A A A
pl | en
A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne pierwszego stopnia Faculty of International and Political Studies

International Cultural Studies

Basic information

Faculty name: Faculty of International and Political Studies
Major name: International Cultural Studies
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Learning about the culture and religion

Programme

ISCED classification: 0314
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

 

Kierunek nie zawiera specjalizacji, specjalności ani ścieżek. W celu ukończenia studiów należy uzyskać 180 punktów ECTS, na które składają się 126 punktów ECTS za przedmioty obligatoryjne ( w tym lektoraty, proseminarium, seminarium, praktyki zawodowe, wykłady otwarte) i 54  za moduły fakultatywne. W ramach modułów fakultatywnych, należy uzyskać przynajmniej 20 punktów ECTS za moduły fakultatywne z dyscypliny nauk socjologicznych (w tym 5 za moduły w języku obcym) oraz przynajmniej 32 punktów ECTS za moduły fakultatywne z zakresu nauk o kulturze i religii (w tym 5 za moduły w języku obcym). W ramach kształcenia językowego należy zdać egzamin z języka angielskiego (przynajmniej na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) i drugiego języka obcego (przynajmniej na poziomie A1 EOKJ), a także obligatoryjne translatorium i przynajmniej dwa moduły fakultatywne w języku obcym (10 punktów ECTS).

Graduation

Uzyskanie 180 punktów ECTS, w tym zaliczenie wszystkich kursów obligatoryjnych i obowiązkowych praktyk zawodowych, złożenie zaakceptowanej przez promotora pracy dyplomowej, a także zdanie egzaminu dyplomowego.

Kierownik studiów podejmuje decyzję, w którym semestrze odbywają się poszczególne przedmioty i które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym roku akademickim. W każdym roku kształcenia należy zrealizować taką liczbę przedmiotów fakultatywnych, aby razem z przedmiotami obligatoryjnymi uzyskać przynajmniej 60 punktów ECTS. Istnieje możliwość zrealizowania przedmiotów fakultatywnych spoza tej listy, jeżeli są one oferowane na innych programach studiów realizowanych w Instytucie Studiów Międzykulturowych, pod warunkiem, że w toku studiów uzyskana zostanie odpowiednia liczba punktów ECTS z zakresu nauk społecznych (20, z tego 5 za moduły w języku obcym) oraz nauk humanistycznych (32, z tego 5 za przedmioty w języku obcym). Na tych samych zasadach do 4 przedmiotów fakultatywnych można zrealizować za zgodą kierownika studiów w innych jednostkach Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wpis warunkowy na kolejny rok studiów możliwy jest tylko w sytuacji, kiedy suma punktów ECTS przypisanych do niezdanych zadeklarowanych przedmiotów wynosi 10 lub mniej.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Filozofia
45 5 exam O
Wstęp do nauk o kulturze
45 5 exam O
Regiony kulturowe świata
45 5 exam O
Historia sztuki Dalekiego Wschodu
30 4 exam O
Religie świata
30 4 exam O
Redakcja tekstów naukowych
15 1 graded credit O
Physical Education
30 - assessment O
BHK
4 - assessment O
Tutorial
15 1 assessment O
Wprowadzenie do metodologii nauk społecznych
45 5 exam O
Współczesna literatura światowa
45 5 exam O
Główne tendencje w dziejach sztuki
45 5 exam O
Zagadnienia wielokulturowości
30 4 exam O
Dzieje obyczajów
30 4 exam O
Przedmioty fakultatywne - nauki humanistyczne
O
Przedmioty fakultatywne - nauki społeczne
O

