A A A
pl | en

Kulturoznawstwo międzynarodowe

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Nazwa kierunku: Kulturoznawstwo międzynarodowe
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki o kulturze i religii

Program

Klasyfikacja ISCED: 0314
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

 

Kierunek nie zawiera specjalizacji, specjalności ani ścieżek. W celu ukończenia studiów należy uzyskać 180 punktów ECTS, na które składają się 126 punktów ECTS za przedmioty obligatoryjne ( w tym lektoraty, proseminarium, seminarium, praktyki zawodowe, wykłady otwarte) i 54  za moduły fakultatywne. W ramach modułów fakultatywnych, należy uzyskać przynajmniej 20 punktów ECTS za moduły fakultatywne z dyscypliny nauk socjologicznych (w tym 5 za moduły w języku obcym) oraz przynajmniej 32 punktów ECTS za moduły fakultatywne z zakresu nauk o kulturze i religii (w tym 5 za moduły w języku obcym). W ramach kształcenia językowego należy zdać egzamin z języka angielskiego (przynajmniej na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) i drugiego języka obcego (przynajmniej na poziomie A1 EOKJ), a także obligatoryjne translatorium i przynajmniej dwa moduły fakultatywne w języku obcym (10 punktów ECTS).

Ukończenie studiów

Uzyskanie 180 punktów ECTS, w tym zaliczenie wszystkich kursów obligatoryjnych i obowiązkowych praktyk zawodowych, złożenie zaakceptowanej przez promotora pracy dyplomowej, a także zdanie egzaminu dyplomowego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Kierownik studiów podejmuje decyzję, w którym semestrze odbywają się poszczególne przedmioty i które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym roku akademickim. W każdym roku kształcenia należy zrealizować taką liczbę przedmiotów fakultatywnych, aby razem z przedmiotami obligatoryjnymi uzyskać przynajmniej 60 punktów ECTS. Istnieje możliwość zrealizowania przedmiotów fakultatywnych spoza tej listy, jeżeli są one oferowane na innych programach studiów realizowanych w Instytucie Studiów Międzykulturowych, pod warunkiem, że w toku studiów uzyskana zostanie odpowiednia liczba punktów ECTS z zakresu nauk społecznych (20, z tego 5 za moduły w języku obcym) oraz nauk humanistycznych (32, z tego 5 za przedmioty w języku obcym). Na tych samych zasadach do 4 przedmiotów fakultatywnych można zrealizować za zgodą kierownika studiów w innych jednostkach Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wpis warunkowy na kolejny rok studiów możliwy jest tylko w sytuacji, kiedy suma punktów ECTS przypisanych do niezdanych zadeklarowanych przedmiotów wynosi 10 lub mniej.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Filozofia
45 5 egzamin O
Wstęp do nauk o kulturze
45 5 egzamin O
Regiony kulturowe świata
45 5 egzamin O
Historia sztuki Dalekiego Wschodu
30 4 egzamin O
Religie świata
30 4 egzamin O
Redakcja tekstów naukowych
15 1 zaliczenie na ocenę O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
BHK
4 - zaliczenie O
Tutorial
15 1 zaliczenie O
Wprowadzenie do metodologii nauk społecznych
45 5 egzamin O
Współczesna literatura światowa
45 5 egzamin O
Główne tendencje w dziejach sztuki
45 5 egzamin O
Zagadnienia wielokulturowości
30 4 egzamin O
Dzieje obyczajów
30 4 egzamin O
Przedmioty fakultatywne - nauki humanistyczne
O
Przedmioty fakultatywne - nauki społeczne
O

