A A A
pl | en
A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne pierwszego stopnia Faculty of International and Political Studies

Intercultural Relations

Basic information

Faculty name: Faculty of International and Political Studies
Major name: Intercultural Relations
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Sociology of science

Programme

ISCED classification: 0314
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

 

W toku studiów należy zrealizować jedną z dwóch specjalizacji – Komunikacja międzykulturowa albo Mediacje i praca z mniejszościami. Wybór jednej z dwóch specjalizacji następuje przed końcem I roku studiów, a zajęcia specjalizacyjne realizowane są w trakcie II i III roku studiów (dwa w każdym semestrze). Należy zrealizować 7 z oferowanych modułów wybranej specjalizacji. Każdy moduł specjalizacyjny uruchamiany jest co dwa lata dla studentów II i III roku danej specjalizacji. W ramach modułów fakultatywnych, oprócz zajęć seminaryjnych i lektoratu drugiego języka obcego, należy uzyskać przynajmniej 23 punktów ECTS za moduły fakultatywne z dyscypliny nauk socjologicznych (w tym 5 za moduły w języku obcym) oraz przynajmniej 20 punktów ECTS za moduły fakultatywne z zakresu nauk o kulturze i religii (w tym 5 za moduły w języku obcym). W ramach kształcenia językowego należy zdać egzamin z języka angielskiego (przynajmniej na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) i drugiego języka obcego (przynajmniej na poziomie A1 EOKJ), a także obligatoryjne translatorium i przynajmniej dwa moduły fakultatywne w języku obcym (10 punktów ECTS).

Graduation

 

Uzyskanie 180 punktów ECTS, w tym zaliczenie wszystkich kursów obligatoryjnych i praktyk zawodowych, złożenie zaakceptowanej przez promotora pracy dyplomowej, a także zdanie egzaminu dyplomowego.

Kierownik studiów podejmuje decyzję, w którym semestrze odbywają się poszczególne przedmioty i które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym roku akademickim. W każdym roku kształcenia należy zrealizować taką liczbę przedmiotów fakultatywnych, aby razem z przedmiotami obligatoryjnymi uzyskać przynajmniej 60 punktów ECTS. Istnieje możliwość zrealizowania przedmiotów fakultatywnych spoza tej listy, jeżeli są one oferowane na innych programach studiów realizowanych w Instytucie Studiów Międzykulturowych, pod warunkiem, że w ciągu całego toku studiów uzyskana zostanie odpowiednia liczba punktów ECTS z zakresu nauk społecznych (23, z tego 5 za moduły w języku obcym) oraz nauk humanistycznych (20, z tego 5 za przedmioty w języku obcym). Na tych samych zasadach do 4 przedmiotów fakultatywnych można zrealizować za zgodą kierownika studiów w innych jednostkach Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wpis warunkowy na kolejny rok studiów możliwy jest tylko w sytuacji, kiedy suma punktów ECTS przypisanych do niezdanych zadeklarowanych przedmiotów wynosi 10 lub mniej. Wpis warunkowy na kolejny rok studiów możliwy jest tylko w sytuacji, kiedy suma punktów ECTS przypisanych do niezdanych zadeklarowanych przedmiotów wynosi 10 lub mniej.

 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Wprowadzenie do nauki o relacjach międzykulturowych
45 5 exam O
Filozofia
45 5 exam O
Regiony kulturowe świata
45 5 exam O
Religie świata
30 4 exam O
Antropologia kultury
30 4 exam O
Redakcja tekstów naukowych
15 1 graded credit O
Physical Education
30 - assessment O
BHK
4 - assessment O
Tutorial
15 1 assessment O
Dzieje starożytnych i średniowiecznych relacji międzykulturowych
45 5 exam O
Wprowadzenie do metodologii nauk społecznych
45 5 exam O
Mniejszości etniczne i narodowe w Polsce
45 5 exam O
Wybrane aspekty współczesnych stosunków międzynarodowych
30 4 exam O
Psychologia międzykulturowa
30 4 exam O
Przedmioty fakultatywne - nauki humanistyczne
O
Przedmioty fakultatywne - nauki społeczne
O