Kierownik studiów podejmuje decyzję, w którym semestrze odbywają się poszczególne przedmioty i które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym roku akademickim. W każdym roku kształcenia należy zrealizować taką liczbę przedmiotów fakultatywnych, aby razem z przedmiotami obligatoryjnymi uzyskać przynajmniej 60 punktów ECTS. Istnieje możliwość zrealizowania przedmiotów fakultatywnych spoza tej listy, jeżeli są one oferowane na innych programach studiów realizowanych w Instytucie Studiów Międzykulturowych, pod warunkiem, że w toku studiów uzyskana zostanie odpowiednia liczba punktów ECTS z zakresu nauk społecznych (20, z tego 5 za moduły w języku obcym) oraz nauk humanistycznych (32, z tego 5 za przedmioty w języku obcym). Na tych samych zasadach do 4 przedmiotów fakultatywnych można zrealizować za zgodą kierownika studiów w innych jednostkach Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wpis warunkowy na kolejny rok studiów możliwy jest tylko w sytuacji, kiedy suma punktów ECTS przypisanych do niezdanych zadeklarowanych przedmiotów wynosi 10 lub mniej.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Filozofia
45 5 exam O
Wstęp do nauk o kulturze
45 5 exam O
Regiony kulturowe świata
45 5 exam O
Historia sztuki Dalekiego Wschodu
30 4 exam O
Religie świata
30 4 exam O
Redakcja tekstów naukowych
15 1 graded credit O
Physical Education
30 - assessment O
BHK
4 - assessment O
Wprowadzenie do metodologii nauk społecznych
45 5 exam O
Współczesna literatura światowa
45 5 exam O
Główne tendencje w dziejach sztuki
45 5 exam O
Zagadnienia wielokulturowości
30 4 exam O
Dzieje obyczajów
30 4 exam O
Przedmioty fakultatywne - nauki humanistyczne
O
Przedmioty fakultatywne - nauki społeczne
O

Kierownik studiów podejmuje decyzję, w którym semestrze odbywają się poszczególne przedmioty i które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym roku akademickim. W każdym roku kształcenia należy zrealizować taką liczbę przedmiotów fakultatywnych, aby razem z przedmiotami obligatoryjnymi uzyskać przynajmniej 60 punktów ECTS. Istnieje możliwość zrealizowania przedmiotów fakultatywnych spoza tej listy, jeżeli są one oferowane na innych programach studiów realizowanych w Instytucie Studiów Międzykulturowych, pod warunkiem, że w toku studiów uzyskana zostanie odpowiednia liczba punktów ECTS z zakresu nauk społecznych (20, z tego 5 za moduły w języku obcym) oraz nauk humanistycznych (32, z tego 5 za przedmioty w języku obcym). Na tych samych zasadach do 4 przedmiotów fakultatywnych można zrealizować za zgodą kierownika studiów w innych jednostkach Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wpis warunkowy na kolejny rok studiów możliwy jest tylko w sytuacji, kiedy suma punktów ECTS przypisanych do niezdanych zadeklarowanych przedmiotów wynosi 10 lub mniej.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Dzieje kultury I
45 5 exam O
Socjologia kultury
45 5 exam O
Metodologia badań kulturoznawczych
45 5 exam O
Translatorium kulturoznawcze
30 4 exam O
Antropologia kultury popularnej
30 4 exam O
Edukacja antydyskryminacyjna
30 4 exam O
30 3 assessment O
30 3 assessment O
Przedmioty fakultatywne - nauki humanistyczne
O
Przedmioty fakultatywne - nauki społeczne
O