Kierownik studiów podejmuje decyzję, w którym semestrze odbywają się poszczególne przedmioty i które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym roku akademickim. W każdym roku kształcenia należy zrealizować taką liczbę przedmiotów fakultatywnych, aby razem z przedmiotami obligatoryjnymi uzyskać przynajmniej 60 punktów ECTS. Istnieje możliwość zrealizowania przedmiotów fakultatywnych spoza tej listy, jeżeli są one oferowane na innych programach studiów realizowanych w Instytucie Studiów Międzykulturowych, pod warunkiem, że w toku studiów uzyskana zostanie odpowiednia liczba punktów ECTS z zakresu nauk społecznych (20, z tego 5 za moduły w języku obcym) oraz nauk humanistycznych (32, z tego 5 za przedmioty w języku obcym). Na tych samych zasadach do 4 przedmiotów fakultatywnych można zrealizować za zgodą kierownika studiów w innych jednostkach Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wpis warunkowy na kolejny rok studiów możliwy jest tylko w sytuacji, kiedy suma punktów ECTS przypisanych do niezdanych zadeklarowanych przedmiotów wynosi 10 lub mniej.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Filozofia
45 5 egzamin O
Wstęp do nauk o kulturze
45 5 egzamin O
Regiony kulturowe świata
45 5 egzamin O
Historia sztuki Dalekiego Wschodu
30 4 egzamin O
Religie świata
30 4 egzamin O
Redakcja tekstów naukowych
15 1 zaliczenie na ocenę O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
BHK
4 - zaliczenie O
Wprowadzenie do metodologii nauk społecznych
45 5 egzamin O
Współczesna literatura światowa
45 5 egzamin O
Główne tendencje w dziejach sztuki
45 5 egzamin O
Zagadnienia wielokulturowości
30 4 egzamin O
Dzieje obyczajów
30 4 egzamin O
Przedmioty fakultatywne - nauki humanistyczne
O
Przedmioty fakultatywne - nauki społeczne
O

Kierownik studiów podejmuje decyzję, w którym semestrze odbywają się poszczególne przedmioty i które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym roku akademickim. W każdym roku kształcenia należy zrealizować taką liczbę przedmiotów fakultatywnych, aby razem z przedmiotami obligatoryjnymi uzyskać przynajmniej 60 punktów ECTS. Istnieje możliwość zrealizowania przedmiotów fakultatywnych spoza tej listy, jeżeli są one oferowane na innych programach studiów realizowanych w Instytucie Studiów Międzykulturowych, pod warunkiem, że w toku studiów uzyskana zostanie odpowiednia liczba punktów ECTS z zakresu nauk społecznych (20, z tego 5 za moduły w języku obcym) oraz nauk humanistycznych (32, z tego 5 za przedmioty w języku obcym). Na tych samych zasadach do 4 przedmiotów fakultatywnych można zrealizować za zgodą kierownika studiów w innych jednostkach Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wpis warunkowy na kolejny rok studiów możliwy jest tylko w sytuacji, kiedy suma punktów ECTS przypisanych do niezdanych zadeklarowanych przedmiotów wynosi 10 lub mniej.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Dzieje kultury I
45 5 egzamin O
Socjologia kultury
45 5 egzamin O
Metodologia badań kulturoznawczych
45 5 egzamin O
Translatorium kulturoznawcze
30 4 egzamin O
Antropologia kultury popularnej
30 4 egzamin O
Edukacja antydyskryminacyjna
30 4 egzamin O
30 3 zaliczenie O
30 3 zaliczenie O
Przedmioty fakultatywne - nauki humanistyczne
O
Przedmioty fakultatywne - nauki społeczne
O

Kierownik studiów podejmuje decyzję, w którym semestrze odbywają się poszczególne przedmioty i które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym roku akademickim. W każdym roku kształcenia należy zrealizować taką liczbę przedmiotów fakultatywnych, aby razem z przedmiotami obligatoryjnymi uzyskać przynajmniej 60 punktów ECTS. Istnieje możliwość zrealizowania przedmiotów fakultatywnych spoza tej listy, jeżeli są one oferowane na innych programach studiów realizowanych w Instytucie Studiów Międzykulturowych, pod warunkiem, że w toku studiów uzyskana zostanie odpowiednia liczba punktów ECTS z zakresu nauk społecznych (20, z tego 5 za moduły w języku obcym) oraz nauk humanistycznych (32, z tego 5 za przedmioty w języku obcym). Na tych samych zasadach do 4 przedmiotów fakultatywnych można zrealizować za zgodą kierownika studiów w innych jednostkach Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wpis warunkowy na kolejny rok studiów możliwy jest tylko w sytuacji, kiedy suma punktów ECTS przypisanych do niezdanych zadeklarowanych przedmiotów wynosi 10 lub mniej.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Socjologia kultury
45 5 egzamin O
Translatorium kulturoznawcze
30 4 egzamin O
Metodologia badań kulturoznawczych
45 5 egzamin O
Antropologia kultury popularnej
30 4 egzamin O
Dzieje kultury II
45 5 egzamin O
Edukacja antydyskryminacyjna
30 4 egzamin O
Proseminarium licencjackie
30 4 zaliczenie O
30 3 zaliczenie O
30 3 egzamin O
Przedmioty fakultatywne - nauki humanistyczne
O
Przedmioty fakultatywne - nauki społeczne
O

