A A A
pl | en
A A A
pl | en
2023/24 studia stacjonarne drugiego stopnia Faculty of Philosophy

School Pedagogy with Pedagogical Therapy

Basic information

Faculty name: Faculty of Philosophy
Major name: School Pedagogy with Pedagogical Therapy
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Education

Programme

ISCED classification: 0111
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Na I roku studiów, równolegle realizowane są zajęcia z przedmiotów pedagogicznych oraz przedmioty z zakresu filozofii, psychologii, nauk socjologicznych, nauk o zdrowiu i podstaw prawnych dające podbudowę wiedzy pedagogicznej niezbędnej do wypełniania zadań pedagoga szkolnego. Realizowane są także zajęcia umożliwiające pogłębiony rozwój kompetencji społecznych oraz lektorat i przedmiot w języku obcym.
Na II roku studiów nacisk został położony na przygotowanie specjalistyczne. Studenci/tki realizują blok przedmiotów diagnostycznych, metodycznych i terapeutycznych umożliwiających nabycie kwalifikacji i kompetencji niezbędnych pedagogowi do prawidłowego wspierania rozwoju swoich podopiecznych. Ponadto, w II semestrze II roku studiów studenci/tki realizują również blok zajęć fakultatywnych umożliwiających pogłębienie swoich kompetencji w wybranych obszarach działalności pedagoga szkolnego. Podczas całego cyklu, zarówno na I, jak i na II roku studiów studenci/tki uczestniczą w seminarium magisterskim przygotowując pracę dyplomową będącą warunkiem ukończenia studiów II stopnia.

Graduation

 

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych planem studiów, przygotowanie pod kierunkiem promotora pracy dyplomowej (magisterskiej) oraz pomyślne zdanie egzaminu dyplomowego, sprawdzającego zakładane efekty uczenia się.

 

1. Dodatkowa informacja na temat realizacji zajęć w grupie zajęć fakultatywnych: student jest zobowiązany (obligatoryjne) do wyboru i realizacji minimum 6-ciu przedmiotów z grupy przedmiotów fakultatywnych w łącznym wymiarze 180h oraz 12 ECTS. Wybór przedmiotów dokonywany jest pod koniec I roku studiów, a ich realizacja ma miejsce w IV semestrze na II roku studiów.
2. Dodatkowa informacja na temat realizacji przedmiotu w języku obcym: przedmiot w języku obcym, mimo, ze został oznaczony jako obligatoryjny ("O") jest traktowany jako przedmiot fakultatywny, gdyż student ma prawo wybrać spośród dwóch grup językowych (niemiecki i angielski).
3. Dodatkowa informacja na temat realizacji zajęć w grupie zajęć fakultatywnych: a) przedmiot Lektorat z języka obcego jest przedmiotem obligatoryjnym ale fakultatywny jest wybór rodzaju języka obcego; b) Seminarium magisterskie jest obligatoryjne ale pozostaje wybór grupy seminaryjnej ze względu na proponowaną tematykę seminariów i różnych osób je prowadzących.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Dyskursy we współczesnej pedagogice
20 2 graded credit O
Metodologia badań w pedagogice
30 3 exam O
Pedagogika szkolna
30 2 exam O
Pedagogika opiekuńcza
30 2 exam O
Pedagogika specjalna
30 2 exam O
Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej
30 2 exam O
Wybrane zagadnienia pracy socjalnej
15 1 graded credit O
Podstawy prawne pracy pedagoga szkolnego i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej
15 1 graded credit O
Praktyka zawodowa w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (ciągła obserwacyjna) + superwizja
35 2 assessment O
Przedmiot w języku obcym
30 3 graded credit O
Magister Seminar
30 - assessment O
Zaburzenia zachowania
30 2 exam O
Dydaktyka upowszechniania wiedzy pedagogicznej
30 2 graded credit O
Foreign language course
O
4 - assessment O
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Filozofia edukacji
30 2 exam O
Metody, techniki i narzędzia w badaniach teoretycznych i empirycznych
30 2 graded credit O
Komunikacja interpersonalna - poziom zaawansowany
20 2 graded credit O
Poradnictwo szkolne i zawodowe
20 2 graded credit O
Interwencja kryzysowa
30 2 exam O
Problemy w rozwoju i samorealizacji człowieka
15 1 exam O
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
30 2 graded credit O
Praktyka pedagogiczna w szkole podstawowej (asystencka) + superwizja
45 2 assessment O
Magister Seminar
30 10 assessment O
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
30 2 graded credit O
Wspomaganie rozwoju uzdolnień i zainteresowań uczniów
15 1 graded credit O
Nowoczesne technologie w edukacji
20 2 graded credit O
Projektowanie i metodyka pracy pedagoga szkolnego
30 2 graded credit O
Foreign language course
O
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Elementy statystyki
15 2 exam O
Opracowywanie danych ilościowych
30 2 graded credit O
Opracowywanie danych jakościowych
30 2 graded credit O
Tożsamość pedagoga
20 2 exam O
Profilaktyka w szkole
30 2 exam O
Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego
30 2 graded credit O
Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania zintegrowanego
20 2 graded credit O
Elementy logopedii i fonetyki z metodyką pracy z dzieckiem z zaburzeniami mowy
20 2 graded credit O
Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania
30 2 graded credit O
Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego
30 2 graded credit O
Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki
30 2 graded credit O
Praktyka pedagogiczna w szkole średniej (asystencka) + superwizja
40 2 assessment O
Seminarium magisterskie 2
30 - assessment O
Diagnozowanie pedagogiczne
30 2 graded credit O
Terapia pedagogiczna i oragnizacja procesu terapeutycznego
30 2 exam O
Edukacja medialna*
30 2 graded credit O
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Kompetencje relacyjne pedagoga
20 2 graded credit O
Pedeutologia
20 2 exam O
Struktura i organizacja systemu edukacji na tle porównawczym
20 2 graded credit O
Seminarium magisterskie 2
30 10 assessment O
Zarządzanie konfliktem i mediacje w szkole
30 2 graded credit O
Fakultet nr 1
30 2 graded credit F
Fakultet nr 2
30 2 graded credit F
Fakultet nr 3
30 2 graded credit F
Fakultet nr 4
30 2 graded credit F
Fakultet nr 5
30 2 graded credit F
Fakultet nr 6
30 2 graded credit F