Kierownik studiów podejmuje decyzję, w którym semestrze odbywają się poszczególne przedmioty i które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym roku akademickim. W każdym roku kształcenia należy zrealizować taką liczbę przedmiotów fakultatywnych, aby razem z przedmiotami obligatoryjnymi uzyskać przynajmniej 60 punktów ECTS. Istnieje możliwość zrealizowania przedmiotów fakultatywnych spoza tej listy, jeżeli są one oferowane na innych programach studiów realizowanych w Instytucie Studiów Międzykulturowych, pod warunkiem, że w toku studiów uzyskana zostanie odpowiednia liczba punktów ECTS z zakresu nauk społecznych (20, z tego 5 za moduły w języku obcym) oraz nauk humanistycznych (32, z tego 5 za przedmioty w języku obcym). Na tych samych zasadach do 4 przedmiotów fakultatywnych można zrealizować za zgodą kierownika studiów w innych jednostkach Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wpis warunkowy na kolejny rok studiów możliwy jest tylko w sytuacji, kiedy suma punktów ECTS przypisanych do niezdanych zadeklarowanych przedmiotów wynosi 10 lub mniej.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Socjologia kultury
45 5 exam O
Translatorium kulturoznawcze
30 4 exam O
Metodologia badań kulturoznawczych
45 5 exam O
Antropologia kultury popularnej
30 4 exam O
Dzieje kultury II
45 5 exam O
Edukacja antydyskryminacyjna
30 4 exam O
Proseminarium licencjackie
30 4 assessment O
30 3 assessment O
30 3 exam O
Przedmioty fakultatywne - nauki humanistyczne
O
Przedmioty fakultatywne - nauki społeczne
O

Kierownik studiów podejmuje decyzję, w którym semestrze odbywają się poszczególne przedmioty i które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym roku akademickim. W każdym roku kształcenia należy zrealizować taką liczbę przedmiotów fakultatywnych, aby razem z przedmiotami obligatoryjnymi uzyskać przynajmniej 60 punktów ECTS. Istnieje możliwość zrealizowania przedmiotów fakultatywnych spoza tej listy, jeżeli są one oferowane na innych programach studiów realizowanych w Instytucie Studiów Międzykulturowych, pod warunkiem, że w toku studiów uzyskana zostanie odpowiednia liczba punktów ECTS z zakresu nauk społecznych (20, z tego 5 za moduły w języku obcym) oraz nauk humanistycznych (32, z tego 5 za przedmioty w języku obcym). Na tych samych zasadach do 4 przedmiotów fakultatywnych można zrealizować za zgodą kierownika studiów w innych jednostkach Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wpis warunkowy na kolejny rok studiów możliwy jest tylko w sytuacji, kiedy suma punktów ECTS przypisanych do niezdanych zadeklarowanych przedmiotów wynosi 10 lub mniej.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego
30 4 exam O
Współczesne koncepcje estetyczne
20 3 exam O
Komunikacja międzykulturowa
30 4 exam O
Język a kultura
30 4 exam O
Diploma Seminar
30 5 assessment O
30 3 assessment O
Przedmioty fakultatywne - nauki humanistyczne
O
Przedmioty fakultatywne - nauki społeczne
O

Kierownik studiów podejmuje decyzję, w którym semestrze odbywają się poszczególne przedmioty i które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym roku akademickim. W każdym roku kształcenia należy zrealizować taką liczbę przedmiotów fakultatywnych, aby razem z przedmiotami obligatoryjnymi uzyskać przynajmniej 60 punktów ECTS. Istnieje możliwość zrealizowania przedmiotów fakultatywnych spoza tej listy, jeżeli są one oferowane na innych programach studiów realizowanych w Instytucie Studiów Międzykulturowych, pod warunkiem, że w toku studiów uzyskana zostanie odpowiednia liczba punktów ECTS z zakresu nauk społecznych (20, z tego 5 za moduły w języku obcym) oraz nauk humanistycznych (32, z tego 5 za przedmioty w języku obcym). Na tych samych zasadach do 4 przedmiotów fakultatywnych można zrealizować za zgodą kierownika studiów w innych jednostkach Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wpis warunkowy na kolejny rok studiów możliwy jest tylko w sytuacji, kiedy suma punktów ECTS przypisanych do niezdanych zadeklarowanych przedmiotów wynosi 10 lub mniej.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego
30 4 exam O
Komunikacja międzykulturowa
30 4 exam O
Współczesne koncepcje estetyczne
20 3 exam O
Język a kultura
30 4 exam O
Wykłady otwarte
30 1 assessment O
Diploma Seminar
30 5 assessment O
30 4 exam O
Industrial apprenticeships
60 2 assessment O
Przedmioty fakultatywne - nauki humanistyczne
O
Przedmioty fakultatywne - nauki społeczne
O