Kierownik studiów podejmuje decyzję, w którym semestrze odbywają się poszczególne przedmioty i które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym roku akademickim. W każdym roku kształcenia należy zrealizować taką liczbę przedmiotów fakultatywnych, aby razem z przedmiotami obligatoryjnymi uzyskać przynajmniej 60 punktów ECTS. Istnieje możliwość zrealizowania przedmiotów fakultatywnych spoza tej listy, jeżeli są one oferowane na innych programach studiów realizowanych w Instytucie Studiów Międzykulturowych, pod warunkiem, że w ciągu całego toku studiów uzyskana zostanie odpowiednia liczba punktów ECTS z zakresu nauk społecznych (23, z tego 5 za moduły w języku obcym) oraz nauk humanistycznych (20, z tego 5 za przedmioty w języku obcym). Na tych samych zasadach do 4 przedmiotów fakultatywnych można zrealizować za zgodą kierownika studiów w innych jednostkach Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wpis warunkowy na kolejny rok studiów możliwy jest tylko w sytuacji, kiedy suma punktów ECTS przypisanych do niezdanych zadeklarowanych przedmiotów wynosi 10 lub mniej.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Wprowadzenie do nauki o relacjach międzykulturowych
45 5 exam O
Filozofia
45 5 exam O
Regiony kulturowe świata
45 5 exam O
Religie świata
30 4 exam O
Antropologia kultury
30 4 exam O
Redakcja tekstów naukowych
15 1 graded credit O
Physical Education
30 - assessment O
BHK
4 - assessment O
Dzieje starożytnych i średniowiecznych relacji międzykulturowych
45 5 exam O
Wprowadzenie do metodologii nauk społecznych
45 5 exam O
Mniejszości etniczne i narodowe w Polsce
45 5 exam O
Wybrane aspekty współczesnych stosunków międzynarodowych
30 4 exam O
Psychologia międzykulturowa
30 4 exam O
Przedmioty fakultatywne - nauki humanistyczne
O
Przedmioty fakultatywne - nauki społeczne
O

Kierownik studiów podejmuje decyzję, w którym semestrze odbywają się poszczególne przedmioty i które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym roku akademickim. W każdym roku kształcenia należy zrealizować taką liczbę przedmiotów fakultatywnych, aby razem z przedmiotami obligatoryjnymi uzyskać przynajmniej 60 punktów ECTS. Istnieje możliwość zrealizowania przedmiotów fakultatywnych spoza tej listy, jeżeli są one oferowane na innych programach studiów realizowanych w Instytucie Studiów Międzykulturowych, pod warunkiem, że w ciągu całego toku studiów uzyskana zostanie odpowiednia liczba punktów ECTS z zakresu nauk społecznych (23, z tego 5 za moduły w języku obcym) oraz nauk humanistycznych (20, z tego 5 za przedmioty w języku obcym). Na tych samych zasadach do 4 przedmiotów fakultatywnych można zrealizować za zgodą kierownika studiów w innych jednostkach Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wpis warunkowy na kolejny rok studiów możliwy jest tylko w sytuacji, kiedy suma punktów ECTS przypisanych do niezdanych zadeklarowanych przedmiotów wynosi 10 lub mniej

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Dzieje nowożytnych relacji międzykulturowych
45 5 exam O
Międzykulturowe badania porównawcze
45 5 exam O
Socjologia kultury
45 5 exam O
Cywilizacje współczesne
30 4 exam O
Edukacja antydyskryminacyjna
30 4 exam O
30 3 assessment O
30 3 assessment O
Przedmioty fakultatywne - nauki humanistyczne
O
Przedmioty fakultatywne - nauki społeczne
O
KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA
MEDIACJE I PRACA Z MNIEJSZOŚCIAMI

Kierownik studiów podejmuje decyzję, w którym semestrze odbywają się poszczególne przedmioty i które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym roku akademickim. W każdym roku kształcenia należy zrealizować taką liczbę przedmiotów fakultatywnych, aby razem z przedmiotami obligatoryjnymi uzyskać przynajmniej 60 punktów ECTS. Istnieje możliwość zrealizowania przedmiotów fakultatywnych spoza tej listy, jeżeli są one oferowane na innych programach studiów realizowanych w Instytucie Studiów Międzykulturowych, pod warunkiem, że w ciągu całego toku studiów uzyskana zostanie odpowiednia liczba punktów ECTS z zakresu nauk społecznych (23, z tego 5 za moduły w języku obcym) oraz nauk humanistycznych (20, z tego 5 za przedmioty w języku obcym). Na tych samych zasadach do 4 przedmiotów fakultatywnych można zrealizować za zgodą kierownika studiów w innych jednostkach Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wpis warunkowy na kolejny rok studiów możliwy jest tylko w sytuacji, kiedy suma punktów ECTS przypisanych do niezdanych zadeklarowanych przedmiotów wynosi 10 lub mniej

