowań uczniów
15 1 zaliczenie na ocenę O
Nowoczesne technologie w edukacji
20 2 zaliczenie na ocenę O
Projektowanie i metodyka pracy pedagoga szkolnego
30 2 zaliczenie na ocenę O
Lektorat z języka obcego
O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Elementy statystyki
15 2 egzamin O
Opracowywanie danych ilościowych
30 2 zaliczenie na ocenę O
Opracowywanie danych jakościowych
30 2 zaliczenie na ocenę O
Tożsamość pedagoga
20 2 egzamin O
Profilaktyka w szkole
30 2 egzamin O
Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego
30 2 zaliczenie na ocenę O
Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania zintegrowanego
20 2 zaliczenie na ocenę O
Elementy logopedii i fonetyki z metodyką pracy z dzieckiem z zaburzeniami mowy
20 2 zaliczenie na ocenę O
Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania
30 2 zaliczenie na ocenę O
Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego
30 2 zaliczenie na ocenę O
Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki
30 2 zaliczenie na ocenę O
Praktyka pedagogiczna w szkole średniej (asystencka) + superwizja
40 2 zaliczenie O
Seminarium magisterskie 2
30 - zaliczenie O
Diagnozowanie pedagogiczne
30 2 zaliczenie na ocenę O
Terapia pedagogiczna i oragnizacja procesu terapeutycznego
30 2 egzamin O
Edukacja medialna*
30 2 zaliczenie na ocenę O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Kompetencje relacyjne pedagoga
20 2 zaliczenie na ocenę O
Pedeutologia
20 2 egzamin O
Struktura i organizacja systemu edukacji na tle porównawczym
20 2 zaliczenie na ocenę O
Seminarium magisterskie 2
30 10 zaliczenie O
Zarządzanie konfliktem i mediacje w szkole
30 2 zaliczenie na ocenę O
Fakultet nr 1
30 2 zaliczenie na ocenę F
Fakultet nr 2
30 2 zaliczenie na ocenę F
Fakultet nr 3
30 2 zaliczenie na ocenę F
Fakultet nr 4
30 2 zaliczenie na ocenę F
Fakultet nr 5
30 2 zaliczenie na ocenę F
Fakultet nr 6
30 2 zaliczenie na ocenę F