Kierownik studiów podejmuje decyzję, w którym semestrze odbywają się poszczególne przedmioty i które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym roku akademickim. W każdym roku kształcenia należy zrealizować taką liczbę przedmiotów fakultatywnych, aby razem z przedmiotami obligatoryjnymi uzyskać przynajmniej 60 punktów ECTS. Istnieje możliwość zrealizowania przedmiotów fakultatywnych spoza tej listy, jeżeli są one oferowane na innych programach studiów realizowanych w Instytucie Studiów Międzykulturowych, pod warunkiem, że w toku studiów uzyskana zostanie odpowiednia liczba punktów ECTS z zakresu nauk społecznych (20, z tego 5 za moduły w języku obcym) oraz nauk humanistycznych (32, z tego 5 za przedmioty w języku obcym). Na tych samych zasadach do 4 przedmiotów fakultatywnych można zrealizować za zgodą kierownika studiów w innych jednostkach Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wpis warunkowy na kolejny rok studiów możliwy jest tylko w sytuacji, kiedy suma punktów ECTS przypisanych do niezdanych zadeklarowanych przedmiotów wynosi 10 lub mniej.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego
30 4 egzamin O
Współczesne koncepcje estetyczne
20 3 egzamin O
Komunikacja międzykulturowa
30 4 egzamin O
Język a kultura
30 4 egzamin O
Seminarium licencjackie
30 5 zaliczenie O
30 3 zaliczenie O
Przedmioty fakultatywne - nauki humanistyczne
O
Przedmioty fakultatywne - nauki społeczne
O

Kierownik studiów podejmuje decyzję, w którym semestrze odbywają się poszczególne przedmioty i które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym roku akademickim. W każdym roku kształcenia należy zrealizować taką liczbę przedmiotów fakultatywnych, aby razem z przedmiotami obligatoryjnymi uzyskać przynajmniej 60 punktów ECTS. Istnieje możliwość zrealizowania przedmiotów fakultatywnych spoza tej listy, jeżeli są one oferowane na innych programach studiów realizowanych w Instytucie Studiów Międzykulturowych, pod warunkiem, że w toku studiów uzyskana zostanie odpowiednia liczba punktów ECTS z zakresu nauk społecznych (20, z tego 5 za moduły w języku obcym) oraz nauk humanistycznych (32, z tego 5 za przedmioty w języku obcym). Na tych samych zasadach do 4 przedmiotów fakultatywnych można zrealizować za zgodą kierownika studiów w innych jednostkach Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wpis warunkowy na kolejny rok studiów możliwy jest tylko w sytuacji, kiedy suma punktów ECTS przypisanych do niezdanych zadeklarowanych przedmiotów wynosi 10 lub mniej.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego
30 4 egzamin O
Komunikacja międzykulturowa
30 4 egzamin O
Współczesne koncepcje estetyczne
20 3 egzamin O
Język a kultura
30 4 egzamin O
Wykłady otwarte
30 1 zaliczenie O
Seminarium licencjackie
30 5 zaliczenie O
30 4 egzamin O
Praktyki zawodowe
60 2 zaliczenie O
Przedmioty fakultatywne - nauki humanistyczne
O
Przedmioty fakultatywne - nauki społeczne
O