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Dzieje nowożytnych relacji międzykulturowych
45 5 exam O
Międzykulturowe badania porównawcze
45 5 exam O
Socjologia kultury
45 5 exam O
30 3 assessment O
Cywilizacje współczesne
30 4 exam O
Edukacja antydyskryminacyjna
30 4 exam O
Proseminarium licencjackie
30 4 assessment O
30 3 exam O
Przedmioty fakultatywne - nauki humanistyczne
O
Przedmioty fakultatywne - nauki społeczne
O
KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA
MEDIACJE I PRACA Z MNIEJSZOŚCIAMI

Kierownik studiów podejmuje decyzję, w którym semestrze odbywają się poszczególne przedmioty i które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym roku akademickim. W każdym roku kształcenia należy zrealizować taką liczbę przedmiotów fakultatywnych, aby razem z przedmiotami obligatoryjnymi uzyskać przynajmniej 60 punktów ECTS. Istnieje możliwość zrealizowania przedmiotów fakultatywnych spoza tej listy, jeżeli są one oferowane na innych programach studiów realizowanych w Instytucie Studiów Międzykulturowych, pod warunkiem, że w ciągu całego toku studiów uzyskana zostanie odpowiednia liczba punktów ECTS z zakresu nauk społecznych (23, z tego 5 za moduły w języku obcym) oraz nauk humanistycznych (20, z tego 5 za przedmioty w języku obcym). Na tych samych zasadach do 4 przedmiotów fakultatywnych można zrealizować za zgodą kierownika studiów w innych jednostkach Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wpis warunkowy na kolejny rok studiów możliwy jest tylko w sytuacji, kiedy suma punktów ECTS przypisanych do niezdanych zadeklarowanych przedmiotów wynosi 10 lub mniej

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
30 3 assessment O
Kultura a gospodarka
30 4 exam O
Współczesne stosunki etniczne
30 4 exam O
Media globalne - translatorium
30 4 exam O
Diploma Seminar
30 5 assessment O
Przedmioty fakultatywne - nauki humanistyczne
O
Przedmioty fakultatywne - nauki społeczne
O
KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA
MEDIACJE I PRACA Z MNIEJSZOŚCIAMI

Kierownik studiów podejmuje decyzję, w którym semestrze odbywają się poszczególne przedmioty i które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym roku akademickim. W każdym roku kształcenia należy zrealizować taką liczbę przedmiotów fakultatywnych, aby razem z przedmiotami obligatoryjnymi uzyskać przynajmniej 60 punktów ECTS. Istnieje możliwość zrealizowania przedmiotów fakultatywnych spoza tej listy, jeżeli są one oferowane na innych programach studiów realizowanych w Instytucie Studiów Międzykulturowych, pod warunkiem, że w ciągu całego toku studiów uzyskana zostanie odpowiednia liczba punktów ECTS z zakresu nauk społecznych (23, z tego 5 za moduły w języku obcym) oraz nauk humanistycznych (20, z tego 5 za przedmioty w języku obcym). Na tych samych zasadach do 4 przedmiotów fakultatywnych można zrealizować za zgodą kierownika studiów w innych jednostkach Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wpis warunkowy na kolejny rok studiów możliwy jest tylko w sytuacji, kiedy suma punktów ECTS przypisanych do niezdanych zadeklarowanych przedmiotów wynosi 10 lub mniej

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
30 4 exam O
Współczesne stosunki etniczne
30 4 exam O
Media globalne - translatorium
30 4 exam O
Kultura a gospodarka
30 4 exam O
Wykłady otwarte
30 1 assessment O
Industrial apprenticeships
60 2 assessment O
Diploma Seminar
30 5 assessment O
Przedmioty fakultatywne - nauki humanistyczne
O
Przedmioty fakultatywne - nauki społeczne
O
KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA
MEDIACJE I PRACA Z MNIEJSZOŚCIAMI